[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Liidestujate korduvad küsimused

Siia lehele oleme koondanud korduma kippuvad küsimused, mis võivad tekkida neil, kes soovivad ADS-iga liidestuda või kes puutuvad ADS-iga liidestumise nõudega kokku oma andmekogu kooskõlastamisel RIHA-s.

Vaata ka:

Maa-ameti menetluskord RIHA-s

ADS-iga liidestumise juhend ja seosmudelid

 

Ettekanded ADS-iga liidestumisest:

Aadressiandmete süsteemi üldtutvustus, ADS-iga liidestumise võimalused (  2.33 MB, 11.11.2016 ) -  Mall Kivisalu ja Keiti Pärn (Maa-ameti aadressiandmete osakond)

Maa-ameti menetluskord RIHA-s (  500.94 KB, 9.03.2018 ) -  Mall Kivisalu  (Maa-ameti aadressiandmete osakond)

 

1. Aadressid salvestatakse andmekogusse otse või kaudselt ADS-ist. Mida veel peab tegema?

Lisaks aadressi esmasalvestamisele on vaja jälgida, et varem salvestatud andmed on samuti ADS-ga seostatud (nt identifikaatoritega) ja tagatakse andmete uuendused (ajakohasus).

Andmekogu on ADS-iga korrektselt liidestunud, kui on täidetud ADS-i määruse § 4 lg 4 nõuded, st:

•Andmekogus kasutuses olevad koha-aadressid viiakse vastavusse ADS-i struktuurielementidega.

•Andmekogu koha-aadressid seostatakse ADS-i infosüsteemi identifikaatoriga.

•Tagatakse andmete ajakohastamine ADS-iga nt X-tee teenuste kaudu.

 

2. Mida peab ADS-i X-tee teenuste kasutamiseks tegema?

X-tee V6-s on kõik ADS-i päringuteenused kõigile tarbijatele (alamsüsteemidele) kõigis keskkondades juba vaikimisi avatud, st teenuste avamist maa-ametilt taotlema ei pea. ADS-i teenuseid saab seega kohe kasutama hakata, kui andmekogu on liidestatud X-teega.

 

3. Mis on peavõti?

Peavõti on ADS-i infosüsteemi identifikaator, mida kasutatakse salvestatud aadressiandmete sidumiseks ADS-iga. Kui seos salvestatakse ainult aadressiga, siis on peavõtmeks üldjuhul aadressi identifikaator ADS-is ehk ADR_ID või koodaadress; kui seos salvestatakse aadressiobjektiga (nt selleks, et hakata jälgima aadressiobjekti aadressimuudatusi), on peavõtmeks objekti identifikaator ADS-is ehk ADS_OID või ADOB_ID.

 

4. Andmekogu on loodud asutusesiseseks kasutamiseks ega ole X-teega liitunud - kuidas siis ADS-iga liidestuda?

Täpne tehniline lahendus sõltub konkreetse andmekogu vajadustest - kui aadressid peavad olema igal ajahetkel andmekogus ajakohased, st uuenema automaatselt, on üldjuhul vajalik siiski ADS-i X-tee teenuseid kasutada. Kuid teatud regulaarsusega andmete uuendamiseks või ADS-i aadresside baasi salvestamiseks (nt aadressikomponentide klassifikaatori loomiseks ja uuendamiseks) sobivad ka ADS-i avalikud väljavõtted, mida toodetakse automaatselt iga 30 päeva järel. ADS-i avalikud väljavõtted ja kirjeldused on kättesaadavad ADS-i avalikus rakenduses.

Lisaks on võimalik ADS-i aadressid ja täiendavad andmeväljad (identifikaatorid, objektiseosed jne) salvestada In-ADS-i veebiteenusest. Loe In-ADS-i kohta lähemalt maa-ameti geoportaalist: 

http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=504 

 

5. Adressid tulevad andmekogusse muuhulgas ka käsitsi kodanike vm poolt täidetud vormidelt, st tegemist on n-ö ütluspõhiste aadressidega. Kas need peab ka kuidagi ADS-iga siduma?

Jah. Aadressi eesmärk on viia kohale ehk viidata konkreetsele objektile looduses. Aadresse peab koguma andmekogus omakorda mingisuguse praktilise eesmärgiga - nt kontaktaadressi kasutatakse isikuga ühenduse võtmiseks, tegevuskoha aadressi kontrollide läbiviimiseks jne. Ütluspõhised aadressid on n-ö aadressilaadsed kirjed, mis võivad, aga ei pruugi viia kohale, seega ei ole selliste kirjete andmekogusse salvestamine eesmärgipärane. Seega peavad andmekogusse salvestatud aadressid olema ADS seosega. St, et ütluspõhised aadressid tuleb vormidelt andmekogusse sisestamisel normaliseerida ehk viia ADS kujule ja varustada ADS-i identifikaatoriga. Kui aadress ei normaliseeru, tuleb andmeandjaga aadressi täpsustamiseks ühendust võtta.

 

6. Tekkis probleem seoses kliendi postiaadressi muutumisega. Tundub, et tühistatud aadressi järglased ei ole korrektsed. Näiteks: Vana ADR_ID=511978 on olnud Västriku tn 33 kohta, kuid tühistamisel saanud järglaseks ADR_ID 3091983 (Räni tn 18a) ja ADR_ID 3043227 (Västriku tn 33).

Aadressidele järglaste leidmine on küllaltki keerukas protsess, st tühistatud aadressidele leitakse võimalikke järglaseid ligi 10 erineval meetodil, sh võib tühistatud aadressile tekkida/lisanduda võimalik järglane ka aastaid hiljem. Antud näitel on tühistatud aadressidele järglased leitud korrektselt. Nt on aadressile ADR_ID-ga 511978 võimalikud järglased leitud läbi hoone ME03244749, millel olid kuni 26.01.2018 paralleelaadressid: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Västriku tn 33 // Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Räni tn 18a.

Aadressidele ei ole sageli ühest järglast võimalik pakkuda ja sellises olukorras peab ADS-i andmeid tarbiva andmekogu pidaja sekkuma ning omale sobiva järglase n-ö käsitsi välja valima.

Kui aadresse on vaja hoida ajakohasena, on seda kõige otstarbekam teha läbi objektiseoste. St valitakse välja konkreetne aadressiobjekt (nt hoone, kus isik elab) ja hakatakse jälgima selle objektiga seotud aadressimuudatusi. Sellisel juhul on kehtival aadressiobjektil alati konkreetne aadress ja üldjuhul probleemseid olukordi aadressimuudatustega ei teki (käsitöö võib-olla siis vajalik vaid juhul, kui objekti endaga midagi juhtub, nt see tühistatakse).

 

7. Palun infot selle kohta, mille alusel ja kui tihti muutuvad objektide ADS_OID-d kehtetuks. 

Alati on soovitatav siduda andmekogusse salvestatud aadressid aadressiobjektiga ja edaspidi hakata jälgima aadressiobjekti muudatusi, sh aadressimuudatusi.

Aadresse muutub kehtetuks iga päev, enamasti seetõttu, et aadressiobjektide aadresse muudetakse, kuid ADR_ID muutub ka siis, kui aadressitekst jääb samaks, kuid muutunud on aadressis nt EHAK tase (EHAK kood).

Aadressiobjekte (ADS_OID-e) muutub kehtetuks iga päev. Osadel juhtudel tähendab see, et looduses samuti enam seda objekti ei ole (nt hoone on lammutatud või korter on jagatud või ehitatud kokku teisega, katastriüksused liidetakse või jagatakse vms). Osadel juhtudel on tegemist tehnilist laadi tühistamisega, nt kui aadressikorrastustöö käigus seotakse omavahel EHR (ehitisregistri) ja ETAK (Eesti topograafia andmekogu) hooned (tegemist on sisuliselt sama objektiga, kuid on olnud ADS-is eraldi objektidena ehk eraldi ADS_OID-dega). Hoonete andmete ühendamisel ETAK hoone ADS_OID tühistatakse ja tema andmed kantakse EHR hoonele (EHR hoone ADS_OID jääb kehtima).

EHR hoone ADS_OID on küllaltki püsiv, st tühistatakse ainult siis, kui hoone määratakse EHR-is kasutuselt maha või lammutatakse (või alles püstitamise ehitusloa staatuses oleva hoone ehitusluba tühistatakse). Samuti katastris registreeritud katastriüksuste (KÜ-de) ADS_OID on küllaltki püsiv, st tühistatakse ainult siis, kui KÜ suletakse mingi toimingu tõttu (liitmine, jagamine, piiride oluline muutmine).

 

8. Kuidas peaks kliendi aadressi registris kehtivana hoidma, kui ADS_OID on kehtetuks muudetud ja seda objekti enam pole, aga sama ADR_ID-ga aadress on kehtiv? Aga kui on mitu järglast?

Üldiselt tuvastatakse järgnevus ruumianalüüsi alusel, kuju puudumisel tuvastatakse järgnevus aadressi alusel. Järgnevussuhete kohta saab täpsemalt lugeda ADS-i spetsifikatsioonist (http://geoportaal.maaamet.ee/docs/aadress/ADS_spetsifikatsioon.pdf?t=20170404133120 ) alates lk 153.

Lühidalt: mitmene järgnevus on võimalik. Enamasti tulebki sellistel juhtudel täpsustada koos andmeandjaga, milline aadress/objekt on õige järglane. Unikaalaadressi nõudeta objektide puhul ei pruugi mitmese järgnevuse korral järglastel erinevaid aadresse olla, kuigi üldjuhul see nii on.

Tavaliselt ongi ühe aadressiga seotud mitu objekti ja võib olla samal ajal ka mitu unikaalaadressi nõudega objekti, kui KOV ei ole veel UN-tunnusega objektidele unikaalseid aadresse määranud. Ka siis on vaja koos andmeandjaga tuvastada, milline objekt on õige, et andmekogus subjektiga seotud aadressile ühene objektivaste leida. Või kasutada ühese objektiseose loomiseks automaatseid prioriteetsusreegleid (nt eelistatakse objektiseose loomisel eelkõige hooneosi (eluruume, mitteeluruume), seejärel UN-tunnusega EHR hooneid, seejärel UN-tunnusega EHR seoseta ETAK hooneid jne, olenevalt vajadusest).

Alati tuleb jälgida ikkagi ainult selle väljavalitud objektiga seotud aadressi muudatusi (sest on teada, et isik või muu subjekt on seotud selle konkreetse aadressiobjektiga ja selle objekti aadressi muutumisel peab muutma ka subjektiga seotud aadressi). Kui objekt tühistatakse ja tal on olemas järglane, siis siduma subjekti selle järglasobjekti ja tema aadressiga. Kui aadressiobjektil järglast ei ole või on neid mitu, siis leidma tühistatud objektiga seotud aadressile uue prioriteetseima objekti või täpsustama koostöös andmeandjaga aadressi (seda ka juhul, kui koos objektiga tühistatakse ka aadress, st selle aadressiga ei ole ADS-is enam ühtegi objekti) jne.

 

9. Oma süsteemis kasutame kliendi aadressi identifikaatorina objekti ADS_OID-i. Me tahaks oma süsteemis teha nii, et kui ADS_OID muutub kehtetuks, siis vastava teenuse kaudu leiame objekti järglase ja paneme kliendi aadressi ADS_OID-iks järglase ADS_OID-i. Vanal objektil võib reaalselt olla null kuni teadmata arv järglasi. Kuidas süsteem automaatselt selle ühe järglase välja saaks valida?

Küsimus, kas järglased leitakse täisautomaatselt või peab inimene (nt infosüsteemi haldaja) sekkuma ja ise järglase leidma ja/või kinnitama vajab pikemat vastust ja sellest sõltub ka ADS-iga liidestumise keerukuse aste - vt lähemalt ADS-iga liidestumise juhendist. Kuna aga lisaks mitmestele järglastele esineb ka olukordi, kus järglast üldse ei pruugi olla, siis teatav käsitöö on vältimatu. Mida saame soovitada aadressiobjekti valikul mitmese järgnevussuhte korral on eelistada sama täisaadressi (või vähemalt lähiaadressi) kandvat objekti. Aadresside puhul sellist reeglit aga rakendada ei saa. Seega võib ju proovida mitme järglase puhul süsteemi targemaks teha, aga üldjuhul peaks selline olukord kukkuma analoogsesse töövoogu juhtumiga, kus järglasi üldse ei ole. St keegi peab sekkuma ja andmeid täpsustama ja/või kinnitama. Selliseid juhtumeid ei tohiks olla väga palju. Oleneb muidugi ka teie infosüsteemi fookuseks olevatest aadressiobjektidest - nt katastriüksuste puhul esineb mitmeseid järgnevussuhteid KÜ jagamiste tõttu sagedaselt.

 

10. ADS-i aadressiotsingu teenusest salvestatud tunnuspunkti koordinaadid ei ühti maa-ameti kaardi koordinaatidega. Miks nii?

ADS-is on kolme liiki tunnuspunkte, millel tuleb vahet teha:

  1. Objekti tunnuspunkt - paikneb objekti ruumikuju tsentris.
  2. Objekti aadressipunkt (esinduspunkt) ehk objekti ja aadressi seospunkt - võib paikneda objektil nt sissepääsu juures või mujal, st on käsitsi redigeeritav. Üldjuhul siiski paikneb automaatselt objekti tsentroidis. 
  3. Aadressi viitepunkt - valitakse aadressipunktide hulgast prioriteetsusreeglite alusel, et aadress viitaks üldjuhul kõige olulisemale selle aadressiga seotud objektile.

Kaardil otsingutulemustest objekti valides kuvatakse kaardil objekti tunnuspunkt ja aadressiotsingu teenuse kaudu väljastatakse aadressi viitepunkt. Need võivad kattuda, aga ei pruugi. Maa-ameti kaardil infopäringu funktsiooni kasutades kaardil klikkides kuvatakse infoaknas täpselt selle punkti koordinaadid, kus kasutaja klikkis, mitte objekti ega aadressi tunnuspunkti koordinaadid.

 

11. Kas on korrektne, kui kasutame objektide muudatuste pärimiseks teenust ADSobjaadrmuudatused  (st võtame sealt objekti lisandumise, muutumise ja eemaldamise info) ning OBJEKTI järglaste leidmiseks realiseerime teenuse ADSobjjarglased (teenus ADSobjaadrmuudatused tagastab tegelikult samuti järglaste info, aga kuna järglased võivad ajas hiljem tulla, siis see ei ole täielik lahendus). Ning teenust ADSobjmuudatused me üldse ei kasutaks (st vajaliku info võtaksime ADSobjaadrmuudatused teenusest)?

Antud käsitlus on sobilik, kui teid huvitavad ainult aadressiobjektide aadressid, st teid ei huvita nende ruumikuju, UN-tunnus ega muud lisaatribuudid. Sest juhul, kui objekti versioonitakse ruumikuju või muu lisaatribuudi muutuse tõttu, aga tema aadress jääb samaks, siis ADSobjaadrmuudatused teenuses U sündmust ei teki.

 

12. Täisautomaatne üheseltmõistetav aadressite järglaste leidmine ei ole võimalik ka juhul, kui salvestatud on aadressiobjekti ID. Ikka jääb üles mingeid mitmesusi, mida peaks korrigeerima inimene. Kuidas Maa-ameti nõudeid ajakohasuse osas täita?

Aadresside ajakohasena hoidmiseks on mõistlik kasutada objektiseoseid. Üldjuhul on objektid küllaltki püsivad ja objekti tühistamise korral saab järgnevate sammudega järglase kätte:

  1. Kui ADS_OID on tühistatud, siis tuleb vaadata objekti järgnevust ja luua seos objekti järglase ning tema aadressiga (kui on ühene järgnevus või leidub n-ö prioriteetseim järglane).
  2. Kui objektil (ühest või prioriteetseimat) järglast ei ole, kuid ADR_ID on endiselt kehtiv, siis leida ADR_ID-le vastav (uus) kehtiv ADS_OID (mitmese vaste korral rakendada objektivalikul prioriteetsusreegleid).
  3. Kui objektil järglast ei ole ja ADR_ID on ka kehtetu, siis vaadata aadressi (ADR_ID) järglaseid.

Täpsemalt on järglase valikut kirjeldatud ADS-iga liidestumise juhendis lk 26-28.

Sellisel viisil peaks alati mingi järgnevuse leidma ja siinkohal peab tarbiv süsteem otsustama, kas sellises olukorras luuakse mitmese järgnevuse korral seos suvalise või mingitele kriteeriumitele vastava järglasega automaatselt või sekkub inimene (nt antakse rakenduses teavitus, et ettevõte peab minema aadressi täpsustama, kuna sellist objekti ega aadressi enam ei ole).

 

 
 
 
 
_