Planeeringute kaardirakenduse kirjeldus

Maa-ameti planeeringute rakendus on Maa-ameti vajadustele vastav töövahend, kus on võimalik saada informatsiooni detail- ja üldplaneeringute kohta. Rakenduses on planeeringute informatsioon nii tegelikus asukohas kuvatavate planeeringute kaartidena (georefereeritud rasterandmed) kui ka juhitavate kaardikihtidena (vektorandmed).

Kasutajate sihtgrupina näeme peale riigiasutuste ja kohalike omavalitsuse töötajate ka planeerijaid, maatoimingute ja planeeringutega seotud erasektori esindajaid, arendajaid, maaomanikke ja teisi. Kaardirakenduse kaudu on võimalik saada kiire esmane info erineva tasemega planeeringute kohta ning leida viited omavalitsuste teenuste ja kodulehtede detailsema info juurde.

Detailplaneeringute andmed pärinevad kolmest allikast:

 • omavalitsuste registritest või otse omavalitsuse töötaja poolt rakendusse sisestatud;
 • Maa-ameti kui planeeringute kooskõlastaja poolt rakendusse sisestatud;
 • esitatud maakatastripidajale peale 1. jaanuari 2017.

Maakatastripidajale esitatud kehtestatud detailplaneeringutel on peale planeeringuala piiri kaardil kättesaadavad ka pdf formaadis kehtestamise otsus, seletuskiri, põhijoonis ja tehnovõrkude koondplaan. Infot hoiab kaasaegsena Maa-ameti planeeringute ja ehitusprojektide büroo.

Valdav osa üldplaneeringute rasterandmeid on saadud kohalike omavalitsuste ja planeeringukonsultantide avalikelt kodulehtedelt. Vektorandmed on kogutud maa- ja omavalitsustelt, kuid kuna tegu on planeeringu kehtestamise ajal saadud andmetega, siis ei sisaldu nendes muudatused hiljem kehtestatud planeeringutest. Seega on nii raster- kui ka vektorandmete puhul tegu informatiivsete andmetega, mille õigsuse eest Maa-amet ei vastuta.

Planeeringulahenduse kehtestatud kihid ehk planeeringulised ruumiandmed koostatakse spetsiaalse tarkvara abil, mille vormistamisel ja tehnilisel kirjeldamisel lähtuti enne 1. novembrit 2022 kehtestatud planeeringute puhul planeerimisseaduse kohaselt riigihalduse ministri poolt kehtestatud 17.10.2019 määruse nr 50 "Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded" lisast 2. Alates 1. novembrist 2022 on kohustuslik kõik kehtestatavad planeeringud esitada üleriigilise planeeringute andmekogu platvormile (PLANK), mis on koostatud vastavalt standardiseeritud vormistusnõuetele. Teade detailplaneeringu kehtestamise kohta tuleb saata planeeringu koostamise korraldaja valdkonna eest vastutavale ministrile ja maakatastri pidajale 14 päeva jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Detailplaneeringute valveplaan
(algatamata, menetluses, kehtiv, osaliselt kehtiv, kehtetu, lõpetatud)
Planeeringute ja ehitusprojektide büroo
665 0615, 5697 1915
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
WFS: Planeeringute vektorandmed WMS: Planeeringute vektorandmed

Ajakohane üldplaneeringu ala
(algatatud, vastuvõetud, kehtiv, kehtetu)
 

Planeeringute ja ehitusprojektide büroo
5697 1915
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866

Planeeringute vektorandmed

 • Detailplaneeringu avalik juurdepääs
 • Detailplaneeringu avalikes huvides omandamise vajadus
 • Detailplaneeringu avalikult kasutatav ala
 • Detailplaneeringu ala (detailplaneeringu jooniste kihtide komplektis esitatud planeeringuala piir)
 • Detailplaneeringu haljastus
 • Detailplaneeringu hoonestusala
 • Detailplaneeringu keskkonnatingimusega ala
 • Detailplaneeringu krunt
 • Detailplaneeringu kuja
 • Detailplaneeringu maaparandusala
 • Detailplaneeringu servituudi vajadus
 • Detailplaneeringu tee ja tänava asukoht
 • Detailplaneeringu tehnovõrk ja -rajatis
 • Detailplaneeringu tingimusega ala
 • Detailplaneeringu valveplaan (kehtiv ajakohane seis)
 • Detailplaneeringu valveplaani kehtetud ja lõpetatud osad
 • Üldplaneeringu väärtuslik vaatekoht ja -koridor
 • Üldplaneeringu valveplaan (ajakohane kehtiv seis)
 • Üldplaneeringu avalik juurdepääs
 • Detailplaneeringu koostamise kohustusega ala
 • Üldplaneeringu jäätmekäitluskoha asukoht
 • Üldplaneeringu keskkonnatingimusega ala
 • Üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarve
 • Üldplaneeringu miljööväärtuslik ala
 • Üldplaneeringu planeeringuala väljavõtted või lahustükid
 • Üldplaneeringu järgsed rohealad tiheasustusaladel
 • Üldplaneeringu ranna ja kalda ehituskeeluvööndi muudatus
 • Üldplaneeringu rohevõrgustiku ala
 • Üldplaneeringu supelrand
 • Üldplaneeringu tehnovõrgu ja -rajatise asukoht
 • Üldplaneeringu tiheasustusala
 • Üldplaneeringu tingimusega ala
 • Üldplaneeringu transpordivõrgustiku asukoht
 • Üldplaneeringu väärtuslik maastik
 • Üldplaneeringu väärtuslik põllumajandusmaa
 • EHAK tiheasustusalad
 • Koostatava Rail Balticu maakonnaplaneeringu trassialternatiivid
Planeeringute ja ehitusprojektide büroo
5697 1915
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kitsendusi põhjustavad objektid
(veekaitselised objektid, keskkonnakaitselised objektid, tehnovõrgud, muud riiklikult olulised objektid)
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: alus, alus-geo
Kitsendused
(veekaitselised piirangud, keskkonnakaitselised piirangud, tehnorajatistest tulenevad piirangud, muud maakasutuspiirangud)
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: alus, alus-geo
Maavarad
(mäeeraldise piir, mäeeraldise teenindusmaa piir, maardla)
Maa-ameti geoloogia osakond
665 0670, 675 0124
Ei ole saadaval
Maanteeameti teeregister
(teed ja tänavad)
Maanteeamet
611 9318, 6119 319
Geoinformaatika osakond
665 0758
Hübriidkaardi koosseisus
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Lisainfo

Ülevaade olemasolevatest raster- ja vektorandmetest (PDF)

Kaardirakenduse kasutusjuhendid

Kontakt

Maa-ameti planeeringute ja ehitusprojektide büroo
planeeringud@maaamet.ee

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 13.05.2024 16:58
Tagasi algusesse