Kitsenduste andmed

Maakatastriseaduse § 2 järgi on maakatastri  üheks osaks kaardid registrisse kantava informatsiooni graafiliseks esitamiseks. Kitsendusi põhjustavate objektide paiknemise esitamiseks on kitsenduste kaart

Kitsenduste kaardile kantakse katastriüksuse kasutamise kitsendust põhjustava objekti asukoht (piirid) ning esitatakse kitsenduse ulatus. Katastriüksuse kasutamise kitsenduse ulatus arvutatakse kitsenduste kaardile kantud kitsenduse objekti ja mõjuala andmete alusel.

Katastripidaja teeb kanded kitsenduste kaardile katastriüksuse kasutamise kitsenduste (edaspidi kitsendused) selgitamisel ehk kitsendusi põhjustavate objektide asukoha määramisel saadud andmete alusel.  

Kitsenduste andmeid esitavad kitsenduste kaardile registreerimiseks:

  1. kitsendust põhjustava objekti omanikud.  Üldreegli kohaselt tuleb objekti omanikul esitada andmed katastripidajale 90 päeva jooksul kitsendust põhjustava objekti tekkimisest või muutumisest arvates, kui temale kuuluvate kitsendust põhjustava objektide kohta riiklikku andmekogu ei peeta või kui riiklikus andmekogus vajalikud andmed puuduvad või ei ole sobivas vormingus. Kui andmed on olemas riiklikus andmekogus, esitab katastripidajale andmed  
  2. kitsendust põhjustava objekti ja mõjuala sisaldava riikliku andmekogu pidaja.  Registrid peavad esitama andmed 30 päeva jooksul kitsenduste andmete registreerimisest või muutumisest arvates.
  3. Sundvalduse seadjal tuleb katastripidajale esitada seitsme päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest sundvalduse seadmise otsus ja masinloetaval kujul sundvalduse ruumilise ulatuse andmed. Sundvalduse seadmisel tehnovõrgu ja -rajatise talumise kohustuse kehtestamiseks, esitab eelnimetatud andmed asjaõigusseaduse § 1581 lõikes 11 nimetatud isik ehk kitsendust põhjustava objekti omanik. Loe lähemalt sundvalduse ala määramisest.

Kitsenduste andmed esitatakse katastrisse elektrooniliselt läbi kitsenduste kaardi rakenduse Täpsemad tingimused andmete esitamiseks kehtestab  katastripidaja andmeesitajale väljastavas kitsenduste väljaselgitamise tingimustes. Tüüptingimused ja juhend kitsendusi põhjustavate objektide esitamiseks on leitav kataster.ee lehelt.

Kehtivate seaduste alusel avalik-õiguslikke kitsendusi põhjustavad nähtused koos viitega seadustele on toodud: 'Kitsenduste kaardile kantavate nähtuste nimekiri' ( 27.6 KB, 7.02.2023 )


Viimati muudetud: 29.02.2024 13:09
Tagasi algusesse