Geo3D ärianalüüs

2023. aasta detsembris valmis Geo3D ärianalüüs (  10.7 MB, 14.03.2024 ).

Analüüsi koostasid Maa-ameti ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse tellimusel Ernst & Young Baltic ja Alphagis. Aruandes analüüsiti Maa-ameti Geo3D visiooni ja selle elluviimise võimalusi, hakata järgmiste aastate jooksul ruumiandmeid hõivama, tootma ja levitama kolmemõõtmeliselt.

Analüüs on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist, meetme "Avalike teenuste pakkumise arendamine" tegevusest "Avalike teenuste koosvõime loomine".

Analüüs hõlmab endas andmehõivet, Eesti topograafia andmekogu tegevusi, andmetöötlust, geoloogilisi 3D andmeid, andmete levitamist teenuste ja kaardirakendus kaudu ning tegevusplaani 3D-lahenduste laiapõhjaliseks kasutuselevõtuks.

Analüüsi käigus prototüübiti ka kahte kasutajaliidese kasutuslugu: liitreaalsuse (AR) vaade ja mitme paralleelse kaardiakna vaade.

Analüüsi käigus toimus erinevate osapooltega 20 intervjuud ja viidi läbi neli fookusgrupi arutelu.


Laiapõhjaline 3D-ruumiandmete kasutuselevõtt eeldab uute levituskanalite välja töötamist, koostöö tõhustamist riigiasutuste vahel, tööprotsesside ümberkujundamist, uute tehnoloogiliste lahenduste seiret, katsetamist ja tööprotsessidesse integreerimist ning täiendavat tööjõu- ja IT-ressurssi. Analüüsi käigus ilmnesid 3D-lahenduste kasutuselevõtuks järgnevad muutmisvajadused:

  • Aerofotokaamera ja aerolaserskaneerimise seadmete, samuti satelliitnavigatsiooni tugijaamade uuendamine detailsemate ja täpsemate andmete kogumiseks. See võimaldab hakata tootma tõest ortofotot, katta hoonete 3D-mudelite fassaadid fototekstuuriga, tagada parem positsioneerimisvõimekus ja luua eeldused tehisintellekti laialdasemaks rakendamiseks. Tänaste seadmetega ei toodeta andmeid, mis oleksid 3D-mudeli automatiseeritud uuendamiseks piisava kvaliteediga.
  • Maa-ametis 3D-alase kompetentsikeskuse moodustamine. Püsiva asutusteülese koostöö tagamine, eesmärgiga koordineerida eri asutustes 3D-mudelite loomist. Kõrge täpsusega üleriigilise 3D-mudeli loomiseks on vaja algatada eri osapoolte vajadusi rahuldav ühise rahastusega koostööprojekt. Riikliku 3D-mudeli ajakohasena hoidmiseks ja täpsuse suurendamiseks luua eeldused muude osapoolte tellitud 3D-mudelite integreerimiseks riiklikkusse 3D-mudelisse. Andmeuuenduste ühisrahastamise võimaluste väljatöötamine.
  • Alternatiivsete andmekogumisvõimaluste piloteerimine, et muuta 3D-mudeli ajakohasena hoidmine ressursitõhusamaks. Tulevikus on võimalik piisava täpsusega alusandmete uuendus satelliidiandmetelt või stratosfäärist toimuva seire abil.
  • ETAK-i andmekoosseisu uuendamine ja tööprotsesside täiendamine. 3D-mudeli aluseks oleva andmestandardi ja juhendite loomine. Muudatuste sisse viimine asjakohastesse õigusaktidesse.
  • Ehitusgeoloogiliste andmete kogumine, varasemate ehitusgeoloogiliste uuringute digiteerimine, geoloogia 3D-mudeli genereerimine ja levitamine.
  • 3D-mudeli levitamiseks vajaliku tehnilise võimekuse arendamine, sh tehniline võimekus 3D-mudelite vastuvõtmiseks teistelt osapooltelt.

Üks keskseid 3D-lahenduste kasutuselevõtuks vajalikke muudatusi on luua võimekus lisaks 3D-andmete hõivamisele neid ka kolmemõõtmelisena kättesaadavaks teha. Täna kasutusel olev X-GIS 2 kaardiserver on 3D-toeta. Uus platvorm peab tagama, et kõik ruumiandmed oleksid kättesaadavad ühest kohast, ajakohasena, teenusepõhiselt, kõikidele sihtgruppidele ning läbi ühtse kasutajaliidese. 2D-/3D-rakendus on võimalik luua kas X-GIS 2 kaardiserveri edasiarendusena, lisades sellele 3D-võimekuse, või mõnel muul platvormil n-ö nullist.

Rahastusfondi logo
Analüüs on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist, meetme "Avalike teenuste pakkumise arendamine" tegevusest "Avalike teenuste koosvõime loomine".

Kontakt

Sulev Õitspuu


Viimati muudetud: 18.03.2024 12:31
Tagasi algusesse