Kuidas asjad käivad?

...ehk soovitusi

Tagasi üles

1.Kohanimed tuleb registreerida riiklikus kohanimeregistris (edaspidi kohanimeregister)

Kohanimeseaduse § 4 lg 1 kohaselt on kohanime kohustus järgmistel objektidel:

 • haldusüksus;
 • osavald ja linnaosa;
 • asustusüksus;
 • aadressikoht ruumiandmete seaduse tähenduses, näiteks tee, tänav, väljak, väikekoht; (NB!  väikekohad-näiteks aiandusühistud ja liikluspinnad-näiteks tänavad!)
 • raudteejaam, rongi- või muu ühissõidukipeatus, lennuväli või -jaam, sadam, tuletorn;
 • maaüksus, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel.

§4 lõige 3: Maaüksus ei ole kohanimekohustusega objekt, kui:

 1. see on adresseeritud aadressikoha järgi;
 2. see on moodustatud tehnilise objekti teenindamiseks;
 3. sellel ei paikne adresseerimist vajavaid objekte;
 4. see ei moodusta iseseisvalt kasutatavat kinnisasja.
Tagasi üles

2. Kaks näidet kohanime määramise otsuste sõnastamisest

Näide 1

Naksitralli Vallavolikogu
Otsus
Kohanime määramine

Vastavalt Kohanimeseaduse §4, §5 lg4, §6 lg 1 ja 2, §8 punkt 1 ja 2, MTÜ Vilkad Kassid juhatuse liikme Feeliks Kõutsi avaldusele, kohanime määramise eelteatele nr 56 ning arvestades seda et avalikustamisel ettepanekuid ei esitatud.

Naksitralli Vallavolikogu otsustab:
Määrata Naksitralli vallas Kingpooli külas Hiire kinnistu detailplaneeringu koostamisel tekkinud nimeta erateele ametlik kohanimi Juustu tee (asendiplaan lisatud).

Koopia käesolevast otsusest ja asendiplaanist saata 10 päeva jooksul riikliku kohanimeregistri vastutavale ja volitatud töötlejale.
Otsus jõustub teatavaks tegemisest.

Valdur Sammalhabe
Volikogu esimees

Näide 2

Ennemuistse Vallavolikogu
Otsus

Vastavalt Kohanimeseaduse §4, §5 lg4, §6 lg 1 ja 2, §8 punkt 1 ja 2, Ennemuistse Vallavolikogu 10. jaanuari 2005.a. määrusega nr 5 kehtestatud "Ennemuistse valla kohanime määramise korra" §5 punktile 2, kohanime määramise eelteatele nr 77 ning arvestades seda, et avalikustamisel ettepanekuid ei esitatud.

Ennemuistse Vallavolikogu otsustab:
Määrata Ennemuistse vallas, Reinu külas, Vaderi ja Kriimsilma katastriüksuste detailplaneeringu järgsetele liikluspindadele nimeks vastavalt asukohakaardile 77-1:

 • 1.1. Hundi tee
 • 1.2. Hundi põik
 • 1.3. Rebase tee
 • 1.4. Rebase põik

Koopia käesolevast otsusest ja asendiplaanist saata 10 päeva jooksul riikliku kohanimeregistri vastutavale ja volitatud töötlejale.
Otsus jõustub teatavaks tegemisest.

Feeliks-Rein Ristimets
Volikogu esimees

Tagasi üles


3. Kohanime määramisest planeeringualal tekkivale liikluspinnale ja väikekohale

Vastavalt Kohanimeseadusele ei ole katastriüksus kohanime kohustusega objekt, küll aga liikluspind (näiteks tänav) ja väikekoht (näiteks aiandusühistu), mille nime kasutatakse maaüksuste ja hoonete adresseerimiseks.

Seega ei piisa, kui detailplaneeringus määratakse katastriüksustele kohanimed, vaid kohanimi peab olema määratud liikluspinnale, mille järgi adresseeritakse teisi objekte (näiteks tänavale või teele). Kui kohanime ei ole määratud liikluspinnale, mille järgi adresseeritakse tema ääres olevaid katastriüksusi, siis ei saa seda liikluspinna nime kasutada ka teiste objektide adresseerimiseks.

Soovitus: Planeeringute kehtestamise otsustes on otstarbekas kehtestada ka kõik tekkivate liikluspindade ja väikekohtade kohanimed, sest sel juhul ei ole vaja hiljem kohanimesid eraldi otsustega kehtestada.

Tagasi üles


4. Näide asendiplaani (kaardi) koostamise kohta

Kohanime kehtestamise otsuse juurde peab kuuluma ka asendikaart. Sageli on kohanime kehtestamise vajadus planeeringute aladel. Planeeringute joonised on aga liikluspindade (tulevaste teede-tänavate) tervikkujudest üheselt aru­saamiseks tihtilugu liiga detailirohked (liiga suures mõõtkavas ja seetõttu skaneeri­tuna loetamatud) ja ei tule ka väga selgelt välja kuskohas liikluspind täpselt algab ja lõpeb.

Seepärast palumegi eraldi jooniseid, kus on peal kohanime registreerimiseks häda­vajalik info.

Toome ära ühe abistava kirjelduse kuidas kaarti saab teha.
Avate Aadressiandmete avaliku teenuse, otsite kaardiaknas üles koha, kus asub või hakkab tulevikus asuma liikluspind, millele on nimi määratud (otsinguid saab teha nii koha-aadressi kui katastritunnuse alusel, otsingu aken asub kaardiakna ülemises servas).

 • Kui olete koha üles leidnud, suurendate kaardipildi sobivasse suurendusastmesse - nõnda, et kogu liikluspind jääks kaardiaknasse ja oleks ka ümbrust piisavalt näha.
 • Edasi võib kaardipilti töödelda kas selle välja trükkides ja väljatrükile liikluspinda joonistades või vajutada klaviatuurilt nuppu "print screen" ja viies pildi mõnda pilditöötlusprogrammi (näiteks Paint).
 • Tulemuspildil peaks olema selgelt nähtavad olemasolevate katastriüksuste piirid, taustakaart (kas ortofoto või põhikaart) ja loomulikult kehtestatav liikluspind ise.
 • Lisaks eeltoodule võimaldab X-GIS rakendus trükkida sobilik kaart X-GIS-i vahenditega:
  • valite parempoolsest menüüst Mõõda (joonlauda kujutav nupuke) ja joonistate mõõtjoone vastavale liikluspinna asukohale,
  • valite parempoolsest menüüst Trükkimine (printerit kujutav nupuke),
  • valite sobiva mõõtkava, trükite pealkiraja ja kirjelduse väljadele vajalikud tekstid, mida soovite näha trükise pealkirja osas,
  • trükite või salvestate tulemuse.

X-GIS2 kaardirakenduse vaade
Tagasi üles

5. Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine

Ühistranspordipeatuste puhul palume lähtuda juhendist:

"ÜTRISe kohanimede protsess ( 1.7 MB, 15.03.2024 ) "

Tööprotsessi kirjeldus on mõeldud juhendmaterjalina kõigile peatuste kohanimede ja asukohaandmete haldamisega tegelevatele inimestele. Juhend on koostatud arvestades omavalitsuste, Maanteeameti ja Maa-ameti senist koostööpraktikat.

29. märtsil 2022 toimus infoseminar "Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine". Seminari ettekanded ja salvestus on järelvaadatavad.

Transpordiameti ettekanne "Bussipeatuste rajamine ( 1010 KB, 30.03.2022 ) " (Marje-Ly Rebas)

Maa-ameti ettekanne "Peatuste kohanimede määramine ja muutmine ( 1.1 MB, 30.03.2022 ) " (Mall Leht)

Infoseminari video

Kohanimede määramisest põhjalikult

Ava aadressiandmete käsiraamat

Viimati muudetud: 14.03.2024 18:28
Tagasi algusesse