Põllumajanduse veekaitsepiirangud kaardirakenduse kirjeldus

Käesolev kaardirakendus on valminud Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti koostöös. Eesmärk on visualiseerida maapinna kaldeid ning mitmeid teisi põllumajandustootjatele suunatud ja veekogude kaitsmisega seotud andmeid.

Maapinna kallete kaardirakenduse eesmärgiks on põllumajandustootjatele esmaseks ja peamiseks informatsiooniallikaks väetiste laotamise planeerimisel ja töö teostamisel ning Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaagentuuri järelvalve ametnikele järelevalve planeerimisel ja teostamisel.

Maapinna kallete kaardikiht koos põllumassiivide ja katastriüksuste piiridega võimaldab fikseerida konkreetsed maatükid, kus tuleb järgida veeseadusega kaldega alale kehtestatud piiranguid. Käesolev kaardirakendus kajastab maapinna kaldeid ning mitmeid muid teemaga seotud andmekihte üle-eestiliselt.

Vastavalt Euroopa Nõukogu direktiivi 1991/676/EMÜ, veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest, nõuetele peavad EL liikmesriigid rakendama meetmeid põllumajandusest pärit nitraadireostuse vähendamiseks. Ühe meetmena nähakse direktiiviga ette väetiste kasutamise piiramine kaldega aladel.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Nitraaditundlik ala ja objektid

Pandivere ja Adavare-Põltsamaa nitraaditundlik ala

Oluline allika- ja karstiala

Keskkonnaministeerium Veeosakond
626 2828
Fotogramm-meetria osakond
675 0837
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval
 

Kalded
(nõlvakalded 5-10%, nõlvakalded üle 10%)

Keskkonnaministeerium Veeosakond
626 2828
Fotogramm-meetria osakond
675 0837
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Vee- ja keskkonnakaitselised objektid
Karstivorm, karstijärvik, karstiala
Veekogud
Puurkaevud
Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk
Maaparandussüsteemi eesvoolud
Keskkonnaministeerium Veeosakond
626 2828
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Vee- ja keskkonnakaitselised piirangud
Nitraaditundliku ala tegevuspiiranguvöönd
NTA kaitsmata põhjaveega ala ja karstiala
Karstiala kaitsevöönd
Karstivormi ja –järviku vöönd
Veekaitsevöönd
Ehituskeeluvöönd
Ranna ja kalda piiranguvöönd
Veehaarde sanitaarkaitseala
Puurkaevu hooldusala
Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu kaitsevöönd
Maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsevöönd
Keskkonnaministeerium Veeosakond
626 2828
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Põhjavee kaitstus
(kaitsmata ala, nõrgalt kaitstud ala, keskmiselt kaitstud ala, suhteliselt kaitstud ala, kaitstud ala)
Põhjavee kaitstuse hinnang 1:50 000
Põhjavee kaitstuse hinnang 1:400 000
Geoloogia osakond
675 0124, 665 0670
WMS: geoloogia
Veekogumid
Rannikuvee- ja seisuveekogumid seisundiga
Vooluveekogumid seisundiga
Põhjaveekogumid seisundiga
Valgalad
Keskkonnaagentuur
+372 666 0901
kaur@envir.ee
WFS: Vektorandmed
WMS: Rasterandmed
PRIA andmed
Loomapidamishooned
Põllumassiiv
Keskkonnaministeerium
626 2828
Geoinformaatika osakond 675 0867, 675 0866
Ei ole saadaval
Mullastiku kaart Kinnisvara hindamise osakond
665 0623
Geoinformaatika osakond
5691 1943 
WMS: alus
Looduskaitse
Loodusreservaat
Hooldatav sihtkaitsevöönd
Looduslik sihtkaitsevöönd
Piiranguvöönd
Uuendamata eeskirjadega kaitseala
Hoiuala
KOV kaitstavate loodusobjektide piiranguala
Üksikobjekti piiranguvöönd
Püsielupaiga sihtkaitsevöönd
Püsielupaiga piiranguvöönd
Poollooduslik kooslus
Geoinformaatika osakond
665 0782, 675 0126 Keskkonnaagentuuri Eluslooduseosakond
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alusalus-geo
 
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud katastriüksuste kohta)
Registreeritud KÜ
KÜ mõõdistuse järgi
KÜ omandivorm
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alusalus-geo
 
Haldus-ja asustuspiirid Geoinformaatika osakond
665 0645, 675 0866
WMS: alus, kaart, fotokaart,
ajalooline, alus-geo
Allalaetav: haldus-ja asustuspiirid

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks teemakohased otsingud:

 • Vooluveekogud – otsing nime, tüübi, keskkonnaregistri koodi alusel. Tagastatakse vooluveekogu ruumikuju kaardil.
 • Seisuveekogud – otsing nime, tüübi, keskkonnaregistri koodi alusel. Tagastatakse seisuveekogu ruumikuju kaardil.
 • Nitraaditundliku ala tegevuspiiranguvöönd olulisel allika või karstialal – otsing nimetuse, identifikaatori alusel. Tagastatakse Nitraaditundliku ala tegevuspiiranguvööndi ruumikuju kaardil.
 • Kaitsmata põhjaveega ala – otsing nimetuse, identifikaatori alusel. Tagastatakse kaitsmata põhjaveega ala ruumikuju kaardil.
 • Karstiala – otsing nimetuse, identifikaatori alusel. Tagastatakse karstiala ruumikuju kaardil.
 • Karstivormi või –järviku kaitsevöönd – otsing nimetuse, identifikaatori alusel. Tagastatakse karstivormi või –järviku kaitsevööndi ruumikuju kaardil.
 • Veekaitsevöönd – otsing nimetuse, identifikaatori alusel. Tagastatakse veekogu veekaitsevööndi ruumikuju kaardil.
 • Ehituskeeluvöönd – otsing nimetuse, identifikaatori alusel. Tagastatakse veekogu ehituskeeluvööndi ruumikuju kaardil.
 • Ranna ja kalda piiranguvöönd – otsing nimetuse, identifikaatori alusel. Tagastatakse veekogu ranna ja kalda piiranguvööndi ruumikuju kaardil.
 • Veehaarde sanitaarkaitseala – otsing nimetuse, identifikaatori alusel. Tagastatakse veehaarde sanitaarkaitseala ruumikuju kaardil.
 • Veevõtukoha veehaarde sanitaarkaitseala – otsing nimetuse, identifikaatori alusel. Tagastatakse veevõtukoha veehaarde sanitaarkaitseala ruumikuju kaardil.
 • Puurkaevu hooldusala – otsing nimetuse, identifikaatori alusel. Tagastatakse puurkaevu hooldusala ruumikuju kaardil.
 • Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu kaitsevöönd – otsing nimetuse, identifikaatori alusel. Tagastatakse maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu kaitsevööndi ruumikuju kaardil.
 • Maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsevöönd – otsing nimetuse, identifikaatori alusel. Tagastatakse maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsevööndi ruumikuju kaardil.
 • Rannikuvee- ja seisuveekogumid seisundiga – otsing nime, maakonna, koodi, seisundi alusel. Tagastatakse ruumikuju kaardil.
 • Vooluveekogumid seisundiga – otsing nime, maakonna, koondseisundi alusel. Tagastatakse ruumikuju kaardil.
 • Loodusreservaat – otsing nime, EELIS kood alusel. Tagastatakse ruumikuju kaardil.
 • Hooldatav sihtkaitsevöönd – otsing nime, EELIS kood alusel. Tagastatakse ruumikuju kaardil.
 • Looduslik sihtkaitsevöönd – otsing nime, EELIS kood alusel. Tagastatakse ruumikuju kaardil.
 • Piiranguvöönd – otsing nime, EELIS kood alusel. Tagastatakse ruumikuju kaardil.
 • Uuendamata eeskirjadega kaitseala – otsing nime, elupaigatüübi nimetus/kood alusel. Tagastatakse ruumikuju kaardil.
 • Hoiuala – otsing nime, EELIS kood alusel. Tagastatakse ruumikuju kaardil.
 • KOV kaitstavate loodusobjektide piiranguala – otsing nime, EELIS kood alusel. Tagastatakse ruumikuju kaardil.
 • Üksikobjekti piiranguvöönd – otsing nime, EELIS kood alusel. Tagastatakse ruumikuju kaardil.
 • Pärandniidud kaitstavatel aladel – otsing EELIS kood, elupaigatüübi nimetus/kood alusel. Tagastatakse ruumikuju kaardil.
 • Registreeritud KÜ - otsing katastriüksuse tunnuse alusel. Tagastatakse katastriüksuse ruumikuju kaardil.

Kaardirakenduse kasutusjuhendid

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 13.05.2024 16:58
Tagasi algusesse