Liigu edasi põhisisu juurde

Geo3D strateegia

Geo3D - Maa-ameti geomaatika valdkonna strateegia aastani 2024

Geo3D on üldnimetus Maa-ameti tegevustele kolmemõõtmeliste (3D) ruumiandmete hõive, kaardistamise, modelleerimise, andmete jagamise ja visualiseerimise vallas.

Strateegia

Strateegia näeb ette ja kirjeldab Maa-ametis 2024. aastaks ruumiandmete 3D...

 • tehnoloogia (andmete kogumine (kaamera, lidar, …), taristu, standardid),
 • hõive, kaardistamise (katvus, kvaliteet, ajakohasus, operatiivsus),
 • mudeldamise, analüüsi (tooted, teenused) ja
 • visualiseerimise (kaardirakenduse kasutajaliides, geoportaal) nn X-GIS 3D

...võimekuse etapiviisilise väljaarendamise.

Eesmärgid

 • Andmehõive ja kaarditoodete üleminek kolmemõõtmeliseks (3D) selliselt, et riiklikud registrid (aadressandmed, kataster, ehitusregister, planeeringute register jne) saaksid uutele 3D mudelandmetele tuginedes paremini osutada teenuseid ja katta ühiskonna kasvavaid vajadusi kvaliteetsete ja tegelikkust adekvaatselt kujutavate ruumiandmete järele.
 • 3D mudelite väljaarendamine ja selle loomiseks vajalike IT analüüside ja arenduste algatamine ning etapiviisiline elluviimine.
 • 3D kaarditeenuste platvormi väljaarendamine, mis vahetab välja kõrge kasutatavusega, kuid tehnoloogiliselt peagi vananeva X-GIS 2(D) kaardiserveri.

3D kaarditeenuste platvorm

 • 3D kaarditeenuste platvormi eesmärgiks teha avaliku sektori (ja mitte ainult) ruumiandmed kättesaadavaks:
  • … ühest kohast
  • … ajakohasena
  • … kõikidele sihtgruppidele
  • … läbi ühtse kasutajaliidese ja -kogemuse
 • Lähtekood teha kättesaadavaks e-riigi koodivaramu kaudu. Kood on riigi poolt (IT maja) keskselt hallatav (kõik täiendused on kõigile kasutatavad, versioonide ühtsus).
 • Uute tehnoloogiate ja standardite kasutuselevõtt (API Features, API Coverages, API TJS, API Catalogue, 3D tiles, …)
 • Tulemusena riigi ühtne nägu lisaks teenuste- (X-tee) ja veebilehe vaatele (ühtse kujundusega kodulehed) ka kaardivaates.

Kasu

 • Suurendada valdkondlike ja riiklike otsuste mõju, parendada valdkondlikku koostoimet, näiteks planeeringutegevustes.
 • Parendada otsuste kvaliteeti, säästa seeläbi aega, inimressursi ja riiklikke vahendeid.
 • Andmeid on mõistlik koguda ühe korra.
 • Riigile vajalikke teenuseid on mõistlik kulude kokkuhoiu mõttes arendada üks kord ja ühes kohas (kaardiserver, (3D) aluskaarditeenused, teekonnarvutus, huviobjektid jne), luues need skaleeritavatena, pilvetehnoloogia toega ja avatud lähtekoodiga (taaskasutatav, tsentraalse koodihaldusega).
 • Saavutada ruumiandme- ja kaarditeenuste ühtne visuaal ja kasutajakogemus.
 • Vabavaralisele IT lahendustele üleminekud võimaldavad praeguste IT toeteenuste arvelt hinnanguliselt kokku hoida sadu tuhandeid eurosid ja selle raha saab suunata andme- ja teenuskvaliteedi tõstmisse

Etapid

Eesmärk saavutatakse 4-etapiliselt. Iga etapi läbiviimisel püstitatakse järgmised ülesanded alljärgnevalt:
1. etapp 2021 - Ärianalüüsi algatamine. Analüüsihinnangust tulenevate vajalike vahendite taotlemine arendustegevuste läbiviimiseks.
2. etapp 2022 - Ärianalüüsist tulevate esmaste arendustegevuste läbiviimine (nii sisutegevus kui IT). Püstitatud eesmärgi saavutamiseks vajalikud õigusloomelised tegevused.
3. etapp 2023 - Ärianalüüsist ning algsest arendusetapist lähtuvate põhiarenduste läbiviimine.
4. etapp 2024 - 3D teenuste liidestamine nii Maa-ameti, KeM haldusala ning riiklike andmekogudega.

Kontakt

Sulev Õitspuu


Viimati muudetud: 13.05.2021 10:48
Tagasi algusesse