Sundvalduse ala määramine

Kitsenduste kaardile sundvalduse ala andmete kandmine

Lähtuvalt kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 ja 40 peab sundvalduse seadja esitama seitsme päeva jooksul sundvalduse seadmise otsuse jõustumise päevast arvates maakatastri pidajale sundvalduse seadmise otsuse ja masinloetaval kujul sundvalduse ruumilise ulatuse andmed.

Sundvalduse ruumilise ulatuse andmed tuleb väljaselgitada vastavalt Keskkonnaministri 14.08.2018 määrus nr 30 Katastriüksuse moodustamise kord § 27 ja § 28 alusel.

Katastripidajal on väljatöötatud kitsenduste väljaselgitamise tüüptingimused sundvalduse seadmisel. Nende tingimustega nõustumisel on võimalik kohe esitada sundvalduse ruumilise ulatuse andmed katastripidajale e-kirja teel kitsendused@maaamet.ee

Kitsenduste väljaselgitamise tüüptingimused sundvalduse seadmisel ( 402.9 KB, 9.08.2021 )

Näidisfailid: JSON ( 595 B, 4.06.2021 ) ja SHP ( 2 KB, 4.06.2021 )

Juhul kui soovitakse kasutada andmetöötlemisel teisi tehnilisi tingimusi, kui on toodud tüüptingimustes tuleb esitada taotlus katastripidajale tingimuste väljastamiseks.

Loe lisaks

Täpsemalt kitsenduste asukoha määramisest ja tingimuste taotluse esitamisest

Kontakt

Küsimused kitsenduste registreerimise kohta
kitsendused@maaamet.ee
(Palume pöördumises teemareale kirja panna otsuse atribuudid).


Viimati muudetud: 10.01.2023 08:48
Tagasi algusesse