ADS-iga liidestumine

Ruumiandmete seadus §59 lg1 ja 2
ADS-i kasutamine on kohustuslik teabevaldajatele andmekogude pidamisel ja koha-aadressidega seotud aadressiandmete töötlemisel.

Avaliku teabe seadus §439lg 3
ADS-i kui riigi infosüsteemi kindlustava süsteemi kasutamine on kohustuslik kõigi riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel.

ADS-i määrus §4
(1) Aadressiandmeid töötleva andmekogu pidaja ja koha-aadressi määraja on kohustatud aadressiandmete määramiseks ja töötlemiseks kasutama ADS-i infosüsteemi aadressiandmeid.
(2) Aadressiandmete süsteemi kasutamiseks ruumiandmete seaduse §59 tähenduses liidestatakse andmekogu ADS-i infosüsteemiga otse või kaudselt.

Liidestumine ADS-i infosüsteemiga

ADS-i määruse §4 kohaselt tuleb aadressiandmete süsteemi kasutamiseks andmekogu liidestada ADS-i infosüsteemiga otse või kaudselt.

  • Otse liidestumiseks kasutatakse ADS-i X-tee teenuseid, kuid riigi infosüsteemi mittekuuluvate andmekogude puhul (mida ei ole X-teel) on aktsepteeritud ka liidestumine kasutades ADS-i avalikke väljavõtteid või In-ADS-i.
  • Kaudseks liidestumiseks kasutatakse teist, ADS-i infosüsteemiga otse liidestunud andmekogu, tingimusel, et üle võetakse seosed isikute, esemete ja sündmuste ning koha-aadresside vahel (neid ei looda ise) koos ADS-i infosüsteemi identifikaatoritega.

Tegevused seoses liidestamisega

ADS-i määruse §4 kohaselt.
(4) ADS-i infosüsteemiga liidestamiseks peab teabevaldaja tegema oma andmekogus järgmist:

1) viima oma andmekogus kasutuses olevad koha-aadressid vastavusse ADS-i infosüsteemi koha-aadressi struktuurielementidega ja looma teised vajalikud seosed andmekogu koostalitlusvõime tagamiseks;
2) seostama oma andmekogu koha-aadressid ADS-i infosüsteemi koha-aadressi identifikaatoriga või aadressiobjekti identifikaatoriga;
3) tagama oma andmekogus kasutatavate andmete seosed ADS-i infosüsteemi aktuaalsete aadressiandmetega (sealhulgas koha-aadressi identifikaatori ja vajaduse korral aadressiobjekti identifikaatoriga).

Liidestumise tööplaan

1) Liidestuva süsteemi lähteolukorra kindlaks tegemine ja liidestumise taseme valik;
2) Liidestumise valmiduse saavutamine (andmestruktuuride, töötluse loogikate ja kasutajaliidese ehitus);
3) Aadresside laadimine ja normaliseerimine (vastavusse viimine ADS-i aadressidega);
4) Üleminekuperiood (käsitöö normaliseerimata jäänud aadressidega).

Aadresside normaliseerimine

Aadressid, mis on andmekogusse sisestatud vaba tekstina, tuleb viia ADS-iga vastavusse ehk normaliseerida. Samuti on vaja kasutusele võtta ADS identifikaatorid. Aadresside normaliseerimiseks on võimalik kasutada geokodeerijat.

Integreeritav aadressiotsingu kasutajaliides

ADS-iga on võimalik liidestada ka In-ADS-i abil. In-ADS-i veebiteenuse näol on tegemist aadressiandmete süsteemi andmeid sisaldava integreeritava aadressiotsingu kasutajaliidesega, mida on võimalik lihtsalt paigutada erinevatesse veebipõhistesse infosüsteemidesse. Infosüsteemi liidestumist ADS-iga In-ADS komponendi kaudu võib nimetada ülikergliidestumiseks. See on parim valik veebipõhiste kasutajaliidestega süsteemidele, mis ei vaja maha salvestatud aadresside ajakohastamist ja taluvad välise komponendi töökindluse riski.

In-ADS-i kasutamine ei eelda X-tee teenuste kasutamist, aga komponendi kasutust saab edukalt kombineerida ADSi X-tee teenuste tarbimisega. In-ADS on süsteemi arendamise mõttes kõige odavam ja kiiremini rakendatav lahendus. Rohkem infot In-ADS-i kohta.


Viimati muudetud: 08.01.2024 14:26
Tagasi algusesse