Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

03 - Kõlvikud
306 Märgala Vaata
Liigniisked alad, millel on moodustunud turbakiht või mis on ajutiselt või pidevalt üleujutatud.
Tunnetuskriteeriumid 1.. Madalsooilmeline siirdesoo kaardistatakse madalsoona, rabailmeline rabana.
2. Madalsooga piirnev soovik liidetakse sooga.
3. Roostik võib kattuda nii kõlvikute kui ka veekogudega.
4. Märgala, kus võrade liituvus on alla 30%, kaardistatakse märgalana harvikuga. Tihedama puittaimestiku olemasolu näidatakse vastava atribuudiga.
Piiritluskriteeriumid 1. Raba- ja madalsoomets, mis on kõrgem kui 10 m, kaardistatakse metsana.
Märgala tüüp - Märgala tüüp näitab märgala veereziimi ja taimkatte erisusi.
Väärtuse tüüp: loend
madalsoo - Madalsoo on põhjaveest toituv vähemalt 30 cm paksuse turbakihiga ala, kus rohurindes kasvab rohkesti tarnu jm lõikheinalisi ja valitsevad metsasamblad.
raba - Liigniiske ala toitainetevaese vähemalt 30 cm paksuse rabaturbakihiga, kus taimed toituvad põhiliselt sademetest ning valitsevad turbasamblad.
õõtsik - Veekogu kinnikasvamisel tekkiv ala, kus kamar on moodustunud kas mudas või vees kasvavate taimede läbipõimunud juurtest ja risoomidest.
soovik - Märg maismaapaik, kus vesi on mitme kuu vältel maapinna tasemel. Soovikud esinevad näiteks mererannikul ning veereziimi rikkumise tagajärjena tee või kraavimullete taga.
roostik - Maa- või veeala, kus kasvavad massiliselt kõrgekasvulised rohtsed veetaimed, nt pilliroog.
Puittaimestiku olemasolu - Eristab puissood ja -rabad ning põõsassood lagedatest.
Väärtuse tüüp: jah/ei
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse