[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Sundvalduse ala määramine


Kitsenduste kaardile sundvalduse ala andmete kandmine

Lähtuvalt kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 ja 40 peab sundvalduse seadja esitama seitsme päeva jooksul sundvalduse seadmise otsuse jõustumise päevast arvates maakatastri pidajale sundvalduse seadmise otsuse ja masinloetaval kujul sundvalduse ruumilise ulatuse andmed.

Sundvalduse ruumilise ulatuse andmed tuleb väljaselgitada vastavalt Keskkonnaministri 14.08.2018 määrus nr 30 Katastriüksuse moodustamise kord § 27 ja § 28 alusel.

Katastripidajal on väljatöötatud kitsenduste väljaselgitamise tüüptingimused sundvalduse seadmisel. Nende tingimustega nõustumisel on võimalik kohe esitada sundvalduse ruumilise ulatuse andmed katastripidajale e-kirja teel kitsendused@maaamet.ee

Kitsenduste väljaselgitamise tüüptingimused sundvalduse seadmisel (  75.15 KB, 5.07.2019 )

Juhul kui soovitakse kasutada andmetöötlemisel teisi tehnilisi tingimusi, kui on toodud tüüptingimustes tuleb esitada taotlus katastripidajale tingimuste väljastamiseks.

Täpsemalt kitsenduste asukoha määramisest ja tingimuste taotluse esitamisest 


Küsimused kitsenduste registreerimise kohta saata kitsendused@maaamet.ee
(Palume pöördumises teemareale kirja panna otsuse atribuudid).

Kitsenduste andmete registreerimisega tegeleb Katastri teabe- ja arenduse osakond: Unne Tomberg

 
 
 
 
_