Kinnisvara tehingute andmebaas

Tehingute andmebaas on maaregistri osa, mis tugineb maa hindamise seadusele ja maakatastriseadusele.

Tehingute andmebaas on moodustatud maa korralise ja erakorralise hindamise läbiviimiseks ning maa väärtust kajastavate andmete töötlemiseks.

Tehingute andmeid esitavad notarid, kes on kohustatud kümne päeva jooksul pärast kinnisasja või selle mõttelise osa võõrandamise tehingu tõestamist esitama katastripidajale tehingu õiendi. Tehingu õiendid esitatakse elektroonilisel teel. Tehingu andmed, mida notar on kohustatud katastripidajale esitama on loetletud maakatastriseaduse § 9 lõikes 22.

Tehingu andmetele on juurdepääs piiratud. Andmebaasi andmetega võib tutvuda ja saada nendest väljavõtteid ainult maa hindaja hindamise läbiviimiseks, samuti riikliku statistika tegija ning avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutus seadusega pandud avalik-õigusliku ülesande täitmiseks. Maa hindaja on isik, kellele on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud maa hindamise tegevuslitsents.

Tehingute andmebaasi laekuvad tehingute õiendid alates 1996. aastast. Ajavahemikul 01.01.2002-19.07.2003 laekusid vaid riigi ostueesõigusega tehingud, mis asusid või ulatusid ehituskeeluvööndisse või kaitseala piiresse ning kaitstava looduse üksikobjekti või I kategooria kaitsealuse liigi elupaika sisaldavad kinnisasjad.


Viimati muudetud: 02.09.2020 14:36
Tagasi algusesse