Maardlate kaardirakenduse kirjeldus

Maardlate kaardirakenduse kaudu avalikustatakse maavarade registri ruumiandmestik.
Rakenduse kaudu on võimalik tutvuda maardlate, neid moodustavate maavaravaru plokkide,  mäeeraldiste ja uuringualadega. Kaardikihte on võimalik vaadelda erinevatel aluskaartidel koos katastriüksuste piiride ja kitsendusi põhjustavate objektidega.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Maavarad
(leiukohad, levialad, perspektiivalad, diktüoneemakilda mikroelemendid, põlevkivi altkaevandatud alad, maa-ainese kaevandamise load)

Maa-ameti geoloogia osakond
665 0670, 675 0124
WMS, WFS, allalaadimine

Mäeeraldised
(mäeeraldise piir, mäeeraldise teenindusmaa piir)
(uuenevad igapäevaselt)

Maa-ameti geoloogia osakond
665 0670, 675 0124
WMS, WFS, allalaadimine
Maavara nimetus Maa-ameti geoloogia osakond
665 0670, 675 0124
WMS, WFS
Maardla
(maardla piir, maardla nimetus)
(uuenevad igapäevaselt)
Maa-ameti geoloogia osakond
665 0670, 675 0124
WMS, WFS, (osaliselt Corine koosseisus): alus,
kaart, alus-geo
Varud
(aktiivne tarbevaru, passiivne tarbevaru, aktiivne reservvaru, passiivne reservvaru, prognoosvaru)
Maa-ameti geoloogia osakond
665 0670, 675 0124
WMS, WFS

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kitsendusi põhjustavad objektid
(kitsendusi põhjustavad objektid, piiranguvöönd)
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: alus, alus-geo
Kaitstavad loodusobjektid
(kaitseala, hoiuala, üksikobjektid, KOV kaitstav loodusobjekt, püsielupaik, III kat. kaitsealused liigid)
Keskkonnaagentuuri Eluslooduse osakond
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: alus, alus-geo
(kaardikihtide nimed ei ole samad)
Riigi reservmaa piiriettepanekud
(uuendatakse 1 kord ööpäevas)
Maakorralduse osakond
(675 0126, 665 0782)
WMS: alus, alus-geo
Kõrgusandmed
(kõrgus- ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Maardla - otsing maardla nimetuse, registrikaardi numbri, osa nimetuse, maavara nimetuse, maakonna ja omavalistuse järgi. Tagastatakse objekti ruumikuju.
  • Mäeeraldis - otsing mäeeraldise nimetuse ja kaevandusloa numbri alusel. Tagastatakse mäeeraldise ruumikuju.
  • Mäeeraldise ruumilise puhvriga otsing - otsingut saab teostada maavara või kasutusala järgi(samaaegselt mõlemat kasutada ei saa), aga ka kaevandamisloa, mäeeraldise nimetuse järgi. Otsingutulemusi on võimalik piirata ruumilise puhvriga.
  • Mäeeraldise laiendatud otsing - otsingut on võimalik teostada maakonna, omavalitsuse, maavara või kasutusala, registrikaardi numbri, kaevandamisloa omaniku, kaevandaja ja mäeeraldise nimetuse alusel. Tagastatakse mäeeraldise ruumikuju.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse kasutusjuhendid

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 13.05.2024 16:57
Tagasi algusesse