Planeeringute andmed

Kõik kehtestatavad planeeringud peavad vastama planeerimisseaduse kohaselt riigihalduse ministri poolt kehtestatud määrusele, mis sätestab nõuded kehtestatud planeeringute vormistamisele ja ülesehitusele.

Riiklik planeeringute andmekogu on loomisel. Loodav andmekogu saab olema nii andmete vastuvõtja KOV-idelt kui ka ruumiandmeteenuste pakkuja kõikidele kasutajatele kaasa arvatud Maa-ametile.

Kuni selle töösse asumiseni esitatakse kehtestatud üld- ja detailplaneeringute andmed maakatastri pidajale (Maa-amet). Maa-amet kannab andmed andmebaasi ja teeb nii ametisisestele kasutajatele kui avalikkusele kättesaadavaks.

Maa-ametile esitatavad planeeringuandmed

Tulenevalt planeerimisseadusest peab planeeringu koostamise korraldaja saatma planeeringu kehtestamise teate ja kehtestatud planeeringu maakatastri pidajale ehk Maa-ametile 30 päeva jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates. Saadetav kehtestatud planeering peab vastama määruses ning määruse lisades lisa 1 ja lisa 2 kehtestatud nõuetele. Ka planeeringu kehtestamise järel tehtud muudatused tuleb vormistada ja esitada Maa-ametile määruse nõuetest lähtudes.

Planeeringu vormistatavateks osadeks on:

  1. seletuskiri;
  2. joonised, mis koosnevad esituskujudest ja digitaalsetest kihtidest ja
  3. planeeringu juurde kuuluvad lisad.

Määrus sätestab nõuded kõikide nimetatud osade vormistamiseks.


Viimati muudetud: 23.09.2021 14:49
Tagasi algusesse