Pöördumine kaardirakendusse läbi URLi

Läbi URL-i pöördumise võimalus on eelkõige mõeldud pöördumiseks Maa-ameti maainfo kaardirakenduse poole mõnest veebipõhisest portaalist, kodulehelt või andmebaasist. Pöördumist saab teha kasutades parameetritena aadressi, koordinaate, katastriüksuse tunnust. Täpsema infot pöördumiste tehniliste võimaluste kohta leiate altpoolt.

Maa-ameti kaardirakenduste kasutamine on jätkuvalt kõigile tasuta, sõltumata kaardirakenduse poole pöördumise viisist.

Kui kasutate kaardirakenduse poole pöördumist läbi URL-i, siis palume viidata või muul moel ära märkida, et pöördutakse Maa-ameti X-GIS kaardirakenduse poole.

Pöördumise kasutuselevõtul mõnes suuremas portaalis või infosüsteemis palume sellest ka Maa-ametile teada anda aadressil kaardirakendus@maaamet.ee.

Pöördumised X-GIS 2 kaardirakendusse

 1. Pöördumine soovitud rakenduse poole:

  URL-i kaudu on võimalik valida X-GIS'i rakendust, mille poole soovitakse pöörduda.

  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/alias

  Alias Selgitus
  geoloogia400k 1:400 000 geoloogilised kaardid
  geoloogia50k 1:50 000 geoloogilised kaardid
  adsavalik Aadressiandmed
  ajalooline Ajaloolised kaardid
  ehitusgeoloogia Ehitusgeoloogia kaardirakendus
  gpa Geodeetiliste punktide andmekogu
  karuputk Karuputk
  kitsendused Kitsenduste kaart
  knravalik Kohanimeregister
  kultuurimalestised Kultuurimälestised
  loodushoid Loodushoiutööde kaardirakendus
  looduskaitse Looduskaitse
  maainfo Maainfo (vaikimisi rakendus)
  maanteeamet Maanteeamet
  maaparandus Maaparandussüsteemide kaardirakendus
  maardlad Maardlate rakendus
  mahekaart Mahealade kaardirakendus
  merekaart Merealade kaardirakendus
  metsamuutused Metsamuutuste kaardirakendus
  planeeringud Planeeringute kaardirakendus
  parandkultuur Pärandkultuuri kaardirakendus
  ravimiamet Ravimiameti apteekide kaart
  maaoksjon Riigimaa oksjonite kaardirakendus
  ristipuud Ristipuude kaardirakendus
  rmk RMK metsatööde kaart
  sadamakaart Sadamakaart
  soojussaared Soojussaarte kaardirakendus
  plk_toetusalad ÜF avatud taotlusvooru PLK toetused
  yua Üleujutusalad

  Näide Maainfo teenuse poole pöördumisega
  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo
  Näite link

  Näide sadamakaardi rakenduse poole pöördumisega
  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/sadamakaart
  Näite link

 2. Pöördumine koordinaadipaariga markeri lisamiseks kaardile

  Parameetri nimetus Kirjeldus
  PUNKT Y,X koordinaat
  TOOLTIP PUNKT parameetri korral markeri tooltipi lisamine.
  MOOT Parameeter kehtib ainult, siis kui PUNKT parameeter on olemas. Mahutab markeri antud mõõtkavasse.
  BBOX

  Ümbritseva raamjoone koordinaadid x1,y1,x2,y2.

  Koordinaatide järjekord:
  1. Vasaku alumise nurga Y koordinaat
  2. Vasaku alumise nurga X koordinaat
  3. Parema ülemise nurga Y koordinaat
  4. Parema ülemise nurga X koordinaat

  Näide 1: Lihtsalt markeri lisamine. Kui Y,X punkt ei asu kaardil, siis kontrollitakse X,Y järjestust
  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?punkt=542228.98,6588663.63
  Näite link

  Näide 2: Markeri lisamine kaardiakna nurgaga
  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?bbox=544155.24,6587303.27,547074.56,6590005.45&punkt=544448.63,6588785.98
  Näite link

  Näide 3: Markeri lisamine koos mõõtkavaga
  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?punkt=542228.98,6588663.63&moot=2000
  Näite link

  Näide 4: Markeri lisamine koos tooltipiga
  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?punkt=6588663.63,542228.98&moot=2000&tooltip=Väljak
  Näite link

 3. Pöördumine aadressiotsingu poole
  Parameetri nimetus Kirjeldus
  AADRESS Otsitav aadress.
  ADSHOW Kui väärtus on 1 siis kuvatakse tulemused kaardile. Kui väärtus puudub siis ei kuvata.
  ADFIT

  Määrab tulemuse mahutamise kaardile:

  • Väärtus 1 puhul mahutatakse tulemus kaardile.
  • Kui väärtus puudub siis ei mahutata.

  Parameeter kehtib ainult siis, kui ADSHOW parameeter on 1

  Näide 1: Otsingustring "Kooli tee", tulemused otse kaardile, ilma mahutamata
  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?aadress=Kooli%20tee&adshow=1
  Näite link

  Näide 2: Otsingustring "Lai tn 4", tulemused vahenimekirja, ilma mahutamata ja  mahutades
  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?AADRESS=Lai%20tn%204
  Näite link

  Näide 3: Otsingustring katastriüksuse tunnus ja mahutamisega
  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?AADRESS=62510:127:0001&adshow=1&adfit=1
  Näite link

 4. Pöördumine katastriüksuse tunnusega
  Parameetri nimetus Kirjeldus
  SEARCHID Kombineeritud kihi identifikaator, millele on WFS otsing kirjeldatud. Näit: FUULY01.
  TUNNUS Katastriüksuse tunnus

  Näide: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?searchid=FUUKAT101x2&TUNNUS=41201:004:0110
  Näite link

 5. Pöördumine mitme katastriüksuse tunnusega

  Mitme tunnuse eraldamiseks võib kasutada "%7C" või ";" Turvakaalutlustel ei ole "|" aadressis lubatud.

  Näide: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?searchid=FUUKAT101x2&TUNNUS=41201:004:0067%7C41201:004:0110
  Näite link

 6. Pöördumine katastriüksuse tunnusega ja peidetud otsingupaneeliga
  Parameetri nimetus Kirjeldus
  SEARCHID Kombineeritud kihi identifikaator, millele on WFS otsing kirjeldatud. Näit: FUULY01.
  TUNNUS Katastriüksuse tunnus
  HIDE Laiendatud otsingupaneeli peitmine. Parameeter kehtib ainult koos SEARCHID parameetriga.

  Näide: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?searchid=FUUKAT101x2&TUNNUS=78407:701:6840&hide=true
  Näite link

 7. Pöördumine asustusüksuse nimega
  Parameetri nimetus Kirjeldus
  SEARCHID Kombineeritud kihi identifikaator, millele on WFS otsing kirjeldatud. Näit: FHR_AY2017x2
  NIMI Asustusüksuse nimi

  Näide: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?searchid=FHR_AY2017x2&NIMI_1=Penijõe
  Näite link

Muud päringuvõimalused

 1. Kiirpäring maakatastrist

  Päringu väljund on identne X-GISi teenusega "kiirpäring maakatastrist", mis on nähtav aadressil https://xgis.maaamet.ee/ky/. Juhul kui on vaja lihtsalt katastriüksuse andmeid ilma kaardirakenduse funktsionaalsuseta, siis on võimalik pöörduda nö õhukese kliendi kaudu.

  Alates 8. aprillist 2024 võttis kataster kasutusele MinuKatastri menetluskeskkonna, millega seoses on muutunud kiirpäringu andmekoosseis.

  Kiirpäringu kirjeldus kataster.ee lehel.

  Parameeter Selgitus
  ky Katastriüksuse tunnus, kohustuslik muutuja
  out

  Soovitud väljund.

  • html (vaikimisi)
  • map - kuvab WMS kaardipildi katastriüksusest
  • json - KÜ info json formaadis
  what Tellitav info. Vaikimisi näidatakse kõike, soovi korral vaid katastriüksuse bbox või tsentroid

  Kogu katastriüksus info
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-ky.php?ky=41201:004:0067
  Näite link

  Vaid katastriüksuse bbox
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-ky.php?ky=41201:004:0067&what=bbox
  Näite link

  Vaid katastriüksuse tsentroid
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-ky.php?ky=41201:004:0067&what=tsentroid
  Näite link

  Juhul kui on vaja html väljundi asemel json formaati, siis lisada urlile parameeter out=json

 2. Katastriüksuse tunnuse päring koordinaadipaari ja raadiuse väärtusega

  Päringuga saab teada, kas määratud koordinaatidel asub mõni katastriüksus või mitte. Vastavalt määratud raadiusele tagastatakse kõik piirkonda jäävad katastriüksuste tunnused.

  Parameeter Selgitus
  x X koordinaat (L-est, 2 komakohta)
  y Y koordinaat (L-est, 2 komakohta)
  d raadius meetrites (0-10m)
  out väljund: vaikimisi KÜ tunnus, väärtusega "pikkaadress" tagastatakse KÜ aadress

  Punkti all on katastriüksus

  Otsib kattumise 1m raadius, leiab ühe katastriüksuse:
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-xy.php?x=6459630.00&y=644366.00&d=1
  Näite link

  Otsib kattumise 2m raadius, leiab kolm katastriüksust:
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-xy.php?x=6459630.00&y=644366.00&d=2
  Näite link

  Näide kaardil: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?punkt=644366.00,6459630.00&moot=500
  Näite link

  Punkti all ei ole katastriüksust

  Raadius 10m: https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-xy.php?x=6445069.00&y=622559.00&d=10
  Näite link

  Raadius 0m: https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-xy.php?x=6445069.00&y=622559.00&d=0
  Näite link

  Näide kaardil: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?punkt=622559.00,6445069.00&moot=500
  Näite link

 3. Katastriüksuse tunnuse ja aadressi päring geograafiliste koordinaatide väärtustega

  Päringuga saab teada, kas määratud koordinaatidel asub mõni katastriüksus või mitte. Samuti saab pärida määratud koordinaadil asuva registreeritud katastriüksuse aadressi.

  Parameeter Selgitus
  lat Laius (WGS84, kümnendsüsteemis, DD.ddddd)
  lon Pikkus (WGS84, kümnendsüsteemis, DD.ddddd)
  out Päringu vastus (pikkaadress, aadress, tunnus, xgis, xgishtml5)

  Katastriüksuse pikkaadress
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-latlon.php?lat=58.2532694444&lon=26.4598111111&out=pikkaadress
  Näite link

  Katastriüksuse aadress
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-latlon.php?lat=58.2532694444&lon=26.4598111111&out=aadress
  Näite link

  Katastriüksuse tunnus
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-latlon.php?lat=58.2532694444&lon=26.4598111111&out=tunnus
  Näite link

  Päringu punkt kaardil
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-latlon.php?lat=58.2532694444&lon=26.4598111111&out=xgis
  Näite link

  Geograafilised koordinaadid L-Est süsteemis
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-latlon.php?lat=58.2532694444&lon=26.4598111111
  Näite link

  Koordinaatpaariga konkreetse rakenduse poole pöördumine:
  https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-latlon.php?lat=58.2532694444&lon=26.4598111111&out=xgis&app_id=UU82
  Näite link

  Rakenduste nimekiri lehekülje aguses olevas tabelis.
 4. Maapinna kõrguse päring XY koordinaatpaari alusel

  Vastusena kõrgusarv 0.5m täpsusega.

  Parameeter Selgitus
  x x-koordinaat (kohustuslik)
  y y-koordinaat (kohustuslik)
  out

  Soovitud väljund.

  • html (vaikimisi)
  • json - kõrgusinfo json formaadis

  Näidispäring: https://geoportaal.maaamet.ee/url/xgis-xyz.php?x=6463074&y=388754.6&out=json
  Näite link

 5. L-EST97 <-> EUREF-EST97 koordinaatide kalkulaator

  Koordinaatide teisenduse kirjeldused ja info on kättesaadav lehel https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/

 6. Integreeritav aadressiotsing

  Põhjalikuma ülevaade integreeritava aadressiotsingu (In-ADS) teenuse lehel.

 7. Aadressiobjekti leidmine koordinaatide alusel

  Nn Reverse geocoding. Päringu väljund on analoogne andmetega, mis on nähtavad ADS avalikus rakenduses aadressil https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/. Sisendiks on koordinaadid ja ulatus ning väljundiks XML-kujul aadressiobjektide andmed, mis küsitud ulatusse jäävad. 

  Parameeter Selgitus
  x x-koordinaat (kohustuslik)
  y y-koordinaat (kohustuslik)
  ulatus ulatus meetrites (kohustuslik)
  liik Aadressiobjekti liik, mille hulgast vasteid otsitakse. Võimalikud
  väärtused:
  AY (asustusüksus)         
  CU (katastriüksus)         
  EE (elukondlik hoone)         
  ER (eluruum)   
  LO (linnaosa)         
  LP (liikluspind)         
  ME (mitteelukondlik hoone)         
  MK (maakond)         
  MR (mitteeluruum)   
  OV (omavalitsus)         

  Näidispäring: https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/adsobjektid?x=6574584.4&y=671550.8&ulatus=450&liik=AY
  Näite link

 8. Aadressiobjekti andmed ADS_OID-i alusel

  ADS-i avaliku rakenduse (https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads) poole on võimalik pöörduda URL-iga ADS_OID-i alusel. Sisendiks on ADS_OID ja väljundiks aadressiobjekti andmed.

  Parameeter Selgitus
  ADS_OID Aadressiobjekti ADS_OID ehk identifikaator aadressiandmete süsteemis

  Näidispäring: https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads?ads_oid=EE00644480
  Näite link

 9. Posti sihtnumber aadressi ADR_ID alusel

  ADR_ID alusel on posti sihtnumber võimalik leida In-ADS gazetteer-teenuse kaudu.

  Parameeter Selgitus
  adr_id ADR_ID ehk aadressi versiooni unikaalne identifikaator aadressiandmete süsteemis

  Näidispäring, väljund JSON formaadis: https://inaadress.maaamet.ee/inaadress/gazetteer?adrid=3064143
  Näite link

  Näidispäring, väljud REST/XML formaadis: https://inaadress.maaamet.ee/inaadress/service?adrid=3064143
  Sihtnumber on väljundis andmeväljal "sihtnumber".


Viimati muudetud: 31.05.2024 12:53
Tagasi algusesse