Kohanimed

Riikliku kohanimekorraldusega tegeleb eelkõige Regionaal- ja Põllumajandusministeerium koostöös teadusasutuste, kohanimenõukogu ja Maa-ametiga. Riiklikku kohanimekorraldust reguleerivad õigusaktid, millega kehtestatakse kohanimede määramise ja kasutamise ning järelevalve tegemise reeglid.

Riiklik kohanimeregister on riiklik register, mille pidamise eesmärk on teabe kogumine ja registreerimine Eesti kohanimede kohta, selle töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine.

Kohanimeregistri vastutav töötleja on Maa-amet, volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

Kohanimeregistris registreeritakse kõik ametlikud kohanimed. Lisaks registreeritakse ka mitteametlikke kohanimesid. Andmed on kättesaadavad nii avalike teenuste kui ka X-tee teenuste kaudu.

Kohanimeregistrisse kantakse:

  • ametlikud kohanimed (põhinimi ja olemasolul rööpnimi)
  • mitteametlikud kohanimed (mitteametlik esikohanimi, mitteametlikud muud nimed)
  • andmed kohanimede alusdokumentide kohta
  • andmed nimeobjektide kohta (liik, identifitseeriv tunnus nimeobjekti pidavas riigi andmekogus, tunnuspunkti koordinaadid)
  • kohanime mõjupiirkonna koordinaadid nimeobjektidel, mille andmeid ei ole üheski teises riigi andmekogus
  • andmed kohanimeregistrile andmete esitajate kohta
  • andmed kohanimeregistrist andmete taotlejate kohta

Aadressisüsteemi jaoks on kohanimeregistri kõige olulisemad objektid aadressikohtadena kasutuses olevad liikluspinnad (nt tänavad, teed) ja väikekohad (nt endised aiandusühistud). Aadressikohtadele määrab ametliku kohanime kohalik omavalitsus.

​Kohalik omavalitsus peab kohanimede määramise õigusaktid esitama kohanimeregistri pidajale kümne päeva jooksul pärast nende kehtestamist, kanne KNR-is tehakse viie päeva jooksul. Kui liikluspinna või väikekoha kohanimi ei ole kohanimeregistris registreeritud, siis ei saa seda kasutada ametlike koha-aadresside määramisel.

Mitteametliku kohanime registreerimise taotluse võib esitada igaüks.
Sarnaselt ametliku kohanime määramise õigusaktile peab ka mitteametliku kohanime ettepanekus (taotluses) sisalduma kohanimi, nimeobjekti liik ja asukoht (lisatud kaardil või koordinaatidega). Mitteametliku nime korral piisab lihtkirjalikust taotlusest, mis edastatakse kohanimeregistrile tavaposti (Mustamäe tee 51, 10602 Tallinn) või e-posti teel (kohanimeregister@maaamet.ee).

Kohanimeandmeid võib esitada ka Maa-ameti kaardirakenduse tagasiside paneeli kaudu. Juhendis on näited toodud allikate kohta, kuid sama juhendi alusel saab ka muude objektide kohanimeandmeid edastada. Maa-ameti kaardirakenduse tagasiside paneeli juhend ( 1 MB, 1.06.2020 ) .

Lähtuvalt taotluse sisust ja objetkist võib Maa-amet enne mitteametliku nime registreerimist küsida taotlejalt täiendavat infot. Samuti võib Maa-amet edastada taotluse arvamuse saamiseks kohanimenõukogule. Samuti võib Maa-amet seisukohta küsida ka kohalikult omavalitsuselt.

Kohanimeregistrile andmete esitamine

Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn 10621 või e-post kohanimeregister@maaamet.ee

Kohanimedega seotud küsimused - Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, e-post margit.mitt@agri.ee

Kohanimeregistriga seotud küsimused - Maa-ameti aadressiandmete osakond, e-post kohanimeregister@maaamet.ee

Andmete kasutamine

Teenuste tutvustused

Alateemad

Muud kohanimede andmekogud

Ava aadressiandmete käsiraamat

Kontakt

kohanimeregister@maaamet.ee
Kohanime määrajatel saata kohanime kehtestamise dokumendid sellele aadressile.


Viimati muudetud: 28.06.2024 11:31
Tagasi algusesse