Kinnisomandi kitsendused

Lähtuvalt Eesti Vabariigi põhiseadusest ja asjaõigusseadusest on omanikul täielik võim oma asja üle. See tähendab, et omanikul on õigus asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist. Kinnisasja ehk maatüki omaniku õigused võivad olla kitsendatud seaduse, haldusakti, kohtulahendi või poolte kokkulepetega.

KINNISOMANDI KITSENDUSED
Seadusjärgsed
Haldusaktiga seatud
Kohtulahendiga seatud
Tehingutega seatud

Seadusjärgsed ja haldusaktiga seatud kitsendused kehtivad kinnistusraamatusse kandmata. Poolte kokkuleppel sõlmitud ehk tehingujärgsed kitsendused ning kohtuotsusega seatud kitsendused kantakse kinnistusraamatusse.

Seadusjärgsed kinnisomandi kitsendused on kehtestatud kaitsmaks ja reguleerimaks teatud nähtusi, mis on seotud kinnisomandi kasutamise ja käsutamisega ning vajalikud ühiskonna huvides. Seadusjärgseid kitsendusi saab muuta või lõpetada ainult kohtuotsuse või tehinguga.

Vastavalt maakatastriseadusele registreerib maakükiga seotud kitsenduste andmed katastripidaja ja visualiseerib need katastri kitsenduste kaardil. Kinnisomandi kitsendus ei teki kandest kitsenduste kaardile. Kitsenduste registreerimine maakatastris on informatiivse eesmärgiga, et tagada avalikkusele teave maa kasutamist kajastavate andmete kohta.


Viimati muudetud: 14.06.2021 21:05
Tagasi algusesse