[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Sisukaart

Kaardiserver
     Maainfo kaardirakendus
     Maainfo kaardirakendus (Flash)
     Aadressiandmed
     Ajaloolised kaardid
     Detailplaneeringud
     Ehitusgeoloogia
     Erametsakeskuse kaardirakendus
     Fotoladu
     Geodeetilised punktid
     1: 50000 geoloogilised kaardid
     Kalded ja nitraaditundlikud alad
     Karuputk ja loodushoiutööd
     Kitsendused
     Kohanimeregister
     Kohapärimus
     Kultuurimälestised
     Lennunduskaart
     Looduskaitse, Natura 2000
     Maanteeameti Teeregister
     Maaparandussüsteemid
     Maardlate kaardirakendus
     Mahekaart
     Merealad
     Mullastiku kaart
     Mürakaart
     Ohtlikud ettevõtted ja vesivarustus
     Planeeringud
     Planeeringute otsing
     Pärandkultuur
     Riigimaa kasutus
     Riigimaade müük
     Ristipuud
     Üleujutusalad
     1: 400 000 geoloogilised kaardid
     RMK metsatööde kaart
Teenused
     Kiirpäring maakatastrist
     Kaardirakendused
          Maainfo kaardirakendus
               Maainfo kaardirakenduse metaandmed
          Riigimaade müügi rakendus
          Maanteeameti kaardirakendus
               Maanteeameti rakenduse metaandmed
          Kitsendused
               Kitsenduste kaardirakenduse metaandmed
          Aadressiandmete kaardirakendus
               Aadressiandmete kaardirakenduse metaandmed
          Looduskaitse ja Natura 2000 alad
               Looduskaitse rakenduse metaandmed
          Ajalooliste kaartide rakendus
               Ajalooliste kaartide rakenduse metaandmed
          Kultuurimälestised
               Kultuurimälestiste rakenduse metaandmed
          Maardlate kaardirakendus
               Maardlate kaardirakenduse uus versioon (töötab ka mobiilsetes seadmetes)
               Maardlate kaardirakenduse metaandmed
          Mullastiku kaardirakendus
               Mullastiku kaadirakenduse metaandmed
               Värvikoodide tabel
          Geoloogiliste kaartide kaardirakendused
               Geoloogia kaardirakenduse metaandmed
               1:400 000 geoloogilised kaardid
               1 : 50 000 geoloogilised kaardid
          Merealade kaardirakendus
          Planeeringute kaardirakendus
          Detailplaneeringud
          Erametsakeskuse kaardirakendus
          Pärandkultuuri kaardirakendus
          Ohtlike ettevõtete ja vesivarustuse kaardirakendus
          Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlike alade kaardirakendus
          Ehitusgeoloogia kaardirakendus
          Geodeetiliste punktide andmekogu kaardirakendus
          Üleujutuste rakendus
          Kohapärimus
          Kallete ja nitraaditundliku ala kaart
          Karuputke tõrjumise ja loodushoiutööde kaardirakendus
          Maaparandussüsteemide kaardirakendus
          Riigimaa kasutus
          Ristipuude kaardirakendus
          Kaldaerofotode kaardirakendus
          Mahealade kaart
          Müraandmete kaardirakendus
          Lennunduskaart
     Geodeesia kalkulaatorid
     Avalik WMS teenus
          Kasutamise tingimused
          WMS teenuse kasutusjuhendid
          TMS, WMS-C ja WMTS teenused
     ESTHub teenused
          ESTHub-i andmeportaal
          ESTHub-i töötluskeskkond
     Geokodeerimise teenus
          Ühe aadressi geokodeerimine
          Massgeokodeerimine
     In-ADS
          In-ADS kasutajaliides
          ADS-i ja/või In-ADS-i meililistiga liitumise taotlus
     Kohanimeregistri teenus
     X-tee teenused
          Aadressiandmete süsteemi X-tee teenused
               Valminud on ADS-i X-tee V6 teenused
               Liidestujate korduvad küsimused
               ADS-i ja/või In-ADS-i meililistiga liitumise taotlus
          Kohanimeregistri X-tee teenused
          Keskkonnaregistri maardlate nimistu X-tee teenused
     Pöördumised rakenduste ja otsingute poole üle URL'i
     Suunatud kaardirakendused ja virtuaalkontorid
     Korduma Kippuvad Küsimused (KKK)
          Kaardirakenduste kasutamine
     X-GIS JSON aadressiotsingu teenuse kirjeldus
Andmed ja kaardid
     Topograafilised andmed
          Eesti topograafia andmekogu
               Reaalsusmudel
               Andmemudel
               Abistavad programmid
               Metaandmed
                    Eesti topograafia andmekogu (ETAK)
                    ETAK transport
                    ETAK ehitised
                    ETAK maakate
                    ETAK veekogud ja hüdrograafilised rajatised
          Eesti põhikaart 1:10 000
               Juhendid ja abifailid
               Põhikaardistuse ajalugu
               Ajakohasus
               Eesti topograafia andmekogu kihtide ja nähtuste loetelu
               Metaandmed
          Eesti põhikaart 1:20 000
               Metaandmed
          Kõrgusandmed
               Aerolaserskaneerimise kõrguspunktid
                    Metaandmed
               Kõrgusmudelid
                    Maapinna kõrgusmudeli (DTM) metaandmed
                    Maakatte kõrgusmudeli (DSM) metaandmed
                    Taimkatte kõrgusmudeli (CHM) metaandmed
               Eesti põhikaardi 1:10 000 reljeefikiht
                    Metaandmed
          Üldistatud topograafilised ruumiandmed
     Ortofotod
          Ortofotod aastate ja objektide kaupa
          Metainfo kartogrammid
          Tootmislugu
               Aerokaamera- Leica ADS100-SH100
               Aerolaserskanner Riegl VQ-1560i
               Lennuk- Cessna Grand Caravan 208B
               Aerokaamera- Leica ADS40-SH52 (2006-2015)
               Aerolaserskanner Leica ALS50-II (2008-2016)
          Metaandmed
               Ajakohaseimad ortofotod
               Metsanduslikud ortofotod
               Tiheasustusalade ortofotod
               Topokaardistuse ortofotod
     Maakatastri andmed
          Katastriüksuse kasutamise kitsendused
          Katastriandmetega tutvumine ja väljavõtted
          Katastrikaardi metaandmed
          Katastrimõõdistamise tingimuste taotlemine
          Maakatastri statistika
               Statistika kuni 2014 detsembrini
                    Nädalate kaupa
                    Kuude kaupa
                    Aastate kaupa
          Maaomaniku meelespea
          Памятка для землевладельца
          Katastripidaja märked
          Maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavate isikute statistika ja kontaktid
          Katastriüksuse kõlvikute päring
     Kitsenduste andmed
          Kinnisomandi kitsendused
          Kitsenduste selgitamine ja registreerimine
          Kitsenduste kandmine katastriüksuse plaanile
          Kitsenduste andmete metaandmed
          Sundvalduse ala määramine
          Talumistasu kalkulaator
     Haldus- ja asustusjaotus
          Haldus- ja asustusjaotuse seinakaart
          Digitaalsete halduspiiride tekkelugu
          Haldus-ja asustusjaotuse metaandmed
          Haldusreformi eelsed haldus- ja asustusjaotuse piirid
               Asustusüksuste lahkmejooned (2005)
     Aadressiandmed
          Täiendavad materjalid
          Ettekanded
               2016. aasta aprillis toimunud ADS-i koolituste ettekanded
               2016. aasta novembris toimunud In-ADSi infopäeva ettekanded
               ADS menetlusrakenduse õppevideod
               Vanemad ettekanded
                    2014. aasta novembris toimusid aadressiandmete korrastamise koolitused
                    2014. aasta novembris toimunud In-ADS-i infopäev
                    2013. aasta septembris toimusid aadressiandmete korrastamise rahastamise infopäevad
                    2013. aasta mais toimusid ADS-i ja rahvastikuregistri koolitused
                    2011. aasta aprillis ja mais toimunud ADS-i ja kohanimede teabepäeva ettekanded
          Aadressiandmete metaandmed
          Aadressiandmete käsiraamat
          Aadressiandmete käsiraamatu tutvustus
          2017. aasta haldusreformi muudatused aadressiandmete süsteemis
               Haldusreformiga seotud muudatuste testimine ADS prelive baasis (X-tee testkeskkonnas)
               Korduma kippuvad küsimused
          Aadressid ja posti sihtnumbrid (e. indeksid)
          Huvitavat lugemist
               1901-1940 ilmunud eestikeelsed aadressi- ja telefoniraamatud on digitaalselt kättesaadavad
               Eesti kohanimeraamat
          Haldusreformijärgse aadressi päring
          ADS-i ja/või In-ADS-i meililistiga liitumise taotlus
     Kohanimed
          Abimaterjale
          Kuidas asjad käivad?
          Õigusakte
          Ettekanded
          Kohanimenõukogu
          Kohanimeregistri metaandmed
     Tehingute andmebaas ja hindamine
          2001. aasta korralise hindamise tulemused
                2001. aasta maa korralise hindamise tulemused kroonides
                2001. aasta maa korralise hindamise tulemused eurodes
          Kinnisvara hinnaindeks
     Mullastiku kaart
          Tekkelugu
          Metaandmed
     Geoloogilised andmed
          Geoloogiline baaskaart
               Juhendid ja seletuskirjad
               Geoloogiliste kaardistustööde seis
               Geoloogilise baaskaardi metaandmed
               Geoloogilise baaskaardi allalaadimine
          1:400 000 geoloogilised kaardid
               1:400 000 geoloogiliste kaartide metaandmed
          Maardlad
               Maavaravarude koondbilansid
               Maardlate nimistu metaandmed
          Ehitusgeoloogia andmekogu
          Geoloogiafond
          Puursüdamikud
               Puursüdamike andmebaas
                    Puursüdamike andmebaasi andmete (.csv) allalaadimine
          Andmete allalaadimine
     Geodeetilised andmed
          Geodeetiliste punktide andmekogu
               Geodeetiliste punktide andmekogu metaandmed
          Eesti geodeetiline süsteem
               Geoidi andmete tellimine
          Geodeetilised võrgud
               Riigi geodeetiline võrk
                    Triangulatsioonitööd enne 1991.a
               Kohalik geodeetiline võrk
               Kõrgusvõrk
               Gravimeetriline võrk
                    Gravimeetriliste mõõtmiste ajalugu
               Geoid
               GNSS püsijaamad
     Rahvusvahelised kaardistusprojektid
          EuroGlobalMap
          EuroRegionalMap
          EuroBoundaryMap
     Arhiivimaterjalid
          Kartograafilised materjalid
               Topograafilised kaardid 1942.a koordinaatsüsteemis
                    Arhiivimaterjalide kasutamine ja müük
               Topograafilised kaardid 1963.a koordinaatsüsteemis
                    Arhiivimaterjalide kasutamine ja müük
               Katastri aluskaart
                    Kasutamine ja tellimine
               Katastrikaardid 1978-1989
                    Arhiivimaterjalide kasutamine ja müük
               Endiste majandite maakasutusplaanid
                    Arhiivimaterjalide kasutamine ja müük
               Topograafilise mõõdistamise välioriginaalid 1970-1993
                    Arhiivimaterjalide kasutamine ja müük
               Tiheasustusalade topograafilised plaanid ja kaardid 1973-1990
                    1:2000 ilmunud lehed
                    1:5000 ilmunud lehed
                    Arhiivimaterjalide kasutamine ja müük
               Eesti topograafiline kaart 1:200 000
                    Arhiivimaterjalide kasutamine ja müük
               Fotoplaanid 1942. a koordinaatsüsteemis
                    Arhiivimaterjalide kasutamine ja müük
               Fotoplaanid 1963. a koordinaatsüsteemis
                    Arhiivimaterjalide kasutamine ja müük
               Aerofotode kontaktkoopiad
                    Arhiivimaterjalide kasutamine ja müük
               Satelliitpildid
                    Arhiivimaterjalide kasutamine ja müük
               Eesti Baaskaart 1:50000
                    Baaskaardi metaandmed
                    Trükikaart 1:50 000
          Geodeetilised materjalid
          Ehitusgeoloogia andmekogu
          Katastriarhiiv
               Katastriandmetega tutvumine ja väljavõtete saamine
     Koordinaatsüsteemid ja kaardilehtede jaotused
          L-EST97 ja teised koordinaatsüsteemid
               UTM
               TM-B
               Pulkovo-42
               Pulkovo-63
          Kaardilehtede süsteemid
               1942. a süsteemi kaardilehtede nomenklatuur
               1963. a süsteemi kaardilehtede nomenklatuur
          Kaardiruudustikud allalaadimiseks
     Aluskaartide lühitutvustused
Ruumiandmete infrastruktuur
     INSPIRE Eesti geoportaalis
     X-GIS tarkvara
     OpenGIS
     Riiklik Ruumiandmete Infrastruktuur (RRI)
     ISO standardid
     Abivahendid
          ETAK-i abiprogrammid
Andmete tellimine
     Avaandmed
          Eesti topograafia andmekogu ruumiandmed
          Katastriüksuse andmed
               Katastriandmed 1. jaanuari seisuga
          Üldistatud topograafilised ruumiandmed
          Kitsenduste kaardi andmed
          Aadressid ja posti sihtnumbrid (e. indeksid)
          EuroGlobalMap
     Katastriandmetega tutvumine ja väljavõtete saamine
     Katastri aluskaardi väljatrükk paberile
     Katastrimõõdistamise tingimuste taotlemine
     Maardlate nimistu väljavõtte tellimine
          Keskkonnaregistri maardlate taotlus
     Arhiivimaterjalide kasutamine ja müük
          Paberkaardid
          Paljundustööd
          Ehitusgeoloogia fondi paberkoopiate hinnakiri
     Andmete allalaadimine lepingulistele klientidele
     (Digitaalsete aluskaartide ja ruumiandmete tellimine)
 
<- tagasi       ^ üles
 
_