Kitsenduste andmed


Seotud andmed ja teenused:

Kitsenduste rakendus
Maakatastri andmed

Kitsenduste registreerimine maakatastris on informatiivse eesmärgiga ning katastripidajal on kohustus koguda sellega seoses andmeid, mis võimaldavad väljavõtet katastriüksuse suhtes. Kitsendustega seotud andmed kantakse Maakatastriseaduse § 12 tähenduses kitsenduste kaardile, mis on kitsendusi põhjustavate objektide graafilise ning tekstilise informatsiooni andmebaas.

Vastavalt Maakatastriseaduse § 19.1 on kitsendusi põhjustava objekti omanik (valdaja) kohustatud tellima kitsendusi põhjustava objekti selgitamise, kui kitsendust põhjustava objekti kohta ei peeta riiklikku andmekogu.

Maa-ameti kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteem (KPO IS) võimaldab ühtselt salvestada kitsendusi põhjustavate objektidega graafilist ja tekstilist informatsiooni. Vastav süsteem on integreeritud katastri infosüsteemiga, kus saab esitada ja avalikustada kitsendustega seotud andmeid koos katastriandmetega, läbi erinevate infotehnoloogiliste rakenduste. Võimalikeks väljunditeks on graafilised väljavõtted koos kitsendusi põhjustavate objektide ja nende piiranguvöönditega. Samuti tekstilise infona väljastatavad aruanded, katastriüksusi mõjutavate piiranguvööndite ulatused pindalaliselt vabalt määratud piirkonna kohta.

Maakatastri kitsenduste kaardile kantakse kõik avalik-õiguslikke omandikitsendusi põhjustavad objektid, mis esinevad füüsiliste nähtustena. Hetkel on tuvastatud 75 nähtust, mis põhjustavat erinevaid avalik-õiguslike kitsendusi. 'Kitsenduste kaardile kantavate nähtuste nimekiri' (  44 KB, 27.09.2018 )

Kitsenduste kaardi andmed on avalikud ning vastavatele andmetele juurdepääs toimub tutvumise või nimetatud kaardist erinevate väljavõtte tegemise teel, lähtuvalt Maakatastriseaduse § 6 nimetatud tingimuste alusel. Kitsenduste kaardist ametlike väljavõtete tegemise riigilõivu määrad kehtivad Riigilõivuseaduse § 106 alusel.

Kitsenduste selgitamise käigus on võimalik kitsendusi põhjustava objekti omanikul taotleda selgitatava piirkonna KPO IS väljavõtet selgitatavate nähtuste lõikes. Vastav väljavõte on tasuta ja teostatakse koos lähteülesandega XML, SHP või DGN formaadis kitsendusi põhjustava objekti omanikule.


Kontakt: Priit Kuus või Unne Tomberg
Kitsenduste andmetega (KPO IS) seotud küsimusteks ja väljavõtete teostamiseks pöörduda :
kitsendused@maaamet.ee