Kinnisvara tehingute andmebaas

Tehingute andmebaas on maaregistri osa, mis tugineb maa hindamise seadusele ja maakatastriseadusele.

Tehingute andmebaas on moodustatud maa korralise ja erakorralise hindamise läbiviimiseks ning maa väärtust kajastavate andmete töötlemiseks.

Tehingute andmeid esitavad notarid, kes on kohustatud kümne päeva jooksul pärast kinnisasja või selle mõttelise osa võõrandamise tehingu tõestamist esitama katastripidajale tehingu õiendi. Tehingu õiendid esitatakse elektroonilisel teel. Tehingu andmed, mida notar on kohustatud katastripidajale esitama on loetletud maakatastriseaduse § 9 lõikes 22.

Tehingu andmetele on juurdepääs piiratud. Andmebaasi andmetega võib tutvuda ja saada nendest väljavõtteid ainult maa hindaja hindamise läbiviimiseks, riikliku statistika tegija ning avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutus seadusega pandud avalik-õigusliku ülesande täitmiseks, tegevusloa kohustusega ja Finantsinspektsiooni järelevalvele allutatud krediidiasutus seoses tagatise hindamisega ning ülejäänud isikud õigustatud huvi alusel. Õigustatud huvi alusel on tehinguandmetega võimalik tutvuda siiski vaid juhul, kui andmeid sooviva isiku huvid kaaluvad üles andmetega seotud isikute huvid või põhiõigused ja -vabadused. Seega peab andmete väljastamiseks esitatav taotlus olema põhjendatud ning kooskõlas andmekaitsenõuetega, s.t pelgalt taotluse esitamine ei taga automaatselt ligipääsu andmetele. Andmete väljastamiseks õigustatud huvi alusel hindab Maa-amet igakordselt taotluse eesmärgipärasust, vajalikkust ja huvide tasakaalu.

Tehingute andmebaasi laekuvad tehingute õiendid alates 1996. aastast. Ajavahemikul 01.01.2002-19.07.2003 laekusid vaid riigi ostueesõigusega tehingud, mis asusid või ulatusid ehituskeeluvööndisse või kaitseala piiresse ning kaitstava looduse üksikobjekti või I kategooria kaitsealuse liigi elupaika sisaldavad kinnisasjad.


Viimati muudetud: 24.08.2022 10:06
Tagasi algusesse