Liigu edasi põhisisu juurde

Kitsenduste andmed

Maakatastriseaduse §2 järgi on maakatastri andmekogu üheks osaks katastri koosseisu kuuluvad kaardid registrisse kantava informatsiooni graafiliseks esitamiseks. Kitsendusi põhjustavate objektide paiknemise esitamiseks on kitsenduste kaart

Maakatastriseaduse § 12 tähenduses kantakse kitsenduste kaardile katastriüksuse kasutamise kitsendust põhjustava objekti asukoht (piirid) ning vajaduse korral esitatakse kitsenduse ulatus.

Kanded kitsenduste kaardile teeb katastripidaja kitsenduste selgitamisel saadud andmete alusel. Katastriüksuse kasutamise kitsenduse ulatus arvutatakse kitsenduste kaardile kantud kitsenduse objekti ja mõjuala andmete alusel.

Vastavalt Maakatastriseaduse § 191 on katastriüksuse kasutamise kitsenduste (edaspidi kitsendused) selgitamine kitsendusi põhjustavate objektide asukoha määramine nende registreerimiseks katastris.

Kitsenduste andmete esitamise kohustus on:

  1. Kitsendust põhjustava objekti omanikul 90 päeva jooksul kitsendust põhjustava objekti tekkimisest või muutumisest arvates, kui kitsendust põhjustava objekti kohta riiklikku andmekogu ei peeta või kui riiklikus andmekogus vajalikud andmed puuduvad või ei ole sobivas vormingus
  2. Kitsendust põhjustava objekti ja mõjuala sisaldava riikliku andmekogu pidajal 30 päeva jooksul andmekogus kitsenduste andmete registreerimisest või muutumisest arvates
  3. Kitsenduste andmed esitatakse katastrisse elektrooniliselt

Vastavalt Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse §39 ja 40 toimub andmete esitamine katastrisse haldusakti alusel. 

Sundvalduse seadja esitab seitsme päeva jooksul sundvalduse seadmise otsuse jõustumise päevast maakatastri pidajale sundvalduse seadmise otsuse ja masinloetaval kujul sundvalduse ruumilise ulatuse andmed. Loe lähemalt sundvalduse ala määramisest.

Maakatastri kitsenduste kaardile kantakse kõik kõik seadusjärgseid ja haldusakti alusel kinnisomandi avalik-õiguslikke omandikitsendusi põhjustavad objektid, mis esinevad füüsiliste nähtustena.

Kehtivate seaduste alusel avalik-õiguslikke kitsendusi põhjustavad nähtused koos viitega seadustele on toodud: 'Kitsenduste kaardile kantavate nähtuste nimekiri' ( 64.5 KB, 30.12.2019 )


Viimati muudetud: 01.02.2021 01:00
Tagasi algusesse