Suunatud rakendused ja virtuaalkontorid

Suunatud kaardirakendus

Tegemist on X-GIS 2 kaardirakendusega. Juurdepääs rakendusele antakse eeldusel, et kasutaja töötab avalikus sektoris ja talle on kaardirakenduse kasutamiseks lepingu alusel antud lisaõigused. Suunatud kaardirakenduses toimivad kõik tavapärased kaardirakenduste funktsionaalsused.

Avaliku rakendusega võrreldes on seal andmete koosseis laiem ja/või esitatud detailsemalt, spetsialistide vajadusi arvestades.

Suunatud kaardirakendused on:

 • Kitsendused (suunatud)
 • Looduskaitse (suunatud)
 • Maardlad (suunatud)

Virtuaalkontor

Virtuaalkontor on suunatud kaardirakendus, mis võimaldab ruumiandmete veebipõhist haldamist (objektide loomist ja redigeerimist).
Rakendusel on kaks põhilist lisafunktsionaalsust:

 • geomeetria redaktor - võimaldab ruumiandmeid lisada, muuta, kustutada
 • andmeredaktor - võimaldab ruumiobjektide tabelandmeid lisada, muuta, kustutada

Personaalseid ligipääsu- ja tegevusõigusi jagatakse Maa-ameti kaardirakenduse haldurite poolt. Õiguste saamise aluseks on sõlmitav leping. Kasutaja tuvastamiseks kasutatakse Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse poolt väljatöötatud AUP lahendust (tulevikus asendatakse TARA lahendusega) ja kasutajaõiguste haldamiseks Maainfoteenuse AA (autentimine ja autoriseerimine) keskkonda.

Virtuaalkontorid on loodud eelkõige andmeallikatele/andmetootjatele, kes genereerivad uuendusi ja muutusi ning soovivad, et need jõuaksid operatiivselt läbi Maa-ameti kaardirakenduste kättesaadavaks ka teistele kasutajatele või/ja avalikkusele. Teenuse abiga hoitakse andmeid ajakohastena ja toimub pidev andmete uuendamine.

Maa-ametil on tänasel päeval kasutuses mitmeid virtuaalkontoreid ja neid on loodud kahest vajadusest lähtuvalt:

 1. Konkreetse ametkonna vajadusest lähtuvalt. Sellised virtuaalkontorid on enamasti riigiasutuste vahelised ja seal on õigus andmete muutmiseks lepingus nimeliselt kokku lepitud töötajatel. Need aitavad andmekogudele lisada ruumilise info.
 2. Maa-ameti sisesest vajadusest välja kasvanud virtuaalkontorid valdkondades, kus andmete tootmise eest vastutavad erinevad asutused ja puudub ühtne register või platvorm, mis neid koondaks. Kasutajateks on nii Maa-amet kui ka teised riigiasutused, kohalikud omavalitsused. Osa neist on ainult ametkondlikus kasutuses, mõnest on olemas ka avalikkusele mõeldud väljund. 

Virtuaalkontorid on:

 • Detailplaneeringud ametnikele - kohalikele omavalitsustele pakutav kaardirakendus detailplaneeringute ruumikujude haldamiseks.
 • Reformimata maa - Reformimata maa kaardirakenduses on informatsioon maade kohta, mille osas ei ole maareformi läbiviimine otsustatud. Tegemist on suunatud rakendusega, mille kasutajad on Maa-amet, kohalikud omavalitsused ja Transpordiamet. Kohalikud omavalitsused saavad kaardirakendusse kanda info maareformi seisu kohta, mh andmed ehitiste seisundist ja eeldatavast või määratud sihtotstarbest ning vastuvõetud otsustest.

Tehnilised nõuded kaardirakenduste kasutamiseks:

 • Kaardirakenduste kasutamiseks peab kasutajal olema arvutis internetilehitseja (Google Chrome, Firefox vms).
 • Kaardirakendused ei ole avalikult kasutatavad, kaardirakenduste kasutamiseks tuleb sõlmida "Maa-ameti internetipõhiste kaardirakenduste kasutusleping". Kaardirakendused on mõeldud töövahendiks riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele.

Kontakt

Rakendustest täpsemalt
Andres Hiiemäe

Lepingute sõlmimine
Ene Jüriska


Viimati muudetud: 29.12.2022 10:22
Tagasi algusesse