Geodeetilised võrgud

Geodeetiliseks võrguks nimetatakse maastikul kindlustatud ja ühtses koordinaatide süsteemis olevat geodeetiliste punktide kogumit, millest lähtutakse geodeetilistel mõõtmistel ja topograafilistel mõõdistamistel.

Geodeetiliste võrkude rajamisel lähtutakse põhimõttest "üldisest üksikasjadesse", mille kohaselt rajatakse alguses suurema täpsusega, kuid hõredam võrk, mida seejärel järk-järgult tihendatakse väiksema täpsusega võrguga.

Riiklik plaaniline põhivõrk peab tagama Eesti territooriumi kaardistamise ja andmekogude pidamise ühtses koordinaatide süsteemis.

Riiklik kõrgusvõrk kindlustab kogu Eesti territooriumi ulatuses ühtse ja täpse kõrguste süsteemi, mis on kõrguslikuks aluseks geodeetilistele mõõtmistele, topograafilistele mõõdistamistele ja teaduslikele uurimistöödele.

Riiklik gravimeetriline võrk tagab Eesti territooriumil täpse ja usaldusväärse raskuskiirenduse andmestiku ühtses gravimeetrilises süsteemis. Ühtne süsteem võimaldab gravimeetriliste tööde tulemusi rakendada erinevate teaduslik-tehniliste ülesannete, nagu geoidi arvutus, kõrgtäpse kõrgusvõrgu tasandus, geodünaamilised uuringud, geoloogiline kaardistamine, metroloogiateenistus jne lahendamiseks.


Viimati muudetud: 16.12.2022 14:38
Tagasi algusesse