Maakatastri andmed

Maakataster on riigi põhiregister, mille pidamise eesmärk on registreerida kinnisasja piir ja ruumiline ulatus, maa väärtus, maa looduslik seisund ja maa kasutamist kajastav teave. Samuti on katastri eesmärk tagada kogutava info kvaliteet, säilimine ning kättesaadavus avalikkusele.

Maakatastri vastutav töötleja ehk katastripidaja on Maa-amet, volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

Katastripidaja ülesandeks on katastrikande tegemine katastriüksuse moodustamiseks, andmete parandamiseks ja muutmiseks, kitsenduse ja maakasutusõiguse registreerimine ning maa hindamiseks vajalike andmete kogumine ja töötlemine.

Katastri koosseisu kuuluvad kaardid registrisse kantava informatsiooni (piiride, kitsendusi põhjustavate objektide paiknemise, maa kvaliteedi andmete jne) graafiliseks esitamiseks. Kaartideks on katastrikaart, kitsenduste kaart, katastri kõlvikukaart ning maa kvaliteedi ja hindamise kaart.

Maakatastris registreeritud katastriüksuste ja nende andmetega (sh ka nende asukohtadega) saab tutvuda Maainfo kaardirakenduse kaudu.

  Katastriüksuse piiride asukohta tõendavaks ametlikuks dokumendiks on katastripidaja poolt kinnitatud väljavõte katastrikaardist, mis sisaldab katastriüksuse piiride asukohta aluskaardil, katastritunnust, koha-aadressi, pindala, piiripunkti andmeid, sihtotstarvet, kõlvikulist koosseisu, kitsendust põhjustavate objektide loetelu, katastriüksuse moodustamise viisi ja katastripidaja märget*.

* Katastripidaja märge on maaregistri andmete koosseisus alates 1. juulist 2018, kui maakatastriseaduse § 9 lõikele 2 lisandus punkt 17 ja paragrahvile 9 lisandusid lõiked 23−25 .

Märke eesmärk on anda olulist teavet katastriüksuse piiriandmete seisukorra ja katastriandmete kvaliteedi kohta ja teavitada katastris olevate andmete võimalikest puudustest. Märkega informeeritakse avalikkust, et katastriüksuse piiri asukoht maastikul vajab kindlakstegemist või piiriandmed katastris korrastamist. Märge ei tekita õiguslikke tagajärgi ja on informatiivse tähendusega.

Märge "Vajadus piiri asukoht kindlaks teha” lisatakse juhul, kui naaberkatastriüksuste piiriandmed on vastuolulised või kui on tuvastatud, et piiripunktide asukohad maastikul ei ole kooskõlas katastrisse kantud piiriandmetega.

 Märge "Pindala on ebatäpne” lisatakse juhul, kui katastriüksus on moodustatud kaardimaterjali alusel või aerofotogeodeetilisel meetodil või kui katastripidaja tuvastab ebatäpsed või vastuolulised piiriandmed.

Katastriüksuse kohta võib teha mitu märget.


Viimati muudetud: 27.06.2024 15:17
Tagasi algusesse