EuroRegionalMap

EuroRegionalMap-i (ERM) projekti eesmärk on luua multifunktsionaalne topograafiline andmekogu keskmises mõõtkavas 1:250 000. Esimene ERM projektifaas, mis kestis 2002-2003, oli nö testprojekt ja hõlmas 7 Euroopa riiki ( Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Luksemburg, Taani, Iirimaa ja Põhja-Iirimaa), kuid praegusel ajal osaleb selles projektis juba 35 riiki.

ERM puhul kasutatav koordinaatsüsteem on geodeetiline referentssüsteem ETRS89-WGS84 (pikkus- ja laiuskraadid kümnendsüsteemis). Kõige uuem versioon ERM v4.0 on kasutajatele saadaval alates 2010. a detsembrist.

ERM geo-andmebaas on loodud ärilistel eesmärkidel ja võimaldab teha laialdasi ruumianalüüse. Transpordi- ja vetevõrgu objektid on terviklikult seotud võrkudeks ja administratiivpiirid on topoloogilises kooskõlas. Tüüpilisemad ERM andmete kasutusalad on:

 • turundusprojektide planeerimine;
 • teenuste osutamise ja jaemüügikohtade asukohad;
 • keskkonnaanalüüsid;
 • sõiduteekondade arvutamine,
 • kasutatakse eriprojektide toetava detailse taustainfona .

ERM andmebaasi mudelis on kõik nähtusklassid kogutud ühte unikaalsesse andmekogusse. Erinevaid teemasid ei ole andmebaasi tasemel eristatud. Nähtusklassid on lihtsalt eristatud objektide liigi järgi: alad, jooned, punktid. Nähtusklassid sisaldavad erinevaid atribuutväljasid. Erinevad nähtused on nähtusklassides eristatud alltüüpidega. Alltüüpide atribuudid jagunevad omakorda kodeeritud domeenideks.

ERM geo-andmebaasi teemad sisaldavad järgmist informatsiooni:

 • Administratiivpiirid: informatsioon administratiivüksuste kohta, madalaimast tasemest kõrgeimani ja administratiivhierarhia. Lisatud on administratiivtasemete ühtsustatud kodeerimissüsteem.
 • Vetevõrk: informatsioon veekogude kohta nagu nimi, laevatatavus, laiusvahemik; informatsioon veealade, ranniku ja hüdroloogiliste rajatiste (tammid, lüüsid) kohta. Kõik veekogud on koondatud ühtseks vetevõrguks. Seepärast on kohati kasutatud fiktiivseid ühendusi üle veealade ja maa all.
 • Transpordivõrk: teed, raudteed, praamiliinid, lennuväljad, sadamad. Teed ja raudteed on identifitseeritud kas nende numbri või koodi kaudu. Kõik transpordiklassid on koondatud ühtseks võrguks. Transpordivõrku on ühendatud ka punktobjektid nagu raudteejaamad, parklad, eritasandilised ristmikud, selleks on kasutatud fiktiivsete ühenduste abi.
 • Asustus: asustusalad ja asustatud punktid, nende nimetused ja elanikearv.
 • Taimestik ja pinnas: mõned nähtused nagu mets, puuviljaaed või liivane ala.
 • Kohanimede nähtusklassis on tekstina välja toodud tähtsamate geograafiliste alade nimetused, mida pole vektorandmetena ERM andmebaasis kujutatud ning mida kasutatakse ainult kartograafilisel eesmärgil.
 • Varia-teema alla on paigutatud erinevad topograafilised elemendid nagu elektriliinid, maamärgid ja ehitised.

ERM metaandmed on kooskõlas ISO 19115 standardiga.

Maa-amet osaleb ERM projektis 2005. aastast alates. Täpsemat informatsiooni ERM projekti ja andmete kättesaadavuse kohta saab EuroGeographics-i kodulehelt.

Kontakt

Anu Kaljula

Viimati muudetud: 27.11.2019 14:33
Tagasi algusesse