Ohtlikud käitised, veevarustus, veeohutus kaardirakenduse kirjeldus

Sisuliste küsimuste korral pöörduda Päästeameti üldkontakti rescue@rescue.ee poole.

Käesolev kaardirakendus on koostatud Päästeameti ja Maa-ameti koostöös ohtlikke kemikaale käitlevate ettevõtete (edaspidi ohtlike ettevõtete) ning hüdrantide, veevõtukohtade ja veeohutuse stendide visualiseeritud kujutamiseks.

Rakendusele on lisandunud ka Üleujutusalade andmekihid - üleujutusohupiirkonnad ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid, rohkem infot Keskkonnaministeeriumi üleujutuste teemalehelt.

Kaardirakenduse eesmärk on teavitada avalikkust ja ohustatud inimesi ning anda infot erinevatele riskianalüüside, planeeringute ja valmisoleku planeerimisega seotud ametkondadele.

Kaardirakendusega seotud andmed on kogunud Päästeamet koostöö Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
A- ja B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtted
(kemikaaliseadusest tulenevad suurõnnetuse ohuga ettevõtete kategooriasse kuuluvad ettevõtted)
Päästeamet
5193 9475
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval
Ohtlikud ettevõtted
(kemikaaliseadusest tulenevad ohtlike ettevõtete kategooriasse kuuluvad ettevõtted)
Päästeamet
519 39475
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval

Hüdrandid

(paikne seade, mis on ettenähtud vee saamiseks veevõrgust päästetöö tegemiseks)

Päästeamet
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval

Veevõtukohad

(aastaringselt kasutatav rajatis veemahuti, loodusliku või tehisveekogu juures, mille kaudu saab päästetöödeks kustutusvett)

Päästeamet
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval

Veeohutuse stendid

(valveta ujumiskohtade juurde paigaldatud veeohutuse infotahvel koos päästevahendiga)

Päästeamet
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval
Üleujutusalad
(Üleujutusalad alates 0,5m kuni 4m tõusuga keskmisest)
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alusalus-geo

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Ohtlike ettevõtete otsing - otsing ohtliku ettevõtte ID, nime, käitise ohtlikkuse, käitise tegevusala, välise doominoefekti ja kemikaali alusel. Tagastatakse objekti asukoht.
  • Ohtliku ettevõtte ohuala otsing - otsing ohtliku ettevõtte ID, nime, käitise ohtlikkuse, käitise tegevusala, välise doominoefekti, kemikaalide ja ohtliku ala raadiuse alusel. Tagastatakse ohuala ruumikuju.
  • Hüdrantide otsing - otsing hüdrandi ID, hüdrandi numbri ja trassi diameetri alusel. Tagastatakse objekti asukoht.
  • Veevõtukohtade otsing - otsing veevõtukoha ID ja aliase alusel. Tagastatakse objekti asukoht.
  • Veeohutuse stendide otsing - otsing stendi numbri ja stendi nime alusel. Tagastatakse objekti asukoht.
  • Katastri otsing - otsing kü-tunnuse alusel. Tagastatakse kü asukoht.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:49
Tagasi algusesse