Geo3D strateegiline eesmärk

Geo3D - Maa-ameti geomaatika valdkonna strateegiline eesmärk aastani 2026

Geo3D on üldnimetus Maa-ameti tegevustele kolmemõõtmeliste (3D) ruumiandmete hõive, kaardistamise, modelleerimise, andmete jagamise ja visualiseerimise vallas.

Strateegiline eesmärk

Strateegiline eesmärk näeb ette ja kirjeldab Maa-ametis 2026. aastaks ruumiandmete 3D võimekuse etapiviisilise väljaarendamise neljas valdkonnas:

 • tehnoloogia - andmete kogumine (kaamera, lidar, …), taristu, standardid;
 • hõive, kaardistamise - katvus, kvaliteet, ajakohasus, operatiivsus;
 • mudeldamise, analüüsi - tooted, teenused;
 • visualiseerimise - kaardirakenduse kasutajaliides, geoportaal - nn X-GIS 3D.

Eesmärgid

 • Andmehõive ja kaarditoodete üleminek kolmemõõtmeliseks (3D) selliselt, et riiklikud registrid (aadressandmed, kataster, ehitusregister, planeeringute register jne) saaksid uutele 3D mudelandmetele tuginedes paremini osutada teenuseid ja katta ühiskonna kasvavaid vajadusi kvaliteetsete ja tegelikkust adekvaatselt kujutavate ruumiandmete järele.
 • 3D mudelite väljaarendamine ja selle loomiseks vajalike IT analüüside ja arenduste algatamine ning etapiviisiline elluviimine.
 • 3D kaarditeenuste platvormi väljaarendamine, mis vahetab välja kõrge kasutatavusega, kuid tehnoloogiliselt peagi vananeva X-GIS 2(D) kaardiserveri.

3D kaarditeenuste platvorm

 • 3D kaarditeenuste platvormi eesmärgiks teha avaliku sektori (ja mitte ainult) ruumiandmed kättesaadavaks:
  • ühest kohast,
  • ajakohasena,
  • kõikidele sihtgruppidele,
  • läbi ühtse kasutajaliidese ja -kogemuse.
 • Lähtekood teha kättesaadavaks e-riigi koodivaramu kaudu. Kood on riigi poolt (IT maja)keskselt hallatav (kõik täiendused on kõigile kasutatavad, versioonide ühtsus).
 • Uute tehnoloogiate ja standardite kasutuselevõtt (OGC API Features, OGC API Coverages, OGC API Joins, OGC API Catalogue, 3D tiles, …)
 • Tulemusena riigi ühtne nägu lisaks teenuste- (X-tee) ja veebilehe vaatele (ühtse kujundusega kodulehed) ka kaardivaates.

Kasu

 • Suurendada valdkondlike ja riiklike otsuste mõju, parendada valdkondlikku koostoimet, näiteks planeeringutegevustes.
 • Parendada otsuste kvaliteeti, säästa seeläbi aega, inimressursi ja riiklikke vahendeid.
 • Andmeid on mõistlik koguda ühe korra.
 • Riigile vajalikke teenuseid on mõistlik kulude kokkuhoiu mõttes arendada üks kord ja ühes kohas (kaardiserver, (3D) aluskaarditeenused, teekonnarvutus, huviobjektid jne), luues need skaleeritavatena, pilvetehnoloogia toega ja avatud lähtekoodiga (taaskasutatav, tsentraalse koodihaldusega).
 • Saavutada ruumiandme- ja kaarditeenuste ühtne visuaal ja kasutajakogemus.
 • Vabavaralisele IT lahendustele üleminekud võimaldavad praeguste IT toeteenuste arvelt hinnanguliselt kokku hoida sadu tuhandeid eurosid ja selle raha saab suunata andme- ja teenuskvaliteedi tõstmisse

Etapid

Eesmärk saavutatakse 4-etapiliselt. Iga etapi läbiviimisel püstitatakse järgmised ülesanded alljärgnevalt:
1. etapp 2023 - Ärianalüüsi algatamine. Analüüsihinnangust tulenevate vajalike vahendite taotlemine arendustegevuste läbiviimiseks. Tutvu valminud ärianalüüsiga.
2. etapp 2024 - Ärianalüüsist tulevate esmaste arendustegevuste läbiviimine (nii sisutegevus kui IT). Püstitatud eesmärgi saavutamiseks vajalikud õigusloomelised tegevused.
3. etapp 2025 - Ärianalüüsist ning algsest arendusetapist lähtuvate põhiarenduste läbiviimine.
4. etapp 2026 - 3D teenuste liidestamine nii Maa-ameti, KeM haldusala ning riiklike andmekogudega.

Kontakt

Sulev Õitspuu


Viimati muudetud: 28.12.2023 11:36
Tagasi algusesse