Kohanimenõukogu

Kohanimenõukogu on asjatundjate komisjon, kelle tegevuse eesmärk on kohanimekorralduse probleemide läbitöötamine, kohanimealase tegevuse suunamine ja korraldamine. Nõukogusse kuulub nii riigiasutuste, omavalitste kui ka teadusasutuste esindajaid. Kohanimenõukogu esimene koosseis moodustati 17.06.1997.

Nõukogusse kuuluvad rahandusministeeriumi, kesk­konna­ministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, muinsus­kaitseameti, Regio OÜ, Tartu Ülikooli, Eesti Keele Instituudi, Võru Instituudi, kohalike omavalitsuste, keeleinspetsiooni ning Maa-ameti esindajad (vt nimelist koosseisu). Nõukogu tööd korraldab rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakond.

Kohanimenõukogu tegutseb kohanimeseaduse alusel, milles on tema ülesanded sätestatud järgmiselt.

Nõukogu:

 1. kinnitab otsusega ametlikke kohanimesid vastavalt kohanimeseaduses sätestatule;
 2. nõustab kohanimemäärajaid ning annab nende taotlusel oma arvamuse;
 3. vajaduse korral teeb kohanimemäärajaile riigihalduse ministri kaudu ettepanekuid kohanimede määramiseks;
 4. jälgib kohanimede kasutamist ning vajaduse korral teeb riigihalduse ministri kaudu ettepanekuid nende vastavusse viimiseks õigusaktide nõuetega;
 5. teeb riigihalduse ministri kaudu ettepanekuid kohanimede määramist ja kasutamist reguleerivate õigusaktide muutmiseks;
 6. osaleb kohanimeloendite koostamisel, korrastamisel ja avaldamisel;
 7. lahendab kohtueelseid nimevaidlusi;
 8. esitab vajaduse korral oma arvamuse Vabariigi Valitsuse poolt otsustamisele tulevate kohanimeküsimuste kohta;
 9. esitab riigihalduse ministrile oma arvamuse võõrkeelse kohanime määramise kohta vastavalt kohanimeseaduse §6 lõikele 6, rööpnime määramise kohta vastavalt seaduse §6 lõikele 7 ning ametliku kohanime muutmise kohta vastavalt kohanimeseaduse §7 lõikele 3;
 10. korraldab kohanimede asjus eksperdihinnangute saamist;
 11. teeb ettepanekuid kohanimealaste uuringute ja ekspertiiside tegemise lepingute sõlmimiseks;
 12. korraldab kohanimeteemalist koolitus- ja nõustamistegevust, samuti asjakohaste juhendmaterjalide koostamist;
 13. tutvustab Eesti kohanimekorralduse põhimõtteid ning levitab informatsiooni Eesti kohanimede kohta kodu- ja välismaal;
 14. täidab muid Vabariigi Valitsuse poolt antud ülesandeid.

Viimati muudetud: 10.01.2022 14:06
Tagasi algusesse