Katendi lamami ja plokkide lamami samakõrgusjoonte esitamine

Keskkonnaministri 17.12.2018 määrus nr 52 "Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks" § 48 lõige 4 alusel esitatakse maavaravaru arvutamisel kasutatud katendi lamami ja plokkide lamami andmed keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud töötleja määratud vormis ning viisil. Maa-ameti peadirektori 2.10.2020 korralduse nr 1-17/20/2284 kohaselt tuleb andmestik esitada vastavalt tehnilistele nõuetele (käskkirja lisa 4).

Katendi lamami ja plokkide lamami isojoonte esitamine maardlate nimistule. Tehnilised nõuded ( 214.2 KB, 4.09.2020 )


Viimati muudetud: 05.10.2020 10:02
Tagasi algusesse