Eesti geodeetiline süsteem

Geodeetiline süsteem ja selle koosseis on kehtestatud Keskkonnaministri 26.10.2011 määrusega nr 64 "Geodeetiline süsteem". Määrus on kehtestatud "Avaliku teabe seaduse" § 439 lõike 1 punkti 2 ja Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2008. a määruse nr 17 "Volituste andmine geodeetilise süsteemi kehtestamiseks" ning "Ruumiandmete seaduse" § 32 ja Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2011. a määruse nr 101 "Volituste andmine geodeetilise süsteemi kehtestamiseks" alusel. 19.07.2017 allkirjastas Keskkonnaminister "Geodeetilise süsteemi määruse muudatuse", muudatused jõustuvad 1. jaanuarist 2018.

Geodeetiline süsteem koosneb:

 1. geodeetilisest referentssüsteemist - ETRS89
 2. tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemist - L-EST97
 3. kõrgussüsteemist - EH2000
 4. gravimeetrilisest süsteemist - EG2000

Geodeetiline referentssüsteem - ETRS89

Geodeetiliseks referentssüsteemiks on Euroopa Terrestriline Referentssüsteem 89 (ETRS89). ETRS89 ühtib Rahvusvahelise Maa Rotatsiooniteenistuse (IERS) Rahvusvahelise Terrestrilise Referentssüsteemiga (ITRS) epohhil 1989.0 ning on fikseeritud Euraasia laama stabiilses osas. Geodeetiliste koordinaatide arvutamisel kasutatakse rahvusvahelise referentsellipsoidi GRS80 parameetreid. Eestis loetakse ETRS89 koordinaadid ja Ülemaailmse Geodeetilise Süsteemi 1984 (WGS84) koordinaadid identseteks.

ETRS89 realisatsiooniks Eestis on I klassi geodeetilise võrgu punktid ja nende koordinaadid. Eestis tähistatakse ETRS89 realisatsiooni ruumilisi ristkoordinaate ja geodeetilisi koordinaate lühendiga EUREF-EST97.

ETRS89 referentssüsteemi EPSG kood on 4937
WGS84 geodeetilise süsteemi EPSG kood on 4979

Tasapinnaline ristkoordinaatide süsteem - L-EST97

Tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemiks on L-EST97, mille koordinaadid arvutatakse EUREF-EST97 geodeetilistest koordinaatidest kasutades Lamberti kahe lõikeparalleeliga koonilist konformset kaardiprojektsiooni LAMBERT-EST ja rahvusvahelist referentsellipsoidi GRS80.

LAMBERT-EST parameetrid on järgmised:

 1. lõunapoolne lõikeparalleel BS = 58° 00' põhjalaiust
 2. põhjapoolne lõikeparalleel BN = 59° 20' põhjalaiust
 3. telgmeridiaan L0 = 24° 00' idapikkust
 4. koordinaatide algpunkti geodeetilised koordinaadid:
  • B0 = 57° 31' 03.19415" põhjalaiust
  • L0 = 24° 00' idapikkust
 5. koordinaatide algpunkti tasapinnalised ristkoordinaadid:
  • x = 6 375 000 m
  • y = 500 000 m

L-EST97 koordinaatsüsteemi EPSG kood on 3301

Kõrgussüsteem - EH2000

Kõrgussüsteemiks on Euroopa Vertikaalne Referentssüsteem (EVRS). EVRS on kinemaatiline referentssüsteem, mille lähtenivoo on määratletud Amsterdamis asuva Normaal Amsterdam Peil kaudu, kasutatakse tahke Maa püsivate null-loodete süsteemi ja kõrgused väljendatakse geopotentsiaaliarvudena. Geopotensiaaliarvudest normaalkõrguste arvutamisel kasutatakse referentsellipsoidi GRS-80 normaalraskuskiirenduse väärtusi.

Eestis tähistatakse EVRS kõrgusi lühendiga EH2000. EH2000 normaalkõrgused epohhil 2000 tuginevad riiklikul kõrgusvõrgul, mille kõrgusväärtused lähtuvad EVRS realisatsioonist EVRF2007.

Eesti geoidi mudel on EST-GEOID2017. Mudelit EST-GEOID2017 kasutatakse arvutustulemustele esitatavate täpsusnõuete kohaselt EUREF-EST97 ellipsoidaalsete kõrguste ümberarvutamiseks EH2000 normaalkõrgusteks ja vastupidi.

EST-GEOID2017 kalkulaator on kättesaadav lehelt EST-GEOID2017 kalkulaator.

EH2000 kõrgussüsteemi EPSG kood on 9663

Gravimeetriline süsteem - EG2000

Gravimeetrilise süsteemi realisatsiooniks on I klassi gravimeetrilise võrgu punktide raskuskiirenduste väärtuste kogum EG2000. Gravimeetrilise võrgu punktide raskuskiirenduse väärtused epohhil 2000 tuginevad IAGBN standardite kohaselt läbi viidud gravimeetrilise võrgu I klassi punktide raskuskiirenduse absoluutmõõtmiste tulemustele.


BK77 kõrguste ja EH2000 kõrguste vahelised üleminekuparameetrid

BK77 ja EH2000 üleminekuparameetrite mudelpind võimaldab BK77 kõrguste ümberarvutamist EH2000 kõrgusteks ja vastupidi. Üleminekumudeli sammuks on 1' x 0.5', piirkonnaks on B = 57º 20' ... 60º 00' ja L = 21º 20' ... 28º 40'. Väljaspool mudeli piirkonda mudeli kasutamine ei ole soovitatav.

Teenus on kättesaadav lehelt BK77-EH2000 kalkulaator.

BK77 ja EH2000 kõrguste erinevused

Kõrgusvõrgu rekonstrueerimisest saab ülevaate lehelt Kõrgusvõrk. Geoidi mudelist saab ülevaate lehelt Geoid.

Andmete kasutamine

Geoidi andmete tellimine

Geodeetiliste süsteemide ühtlustamine

GeoRefAct

L-EST ja teised koordinaatsüsteemid

Õigusaktid


Viimati muudetud: 07.02.2023 11:38
Tagasi algusesse