Teemakaartide kirjeldused

Andmepunktid

Väga oluliseks geoloogilise baaskaardi komponendiks on faktiline materjal, st erinevate andmepunktide (puuraugud ja -kaevud, paljandid, vaatluspunktid) geoloogilised kirjeldused. Faktilist materjali kogutakse varasemate tööde revisjoni ning uute välitööde käigus. Puurkaevude info pärineb EELISe andmebaasist.

Pinnakatte geoloogia

Edastatakse informatsiooni pinnakatte vanuse, tekke ning litoloogilise koostise kohta. Kaarti täiendavad pinnakatte paksuse ja geomorfoloogia (pinnavormide) andmekihid.

Iga kaardilehe kohta on koostatud vähemalt üks aluspõhjani ulatuv läbilõige.

Aluspõhja geoloogia

Kajastatakse aluspõhja kivimite erivanuseliste kivimkihtide ja kivimtüüpide levikut avamusel, s.t. maapinnal või kvaternaarisetete (pinnakatte) all. Kaardi koostamise aluseks on stratigraafilised skeemid , mis jagavad aluspõhjalised kivimid vanuse järgi erinevatesse ladestutesse. Antakse teavet aluspõhjaliste murrangute ja stratotüüpsete läbilõigete kohta. Kaarti täiendavad aluspõhja reljeefi iseloomustavad andmekihid.

Iga kaardilehe kohta on koostatatud vähemalt üks kristalliinse aluskorrani ulatuv läbilõige.

Hüdrogeoloogia

Kujutatakse veekomplekse (sarnase veeläbilaskvusega kivimkehasid), ühtlasi edastatakse informatsiooni põhjavee kvaliteedi, tarbimise, liikumissuuna, survetaseme jt parameetrite kohta.

Iga kaardilehe kohta on koostatatud vähemalt üks kristalliinse aluskorrani ulatuv läbilõige.

Põhjavee kaitstus

Antakse hinnang maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi looduslikule kaitstusele maapinnalt lähtuva potentsiaalse reostuse eest.

Põhjavee kaitstuse klasse ( 21.7 KB, 11.12.2009 ) on kokku viis.

Kaart annab informatsiooni keskkonda mõjutatavate objektide (näiteks bensiinijaamad, prügilad) ja veekaitsetsoonide planeerimiseks.

Maavarad

Näidatakse maavarade perspektiivalasid, levialasid ja leiukohti. Perspektiivala on prognoosvaruga maavaralasund, mis pole kantud keskkonnaregistrisse. Leviala on geoloogilise kaardistamise või maavarade otsingu käigus välja eraldatud piirkond, kus võib eeldada maavaravaru olemasolu. Leiukoht on ebaselgete piirjoontega ala (kaardil punktsümbolina), kust on leitud kivimeid või setendeid, mille omadused vastavad maavaradele kehtestatud nõuetele. 

Geofüüsika

Geofüüsikaline profileerimine ja modelleerimine annavad infot maapõue geoloogilise ehituse kohta, võimaldades paremini planeerida uusi välitöid.

Profiilid

Erinevate meetoditega (elektromeetria, georadar jt) rajatud profiilide võrgustik ja mõõtetulemuste põhjal geoloogiliselt interpreteeritud andmestik.

Anomaaliad

Gravitatsioonijõu anomaaliate jaoks kaardistatakse Maa raskuskiirenduse väärtusi (g). Mõõdetud raskuskiirendus väärtustesse viiakse geograafilise laiuse, absoluutse kõrguse ja vahekihi (Bouguer’parandus: 2,3 g/cm3 ehk pealiskorra keskmine tihedus) parandused.

Aeromagnetiliste anomaaliate jaoks kaardistatakse Maa magnetvälja totaalvektori intensiivsust (nT). Mõõtmisandmestik parandatakse magnetvälja variatsioonidest ja sellest lahutatakse Maa magnetilise globaalvälja väärtus. 

Ümberarvutatud mõõtmispunktide andmestiku alusel genereeritakse statistilised pinnad, millest saab omakorda luua anomaaliate muutlikkust väljendavad isojooned.

Teemakaartide näited

Fragment pinnakatte kaardist
Fragment aluspõhja kaardist
Fragment hüdrogeoloogia kaardist
Fragment põhjavee kaitstuse kaardist
Fragment aeromagnetiliste anomaaliate kaardist

Viimati muudetud: 17.07.2020 13:48
Tagasi algusesse