ETAK kihtide ja nähtuste loetelu

Tabelis on Eesti topograafia andmekogu (ETAK) kihtide nimed ja kihil leiduvad nähtused.

Kihi nimi Objektide arv* Kihil olevate nähtuste loetelu
Pinnamood
E_101_kivi_p 103531 kivi, kivihunnik, kivine ala
E_102_nolv_j 21615 nõlv, looduslik järsak, karjääri serv
E_103_pinnavorm_j 8997 kaitsekraav, vall, juga
E_103_pinnavorm_p 24081 auk, tehisküngas, koobas, ebatasane ala, kärestik
Veekogud ja hüdrograafilised rajatised
E_201_meri_a (kõlvik) 477 meri
E_202_seisuveekogu_a (kõlvik) 117927 seisuveekogud (järv, tehisjärv, tiik jne)
E_202_seisuveekogu_p 1634 allikas
E_203_vooluveekogu_a (kõlvik) 5629 üle 8 meetri laiused vooluveekogud pindobjektina
E_203_vooluveekogu_j 920453 vooluveekogud (jõgi, oja, peakraav, kraav, kanal)
E_204_kaldajoon_j 139242 veekogu kaldajoon
E_205_hudrotehniline_rajatis_j 1354 muul, pais, paadisild
E_206_truup_j 184525 truup
Kõlvikud
E_301_muu_kolvik_a (kõlvik) 29612 haljasala, jäätmaa
E_301_muu_kolvik_ka 1849 sadam, prügila, spordikompleks, karjäär, lennuväli, kalmistu
E_301_muu_kolvik_p 1455 üksikhaud, mälestusmärk
E_302_ou_a (kõlvik) 116699 eraõu, tootmisõu
E_303_haritav_maa_a (kõlvik) 56979 põld, aianduslik maa
E_304_lage_a (kõlvik) 299767 rohumaa, liivane ala, klibune ala, muu lage
E_305_puittaimestik_a (kõlvik) 162229 mets, põõsastik
E_305_puittaimestik_j 216043 puittaimede rida
E_305_puittaimestik_p 525528 harvik, salu, üksik puittaim
E_306_margala_a (kõlvik) 55738 madalsoo, raba, õõtsik, soovik
E_306_margala_ka 2771 roostik
E_307_turbavali_a (kõlvik) 410 turbaväli, mahajäetud turbaväli
Ehitised
E_401_hoone_ka 903501 elu- või ühiskondlik hoone, kõrval- või tootmishoone, vundament, vare, ehitatav hoone
E_402_korgrajatis_p 3281 korsten, sidemast, torn, valgusmast (kõrgus üle 18 meetri)
E_403_muu_rajatis_ka 43661 kasvuhoone, katuselaune, muu
E_403_muu_rajatis_p 1407 muu rajatis (kõrgus on väiksem, kui 18 meetrit) punktobjektina
E_404_maaalune_hoone_ka 5452 kelder, garaaz, muu
E_405_piire_j 90447 piirdeaed, kiviaed, müür, tehissein
Transport
E_501_tee_a (kõlvik) 14043 teeala ja plats
E_501_tee_j 668951 teed-tänavad
E_502_roobastee_j 4339 rööbasteed
E_503_siht_j 69313 metsasiht
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_j 15710 ülevedu, sõidutakistus, purre, autotunnel, jalakäijate tunnel
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_ka 2595 sild (sh viadukt)
Tehnovõrgud
E_601_elektriliin_j 17238 elektriliinid alates 1 kV pingearvust
E_602_tehnopaigaldis_p 18498 trafo, elektrituulik, mahuti
E_603_torujuhe_j 793 maapealne torujuhe
Lisakihid**
Korgus_j 238559 2,5 meetrise vahega samakõrgusjooned, eraldi kihil langujooned
Korgus_p 179855 kõrguspunktid küngaste tippudes ja lohkudes
Sygavus_j 11174 5 meetrise vahega samasügavusjooned meres
Sygavus_p 9223 sügavuspunktid meres
Kohanimi_p 135224 haldusüksuste ja maaüksuste nimed, loodusnimed, muud nimed
Kirik_p 390 kirikud
Voolusuund_j 54237 vee voolamise suund vooluveekogudel
Piir_j 7 riigipiir ja kontrolljoon

Kihi nime lõpus olev tähistus "_p" näitab, et sellel kihil asuvad ainult punktobjektid, "_j" tähistab joonobjekte, "_a" pindobjekte ning "_ka" kõlvikutega kattumises olevaid pindobjekte. "(kõlvik)" on lisatud selgituseks nende kihtide juurde, mis kokku moodustavad kõlvikute lausalise katte.

* Ruumiobjektide arv on toodud viimase põhikaardi jaoks aasta lõpus tehtud väljavõtte seisuga.

** Lisakihid on allalaadivad Eesti põhikaardi vektorandmestiku koosseisus.


Viimati muudetud: 30.12.2022 13:09
Tagasi algusesse