Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

05 - Transport
501 Tee Vaata
Rajatis sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks, välja arvatud rööbasteed.
Tunnetuskriteeriumid 1. Ajutist teed ei kaardistata.
2. Haritaval maal olevat rada ei kaardistata.
3. Telgjoon digitakse tee keskjoonele, eraldava rajatise poolt tingitud tee hargnemisel digitakse telgjoon mõlema sõidutee keskjoonele. Teekattemärgistusega loodud eraldusala ei põhjusta tee hargnemist. Eraldajaks loetakse ka piiritluskriteeriumitest väiksem, kuid selgelt tajutava liiklemist takistava objektiga (näiteks ehitis, puittaim) ala.
4. Tee laius on teekatte laius koos sõidukõlbulike teepeenardega. Radadel määratakse laius katte ulatuse järgi, katteta radade puhul märgitakse laiuseks 0.
5. Teeala kaardistatakse tee (teekate ja sõidukõlbulikud teepeenrad) laiusele vastavalt, kaasates piirnevad bussitaskud, mahasõidud, parklad, kõnniteed ja tagasipöördekohad eraldusribaga teedel.
6. Maksimummõõdust suurem teeala tuleb tükeldada soovituslikult teekatte muutumiskohast või piki vooluveekogu või rööbasteed.
Piiritluskriteeriumid 1. Teeala kaardistatakse riigimaantee arvestuslikele lõikudele, tänavatele ning kõikidele teedele, mis on vähemalt 8 m laiused.
2. Teeala hulka kaardistatakse ka sõiduteega piirnev kõnnitee koos nendevahelise haljasribaga, kui kõnnitee ja haljasriba kogulaius on kuni 8 m.
3. Kaardistakse sõiduteest eraldiasuv vähemalt 500 m2 pindalaga taimkatteta plats, mis ei asu õues (näiteks parkla, lennuvälja kattega maandumisrada, spordiplats, staadion).
4. Eraldajaks loetakse vähemalt 50 m pikkune või vähemalt 150 m2 pindalaga teepinnast kõrgem takistus või samal tasandil olev rohttaimestikuga ala.
5. Eraldajaks ei loeta ringteid, mille diameeter on alla 20 m.
6. Ainult jalakäijatele läbitav tänavalõik (näiteks trepp), mis on kitsam kui 8 m, kaardistatakse rajana.
7. Lühema kui 50 m pikkuse erineva teekattega lõigu eristamine ei ole soovitatav.
8. Lühema kui 200 m pikkuse erineva laiusega lõigu eristamine ei ole soovitatav.
9. Lühim lubatud teelõigu pikkus on 5 m.
10. Teeala maksimummõõt on 1 km2.
Nimetus Aadressiandmete süsteemis - Tee (tänava) lõigu nimetus Aadressiandmete süsteemis.
Väärtuse tüüp: register
Teeala tüüp - Näitab teeala tüüpi.
Väärtuse tüüp: loend
spordirajatis - Spordiväljakud, staadionite jooksurajad ja muud kattega spordiplatsid ning mänguväljakud.
bussijaam - Ühistranspordi sõlmpeatused koos juurdekuuluvate parkimis- ja manööverdusaladega.
liiklusala - Mootorsõidukite liikluseks avatud/ettenähtud ala, mis ei ole parkla ega bussijaam.
lennurada - Lennuvälja stardi- ja maandumisrajad, ruleerimisteed, tavaliiklusele suletud teealad lennuväljal või helikopterite maandumisplats.
parkla - Mootorsõidukite parkimiseks mõeldud ala.
jalakäijate ala - Tavaliiklusele suletud teeala, vaid jalakäijatele mõeldud tänavad, platsid ja väljakud.
Tee kartograafiline nimi - Tee (tänava) nimetus kaardile kandmiseks sobivalt lühendatud kujul.
Väärtuse tüüp: piiramata
Tee number - Tee number Riiklikus teeregistris.
Väärtuse tüüp: register
Tee numbri sünonüüm - Tee numbri sünonüüm (samal lõigul asuva teise tee number).
Väärtuse tüüp: register
Tee numbri teine sünonüüm - Tee numbri teine sünonüüm (samal lõigul asuva kolmanda tee number).
Väärtuse tüüp: register
Tee nimetus - Tee nimetus riiklikus teeregistris.
Väärtuse tüüp: piiramata
Tee tüüp - Tee tüüp näitab tee omandit ja tähtsust.
Väärtuse tüüp: loend
põhimaantee - Riigimaantee, mis ühendab pealinna teiste suurte linnadega, neid linnu omavahel ning pealinna ja teisi suuri linnu tähtsate sadamate, raudtee-sõlmede ja piiripunktidega.
tugimaantee - Riigimaantee, mis ühendab linnu omavahel ning linnu põhimaanteedega.
kõrvalmaantee - Riigimaantee, mis ühendab linnu alevite ja alevikega, aleveid ja alevikke omavahel või küladega ning neid kõiki põhi- ja tugimaanteedega.
ramp või ühendustee - Riigimaantee, mis on liikluse korraldamiseks ja liiklusvoogude kanaliseerimiseks rajatud eri- ja samatasandiliste maanteede ristumisalale.
muu riigimaantee - Muu majandus- ja kommunikatsiooniministri otsuse alusel riigimaanteede nimekirja kantud tee.
tänav - Linnas või alevis paiknev kattega tee, mis on ehitatud või kohandatud sõidukite või jalakäijate liiklemiseks.
muu tee - Sõidukite liiklemiseks sobilik tee, mis ei ole riigimaantee ega tänav.
rada - Sõiduteest eraldi asuv jalg- ja jalgrattatee või muu autosõiduks sobimatu alaline tee, mis ei ole kergliiklustee.
kergliiklustee - Tee, mis on kergliikluseks, st jalgsi, jalgrattaga, rulluiskudega jne liikumiseks mõeldud, sõiduteest ehituslikult eraldatud või eraldi asuv tee.
Tee laius - Teekatte laius koos sõidukõlbulike teepeenardega ümardatuna meetriteks.
Väärtuse tüüp: piiramata
Tee kattematerjal - Tee kattematerjal näitab tee pealmist katet.
Väärtuse tüüp: loend
muu - Muu kate (näiteks laudtee, saepurukate).
püsikate - Asfaltbetoon, tsementbetoon, kergkate (mustkate), stabiliseeritud kate, pinnatud kruus.
kruuskate - Kruusa-, liiva-, tuha-, šlaki- või killustikkate.
kivikate - Munakivisillutis või kiviparkett.
pinnas - Katteta tee.
Liikluse suunalisus - Mootorsõidukite lubatud liikumissuund.
Väärtuse tüüp: loend
kahesuunaline - Liiklus toimub nii joone digitaliseerimise suunas kui ka vastassuunas.
pärisuunaline - Liiklus toimub ainult joone digimise suunas.
vastassuunaline - Liiklussuund on vastupidine joone digitaliseerimise suunale.
Sõidutee kood - Sõidutee kood. Määratakse tee loogilise suuna (mitte digimise suuna!) järgi.
Väärtuse tüüp: loend
parempoolne - Eraldusribaga tee parempoolne sõidutee või üheosaline sõidutee.
vasakpoolne - Kaheosalise tee vasakpoolne sõidutee.
Tee tähtsus - Tee tähtsus näitab tee olulisust.
Väärtuse tüüp: loend
põhitänav - Magistraaltänav liikluseks linna eri osade vahel, põhimaantee jätk linnas.
jaotustänav - Linnaosa sisest liiklust võimaldav tänav, mis ühendab juurdepääse põhitänavatega, tugi- või kõrvalmaantee jätk linnas.
kõrvaltänav - Teatud piirkonda põhi- või jaotustänavaga ühendav tänav, mis omab riiklikus kohanimeregistris registreeritud nime.
kvartalisisene tänav - Kõrvaline, suurematest tänavatest eemale jääv elamuala sisene tänav või juurdepääs, millel ei ole riiklikus kohanimeregistris registreeritud nime.
jalgtänav - Jalakäijate liiklusega tänav, kus autoliiklus on keelatud või lubatud ainult üksikutel tundidel päevas.
Tee loogilise osa kood - Teeosa on mitmest teelõigust koosnev Riikliku teeregistri aadresssüsteemis kasutatav loogiline üksus.
Väärtuse tüüp: register
Teelõigu alguse tasand - Teelõigu alguspunkti tasand kirjeldab mitmetasandilistel ristmikel lõigu alguspunkti tasandit.
Väärtuse tüüp: piiramata
Teelõigu lõpu tasand - Teelõigu lõpppunkti tasand kirjeldab mitmetasandilistel ristmikel lõigu lõpp-punkti tasandit.
Väärtuse tüüp: piiramata
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse