Kaardikihtide kataloog

nr Kihi ID Kiht Metainfo Kasutusel rakenduses
1ADSM_AJALOOGA_O Aadressiobjektid ajaloogaAadressiobjektid ajalooga
2ADSM_KEHTIV_O Kehtivad aadressiobjektid
3DP_AVALIK Detailplaneeringu avalikult kasutatava ala seadmise vajadusAvalikult kasutatava ala seadmise vajadusega ala, mis on planeeritud määratlemata isikute ringile kasutamiseks, üldjuhul hooneteta maa, millel võivad paikneda üksnes abihooned, nt tee, tänav, väljak, park, puhke- või virgestusala vms.
4DP_AVALIK_KONTROLLI_LABINUD Kontrolli läbinud DPPlaneeringu koostaja ehk KOV poolt Maakatastripidajale digitaalselt esitatud detailplaneeringud, mis on läbinud Maa-ameti kontrolli. Andmed on olemas kõikide DP-de kohta, mis on esitatud alates 01.01.2016. Esitatud planeeringu dokumendid on olemas Maa-ameti arhiivis ja avalikkusele kättesaadava teenuse vahendusel.
5DP_AVALIK_PLANEERINGUALA DP planeeringualaMaa-ameti andmebaasis olev detailplaneeringuala, saadud kohalikult omavalitsuselt või sisestatud DP kooskõlastamisel Maa-ametiga. Kiht on informatiivne ja uueneb vastavalt sellele kuidas KOV andmeid edastab.
6DP_HALJASTUS Detailplaneeringu haljastusHaljastus
7DP_JUURDEP Detailplaneeringu avalik juurdepääsAvaliku juurdepääsu asukoht
8DP_KKTINGIMUS Detailplaneeringu keskkonnatingimusega alaDetailplaneeringu keskkonnatingimusega ala
9DP_KOKO Detailplaneeringu koostamise kohustusega alaDetailplaneeringu koostamise kohustusega ala
10DP_KUJA Detailplaneeringu kujaKuja on ehitiste lubatud väikseim vahekaugus.
11DP_MAAPAR Detailplaneeringu maaparandusalaMaaparandus on maa kuivendamine, niisutamine ja maa veerežiimi kahepoolne reguleerimine, samuti happeliste muldade lupjamine ning agromelioratiivsete, kultuurtehniliste ja muude maaparandushoiutööde tegemine maa viljelusväärtuse suurendamiseks või keskkonnakaitseks.
12DP_RAJATIS Detailplaneeringu rajatisRajatis on ehitis, mis ei ole hoone.
13DP_RASTER_POHIJOONIS Detailplaneeringu põhijoonise plaanGeorefereeritud ja planeeringuala järgi välja lõigatud põhijoonise plaan. Lõikamata joonise vaatamiseks tuleb teha infopäring detailplaneeringu objektile ja klõpsata selles olevale georefereeritud rastrid "Kuva" lingile. Tervikjoonise vaatamisel ei tohi infopäringu akent sulgeda. Juhul kui see segab vaatamist, saab akent minimeerida DP planeeringuala kihi ees oleva noolekese abil.
14DP_RASTER_TEHNOVORK Detailplaneeringu tehnovõrgu plaanGeorefereeritud ja planeeringuala järgi välja lõigatud tehnovõrgu plaan. Lõikamata joonise vaatamiseks tuleb teha infopäring detailplaneeringu objektile ja klõpsata selles olevale georefereeritud rastrid "Kuva" lingile. Tervikjoonise vaatamisel ei tohi infopäringu akent sulgeda. Juhul kui see segab vaatamist, saab akent minimeerida DP planeeringuala kihi ees oleva noolekese abil.
15DP_SEISUND_ALGATAMISEELNE algatamiseelne dpenne algatamist seisundis olev planeering
16DP_SEISUND_KEHTESTATUD kehtestatud dpkehtestatud detailplaneering
17DP_SEISUND_KEHTETU kehtetu dpkogu ulatuses kehtetuks tunnistatud planeering või osaliselt kehtetuks tunnistatud planeeringu kehtetu osa
18DP_SEISUND_LOPETATUD lõpetatud dpala kus KOV on teinud otsuse planeeringumenetlus lõpetada
19DP_SEISUND_MENETLUSES menetluses dpmenetluses olev planeering
20DP_SEISUND_OSAKEHTIV osaliselt kehtiv dpplaneering on kehtestatud osaliselt või on osa planeeringust muudetud kehtetuks peale kehtestamist. Planeering võib osaliselt kehtiv võib olla nii geograafilise ala kui ka mõne sisulise teema osas.
21DP_SERVITUUT Detailplaneeringu servituudi seadmise vajadusKrundile ette nähtud perspektiivsed servituudi seadmise vajadused, mis ei ole kehtestatud servituudid.
22DP_SUND Detailplaneeringu avalikes huvides omandamise vajadusAlad, millele on detailplaneeringuga määratud avalikes huvides omandamise vajadus. Kinnisasja üldistes huvides omandamine, sealhulgas sundvõõrandamine, on kinnisasja omandamine avalikes huvides õiglase ja kohese hüvitise eest, ning seda reguleerib kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus.
23DP_TEHNO Detailplaneeringu tehnovõrgu ja -rajatise asukohtDetailplaneeringu tehnovõrgu ja -rajatise asukoht. Maapinnale, maapõue või õhuruumi ehitatavad kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustiku, elektroonilise side või elektrivõrgu, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldise või surveseadmestiku ja nende teenindamiseks vajalikud süsteemid.
24DP_TINGIMUS Detailplaneeringu tingimusega alaDetailplaneeringu tingimusega ala
25DP_TRANSP Detailplaneeringu tee või tänava asukohtDetailplaneeringu tee või tänava asukoht
26EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_ASUM Eesti linnaasumite eesti viipekeelsed kohanimedEesti linnaasumite eesti viipekeelsed kohanimed.
27EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_LINN Eesti linnade eesti viipekeelsed kohanimedEesti linnade eesti viipekeelsed kohanimed.
28EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_MAAKOND Eesti maakondade eesti viipekeelsed kohanimedEesti maakondade eesti viipekeelsed kohanimed.
29EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_OSA Eesti linnaosade kohaviipedEesti linnaosade kohaviiped.
30EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_PARK Eesti rahvusparkide eesti viipekeelsed kohanimedEesti rahvusparkide eesti viipekeelsed kohanimed.
31EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_SAAR Eesti saarte ja poolsaarte eesti viipekeelsed kohanimedEesti saarte ja poolsaarte eesti viipekeelsed kohanimed.
32EVK_AVALIK_KOHAVIIPED_VEEKOGU Eesti veekogude eesti viipekeelsed kohanimedEesti veekogude eesti viipekeelsed kohanimed.
33FADS0508 Liikluspinna aadressipunktLiikluspinna aadressipunkt koos nimega. Liikluspind on tee või tänav, mille nime kasutatakse adresseerimisel.
34FADS0607 Väikekoha aadressipunktVäikekoha aadressipunkt koos nimega. Väikekoht on asustusüksusest väiksem piiritletud maa-ala, mille nime kasutatakse adresseerimisel.
35FADS0703 Katastriüksuse aadressipunktADS-is jõusoleva katastriüksuse aadressipunkt koos lähiaadressiga (üksus võib olla katastris veel registreerimata)
36FADS0805 Endise kohanime tunnuspunktKohanimeregistri endise (kehtetu) kohanime tunnuspunkt
37FADS1301 EHAK kate (ADS)ADS-is kehtiva asustusüksuse (nt linn, linnaosa, küla, alev, alevik) lahkmejooned koos kohanimega
38FADS1504 Aadressi esinduspunktAadressi esinduspunkt, mis on aadressiga seotud kõige primaarsema ADS objekti aadressipunkt
39FADS1506_ADS4 Aadressiobjektid ajalooga
40FADS1603 KNABi kohanimiEesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasi kohanimi
41FADS1604 Võrumaa kohanimiVõru instituudi ajaloolise Võrumaa kohanimi
42FADS4_HOONE ADS kehtiv hooneADS-is jõusoleva hoone kuju. UN hoone ehk unikaalaadressi nõudega hoone on üldjuhul elu- ja/või ühiskondlik hoone. Mitte-UN hoone on üldjuhul mitteelukondlik hoone (kõrvalhoone).
43FADS4_HOONE_A Hoone aadressADS-is jõusoleva hoone aadressipunkt koos lähiaadressiga
44FADSA_KAT ADS kehtiv katastriüksusADS-is jõusoleva katastriüksuse kuju (üksus võib olla katastris veel registreerimata)
45FADSA_LP Kehtiv liikluspindLiikluspinna kuju. Liikluspind on tee või tänav, mille nime kasutatakse adresseerimisel.
46FADSA_VK Kehtiv väikekohtVäikekoha kuju. Väikekoht on asustusüksusest väiksem piiritletud maa-ala, mille nime kasutatakse adresseerimisel.
47FADSM_ESINDUSAADR Aadressi esinduspunktAadressi esinduspunkt, mis on aadressiga seotud kõige primaarsema objekti aadressipunkt.
48FADSM_ESINDUSAADR_HOSA Hooneosa esinduspunktHooneosa esinduspunkt
49FADSM_KY_1940 Katastrikaart (1930-1944)Katastrikaart (1930-1944)
50FADS_KNR_KOHANIMI Ametlik kohanimiKohanimeregistri ametlik kohanimi
51FADS_KNR_KOHANIMI_MA1 Mitteametlik esikohanimiKohanimeregistri mitteametlik esikohanimi
52FADS_KNR_KOHANIMI_MA2 Mitteametlik muu nimiKohanimeregistri mitteametlik muu nimi
53FDALUS_RELJEEF_V ReljeefReljeef
54FHR_ADM2017 Administratiivkeskused(2017)Administratiivkeskused
55FHR_AY2017 AsustusüksusAsustusüksus
56FHR_AY2017_EX AsustusüksusAsustusüksus
57FHR_AY2017x2 AsustusüksusAsustusüksus
58FHR_HYAK2017 AdministratiivkeskusedAdministratiivkeskuste (maakonna keskuse, linnavalitsuse, linnaosa valitsuse, vallavalitsuse) asukoht koos nimega
59FHR_MK2017 Maakond (2017)Maakond
60FHR_MK2017_EX MaakondMaakond
61FHR_OV2017 Omavalitsus (2017)Omavalitsus
62FHR_OV2017_EX OmavalitsusOmavalitsus
63FKNR_KOHANIMI_F Ametlik rühma kohanimiAmetlik rühma kohanimi
64FKNR_KOHANIMI_F1 Mitteametlik rühma esikohanimiMitteametlik rühma esikohanimi
65FKNR_KOHANIMI_F2 Mitteametlik rühma muu nimiMitteametlik rühma muu nimi
66FMAGAKAVAM06 Aluskorra avamused (400k)Kristalse aluskorra peamised geoloogilised struktuurid ja kivimikompleksid. (400k)
67FMAGAKISO06 Aluskorra pinna samasügavusjoon (400k)Aluskorra pinna samasügavusjooned (400k)
68FMAGAKLL06 Aluskorra läbilõiked (400k)Kristalse aluskorra ehitust iseloomustav profiil, mis on koostatud puuraukude kirjelduste ja geofüüsikaliste mõõtmiste andmete alusel.
69FMAGAKRIK06 Aluskorra rikked (400k)Maakoores esinevad rikkevööndid, mis on tekkeaja järgi jaotatud Fanerosoikumi-aegseteks ja Proterosoikumi-aegseteks (lademite piir 541 milj. a). (400k)
70FMAGAPAVAM06 Aluspõhja avamused (400k)Aluspõhjaliste kivimkehade avamusalad. Kivimkehade vanust näitavad indeksid. (400k)
71FMAGAPLL06 Aluspõhja läbilõige (400k)1:400 000 aluspõhja geoloogiline läbilõige valitud joonel
72FMAGAPRK06 Aluspõhja rikked (400k)Aluspõhja kivimeis esineb normaallasumust katkestavad lõhesid ja fleksuure. Kindlakstehtud rikked on jälgitavad paljandeis-puursüdamikes, oletatavate rikete esinemine pole üheselt tõestatud.(400k)
73FMAGAPVKAIT06 Põhjavee kaitstuse hinnang (400k)Põhjavee kaitstuse kaardikihil antakse hinnang maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi looduslikule kaitstusele maapinnalt lähtuva reostuse suhtes. Saab vaadelda ka nähtusi, mille alusel on põhjavee kaitstuse klassid määratud.
74FMAGAPVKAITIH06 Maapinnalt 1. aluspõhjalise veekompleksi hüdroisohüpsid (400k)Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi survepinna samakõrgusjooned absoluutse kõrgusega merepinnast.
75FMAGAPVKVK06 Veekompleksi iseloom (400k)Teemakaart annab informatsiooni maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi/veepideme või tsentraalselt tarbitavate Kvaternaari veekihtide kohta.
76FMAGDP01_19 KõrgusvõrkKõrgusvõrk kindlustab Eesti territooriumil ühtse ja täpse kõrguste süsteemi.
77FMAGDP02_19 Geodeetilise märgi seisukorra teemakaartKaardikiht annab ülevaate geodeetilise märgi seisukorra kohta (märk on hävinud või rikutud, vms)
78FMAGDP05_19 Riiklik geodeetiline võrkRiiklik geodeetiline võrk kindlustab Eesti territooriumi kaardistamise ja andmekogude pidamise ühtses koordinaatide süsteemis
79FMAGDP07_19 Kohalik geodeetiline võrkKohalik geodeetiline võrk täiendab ja tihendab riiklikku geodeetilist võrku asulate territooriumil.
80FMAGDP09_19 Geodeetilised märgid
81FMAGDP12_19 Gravimeetriline võrkGravimeetriline võrk tagab Eesti territooriumil täpsed ja ühtsel tasemel raskuskiirenduse väärtused gravimeetrilistel punktidel.
82FMAGHGA400k Põhjavee ülevoolu piirkonnad (400k)Ala, kus maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavee survetase on püsivalt üle maapinna. (400k)
83FMAGHGVKD400k Põhjaveekihid ja -kompleksid (400k)Iseloomustatakse aluspõhjakivimite kollektoromadusi ja veeandvust. Kujutatakse alasid, kus karbonaatsete kivimite veekompleksi veeandvus on 0,1-5,0+ l/s*m; alasid, kus liivakivi/aleuroliidi veekompleksi veeandvus on 0,1-2,0+ l/s*m; olulise põhjaveevaruta veekihtide levikualasid, kus veeandvus on alla 0,1 l/s*m; veepidemeid, kus setete/kivimite transversaalne filtratsioonimoodul on alla 0,01 m/d.
84FMAHGLLJ400k Hüdrogeoloogia läbilõiked (400k)Veekihtide ja -komplekside levikut iseloomustav profiil, mis on koostatud puuraukude ja -kaevude andmete alusel.
85FMAPKK06 Pinnakatte settetüübid (400k)Kvaternaari ajastul ladestunud pinnakatte geneetilised settetüübid. Tehnogeensed setted: täitepinnas, aheraine; Soosetted: turvas; Jõesetted: veeristik, kruus, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, muda; Järvesetted: klibu, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel, järvelubi; Meresetted: klibu, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel; Tuulesetted: liiv; Glatsiofluviaalsed (liustikujõelised) setted: veeristik, kruus, liiv; Jääjärvelised setted: klibu, möll, saviliiv, liivsavi, savi; Moreen: liivsavi ja saviliiv kividega, rähk; Õhukese pinnakattega ala: pinnakatte paksus on < 1m.
86FMAPKKMATORG06 Mattunud orud (400k)Pinnakattesetetega täitunud aluspõhjalised orud. (400k)
87FMAPKKPV06 Pinnavormid (400k)Hilis-Pleistotseenis mandriliustike liikumise või sulamise tulemusel moodustunud pinnavormid.
88FMAPOP01_21 100m x 100m rahvastiku ruutkaartTallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve rahvastiku ruutkaart
89FMAPOP02_21 500m x 500m rahvastiku ruutkaartEesti linnad ja nende lähiümbrus
90FMAPOP03_21 1000m x 1000m rahvastiku ruutkaartKogu Eesti ruutkaart.
91FMARBPUHH Rail Baltic trassi nihutamisruumNihutamisruum – (hajaasustuses vastavalt 142 m ja suuremates asulates 42 m) on vajalik, et võimaldada projekteerimise käigus vajalikke täpsustusi.
92FMAVV_ADS1505_ADS4 Kehtivad aadressiobjektidKehtivad aadressobjektid
93FMA_KATUPUTKNEW Karuputke kolooniadKaruputke tõrjest KeA kodulehel
94FMA_MPSKPOIS_EV Eesvool (KPOIS)Eesvool on kuivendusvõrgust voolava liigvee ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaardesse vee juurdevooluks rajatud veejuhe või loodusliku veekogu reguleeritud lõik, mille veeseisust või toruveejuhtme läbilaskevõimest sõltub maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine.
95FMA_MPSKPOIS_MPS Maaparandussüsteemid(KPOIS)Maaparandussüsteem on maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamiseks ja keskkonnakaitseks vajalike ehitiste kogum.
96FMA_MPS_ENDMP Maaparandussüsteem (endised kehtetud objektid)Maaparandussüsteem (endised kehtetud objektid)
97FMA_MPS_EVA01 Maaparandusehitise eesvoolEesvool on kuivendusvõrgust voolava liigvee ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaardesse vee juurdevooluks rajatud veejuhe või loodusliku veekogu reguleeritud lõik, mille veeseisust või toruveejuhtme läbilaskevõimest sõltub maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine.
98FMA_MPS_KEVA01 Maaparandusehitise kollektoreesvoolEesvool sh. kollektoreesvool on kuivendusvõrgust voolava liigvee ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaardesse vee juurdevooluks rajatud veejuhe või loodusliku veekogu reguleeritud lõik, mille veeseisust või toruveejuhtme läbilaskevõimest sõltub maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine
99FMA_MPS_MP Maaparandussüsteemi reguleeriv võrkMaaparandussüsteemi reguleeriv võrk on eelkõige maatulundusmaal paiknev veejuhe või veejuhtmete võrk liigvee vastuvõtmiseks või vee jaotamiseks või ühine võrk nii liigvee vastuvõtmiseks kui ka vee jaotamiseks (veerežiimi kahepoolse reguleerimise võrk).
100FMA_MPS_RPYEV Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvooludÜhiseesvool, mille korrashoiu tagab riik on eesvool, mille veeseisust või toruveejuhtme läbilaskevõimest sõltub mitme omaniku kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine.
101FMA_PARANDOBJ_PS Pärandkultuuri objektid PS
102FMA_PARANDOBJ_WFS Pärandkultuuri objektid Pärandkultuuri all mõistetakse antud andmebaasi tähenduses eelmiste põlvkondade poolt pärandunud inimtekkelisi objekte maastikus, mis omavad mingit pärimuslikku taustateavet ja kultuurilist väärtust eeskätt kohalikule kogukonnale. Pärandkultuuri objektid ei ole riikliku kaitse all, nende säilimine on eeskätt maaomanike endi kätes. Hoida saab seda, millest teatakse ja mida väärtustatakse. Pärandkultuuri objektide asukohast teavitamine ja teadaoleva taustainfo jagamine on pärandkultuuri kaardirakenduse peamine eesmärk.
103FMA_RMK_ERALD EraldisedEraldis
Eraldis on pindalalt terviklik metsaosa, mis on päritolu, koosseisu, vanuse, rinnaspindala, kõrguse, ja metsakasvukohatüübi poolest kogu ulatuses piisavalt ühetaoline ühesuguste majandamisvõtete rakendamiseks.
104FMA_RMK_HARVENDUS HarvendusraiedHarvendusraied
Puudele luuakse paremad kasvutingimused ja eemaldatakse kasvus alla jäävad ning hukkuvad ja kahjustatud puud.
*** Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda planeeritud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel, looduskahjude, metsakahjustuste kui ka planeeringu muudatuste tõttu.
105FMA_RMK_KAHALAD KAH aladRiigimetsas asuv kõrgendatud avaliku huviga ala, mille paiknemine looduses on kohaliku kogukonnaga kokku lepitud.
106FMA_RMK_KAITSEA Kaitsealused aladRangelt kaitstavad metsad ja teised looduskooslused.
107FMA_RMK_KVARTAL KvartalidKvartal on sihtide, teede, kraavide, ojade, jõgede või muude joonobjektidega eraldatud metsaosa. Eestis kehtivate metsakorralduse reeglite järgi jagatakse riigimets kvartaliteks. Erametsade kvartaliteks jagamine pole kohustuslik.
108FMA_RMK_METSAHOOL Noore metsa hooldusNoore metsa hooldus
Noorte puude ümbrusest niidetakse rohttaimed ja võsa, valgustusraiega hakatakse kujundama metsa liigilist koosseisu ja parandatakse kasvutingimusi puude kasvu takistavate põõsaste ja puude raiega.
*** Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda planeeritud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel, looduskahjude, metsakahjustuste kui ka planeeringu muudatuste tõttu.

Planeeritud töö: Noore metsa hooldus
109FMA_RMK_METSAUU Uue metsapõlve rajamineUue metsapõlve rajamine
Kõik raiesmikud uuendatakse RMK taimlates kasvatatud kodumaiste metsataimedega.
*** Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda planeeritud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel, looduskahjude, metsakahjustuste kui ka planeeringu muudatuste tõttu.
110FMA_RMK_UUENDUS UuendusraiedUuendusraie
Langil olevad puud raiutakse ühel aastal (lageraie) või mitme järguga pikema perioodi jooksul (turberaie). Kõik raiesmikud uuendatakse.
*** Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda planeeritud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel, looduskahjude, metsakahjustuste kui ka planeeringu muudatuste tõttu.
111FMA_YLEUJUTUS Veetaseme tõusu teemakaartKaardikiht kajastab teemakaardina kõiki üleujutusalade vahemikke(10a, 50a, 100a, 1000a.) ühel kaardikihil.
112FMI_EH2000 Kõrgussüsteemi üleminekumudelKaardikihil on kujutatud kõrgussüsteemi üleminekumudel
113FTEST263 MerekaartMerekaart
114FUU213_TURVAS1 Kasutatav turbaalaKasutatav turbaala
115FUU213_TURVAS2 Korrastatav turbaalaKorrastatav turbaala
116FUU213_TURVAS3 Korrastatud turbaalaKorrastatud turbaala
117FUU213_TURVAS4 Rikutud turbaalaRikutud turbaala
118FUU213_UURPUNKT1 Kehtiv uuringupunktKehtiv uuringupunkt
119FUU41_HALDCR Halduspiirid copyright
120FUU41_KLEHT01 1:200 000 Eesti topokaart (1935-1938)1:200 000 Eesti topokaart (1935-1938)
121FUU41_KLEHT01a 1:200 0001:200 000
122FUU41_KLEHT02 1:100 0001:100 000
123FUU41_KLEHT03a 1:50 000 Eesti topokaart (1935-1939)1:50 000 Eesti topokaart (1935-1939)
124FUU41_KLEHT03b 1:50 000 Baaskaart1:50 000 Baaskaart
125FUU41_KLEHT03c 1:50 000 Eesti kaart (1997-2003)1:50 000 Eesti kaart (1997-2003)
126FUU41_KLEHT03d 1:50 0001:50 000
127FUU41_KLEHT04 1:20 0001:20 000
128FUU41_KLEHT05 1:25 000 Eesti topokaart (1923-1935)1:25 000 Eesti topokaart (1923-1935)
129FUU41_KLEHT06 1:10 000 Skeemiline1:10 000 Skeemiline
130FUU41_KLEHT11 1:1 000 000 o42 topokaart1:1 000 000 o42 topokaart
131FUU41_KLEHT12 1:500 000 o42 topokaart1:500 000 o42 topokaart
132FUU41_KLEHT13 1:300 000 o42 topokaart1:300 000 o42 topokaart
133FUU41_KLEHT14a 1:200 000 o42 topokaart (vanem)1:200 000 o42 topokaart (vanem)
134FUU41_KLEHT14b 1:200 000 o42 topokaart (keskmine)1:200 000 o42 topokaart (keskmine)
135FUU41_KLEHT14c 1:200 000 o42 topokaart (uuem)1:200 000 o42 topokaart (uuem)
136FUU41_KLEHT15a 1:100 000 o42 topokaart (vanem)1:100 000 o42 topokaart (vanem)
137FUU41_KLEHT15b 1:100 000 o42 topokaart (keskmine)1:100 000 o42 topokaart (keskmine)
138FUU41_KLEHT15c 1:100 000 o42 topokaart (uuem)1:100 000 o42 topokaart (uuem)
139FUU41_KLEHT16a 1:50 000 o42 topokaart (vanem)1:50 000 o42 topokaart (vanem)
140FUU41_KLEHT16b 1:50 000 o42 topokaart (keskmine)1:50 000 o42 topokaart (keskmine)
141FUU41_KLEHT16c 1:50 000 o42 topokaart (uuem)1:50 000 o42 topokaart (uuem)
142FUU41_KLEHT17a 1:25 000 o42 topokaart (vanem)1:25 000 o42 topokaart (vanem)
143FUU41_KLEHT17b 1:25 000 o42 topokaart (keskmine)1:25 000 o42 topokaart (keskmine)
144FUU41_KLEHT17c 1:25 000 o42 topokaart (uuem)1:25 000 o42 topokaart (uuem)
145FUU41_KLEHT17d 1:25 000 c63 topokaart (vanem)1:25 000 c63 topokaart (vanem)
146FUU41_KLEHT17e 1:25 000 c63 topokaart (uuem)1:25 000 c63 topokaart (uuem)
147FUU41_KLEHT18a 1:10 000 o42 topokaart1:10 000 o42 topokaart
148FUU41_KLEHT18b 1:10 000 c63 topokaart1:10 000 c63 topokaart
149FUU41_KLEHTHR1 Heereskarte 1:300 000 (1943-1944)Heereskarte 1:300 000 (1943-1944)
150FUU41_KLEHTNLM1 NL merekaart 1:50 000 (1981-1991)NL merekaart 1:50 000 (1981-1991)
151FUU41_KLEHTV1 Üheverstane kaart (1894-1922)Üheverstane kaart (1894-1922)
152FUU41_KLEHTV2 Kaheverstane kaart (1895-1918)Kaheverstane kaart (1895-1918)
153FUU41_KLEHTV3 Kolmeverstane kaart (1866-1915)Kolmeverstane kaart (1866-1915)
154FUU41_STRUVE Struve meridiaanikaare punktidStruve geodeetiline kaar on Friedrich Georg Wilhelm Struve eestvõtmisel aastatel 1816–1855 Maa kuju ja suuruse mõõtmiseks rajatud triangulatsiooniahel, mis ulatub Põhja-Jäämere äärest Musta mere äärde. Kaare pikkus on 2820 km. Loomise ajal ja veel rohkem kui sajand hiljem oli see pikim mõõdetud meridiaanikaar. See läbib praeguse Norra, Rootsi, Soome, Venemaa, Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Moldova ja Ukraina territooriumi. Kaare moodustanud võrgustik koosnes 258 põhikolmnurgast ja 265 triangulatsioonipunktist. Alates 2005. aastast kuulub Struve geodeetiline kaar UNESCO maailmapärandi nimistusse, kuhu lisati 34 punkti: neli Norras, neli Rootsis, kuus Soomes, kaks Venemaal, kolm Eestis, kaks Lätis, kolm Leedus, viis Valgevenes, üks Moldovas ja neli Ukrainas.
155FUU60_KINNTUD Kinnitatud vööndKaitsevööndid
156FUU60_KULTMAL KultuurimälestisKultuurimälestis
157FUU60_LABNIMI nimiKultuurimälestis koos nimega
158FUU60_LABNIMI_MK niminimi
159FUU60_LABNR registrinumberregistrinumber
160FUU60_LABNR_MK registrinumberregistrinumber
161FUU60_MUINSALA MuinsuskaitsealaMuinsuskaitseala
162FUU60_TEEMA TeemakaartTeemakaart
163FUU7935 Mäeeraldise piirMäeeraldis on kaevandamisloaga maavara kaevandamiseks määratud maapõue (maardla) osa. Teenindusmaa on kaevandamise teenindamiseks määratud ala.
164FUU7935_ME Mäeeraldise piirMäeeraldis on kaevandamisloaga maavara kaevandamiseks määratud maapõue (maardla) osa.
165FUU7935_TM Mäeeraldise teenindusmaaMäeeraldise teenindusmaa on kaevandamise teenindamiseks määratud ala.
166FUU7935_ex Mäeeraldise laiendatud ja ruumiline otsingMäeeraldise laiendatud ja ruumiline otsing
167FUU7935_t Mäeeraldise teenindusmaa piirMäeeraldise teenindusmaa piir
168FUU7936 seisundKehtiva kaevandamisloaga mäeeraldist kujutatakse poolläbipaistva punase täitevärviga
169FUU7954 Maavara nimetus
170FUU7966 Maardla piirMaardla on geoloogiliselt uuritud ja riiklikus registris arvele võetud maavara lasund
171FUU7981 Riigi reservmaa piiriettepanekRiigi reservmaa piiriettepanek
172FUUALUS10_8210 PõhikaartEesti p&#245;hikaart m&#245;&#245;tkavas 1:10 000, Lisainformatsioon <i><u><font color=&quot;#0000FF&quot;><a href=&quot;http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&news_id=473&page_id=1&menu_id=1&quot; target=&quot;_blank&quot;>Maa-ameti kodulehek&#252;ljel</a></font></u></i>, <i><u><font color=&quot;#0000FF&quot;><a href=&quot;http://geoportaal.maaamet.ee/docs/pohikaart/pk_legend_mv.png&quot; target=&quot;_blank&quot;>Kaardi legend PNG failina</a></font></u></i>
173FUUALUS11_8210 Mustvalge põhikaart
174FUUALUS12_8210 Põhikaart (reljeefvarjutusega)
175FUUFLOOD21_PSFRA Üleujutusalade riskipiirkonnad Üleujutusalade riskipiirkonnad
176FUUFLOOD82_050 +0,50 m+0,50 m
177FUUFLOOD82_075 +0,75 m+0,75 m
178FUUFLOOD82_100 +1,00 m+1,00 m
179FUUFLOOD82_125 +1,25 m+1,25 m
180FUUFLOOD82_150 +1,50 m+1,50 m
181FUUFLOOD82_175 +1,75 m+1,75 m
182FUUFLOOD82_200 +2,00 m+2,00 m
183FUUFLOOD82_225 +2,25 m+2,25 m
184FUUFLOOD82_250 +2,50 m+2,50 m
185FUUFLOOD82_275 +2,75 m+2,75 m
186FUUFLOOD82_300 +3,00 m+3,00 m
187FUUFLOOD82_MAX max.Maksimum
188FUUKAART24_24k Põhikaart - komplekskiht
189FUUKAART24_8210 Põhikaart - komplekskiht
190FUUKAART24_82V Kaart (valgete teedega)
191FUUKAART24_REL Reljeefvarjutusega kaart
192FUUKAART_82MV Halltoonides kaart
193FUUKAT101_emk Registreeritud KÜ (07.02.2023)Katastripiirid seisuga 7. veebruar 2023 a.
194FUUKAT101x2 Registreeritud KÜKaardikiht annab kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud katastriüksuste üldandmete kohta. Katastripiirid kaardirakenduses on informatiivsed!
195FUUKAT104_82 Mõõdistustingimuse tunnusMõõdistustingimuse tunnus
196FUUKAT111_82 AsutusüksusAsutusüksus
197FUUKAT201_204 FUUKAT201_204
198FUUKLEHT03_41 UTM 5kmUTM 5 km
199FUUKORGUS KõrgusandmedKaardikihil on kujutatud samakõrgusjooned ehk isohüpsid
200FUUMAAKATE_82 Maakatte kõrgusmudelMaakatte kõrgusmudel (DSM) näitab maapinnale lisaks taimkatte, hoonete ja muude inimtekkeliste objektide kõrgusi maapinnast.
201INSPIRE_ACMF_LongTermAverageDataSeries Vaatlusjaamade kliimanormid 1981-2010 (INSPIRE)III lisa teema 13-14: Atmosfääritingimused; meteoroloogilis-geograafilised tunnusjooned
202INSPIRE_ACMF_LongTermAverageDataSeries_ Vaatlusjaamade kliimanormid 1991-2020 (INSPIRE)III lisa teema 13-14: Atmosfääritingimused; meteoroloogilis-geograafilised tunnusjooned
203INSPIRE_AD_Address Aadressid (INSPIRE)I Lisa teema 5: Aadressid
204INSPIRE_AD_AddressAreaName Väikekoha aadressipunktid (INSPIRE)I Lisa teema 5: Aadressid
205INSPIRE_AD_Address_AdminUnitName EHAK aadressid (INSPIRE)I Lisa teema 5: Aadressid
206INSPIRE_AD_Address_PostalDescriptor Sihtnumbriobjektid (INSPIRE)I Lisa teema 5: Aadressid
207INSPIRE_AD_ThoroughfareName Liikluspinna aadressipunktid (INSPIRE)I Lisa teema 5: Aadressid
208INSPIRE_AF_AgriculturalHolding Põllumajandusettevõte (INSPIRE)III Lisa teema 9: Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatised
209INSPIRE_AF_AquacultureHolding Vesiviljelusettevõte (INSPIRE)III Lisa teema 9: Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatised
210INSPIRE_AF_Sites Põllumajandus- ja vesiviljelussaaduste tootmiskohad (INSPIRE)III Lisa teema 9: Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatised
211INSPIRE_AM_ForestManagementArea Jahipiirkonnad (INSPIRE)III lisa teema 11: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
212INSPIRE_AM_MarineRegion Väikesed püügiruudud (INSPIRE)III lisa teema 11: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
213INSPIRE_AM_NitrateVulnerableZone Nitraaditundlik ala (INSPIRE)III lisa teema 11: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
214INSPIRE_AM_RegulatedFairwayAtSeaOrLargeInlandWater Reguleeritud veeala merel või suurel siseveekogul (INSPIRE)III lisa teema 11: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
215INSPIRE_AM_WaterBodyForWFD Põhjaveevaru kasutamise piirkonnad (INSPIRE)III lisa teema 11: Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused
216INSPIRE_AU_AdministrativeUnit_asum Mitteametlikud linnaosad (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksused
217INSPIRE_AU_AdministrativeUnit_asustusyksus Asustusüksused (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksused
218INSPIRE_AU_AdministrativeUnit_maakond Maakonnad (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksused
219INSPIRE_AU_AdministrativeUnit_ov Omavalitsused (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksused
220INSPIRE_AU_Baseline Lähtejoon (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksuste merealad
221INSPIRE_AU_ExclusiveEconomicZone Majandusvöönd (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksuste merealad
222INSPIRE_AU_InternalWaters Siseveed (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksuste merealad
223INSPIRE_AU_MaritimeBoundary Mereala piir (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksuste merealad
224INSPIRE_AU_TerritorialSea Territoriaalmeri (INSPIRE)I Lisa teema 4: Haldusüksuste merealad
225INSPIRE_CP_CadastralParcel Katastriüksus (INSPIRE)I Lisa teema 6: Katastriüksused
226INSPIRE_EF_EnvironmentalMonitoringFacilities Ilmajaamad (INSPIRE)III lisa teema 7: Keskkonnaseirerajatised
227INSPIRE_EF_EnvironmentalMonitoringFacilities_0 Seirejaamad (INSPIRE)III lisa teema 7: Keskkonnaseirerajatised
228INSPIRE_EF_EnvironmentalMonitoringFacilities_1 Hüdroloogiajaamad (INSPIRE)III lisa teema 7: Keskkonnaseirerajatised
229INSPIRE_ER_FossilFuelResource Põlevkivi ja turvas (INSPIRE)III lisa teema 20: Energiaressursid
230INSPIRE_GE_ActiveWell Puurkaevud (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
231INSPIRE_GE_Borehole Puurauk (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
232INSPIRE_GE_GeologicUnit_200kAP Geoloogiline üksus - aluspõhi (1:200 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
233INSPIRE_GE_GeologicUnit_400kQ Geoloogiline üksus - pinnakate (1:400 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
234INSPIRE_GE_GeologicUnit_50kAP Geoloogiline üksus - aluspõhi (1:50 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
235INSPIRE_GE_GeologicUnit_50kQ Geoloogiline üksus - pinnakate (1:50 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
236INSPIRE_GE_GeomorphologicFeature_anthropogenic Inimtekkeline geomorfoloogiline nähtus (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
237INSPIRE_GE_GeomorphologicFeature_natural Looduslik geomorfoloogiline nähtus (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
238INSPIRE_GE_GroundWaterBody Põhjaveekogumid (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
239INSPIRE_GE_HydrogeologicalObjectNatural Looduslikult tundlikud alad (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
240INSPIRE_GN_GeographicalNames Kohanimed (INSPIRE)I Lisa teema 3: Geograafilised nimed
241INSPIRE_Geologic_Fault_200k Geoloogilised murrangud (1:200 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
242INSPIRE_Geologic_Fault_400k Geoloogilised murrangud (1:400 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
243INSPIRE_Geologic_Fault_50k Geoloogilised murrangud (1:50 000) (INSPIRE)II Lisa teema 4: Geoloogia
244INSPIRE_HB_Habitat_me_ld Modelleeritud elupaigad (loodusdirektiiv) (INSPIRE)III lisa teema 18: Elupaigad ja biotoobid
245INSPIRE_HB_Habitat_me_ms Modelleeritud elupaigad (merestrateegia) (INSPIRE)III lisa teema 18: Elupaigad ja biotoobid
246INSPIRE_HB_Habitat_plk Poollooduslikud kooslused (INSPIRE)III lisa teema 18: Elupaigad ja biotoobid
247INSPIRE_HB_Habitat_ve Vääriselupaigad (INSPIRE)III lisa teema 18: Elupaigad ja biotoobid
248INSPIRE_HY_Network_WatercourseLink Vooluveekoguvõrk (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Võrk
249INSPIRE_HY_PhysicalWaters_HydroPointOfInterest_Falls Juga (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Huvipunkt
250INSPIRE_HY_PhysicalWaters_HydroPointOfInterest_Rapids Kärestik (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Huvipunkt
251INSPIRE_HY_PhysicalWaters_HydroPointOfInterest_spring Allikad ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Huvipunkt
252INSPIRE_HY_PhysicalWaters_LandWaterBoundary Kaldajoon (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Võrgu füüsilised objektid
253INSPIRE_HY_PhysicalWaters_ManMadeObject_Crossing Sild, truup (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Inimtekkeline objekt
254INSPIRE_HY_PhysicalWaters_ManMadeObject_DamOrWeir Paisud EELIS-st (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Inimtekkeline objekt
255INSPIRE_HY_PhysicalWaters_ManMadeObject_DamOrWeir_ETAK Paisud ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Inimtekkeline objekt
256INSPIRE_HY_PhysicalWaters_ManMadeObject_ShorelineConstruction Kindlustatud kallas (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Inimtekkeline objekt
257INSPIRE_HY_PhysicalWaters_Waterbodies_StandingWater Seisev vesi (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Pinnavesi
258INSPIRE_HY_PhysicalWaters_Waterbodies_Watercourse Vooluveekogu (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Pinnavesi
259INSPIRE_HY_PhysicalWaters_Waterbodies_Wetland Märgala (INSPIRE)I Lisa teema 8: Hüdrograafia - Märgalad
260INSPIRE_LC_LandCoverSurfaces Maakatte kõlvikud (INSPIRE)II Lisa teema 2: Maakate
261INSPIRE_LC_Landscape_Elements Maastikuelemendid (INSPIRE)II Lisa teema 2: Maakate
262INSPIRE_LC_Reference_Parcels Põllumassiivid (INSPIRE)II Lisa teema 2: Maakate
263INSPIRE_LU_AgriculturalParcels Põllud (INSPIRE)III Lisa teema 4: Maakasutus
264INSPIRE_LU_Efa Ökoalad (INSPIRE)III Lisa teema 4: Maakasutus
265INSPIRE_LU_Spatialplan Planeeringute tiheasustusalad (INSPIRE)III Lisa teema 4: Maakasutus
266INSPIRE_OI_MosaicElement Mosaiigielement (INSPIRE)II Lisa teema 3: Ortokujutised
267INSPIRE_OI_OrthoimageCoverage Ortokujutise katvus (INSPIRE)II Lisa teema 3: Ortokujutised
268INSPIRE_PD_StatisticalDistribution Ruutvõrk 1km x 1km (INSPIRE)III lisa teema 10: Elanikkonna jaotumine
269INSPIRE_PD_StatisticalDistribution_NUTS3 Rahvastikutihedus NUTS3 aladel (INSPIRE)III lisa teema 10: Elanikkonna jaotumine
270INSPIRE_PF_ProductionInstallation Heiteallikad (õhku) (INSPIRE)III lisa teema 8: Tootmis- ja tööstusrajatised
271INSPIRE_PF_ProductionInstallationPart Tankla või mahuti (INSPIRE)III lisa teema 8: Tootmis- ja tööstusrajatised
272INSPIRE_PS_kaitsealusedkohad_ProtectedSite Eesti kaitstavad loodusobjektid (INSPIRE)I Lisa teema 9: Kaitsealused kohad
273INSPIRE_PS_rahvala_ProtectedSite Rahvusvaheliste lepete täitmiseks määratud alad (INSPIRE)I Lisa teema 9: Kaitsealused kohad
274INSPIRE_SD_SpeciesDistribution_ll Liikide levik (INSPIRE) III lisa teema 19: Liikide jaotumine
275INSPIRE_SD_SpeciesDistribution_lv Loodusvaatlused (INSPIRE)III lisa teema 19: Liikide jaotumine
276INSPIRE_SR_SeaArea_merepiirkond Merepiirkonnad (INSPIRE)III Lisa teema 16: Merepiirkonnad
277INSPIRE_SU_StatisticalGridCell Ruutvõrk 1km x 1km (INSPIRE)III Lisa teema 1: Statistilised üksused
278INSPIRE_SU_VectorStatisticalUnit NUTS 3 piirkonnad (INSPIRE)III Lisa teema 1: Statistilised üksused
279INSPIRE_SoilBody Mullaüksused (INSPIRE)III Lisa teema 3: Pinnas
280INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_AerodromeArea Lennuväljaala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
281INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_AirLink Lennumarsruut (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
282INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_AirspaceArea Õhuruumiala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
283INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_ApronArea Perrooniala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
284INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_InstrumentApproachProcedure Instrumentaallähenemise protseduur (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
285INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_RunwayArea Rajaala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
286INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_StandardInstrumentArrival Standardne instrumentaalsaabumine (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
287INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_StandardInstrumentDeparture Standardne instrumentaalväljumine (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
288INSPIRE_TN_AirTransportNetwork_TaxiwayArea Ruleerimisteeala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Õhutranspordivõrk
289INSPIRE_TN_CableTransportNetwork_CablewayLink Köistee (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Köisraudteed
290INSPIRE_TN_CommonTransportElements_TransportLink Transpordilõigud (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Ühised transpordielemendid
291INSPIRE_TN_CommonTransportElements_TransportNode Veeteesõlmed (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Ühised transpordielemendid
292INSPIRE_TN_RailTransportNetwork_RailwayLink Raudteevõrk (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Raudteevõrk
293INSPIRE_TN_RailTransportNetwork_RailwayLink_elektriraudtee Elektriraudtee (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Raudteevõrk
294INSPIRE_TN_RailTransportNetwork_RailwayLink_roopmelaius Nominaalne rööpmelaius (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Raudteevõrk
295INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_FunctionalRoadClass Funktsionaalne teeklass ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
296INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_FunctionalRoadClass_tr Funktsionaalne teeklass Teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
297INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_NumberOfLanes Tee radade arv teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
298INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadArea Teeala ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
299INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadLink Teevõrk ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
300INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadLink_eteed_tr E-teed teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
301INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadLink_teed Teed numbritega ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
302INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadLink_tr Teevõrk teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
303INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadServiceType Teenindusala tüüp ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
304INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadSurfaceCategory Teekate ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
305INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_RoadSurfaceCategory_tr Teekate teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
306INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_Road_tr Teed numbritega teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
307INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_Roadwidth Teelaius ETAK-st (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
308INSPIRE_TN_RoadTransportNetwork_Roadwidth_tr Teelaius teeregistrist (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Maanteetranspordivõrk
309INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_Beacon Tuletornid, tulepaagid, päevamärgid (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
310INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_Buoy Poid (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
311INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_FairwayArea Faarvaatriala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
312INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_PortArea Sadamaala (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
313INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_PortNode Sadamad (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
314INSPIRE_TN_WaterTransportNetwork_WaterwayLink Veetee lõik (INSPIRE)I Lisa teema 7: Transpordivõrgud - Veetranspordivõrk
315INSPIRE_US_EnvironmentalManagementFacility Reoveepuhastid ja heitvee väljalaskmed (INSPIRE)III Lisa teema 6: Kommunaal- ja riiklikud teenused - Kanalisatsioonivõrk
316INSPIRE_US_EnvironmentalManagementFacility_0 Jäätmekäitluskohad (INSPIRE)III Lisa teema 6: Kommunaal- ja riiklikud teenused - Jäätmekäitluskohad
317INSPIRE_buBuildingS Ehitised (INSPIRE)III Lisa teema 2: Ehitised
318INSPIRE_mrMineralOccurrenceP Maavara leiukoht (INSPIRE)III Lisa teema 20: Maavarad
319INSPIRE_mrMineralOccurrenceS Maavara ilming (INSPIRE)III Lisa teema 20: Maavarad
320INSPIRE_mrMiningFeatureOccurrenceS Mäeeraldised (INSPIRE)III Lisa teema 20: Maavarad
321INSPIRE_oiOrthoimageRasterCatalog Ortofotod (INSPIRE)II Lisa teema 3: Ortokujutised
322KOHAPARIMUS_ALG Kohapärimus algvaade
323KOHAPARIMUS_FOTO Mälumaastikud: foto Fotod kohtadest ja maastikest
324KOHAPARIMUS_FOTO_KP Kohapärimus: fotoFotod kohtadest ja maastikest
325KOHAPARIMUS_FOTO_VEKTOR Kohapärimus: foto
326KOHAPARIMUS_FOTO_VEKTOR_KP Kohapärimus: foto
327KOHAPARIMUS_HELI Mälumaastikud: heliKohtadest ja maastikest kõnelevad helisalvestised
328KOHAPARIMUS_HELI_KP Kohapärimus: heliKohtadest ja maastikest kõnelevad helisalvestised
329KOHAPARIMUS_HELI_VEKTOR Kohapärimus: heli
330KOHAPARIMUS_HELI_VEKTOR_KP Kohapärimus: heli
331KOHAPARIMUS_KOHT Mälumaastikud: kohanimiErinevates allikates mainitud kohanimed
332KOHAPARIMUS_KOHT_KP Kohapärimus: kohanimiErinevates allikates mainitud kohanimed
333KOHAPARIMUS_KOHT_VEKTOR Kohapärimus: koht
334KOHAPARIMUS_KOHT_VEKTOR_KP Kohapärimus: koht
335KOHAPARIMUS_TEKST Mälumaastikud: tekstKohtadest ja maastikest kõnelevad tekstid
336KOHAPARIMUS_TEKST_KP Kohapärimus: tekstKohtadest ja maastikest kõnelevad tekstid
337KOHAPARIMUS_TEKST_VEKTOR Kohapärimus: tekst
338KOHAPARIMUS_TEKST_VEKTOR_KP Kohapärimus: tekst
339KOHAPARIMUS_VIDEO Mälumaastikud: videoVideosalvestised kohtadest ja maastikest
340KOHAPARIMUS_VIDEO_KP Kohapärimus: videoVideosalvestised kohtadest ja maastikest
341KOHAPARIMUS_VIDEO_VEKTOR Kohapärimus: video
342KOHAPARIMUS_VIDEO_VEKTOR_KP Kohapärimus: video
343KR_pinnaveehaare Pinnaveehaare (EELIS)Keskkonnaloaga seotud pinnaveehaarded (ehitised vee võtmiseks veekogust), sh mereveehaarded.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
344MPS_MPY Maaparandusühistu (KPOIS)Maaparandusühistu on maaparandushoiutööde ühiseks korraldamiseks (edaspidi ühishoid) asutatav eraõiguslik juriidiline isik, mille liikmed on ühe või mitme tervikliku maaparandussüsteemi omanikud.
345Ortofoto Ortofoto
346Ortofoto_hybrid OrtofotoOrtofoto
347Ortofoto_metsanduslik Metsanduslik valevärvi ortofotoMetsanduslik valevärvi ortofoto
348PLANK_YRPMSP_TINGIMUS Mereplaneeringu tingimusMaakonnaplaneeringuga kehtestatud mereplaneeringu tingimustega alad (tuuleenergeetika reservalad). Andmed pärinevad üleriigilisest planeeringute andmekogust PLANK (RMIT). Täpsem informatsioon Rahandusministeeriumi kodulehel.
349PLANK_YRPMSP_TUULEALA Tuuleenergeetika arendusalaMaakonnaplaneeringuga kehtestatud mereala tuuleenergeetika arendusalad. Andmed pärinevad üleriigilisest planeeringute andmekogust PLANK (RMIT). Täpsem informatsioon Rahandusministeeriumi kodulehel.
350RB_PLANEERINGUTRASS Koostatava Rail Balticu maakonnaplaneeringu trassialternatiivide puhveralaKoostatava Rail Balticu maakonnaplaneeringu trassialternatiivide puhverala
351TTJA_AVALIK_HOONESTUSLOAD TTJA hoonestusloaga objektidObjektid, millele on antud hoonestusluba (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
352TTJA_AVALIK_HOONESTUSLOA_TAOTLUSED TTJA hoonestusloa taotlusedObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
353TTJA_AVALIK_HOONEST_ELEKTER TTJA hoonestusluba: elektrikaabelObjektid, millele on antud hoonestusluba: elektrikaabel (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet).
354TTJA_AVALIK_HOONEST_GAAS TTJA hoonestusluba: gaasitoruObjektid, millele on antud hoonestusluba: gaasitoru (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet).
355TTJA_AVALIK_HOONEST_KALA TTJA hoonestusluba: kalakasvatusObjektid, millele on antud hoonestusluba: kalakasvatus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
356TTJA_AVALIK_HOONEST_KARBI TTJA hoonestusluba: karbikasvatusObjektid, millele on antud hoonestusluba: karbikasvatus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
357TTJA_AVALIK_HOONEST_KAUGJAH TTJA hoonestusluba: kaugjahutustorustikObjektid, millele on antud hoonestusluba: kaugjahutustorustik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
358TTJA_AVALIK_HOONEST_KIUDOPT TTJA hoonestusluba: kiudoptiline sidekaabelObjektid, millele on antud hoonestusluba: kiudoptiline sidekaabel (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
359TTJA_AVALIK_HOONEST_LMURDJA TTJA hoonestusluba: lainemurdjaObjektid, millele on antud hoonestusluba: lainemurdja (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
360TTJA_AVALIK_HOONEST_MTUULEP TTJA hoonestusluba: meretuuleparkObjektid, millele on antud hoonestusluba: meretuulepark (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
361TTJA_AVALIK_HOONEST_MUU TTJA hoonestusluba: muu täpsustatud objektObjektid, millele on antud hoonestusluba: muu täpsustatud objekt (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
362TTJA_AVALIK_HOONEST_PUMP TTJA hoonestusluba: pump-hüdroakumulatsioonObjektid, millele on antud hoonestusluba: pump-hüdroakumulatsioon (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
363TTJA_AVALIK_HOONEST_SILLA TTJA hoonestusluba: sillakastObjektid, millele on antud hoonestusluba: sillakast (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
364TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_ELEKTER TTJA taotlus: elektrikaabelObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: elektrikaabel (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
365TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_GAAS TTJA taotlus: gaasitoruObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: gaasitoru (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
366TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_KALA TTJA taotlus: kalakasvatusObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: kalakasvatus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
367TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_KARBI TTJA taotlus: karbikasvatusObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: karbikasvatus (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
368TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_KAUGJAH TTJA taotlus: kaugjahutustorustikObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: kaugjahutustorustik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
369TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_KIUDOPT TTJA taotlus: kiudoptiline sidekaabelObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: kiudoptiline sidekaabel (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
370TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_LMURDJA TTJA taotlus: lainemurdjaObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: lainemurdja (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
371TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_MTUULEP TTJA taotlus: meretuuleparkObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: meretuulepark (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
372TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_MUU TTJA taotlus: muu täpsustatud objektObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: muu täpsustatud objekt (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
373TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_PUMP TTJA taotlus: pump-hüdroakumulatsioonObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: pump-hüdroakumulatsioon (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
374TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_SILLA TTJA taotlus: sillakastObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: sillakast (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
375TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_TORUJ TTJA taotlus: torujuheObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: torujuhe (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
376TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_TUULIK TTJA taotlus: tuulikObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: tuulik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
377TTJA_AVALIK_HOONEST_TAOTL_VESINIK TTJA taotlus: vesinikObjektid, millele on esitatud hoonestusloa taotlus või mille puhul on algatatud hoonestusloa menetlus: vesinik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
378TTJA_AVALIK_HOONEST_TORUJ TTJA hoonestusluba: torujuheObjektid, millele on antud hoonestusluba: torujuhe (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
379TTJA_AVALIK_HOONEST_TUULIK TTJA hoonestusluba: tuulikObjektid, millele on antud hoonestusluba: tuulik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
380TTJA_AVALIK_HOONEST_VESINIK TTJA hoonestusluba: vesinikObjektid, millele on antud hoonestusluba: vesinik (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
381TTJA_HOONEST_LAEVAKORIDOR Laevaliikluse koridor (Transpordiamet)Laevaliikluse koridor (Transpordiamet). Laevaliiklusele vajalike tuuleenergeetika alasid läbivate koridoride piirid on arvutuslikud ja hinnangulised. Nende asjakohasuse hindamiseks ja võimalike riskide leevendamise meetmete määramiseks tuleb KMH raames läbi viia ka laevaliikluse riskianalüüs.
382YLD_MINIMAP Maakond
383YLEUJUTUS_1000a_dir Üleujutusala riskipiirkond (P=0.1%) [DIRECTIVE 2007/60/EC]Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni riskipiirkondades 1000 aasta jooksul.

Üleujutusaladest Keskkonnaministeeriumi kodulehel

384YLEUJUTUS_1000a_nodir Üleujutusala rannik (P=0.1%)Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni rannikul 1000 aasta jooksul.

Viide uuringule

385YLEUJUTUS_100a_dir Üleujutusala riskipiirkond (P=1%) [DIRECTIVE 2007/60/EC]Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni riskipiirkondades 100 aasta jooksul.

Üleujutusaladest Keskkonnaministeeriumi kodulehel

386YLEUJUTUS_100a_nodir Üleujutusala rannik (P=1%)Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni rannikul 100 aasta jooksul.

Viide uuringule

387YLEUJUTUS_10a_dir Üleujutusala riskipiirkond (P=10%) [DIRECTIVE 2007/60/EC]Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni riskipiirkondades 10 aasta jooksul.

Üleujutusaladest Keskkonnaministeeriumi kodulehel

388YLEUJUTUS_10a_nodir Üleujutusala rannik (P=10%)Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni rannikul 10 aasta jooksul.

Viide uuringule

389YLEUJUTUS_50a_dir Üleujutusala riskipiirkond (P=2%) [DIRECTIVE 2007/60/EC]Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni riskipiirkondades 50 aasta jooksul.

Üleujutusaladest Keskkonnaministeeriumi kodulehel

390YLEUJUTUS_50a_nodir Üleujutusala rannik (P=2%)Kaardikiht kajastab infot võimaliku maksimaalse veetaseme tõusu kaardil märgitud tasemeni rannikul 50 aasta jooksul.

Viide uuringule

391YP_ARHVOISTLUS Üldplaneeringu arhitektuurivõistluse korraldamise kohustusega alaÜldplaneeringu arhitektuurivõistluse korraldamise kohustusega ala
392YP_EKV Üldplaneeringu ehituskeeluvööndi muudatusÜldplaneeringu ehituskeeluvööndi muudatus
393YP_JAADE Üldplaneeringu jäätmekäitluskoha asukohtÜldplaneeringu jäätmekäitluskoha asukoht
394YP_JUURDEP Üldplaneeringu avalik juurdepääsÜldplaneeringu avalik juurdepääs
395YP_KALDAEHITIS Üldplaneeringu kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise asukohtÜldplaneeringu kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise asukoht
396YP_KKTINGIMUS Üldplaneeringu keskkonnatingimusega alaÜldplaneeringu keskkonnatingimusega ala
397YP_KOVKULTPARAND Üldplaneeringu kohaliku tähtsusega kultuuripärandÜldplaneeringu kohaliku tähtsusega kultuuripärand
398YP_KOVLOODUS Üldplaneeringu kohaliku tähtsusega looduskaitseÜldplaneeringu kohaliku tähtsusega looduskaitse
399YP_MAAKAS_AIANDUS Üldplaneeringu aiandus maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu aianduse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
400YP_MAAKAS_ARENG Üldplaneeringu arengu maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu arengu juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
401YP_MAAKAS_ARITEENINDUS Üldplaneeringu äri- ja teenindusettevõtete maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu äri- ja teenindusettevõtete juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
402YP_MAAKAS_ARITOOTMINE Üldplaneeringu äri- ja tootmise maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu äri- ja tootmise juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
403YP_MAAKAS_ELAMU Üldplaneeringu elamu maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu elamu juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
404YP_MAAKAS_JAATMEHOIDLA Üldplaneeringu jäätmehoidla maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu jäätmehoidla juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
405YP_MAAKAS_KAITSEHALJASTUS Üldplaneeringu kaitsehaljastuse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu kaitsehaljastuse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
406YP_MAAKAS_KALMISTU Üldplaneeringu kalmistu maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu kalmistu juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
407YP_MAAKAS_KESKUS Üldplaneeringu keskuse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu keskuse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
408YP_MAAKAS_KONTUUR Üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarveÜldplaneeringu maakasutuse juhtotstarve
409YP_MAAKAS_LIIKLUS Üldplaneeringu liikluse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu liikluse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
410YP_MAAKAS_LOODUSLIK Üldplaneeringu loodusliku maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu loodusliku maa juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
411YP_MAAKAS_MAETOOSTUS Üldplaneeringu mäetööstuse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu mäetööstuse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
412YP_MAAKAS_RIIGIKAITSE Üldplaneeringu riigikaitse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu riigikaitse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
413YP_MAAKAS_ROHEALA Üldplaneeringu roheala maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu roheala juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
414YP_MAAKAS_SEGAHOONESTUS Üldplaneeringu segahoonestuse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu segahoonestuse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
415YP_MAAKAS_TEHNO Üldplaneeringu tehnorajatise maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu tehnorajatise juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
416YP_MAAKAS_TURVAS Üldplaneeringu turbatööstuse maa-ala juhtotstarveÜldplaneeringu turbatööstuse juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
417YP_MAAKAS_VIRGESTUS Üldplaneeringu puhke- ja virgestusala juhtotstarveÜldplaneeringu puhke- ja virgestusala juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
418YP_MAAKAS_YHISKOND Ühiskondliku hoone maa-ala juhtotstarveÜhiskondliku hoone juhtotstarbega maa-ala. Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve.
419YP_MAAPAR Üldplaneeringu maaparandusalaÜldplaneeringu maaparandusala
420YP_MUU Üldplaneeringu muud planeeringuseaduse määruse välised üldplaneeringu digitaalsed kihidÜldplaneeringu muu määrusväline kiht
421YP_ORME Üldplaneeringu olulise ruumilise mõjuga ehitise asukohtÜldplaneeringu olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht
422YP_PLANALA ÜldplaneeringudÜldplaneeringud
423YP_PLANALA_OSA Üldplaneeringu väljavõte või lahustükk. Üldplaneeringu väljavõte või lahustükk. Vektorandmestikule lisaks saate vaadata väljavõtte või lahustüki plaani üldplaneeringu või üldplaneeringu teemaplaneeringu aluskaardi temaatilistest kihtidest.
424YP_PUHKE Üldplaneeringu puhke- ja virgestusalaÜldplaneeringu puhke- ja virgestusala
425YP_RAIE Üldplaneeringu raiete kooskõlastamisega seotud rohealadRaiete kooskõlastamisega seotud rohealad
426YP_RAND Üldplaneeringu supelrandÜldplaneeringu suplusrand
427YP_ROHEALA Üldplaneeringu rohealaÜldplaneeringu väärtuslik roheala ja muu loodusväärtus
428YP_ROHEV Üldplaneeringu rohevõrgustikÜldplaneeringu rohevõrgustiku ala
429YP_SAN_VEEHAARE Üldplaneeringu sanitaarkaitsealaga veehaareÜldplaneeringu sanitaarkaitsealaga veehaare
430YP_SUND Üldplaneeringu avalikes huvides omandamise vajadusega alaÜldplaneeringu avalikes huvides omandamise vajadusega ala
431YP_TEHNO Üldplaneeringu tehnovõrgu ja -rajatise asukohtÜldplaneeringu tehnovõrgu ja -rajatise asukoht
432YP_TINGIMUS Üldplaneeringu tingimusega alaÜldplaneeringu tingimusega ala
433YP_TRANSP Üldplaneeringu planeeritav transpordivõrkÜldplaneeringu transpordivõrgu asukoht
434YP_VAARTMAASTIK Üldplaneeringu väärtuslik maastikÜldplaneeringu väärtuslik maastik ja selle üksikelement
435YP_VAARTMILJOO Üldplaneeringu miljööväärtuslik ala ja objektÜldplaneeringu miljööväärtuslik ala ja objekt
436YP_VAARTPOLLUM Üldplaneeringu väärtuslik põllumajandusmaaÜldplaneeringu väärtuslik põllumajandusmaa
437YP_VAARTVAADE Üldplaneeringu väärtuslik vaatekoht ja -koridorÜldplaneeringu väärtuslik vaatekoht ja -koridor
438YP_YLEUJUTUS Üldplaneeringu üleujutusega alaÜleujutusega ala
439ads_huvipunkt ADS huvipunktADS-i aadressiobjektiga seotud huvipunkt (POI)
440ads_ma_asum Mitteametlik asumADS mitteametlik piirkond: asum
441ads_ma_kvartal KvartalADS mitteametlik piirkond: kvartal
442ads_ma_linnaosa Mitteametlik linnaosaADS mitteametlik piirkond: linnaosa
443ads_ma_osavald OsavaldADS mitteametlik piirkond: osavald
444ads_ma_vaikesaar Asustatud väikesaarADS mitteametlik piirkond: asustatud väikesaar
445ads_sihtn_ala ADS sihtnumbri alaSihtnumbri (nn postiindeksi) ala ADS-is (moodustatud Omniva sihtnumbri alade alusel)
446ads_un_ala Kehtiv UN-alaUnikaalaadressi nõudega ala ADS-is on tihedalt asustatud või asustatav (nt kinnisvara arenduspiirkond, linn, alev, vmt) piirkond, kus rakendub katastriüksustele unikaalse aadressi määramise nõue. UN-alal tuleb hoonestatud või hoonestamisele kuuluvad katastriüksused adresseerida liikluspinna (nt tänava nimi ja number) või väikekoha (nt aiandusühistu nimi ja number) järgi.
447apteegid ApteegidKaardilt leiate Eestis tegutsevad apteegid
448asust_info AsustusüksusAsustusüksus
449bussipeatus BussipeatusedAndmed teedel olevate bussipeatuste kohta.
450detail_plan_hoonestus HoonestusalaHoonestusala on planeeringus määratud krundi piiritletud osa, kuhu võib püstitada ehitusõigusega lubatud hooneid ja rajatisi.
451detail_plan_krunt KruntKrunt on detailplaneeringuga määratud maa-ala, millele on antud ehitusõigus.
452eelis_kr_jahipiirkond KKR jahipiirkonnad (EELIS)Kehtivad jahipiirkonnad. Andmed @ CC BY 4.0: EELIS (Eesti looduse infosüsteem), Keskkonnaagentuur
453eelis_kr_jarv SeisuveekogudSeisuveekogud EELIS-est.
454eelis_kr_vooluvesi VooluveekogudVooluveekogud EELIS-est.
455eelis_sood Eesti sood (EELIS)Kiht sisaldab kõiki teadaolevaid täielikult või osaliselt sootaimkonnaga (Paal 1997: 3. taimkond) kaetud alasid Eestis. Kaardikiht on valminud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi poolt rahastatud projekti EE0045 "Estonian Mires Inventory for maintaining biodiversity" raames. Andmekihi koostaja: Eestimaa Looduse Fond (ELF).Andmekihi hoidja: Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS).Andmed viimati uuendatud: 17. juuni 2021.Andmed @ CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
456ehgeol_liik Uuringu liikKaardikiht annab uuringute klassifikatsiooni vastavalt ehitusgeoloogia andmebaasis kirjeldatud uuringute liikidele
457ehgeol_staadium Uuringu staadiumKaardikiht annab uuringute klassifikatsiooni vastavalt ehitusgeoloogia andmebaasis kirjeldatud uuringute staadiumitele.
458emk_metsaala MetsaaladMetsaalad
459emk_metsakiht Katastriüksus metsakihigaKatastriüksus metsakihiga
460emk_metsapv Natura 2000 metsa PVNatura 2000 metsatoetus piiranguvööndis
461emk_metsapv_hist Natura 2000 metsa PV (veebruar 2023)Natura 2000 metsatoetus piiranguvööndis (veebruar 2023)
462emk_metsapvs Metsa piirangute toetusMetsa piirangute toetus väljaspool Natura 2000 ala piiranguvööndis
463emk_metsapvs_hist Metsa piirangute toetus (veebruar 2023)Metsa piirangute toetus väljaspool Natura 2000 ala piiranguvööndis (veebruar 2023)
464emk_metsaskv Natura 2000 metsa SKVNatura 2000 metsatoetus sihtkaitsevööndis
465emk_metsaskv_hist Natura 2000 metsa SKV (veebruar 2023)Natura 2000 metsatoetus sihtkaitsevööndis (veebruar 2023)
466etak_e_306_margala_a Märgala (madalsoo, raba, õõtsik, soovik) Pindobjektid: madalsoo, raba, õõtsik, soovik. Maa-amet: Eesti topograafia andmekogu.
467etak_e_306_margala_ka Märgala (roostik)Pindobjektid: roostik. Maa-amet: Eesti topograafia andmekogu.
468fknr_koik Nimeobjekti tunnuspunktNimeobjekti tunnuspunkt
469geol_aluskorrapuurauk Aluskorra puuraukPuurmasinaga maapõue rajatud kitsas silindrikujuline õõs, mis ulatub kristalsesse aluskorda
470geol_aluspohi_aluspohjaehitus_avamus Aluspõhja avamused (50k)Kõige ülemised (maapinnal või vahetult pinnakatte all paiknevad) aluspõhja üksused (kihistud). Vanust iseloomustavad indeksid.
471geol_aluspohi_aluspohjaehitus_avamus_ladestik Aluspõhja avamused (50k generaliseeritud ladestikud) Kõige ülemised (maapinnal või vahetult pinnakatte all paiknevad) aluspõhja üksused (generaliseeritud ladestikud). Vanust iseloomustavad indeksid.
472geol_aluspohi_aluspohjaehitus_avamus_ladestu Aluspõhja avamused (50k generaliseeritud ladestud) Kõige ülemised (maapinnal või vahetult pinnakatte all paiknevad) aluspõhja üksused (generaliseeritud ladestud). Vanust iseloomustavad indeksid.
473geol_aluspohi_aluspohjaehitus_riklangkerg Aluspõhja rike (50k)Aluspõhja kivimeis võib esineda normaallasumust katkestavaid lõhede süsteeme ja fleksuure. Kindlakstehtud rikked on jälgitavad paljandeis-puursüdamikes, oletatavate rikete esinemine pole üheselt tõestatud.
474geol_aluspohi_aluspohjaehitus_stratotyyp Aluspõhja stratotüüpStratotüübina käsitletakse setendite kihilist järjestust, mille alusel on stratigraafilises skeemis välja eraldatud litostratigraafiline (kihtkond, kihistu jne) või kronostratigraafiline (lade) üksus. Aluspõhja geoloogilisel kaardil näidatakse ära lito- ja kronostratigraafiliste üksuste (lademete) stratotüüpide ja hüpostratotüüpide väljaeraldamisel aluseks võetud puuraukude ning paljandite geograafilised asukohad.
475geol_aluspohi_aluspohjareljeef_andmepunkt Aluspõhja reljeefi andmepunktAndmepunkt, kus on määratud aluspõhja reljeefi kõrgus
476geol_aluspohi_aluspohjareljeef_astangud Aluspõhja astangud (50k)Aluspõhjas esinevad vähemalt 1 m kõrgused järsakud, mis võivad väljenduda tänapäeva reljeefis (avanev astang) või olla kaetud pinnakatte setetega (mattunud astang)
477geol_aluspohi_aluspohjareljeef_isojoon Aluspõhja reljeefi samajooned (50k)Aluspõhja ülemise pinna ühel kõrgusel olevaid punkte ühendav joon. Väärtused antakse meetrites (EH2000, Euroopa Vertikaalne Referentssüsteem).
478geol_aluspohi_aluspohjareljeef_nimed Aluspõhja reljeefivormide nimed (50k)
479geol_aluspohi_labiloige_andmepunktid Aluspõhja läbilõigete andmepunktid (50k)Andmepunkt aluspõhja geoloogilisel läbilõikel
480geol_aluspohi_labiloige_joon Aluspõhja läbilõikejooned (50k)Andmepunkte ühendav joon, mille kulgemise suunas on koostatud aluspõhja geoloogiline läbilõige
481geol_ap_mattorg Mattunud orud (50k)Pinnakattesetega täitunud aluspõhjalised orud
482geol_egt_egf_aruanded_10_kuni_5000 Geoloogiafondi 10-5000 km² suurused uuringualadGeoloogiafondi aruannetes kirjeldatud 10-5000 km² suurused uuringualad. Näidatakse alade keskpunktide ümber loodud puhvreid (raadius 2 km).
483geol_egt_egf_aruanded_30000_ja_suurem Geoloogiafondi üle 30000 km² suurused uuringualad Geoloogiafondi aruannetes kirjeldatud üle 30000 km² suurused uuringualad. Näidatakse alade keskpunktide ümber loodud puhvreid (raadius 6 km). Arvukalt kattuvad üleriigilised alad on grupeeritud valdkonna alusel, nende puhvrid on asetatud ringis ümber Eesti.
484geol_egt_egf_aruanded_5000_kuni_30000 Geoloogiafondi 5000-30000 km² suurused uuringualadGeoloogiafondi aruannetes kirjeldatud 5000-30000 km² suurused uuringualad. Näidatakse alade keskpunktide ümber loodud puhvreid (raadius 4 km).
485geol_egt_egf_aruanded_kuni10 Geoloogiafondi kuni 10 km² suurused uuringualad Geoloogiafondi aruannetes kirjeldatud kuni 10 km² suurused uuringualad.
486geol_geofys_anomvarjutus Gravitatsioonijõu anomaaliate varjutuspiltGravitatsioonijõu anomaaliate varjutuspilt
487geol_geofys_gfp_dipool Dipooolne elektriline profiilDipoolse elektrilise uuringu käigus läbitud teekonnalõik
488geol_geofys_gfp_georadar Georadari profiilGeoradari uuringu käigus läbitud teekonnalõik
489geol_geofys_gfp_kaudsedandmepunktid Kaudne andmepunktAndmepunkt, kus on teostatud geofüüsikalisi mõõtmisi ning kaudsete meetoditega määratud setendi koostis ja/või geoloogiline piirpind
490geol_geofys_isojoon Gravitatsioonijõu anomaaliate isojoonedGravitatsioonijõu anomaaliate rasterpinnast (piksli suurus 50x50) genereeritud isoanomaal
491geol_geofys_mg_anomvarjutus Aeromagnetiliste anomaaliate varjutuspiltAeromagnetiliste anomaaliate varjutuspilt
492geol_geofys_mg_isojoon Aeromagnetiliste anomaaliate isojoonedAeromagnetiliste anomaaliate rasterpinnast (piksli suurus 50x50 m) genereeritud isoanomaal
493geol_gfp_eritakistuse_tomograafia Eritakistuse tomograafia profiilEritakistuse tomograafia uuringu käigus läbitud teekonnalõik
494geol_hydrogeoloogia_allikadkarstivormid_allikjakarstiauk Allikad ja karstiaugud (50k)Maapõue ehituse tõttu võib mõnes kohas jõuda põhjavesi looduslikul teel maapinnale (allikad) või lahustada karbonaatseid kivimeid (karst). Kaardil näidatakse keskkonnaregistrisse (KKR) kantud allikaid ning geoloogilise kaardistamise käigus tuvastatud ja/või KKRi kantud karstivorme.
495geol_hydrogeoloogia_allikadkarstivormid_karstivali Karstiväljad (50k)Maapõue ehituse tõttu võib mõnes kohas põhjavesi lahustada karbonaatseid kivimeid üsna suurel alal. Kaardil näidatakse geoloogilise kaardistamise käigus tuvastatud ja/või keskkonnaregistrisse kantud karstivälju.
496geol_hydrogeoloogia_labiloiked_andmep Hüdrogeoloogia läbilõigete andmepunktid (50k)Andmepunkt hüdrogeoloogilisel läbilõikel
497geol_hydrogeoloogia_labiloiked_jooned Hüdrogeoloogia läbilõikejooned (50k)Andmepunkte ühendav joon, mille kulgemise suunas on koostatud hüdrgeoloogiline läbilõige
498geol_hydrogeoloogia_pinnakattekaardilt_gfluvi Glatsiofluviaalsed setted aluspõhja veekihil (50k)Aluspõhjalised veekihid on kaetud glatsiofluviaalsete liivade ja kruusadega. Aluseks pinnakatte kaardi glatsiofluviaalsed setted.
499geol_hydrogeoloogia_pinnakattekaardilt_pksavi Aluspõhja veekihid kaetud pinnakatte saviga (50k)Pinnakatte saviga kaetud aluspõhjalised veekihid (pinnakatte kaardil näidatud savi levikualad).
500geol_hydrogeoloogia_pinnakattekaardilt_sooalad Sooalad (50k)Maismaaline märgala, mis on suurem kui 0,5 km2. Aluseks pinnakatte teemakaardi Holotseeni soosetted.
501geol_hydrogeoloogia_pohjaveekaitstus_mp1aluspveekompl 1. aluspõhjalise veekompleksi hüdroisohüpsid (50k)Isojoon, mis iseloomustab ühesugust esimese aluspõhjalise veekompleksi survetaset (m, EH2000)
502geol_hydrogeoloogia_pohjaveekaitstus_pvkhinnang Põhjavee kaitstuse hinnang (50k)Hinnang maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi looduslikule kaitstusele maapinnalt lähtuva potentsiaalse reostuse eest
503geol_hydrogeoloogia_pohjaveekaitstus_pvkhinnang_gen Põhjavee kaitstuse hinnang (50k generaliseeritud)Hinnang maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi looduslikule kaitstusele maapinnalt lähtuva potentsiaalse reostuse eest (generaliseeritud, ilma veekompleksi iseloomu arvestamata)
504geol_hydrogeoloogia_pohjaveekaitstus_tasakaalualad Tasakaalualad (50k)Alad, kus põhjavee ülevoolualade vahel esinevad oosid, sandurid (koos arvukate savikihtidega) või liivsavimoreenid.
505geol_hydrogeoloogia_pohjaveekaitstus_veekompleksiiseloom Veekompleksi iseloom (50k)Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi või veepideme iseloomustus (tuletisena aluspõhja kaardilt).
506geol_hydrogeoloogia_pohjaveetasejal_isohyps Veekomplekside hüdroisohüpsid (50k)Joon, mis ühendab ühe veekompleksi sama survetaset (veetaset) iseloomustavaid punkte. Väärtus iseloomustab kõrgust merepinnast (EH2000).
507geol_hydrogeoloogia_pohjaveetasejal_joed_ja_vl Maa-alused jõed ja põhjavee veelahkmed (50k)Jõe oletatav kulgemine maapinna all (seoses karstiprotsessidega) või põhjavee alamvesikondade valgalasid piiritlev veelahe.
508geol_hydrogeoloogia_pohjaveetasejal_pvliikumisesuund Põhjavee liikumise suund (50k)Maapõues olev põhjavesi liigub kivimite erinevatest omadustest tulenevalt erineva kiirusega. Kaardil näidatakse kõige ülemise aluspõhjalise veekompleksi põhjavee liikumise üldist suunda.
509geol_hydrogeoloogia_pohjaveetasejal_ylevool Põhjavee ülevoolu piirkonnad (50k)Ala, kus põhjavee survetase on püsivalt maapinnast kõrgemal (kaevudest tuleb maapinnale vett ilma pumpamata).
510geol_hydrogeoloogia_pviseloom_apvkavamused Aluspõhjalise veekompleksi avamused (50k) Veekompleksi lamava (alumise) pinna ja aluspõhja lasuva (ülemise) pinna lõikejoon
511geol_hydrogeoloogia_pviseloom_pvktyybid Põhjaveekomplekside tüübid (50k)Veekompleks on sarnase veeläbilaskvusega kivimkeha (litoloogiline koostis võib varieeruda). Eristatakse pinnakatte veekomplekse, aluspõhjas karbonaatseid ja liivakivi veekomplekse (toetudes aluspõhja geoloogilisele kaardile).
512geol_hydrogeoloogia_pviseloom_pvktyybid_gen Põhjaveekomplekside tüübid (50k generaliseeritud)Generaliseeritud põhjaveekompleksid (ilma veekomplekside veeandvust arvestamata).
513geol_hydrogeoloogia_pviseloom_pvminjooned Põhjavee mineraliseerumise jooned (50k)Lahustunud soolade hulk põhjavees, väljendatuna samaväärtusjoone abil (mõõtühik g/l)
514geol_hydrogeoloogia_pviseloom_pvomadused Põhjavee omadused (50k)Põhjavee keemilisi või füüsikalisi omadusi iseloomustavad näitajad.
515geol_hydrogeoloogia_pvtarbimine_alanduslehtrid Põhjavee alanduslehtrid (50k)Suure põhjavee tarbimisega piirkonnas võib põhjaveetase märkimisväärselt langeda – tekib depressioonilehter, kus veetase langeb lehtri keskme suunas.
516geol_hydrogeoloogia_pvtarbimine_mtpumbatav Mäetöödel väljapumbatav vesi (50k)Maavara kaevandamise käigus võib tekkida vajadus juhtida ära üleliigne vesi.
517geol_hydrogeoloogia_pvtarbimine_veehaare Kinnitatud varuga veehaarded (50k)Veehaare on ehitis vee võtmiseks veekogust või põhjaveekihist.
518geol_meta_aeromagnetiline Aeromagnetiliste anomaaliate metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
519geol_meta_aluspohi Aluspõhja metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
520geol_meta_aluspohireljeef Aluspõhja reljeefi metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
521geol_meta_geomorfoloogia Geomorfoloogia metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
522geol_meta_gravitatsioon Gravitatsioonijõu anomaaliate metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
523geol_meta_hydrogeol Hüdrogeoloogia metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
524geol_meta_maavarad Maavarade metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
525geol_meta_pinnakate Pinnakatte metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
526geol_meta_pinnakattepaksus Pinnakatte paksuse metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
527geol_meta_pohjaveekaitstus Põhjavee kaitstuse metainfo (50k)Kirjeldatakse teemakaardi koostamise aega ja põhimõtteid
528geol_paljandvaatluspunkt Paljand/vaatluspunktLooduslik paljand või inimtekkeline kaevand
529geol_pinnakate_andmepll Pinnakatte läbilõigete andmepunktid (50k)Andmepunkt pinnakatte geoloogilisel läbilõikel
530geol_pinnakate_geomorfoloogia_aluspohjalised_pv Aluspõhjalised pinnavormid (50k)Alad, kus aluspõhi on maapinnale/merepõhjale lähemal kui mujal ümbruskonnas. Reljeefis väljendub enamasti kõrgema alana.
531geol_pinnakate_geomorfoloogia_inimtekkeline Inimtekkelised pinnavormid (50k)Inimtegevuse tõttu oluliselt muutunud pinnavorm
532geol_pinnakate_geomorfoloogia_laanemeri Läänemere arenguga seotud pinnavormid (50k)Läänemere arengu käigus moodustunud pinnavorm, mis iseloomustab kunagist rannajoone asendit või merepõhja morfoloogiat
533geol_pinnakate_geomorfoloogia_maavaline Maavälise tekkega pinnavormid (50k)Pinnavorm, mis on tekkinud kokkupõrkel väljastpoolt Maad pärineva objektiga
534geol_pinnakate_geomorfoloogia_mandrijaa Mandrijäätumisega seotud nähtused ja pinnavormid (50k)Hilis-Pleistotseenis mandriliustike liikumise või sulamise tulemusel moodustunud pinnavorm
535geol_pinnakate_lljooned Pinnakatte läbilõikejooned (50k)Andmepunkte ühendav joon, mille kulgemise suunas on koostatud pinnakatte geoloogiline läbilõige
536geol_pinnakate_pinnakatteeh_litoloog_st Litoloogilised settetüübid (50k)Kõige ülemise pinnakatte kihi (v.a muld) litoloogiline iseloomustus
537geol_pinnakate_pinnakatteeh_stratgen Stratigraafilis-geneetilised settetüübid (50k)Kõige ülemise pinnakatte kihi (v.a muld) stratigraafilis-geneetiline iseloomustus
538geol_pinnakate_pinnakatteeh_stratgengen Stratigraafilis-geneetilised settetüübid (50k generaliseeritud)Kõige ülemise pinnakatte kihi (v.a muld) stratigraafilis-geneetiline iseloomustus. Generaliseeritud andmestik.
539geol_pinnakatepks_puurauk Pinnakatte paksus andmepunktidesAndmepunkt, kus on määratud pinnakatte paksus
540geol_pinnakatepks_samajoon Pinnakatte paksuse samajooned (50k)Ühesuguse pinnakatte paksusega alasid ühendav joon
541geol_puuraugud PuuraukPuurmasinaga maapõue rajatud kitsas silindrikujuline õõs
542geol_puurkaevud PuurkaevPuurauk, mis on rajatud vee võtmiseks sügavamatest põhjaveekihtidest
543hinnatsoon HinnatsoonHinnatsoonide kaardikiht
544hinnatsoonTunnus TunnusHinnatsooni tunnus
545hoole Hoolde tegijaRiigiteede hoolet puudutav info Transpordiameti kodulehel (https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/teehoole)
546huntide_ohjamispiirkonnad Hundi ohjamise aladEesti jaotunud 20 ohjamisalaks, mis on eraldatud vastavalt maakondadele ja jahipiirkondadele.
547hybrid HübriidHübriidkaardi vektorkihid (teede- ja vetevõrk, ehitised, piirid, kohanimed)
548hybriid_100000 Hübriidkaart
549hybriid_1000000 Hübriidkaart
550hybriid_12000 Hübriidkaart
551hybriid_120000 Hübriidkaart
552hybriid_150000 Hübriidkaart
553hybriid_2000 Hübriidkaart
554hybriid_2000000 Hübriidkaart
555hybriid_24000 Hübriidkaart
556hybriid_300000 Hübriidkaart
557hybriid_420000 Hübriidkaart
558hybriid_5000 Hübriidkaart
559hybriid_50000 Hübriidkaart
560hybriid_6000 Hübriidkaart
561hybriid_600000 Hübriidkaart
562hybriid_6000000 Hübriidkaart
563hybriid_75000 Hübriidkaart
564hybriid_800000 Hübriidkaart
565inf_etak_01 HooneHoone
566inf_etak_02 RajatisRajatis
567inf_etak_03 Maa-alune hooneMaa-alune hoone
568inf_etak_04 RööbasteeRööbastee
569inf_etak_05 JärsakJärsak
570inf_etak_06 TeealaTeeala
571inf_etak_07 ÕuÕu
572inf_etak_08 VooluveekoguVooluveekogu
573inf_etak_09 Muu kõlvikMuu kõlvik
574inf_etak_10 TurbaväliTurbaväli
575inf_etak_11 MärgalaMärgala
576inf_etak_12 Haritav maaHaritav maa
577inf_etak_13 Looduslik lageLooduslik lage
578inf_etak_14 PuittaimestikPuittaimestik
579inf_etak_15 MeriMeri
580inf_etak_16 VooluveekoguVooluveekogu
581inf_etak_17 SeisuveekoguSeisuveekogu
582inf_etak_18 SeisuveekoguSeisuveekogu
583inf_etak_19 PõhimaanteePõhimaantee
584inf_etak_20 TugimaanteeTugimaantee
585inf_etak_21 KõrvalmaanteeKõrvalmaantee
586inf_etak_22 Ramp või ühendusteeRamp või ühendustee
587inf_etak_23 Muu teeMuu tee
588inf_etak_24 Muu teeMuu tee
589inf_etak_25 TänavTänav
590inf_etak_26 PõhitänavPõhitänav
591inf_etak_27 JaotustänavJaotustänav
592inf_hyb_01 HooneHoone
593inf_hyb_02 RajatisRajatis
594inf_hyb_03 Maa-alune hooneMaa-alune hoone
595inf_hyb_04 RööbasteeRööbastee
596inf_hyb_05 PõhimaanteePõhimaantee
597inf_hyb_06 TugimaanteeTugimaantee
598inf_hyb_07 KõrvalmaanteeKõrvalmaantee
599inf_hyb_08 Ramp või ühendusteeRamp või ühendustee
600inf_hyb_09 Muu teeMuu tee
601inf_hyb_11 VooluveekoguVooluveekogu
602inf_hyb_12 SeisuveekoguSeisuveekogu
603inf_hyb_13 VooluveekoguVooluveekogu
604inf_hyb_14 TänavTänav
605inf_hyb_15 PõhitänavPõhitänav
606inf_hyb_16 JaotustänavJaotustänav
607isobaat_6m 6m isobaatKuue meetri isobaat (samasügavusjoon)
608jaotuspunkt JaotuspunktidTee jagatakse teeosadeks jaotuspunktide abil, mis paigutatakse teede võrgul sobivatesse kohtadesse. Jaotuspunktid ja nende kirjeldused peavad alati olema tee alg- ja lõpp-punktis ning sõiduteede arvu muutumiskohal.
609kaardilehed_1_10k Kaardilehed 1:10000Kaardilehed 1:10000
610kaardilehed_1_2k Kaardilehed 1:2000Kaardilehed 1:2000
611kaart Kaart
612kaart_10000 Kaart
613kaart_100000 Kaart
614kaart_1000000 Kaart
615kaart_12000 Kaart
616kaart_120000 Kaart
617kaart_15000 Kaart
618kaart_150000 Kaart
619kaart_2000 Kaart
620kaart_2000000 Kaart
621kaart_24000 Kaart
622kaart_300000 Kaart
623kaart_4000 Kaart
624kaart_420000 Kaart
625kaart_50000 Kaart
626kaart_6000 Kaart
627kaart_600000 Kaart
628kaart_6000000 Kaart
629kaart_75000 Kaart
630kaart_800000 Kaart
631kaart_hele Kaart (hele)Kaart (hele)
632kaart_hele_10000 Kaart (hele)
633kaart_hele_100000 Kaart (hele)
634kaart_hele_1000000 Kaart (hele)
635kaart_hele_12000 Kaart (hele)
636kaart_hele_120000 Kaart (hele)
637kaart_hele_15000 Kaart (hele)
638kaart_hele_150000 Kaart (hele)
639kaart_hele_2000 Kaart (hele)
640kaart_hele_2000000 Kaart (hele)
641kaart_hele_24000 Kaart (hele)
642kaart_hele_300000 Kaart (hele)
643kaart_hele_4000 Kaart (hele)
644kaart_hele_420000 Kaart (hele)
645kaart_hele_50000 Kaart (hele)
646kaart_hele_6000 Kaart (hele)
647kaart_hele_600000 Kaart (hele)
648kaart_hele_6000000 Kaart (hele)
649kaart_hele_75000 Kaart (hele)
650kaart_hele_800000 Kaart (hele)
651kaart_mv_10000 Halltoonides kaart
652kaart_mv_100000 Halltoonides kaart
653kaart_mv_1000000 Halltoonides kaart
654kaart_mv_12000 Halltoonides kaart
655kaart_mv_120000 Halltoonides kaart
656kaart_mv_15000 Halltoonides kaart
657kaart_mv_150000 Halltoonides kaart
658kaart_mv_2000 Halltoonides kaart
659kaart_mv_2000000 Halltoonides kaart
660kaart_mv_24000 Halltoonides kaart
661kaart_mv_300000 Halltoonides kaart
662kaart_mv_4000 Halltoonides kaart
663kaart_mv_420000 Halltoonides kaart
664kaart_mv_50000 Halltoonides kaart
665kaart_mv_6000 Halltoonides kaart
666kaart_mv_600000 Halltoonides kaart
667kaart_mv_6000000 Halltoonides kaart
668kaart_mv_75000 Halltoonides kaart
669kaart_mv_800000 Halltoonides kaart
670kaart_vt_10000 Kaart (valgete teedega)
671kaart_vt_100000 Kaart (valgete teedega)
672kaart_vt_1000000 Kaart (valgete teedega)
673kaart_vt_12000 Kaart (valgete teedega)
674kaart_vt_120000 Kaart (valgete teedega)
675kaart_vt_15000 Kaart (valgete teedega)
676kaart_vt_150000 Kaart (valgete teedega)
677kaart_vt_2000 Kaart (valgete teedega)
678kaart_vt_2000000 Kaart (valgete teedega)
679kaart_vt_24000 Kaart (valgete teedega)
680kaart_vt_300000 Kaart (valgete teedega)
681kaart_vt_4000 Kaart (valgete teedega)
682kaart_vt_420000 Kaart (valgete teedega)
683kaart_vt_50000 Kaart (valgete teedega)
684kaart_vt_6000 Kaart (valgete teedega)
685kaart_vt_600000 Kaart (valgete teedega)
686kaart_vt_6000000 Kaart (valgete teedega)
687kaart_vt_75000 Kaart (valgete teedega)
688kaart_vt_800000 Kaart (valgete teedega)
689kaldaastang KaldaastangÜle viie meetri kõrgune Eesti topograafia andmekogu põhikaardile kantud veekogu veepiirile lähemal kui 200m asuv kaldaastang.
690kaldaastang_ala Kaldaastangu alaEesti topograafia andmekogu põhikaardile kantud veekogu veepiiri ning kaldaastangu vaheline ala. ( vt LKS §35 lg5).
691kate Katted (detailne)Andmed teede katete, ülekatete või kulumiskihtide kohta.
692kate_yldine Teekate (üldine)Näitab, kas teelõigul on kõvakate või on tegu katteta teega (pinnas- või kruusatee).
693kea_hooldamsies_p2randniit Hooldamises pärandniitpärandniidud, mida hooldatakse
694kea_majandamises_p2randniit Majandamises pärandniitPärandniidud, mida majandatakse.
695kea_puisniidulife PuisniiduLIFE projektialadplaneeritud taastamisalad PuisniiduLIFE projekti raames
696kea_taastamises_p2randniit Taastamises pärandniitPärandniidud, mida taastatakse
697kergliiklusteed Kergliiklusteed (ETAK)Kergliiklusteed Eesti topograafia andmekogust(ETAK).
698kiiruspiirang KiiruspiirangAndmed teedele kehtestatud alaliste kiiruspiirangute kohta. Kiiruspiirangut kirjeldatakse mõlemal sõidusuunal eraldi.
699kik_toetatud_hooldusinvest KIK pärandniitude hooldus ja investeeringudÜF toetusega hooldus ja investeeringud.
700kik_toetatud_punktobj KIK pärandniitude punktobjektidÜF toetusega taastatud objektid
701kik_toetatud_teed KIK teed pärandniitudelÜF toetusega taastatud teed.
702kik_toetusega_taastatud_plk KIK taastatud pärandniitÜF toetusega taastatud kaitsealuste liikide elupaigad.
703kilomeetripunkt KilomeetripunktidArvutuslik andmekiht kõikide teede geomeetriate põhjal. Visualiseerib kilomeetripunkte tee algusest, kuvamist alustatakse alates 1. kilomeetrist. Võib erineda looduses liiklusmärgiga tähistatud kilomeetripostist.
704kkm_ristipuud RistipuudPuusse ristimärgi lõikamine kuulub veel tänapäevalgi Lõuna-Eesti matusekombestikku ning ristimärkidega puud meie looduses on unikaalsed piirkondliku surmakultuuri tunnusmärgid. Rohkem infot Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna kodulehelt.
705kkm_ristipuud_puhver Ristipuude puhvertsoonPuusse ristimärgi lõikamine kuulub veel tänapäevalgi Lõuna-Eesti matusekombestikku ning ristimärkidega puud meie looduses on unikaalsed piirkondliku surmakultuuri tunnusmärgid. Rohkem infot Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna kodulehelt. Ristipuude ümber märgitud 50 meetri laiune puhvertsoon on ala, mis tagaks ristipuude säilimise metsamajandamise käigus.
706kma_avalik_asjaoigus Asjaõigusega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) asjaõigusega seotud mõjualad
707kma_avalik_asjaoigus_10009 Sundvaldusega tee ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) asjaõigusega seotud mõjualad: sundvaldusega tee
708kma_avalik_asjaoigus_131 Sundvaldusega tehnorajatise ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) asjaõigusega seotud mõjualad: sundvaldusega tehnorajatis
709kma_avalik_asjaoigus_132 Sundvaldusega tehnovõrgu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) asjaõigusega seotud mõjualad: sundvaldusega tehnovõrk
710kma_avalik_elekter Elektriga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud kitsendused
711kma_avalik_elekter_3410_4006 Laevatatavate siseveekogude kohal kulgeva elektriõhuliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: laevatatavate siseveekogude kohal kulgeva elektriõhuliini kaitsevöönd
712kma_avalik_elekter_3411_4006 Elektriõhuliini mastitõmmitsa või toe kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: elektriõhuliini mastitõmmitsa või toe kaitsevöönd
713kma_avalik_elekter_341_4006 Alajaama või jaotusseadme kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: alajaama või jaotusseadme kaitsevöönd
714kma_avalik_elekter_342_4006 Alla 1 kV elektriõhuliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: alla 1 kV elektriõhuliini kaitsevöönd
715kma_avalik_elekter_343_4006 1-20kV õhukaabelliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: 1-20kV õhukaabelliini kaitsevöönd
716kma_avalik_elekter_344_4006 1-20 kV elektriõhuliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: 1-20 kV elektriõhuliini kaitsevöönd
717kma_avalik_elekter_345_4006 35-110kV elektriõhuliini kaitseöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: 35-110kV elektriõhuliini kaitsevöönd
718kma_avalik_elekter_346_4006 220-330kV elektriõhuliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: 220-330kV elektriõhuliini kaitsevöönd
719kma_avalik_elekter_347_4006 Elektrimaakaabelliini kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: elektrimaakaabelliini kaitsevöönd
720kma_avalik_elekter_349_4006 Elektriveekaabelliini kaitsevöönd meres ja järvedes (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud mõjualad: elektriveekaabelliini kaitsevöönd meres ja järvede
721kma_avalik_gaas Gaasiga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused
722kma_avalik_gaas_351 A- ja B-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: A-ja B-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd
723kma_avalik_gaas_3514 200mm kuni 500mm läbimõõduga D-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: 200mm kuni 500mm läbimõõduga D-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd
724kma_avalik_gaas_3516 500mm ja suurema läbimõõduga D-kategooria gaasitorustik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: 500mm ja suurema läbimõõduga D-kategooria gaasitorustik
725kma_avalik_gaas_352 A- ja B-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: A-ja B-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd
726kma_avalik_gaas_354 C-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: C-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd
727kma_avalik_gaas_356 C-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: C-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd
728kma_avalik_gaas_358 D-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: D-kategooria gaasipaigaldise kaitsevöönd
729kma_avalik_gaas_359 Alla 200mm läbimõõduga D-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud mõjualad: Alla 200mm läbimõõduga D-kategooria gaasitorustiku kaitsevöönd
730kma_avalik_geodeesia Geodeesiaga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused
731kma_avalik_geodeesia_10008 Geodeetiliste mõõteseadmete kalibreerimise baasjoone geodeetilise märgi kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud mõjualad: geodeetiliste mõõteseadmete kalibreerimise baasjoone geodeetilise märgi kaitsevöönd
732kma_avalik_geodeesia_311 Ehitistel oleva geodeetilise märgi kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud mõjualad: ehitistel oleva geodeetilise märgi kaitsevöönd
733kma_avalik_geodeesia_312 Geodeetilised märgi kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud mõjualad: geodeetilise märgi kaitsevöönd
734kma_avalik_geodeesia_313 Riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi märgi kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud mõjualad: riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi märgi kaitsevöönd
735kma_avalik_kaugkyte Kaugküttega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused
736kma_avalik_kaugkyte_361 Alla 200 mm läbimõõduga maa- aluse soojatorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: alla 200 mm läbimõõduga maa- aluse soojatorustiku kaitsevöönd
737kma_avalik_kaugkyte_362 200 mm ja suurema läbimõõduga maa- aluse soojatorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: 200 mm ja suurema läbimõõduga maa- aluse soojatorustiku kaitsevöönd
738kma_avalik_kaugkyte_364 16 baari ja madalama rõhuga maapealse sooja- aurutorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: 16 baari ja madalama rõhuga maapealse sooja- aurutorustiku kaitsevöönd
739kma_avalik_kaugkyte_365 Üle 6 baarise rõhuga maapealse sooja-ja veetorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: üle 6 baarise rõhuga maapealse sooja-ja veetorustiku kaitsevöönd
740kma_avalik_kaugkyte_366 Alla 6 baarise rõhuga maapealse sooja-ja veetorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: alla 6 baarise rõhuga maapealse sooja-ja veetorustiku kaitsevöönd
741kma_avalik_kaugkyte_367 Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate ehitiste kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud mõjualad: Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate ehitiste kaitsevöönd
742kma_avalik_kemikaal Kemikaalidega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud kitsendused
743kma_avalik_kemikaal_382 Maapealse vedelkütusetorustiku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud mõjualad: maapealse vedelkütusetorustiku kaitsevöönd
744kma_avalik_kemikaal_386 Üle 5000 m³ naftasaaduste mahuti kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud mõjualad: üle 5000 m³ naftasaaduste mahuti kaitsevöönd
745kma_avalik_looduskaitse Looduskaitsega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused
746kma_avalik_looduskaitse_10011 Karstiala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: karstiala
747kma_avalik_looduskaitse_10012 Karstivormi või -järviku kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: karstivormi või -järviku kaitsevöönd
748kma_avalik_looduskaitse_10013 Nitraaditundliku ala tegevuspiiranguvöönd olulisel allika- või karstialal (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: nitraaditundliku ala tegevuspiiranguvöönd olulisel allika- või karstialal
749kma_avalik_looduskaitse_211_3001 Kaitseala loodusreservaat (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kaitseala loodusreservaat
750kma_avalik_looduskaitse_211_3002 Kaitseala hooldatav sihtkaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kaitseala hooldatav sihtkaitsevöönd
751kma_avalik_looduskaitse_211_3003 Kaitseala looduslik sihtkaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kaitseala looduslik sihtkaitsevöönd
752kma_avalik_looduskaitse_211_3004 Uuendamata eeskirjadega kaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: uuendamata eeskirjadega kaitseala
753kma_avalik_looduskaitse_211_3005 Kaitseala piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kaitseala piiranguvöönd
754kma_avalik_looduskaitse_212 Hoiuala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: hoiuala
755kma_avalik_looduskaitse_213_3007 Püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: püsielupaiga sihtkaitsevöönd
756kma_avalik_looduskaitse_213_3008 Püsielupaiga piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: püsielupaiga piiranguvöönd
757kma_avalik_looduskaitse_214 Vääriselupaik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: vääriselupaik
758kma_avalik_looduskaitse_215 Kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvöönd
759kma_avalik_looduskaitse_216 Kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud mõjualad: kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt
760kma_avalik_maaparandus Maaparandusega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused
761kma_avalik_maaparandus_10000 10-25km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: 10-25km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd
762kma_avalik_maaparandus_10000_3016 10-25km² valgalaga eesvoolu piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: 10-25km² valgalaga eesvoolu piiranguvöönd
763kma_avalik_maaparandus_10000_3017 10-25km² valgalaga eesvoolu ehituskeeluvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: 10-25km² valgalaga eesvoolu ehituskeeluvöönd
764kma_avalik_maaparandus_10000_3018 10-25km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: 10-25km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd
765kma_avalik_maaparandus_10002 Üle 25km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: üle 25km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd
766kma_avalik_maaparandus_10002_3016 Üle 25km² valgalaga eesvoolu piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: üle 25km² valgalaga eesvoolu piiranguvöönd
767kma_avalik_maaparandus_10002_3017 Üle 25km² valgalaga eesvoolu ehituskeeluvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: üle 25km² valgalaga eesvoolu ehituskeeluvöönd
768kma_avalik_maaparandus_10002_3018 Üle 25km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: üle 25km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd
769kma_avalik_maaparandus_231 Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu kaitsevöönd
770kma_avalik_maaparandus_232 Maaparandussüsteemi tegevuspiirkond (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: maaparandussüsteemi tegevuspiirkond
771kma_avalik_maaparandus_233 Kollektoreesvoolu kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: kollektoreesvoolu kaitsevöönd
772kma_avalik_maaparandus_234_10001 Kuni 10km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: kuni 10km² valgalaga eesvoolu kaitsevöönd
773kma_avalik_maaparandus_234_3018 Kuni 10km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud mõjualad: kuni 10km² valgalaga eesvoolu veekaitsevöönd
774kma_avalik_muinsuskaitse Muinsuskaitsega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused
775kma_avalik_muinsuskaitse_241_1007 Kinnismälestise ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud mõjualad: kinnismälestise ala
776kma_avalik_muinsuskaitse_241_1008 Kinnismälestise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud mõjualad: kinnismälestise kaitsevöönd
777kma_avalik_muinsuskaitse_242_1007 Muinsuskaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud mõjualad: muinsuskaitseala
778kma_avalik_muinsuskaitse_242_1008 Muinsuskaitseala kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud mõjualad: muinsuskaitseala kaitsevöönd
779kma_avalik_planeering Planeeringuga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused
780kma_avalik_planeering_111 Riigi eriplaneeringu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud mõjualad: riigi eriplaneeringu ala
781kma_avalik_reostusoht Reostusohuga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused
782kma_avalik_reostusoht_261 Kaitsmata põhjaveega ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: kaitsmata põhjaveega ala
783kma_avalik_reostusoht_262 Nitraaditundlik ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: nitraaditundlik ala
784kma_avalik_reostusoht_263 Kalmistu sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: kalmistu sanitaarkaitseala
785kma_avalik_reostusoht_264 Matmispaiga (loomsete) sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: matmispaiga(loomsete) sanitaarkaitseala
786kma_avalik_ressurss Ressurssidega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud kitsendused
787kma_avalik_ressurss_251 Maardla vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud mõjualad: maardla vöönd
788kma_avalik_ressurss_252 Uuringu ala vöönd (geoloogiline)(KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud mõjualad: uuringu ala vöönd
789kma_avalik_riigikaitse Riigikaitsega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud kitsendused
790kma_avalik_riigikaitse_121 Riigpiiri piiririba (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud mõjualad: riigpiiri piiririba
791kma_avalik_riigikaitse_123 Riigikaitselise ehitise piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud mõjualad: riigikaitselise ehitise piiranguvöönd
792kma_avalik_side Sidega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused
793kma_avalik_side_331 Raadiosidemasti kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud mõjualad: raadiosidemasti kaitsevöönd (KPOIS)
794kma_avalik_side_332 Maismaal asuva sideehitise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud mõjualad: maismaal asuva sideehitise kaitsevöönd (KPOIS)
795kma_avalik_side_334 Merel asuva sideehitise kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud mõjualad: merel asuva sideehitise kaitsevöönd (KPOIS)
796kma_avalik_transport Transpordiga seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud kitsendused
797kma_avalik_transport_321 Lennuvälja kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: lennuvälja kaitsevöönd (KPOIS)
798kma_avalik_transport_322 Raudtee kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: raudtee kaitsevöönd (KPOIS)
799kma_avalik_transport_324_1004 Maantee (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: maantee (KPOIS)
800kma_avalik_transport_324_4004 Maantee kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: maantee kaitsevöönd (KPOIS)
801kma_avalik_transport_325_1004 Tänav (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: tänav (KPOIS)
802kma_avalik_transport_325_4004 Tänava kaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud mõjualad: tänava kaitsevöönd (KPOIS)
803kma_avalik_veekogu Veekogudega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused
804kma_avalik_veekogu_10001_3018 Kuni 10 km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd
805kma_avalik_veekogu_10003 Korduv üleujutusala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: korduv üleujutusala
806kma_avalik_veekogu_10004 Kõrgveeala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kõrgveeala
807kma_avalik_veekogu_221_10008 Nitraaditundlikul alal asuva allika tegevuspiiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: nitraaditundlikul alal asuva allika tegevuspiiranguvöönd
808kma_avalik_veekogu_221_3016 Allika piiranguvöönd(KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: allika piiranguvöönd
809kma_avalik_veekogu_221_3017 Allika ehituskeeluvöönd(KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: allika ehituskeeluvöönd
810kma_avalik_veekogu_221_3018 Allika veekaitsevöönd(KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: allika veekaitsevöönd
811kma_avalik_veekogu_223_1006 Veekogu kallasrada meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: veekogu kallasrada meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres
812kma_avalik_veekogu_223_3016 Veekogu piiranguvöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: veekogu piiranguvöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres
813kma_avalik_veekogu_223_3017 Veekogu ehituskeeluvöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: veekogu ehituskeeluvöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres
814kma_avalik_veekogu_223_3018 Veekogu veekaitsevöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: veekogu veekaitsevöönd meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres
815kma_avalik_veekogu_224_1006 Mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve kallasrada (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve kallasrada
816kma_avalik_veekogu_224_3016 Mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve piiranguvöönd
817kma_avalik_veekogu_224_3017 Mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve ehituskeeluvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve ehituskeeluvöönd
818kma_avalik_veekogu_224_3018 Mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: mereranna, Peipsi j, Võrtsjärve, Pihkva j, Lämmijärve veekaitsevöönd
819kma_avalik_veekogu_225_3016 Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu piiranguvöönd
820kma_avalik_veekogu_225_3017 Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu ehituskeeluvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu ehituskeeluvöönd
821kma_avalik_veekogu_225_3018 Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd
822kma_avalik_veekogu_226_3016 Kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25 km² valgalaga veekogu piiranguvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25 km² valgalaga veekogu piiranguvöönd
823kma_avalik_veekogu_226_3017 Kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25km² valgalaga veekogu ehituskeeluvöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25 km² valgalaga veekogu ehituskeeluvöönd
824kma_avalik_veekogu_226_3018 Kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kuni 10 ha pindalaga ja kuni 25 km² valgalaga veekogu veekaitsevöönd
825kma_avalik_veekogu_235 Kanal, peakraav veekogu veekaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud mõjualad: kanal, peakraav
826kma_avalik_veevarustus Veevarustusega seotud mõjualad (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused
827kma_avalik_veevarustus_371 Alla 250mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: alla 250mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
828kma_avalik_veevarustus_3710 Jõgedes ja järvedes asuva veealuse vee ja kanal. torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: jõgedes ja järvedes asuva veealuse vee ja kanal. torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
829kma_avalik_veevarustus_3711 Meres asuva veealuse vee ja kanal. torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: meres asuva veealuse vee ja kanal. torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
830kma_avalik_veevarustus_3712 Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitise ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitise ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
831kma_avalik_veevarustus_3713 Alla 10 m³/p vooluhulgaga ühiskanalisatsiooni reoveepumpla reostuskaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: alla 10 m³/p vooluhulgaga ühiskanalisatsiooni reoveepumpla reostuskaitsevöön
832kma_avalik_veevarustus_3714 Üle 10 m³/p vooluhulgaga ühiskanalisatsiooni reoveepumpla reostuskaitsevöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: üle 10 m³/p vooluhulgaga ühiskanalisatsiooni reoveepumpla reostuskaitsevöönd (KPOIS)
833kma_avalik_veevarustus_3717_3019 Veehaarde sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: veehaarde sanitaarkaitseala
834kma_avalik_veevarustus_3717_4011 Puurkaevu hooldusala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: puurkaevu hooldusala
835kma_avalik_veevarustus_3718 Veevõtukoha veehaarde sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: veevõtukoha veehaarde sanitaarkaitseala
836kma_avalik_veevarustus_372 250mm kuni 500mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: 250mm kuni 500mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
837kma_avalik_veevarustus_373 500 mm ja suurema läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: 500 mm ja suurema läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal.survetorustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
838kma_avalik_veevarustus_374 Alla 2m süg. ja alla 250mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: alla 2m süg. ja alla 250mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
839kma_avalik_veevarustus_375 Alla 2m süg. ja suurema kui 250mm läbimõõduga läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: alla 2m süg. ja suurema kui 250mm läbimõõduga läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
840kma_avalik_veevarustus_376 Üle 2m süg. ja alla 250mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: üle 2m süg. ja alla 250mm läbimõõduga vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)
841kma_avalik_veevarustus_377 Üle 2m süg. ja 250-1000mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: üle 2m süg. ja 250-1000mm läbimõõduga vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
842kma_avalik_veevarustus_378 Üle 2m süg. ja suurema kui 1000mm läbimõõduga maa-aluse vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud mõjualad: üle 2m süg. ja suurema kui 1000mm läbimõõduga vee ja kanal. vabavoolse torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni vöönd
843kohu_ads_administratiivkeskus Administratiivkeskus (KOHU)Linnavalitsused, linnaosavalitsused, vallavalitsused, teeninduspunktid.
844kohu_ads_haigla Haigla (KOHU)Erinevad haiglad.
845kohu_ads_haridus Haridusasutus (KOHU)Lasteaiad, koolid, huvikoolid.
846kohu_ads_hoolekanne Hoolekanne (KOHU)Hoolekandeasutused
847kohu_ads_kaubandus Kaubandus (KOHU)Kaubanduskeskused, ärihooned, ööklubid.
848kohu_ads_kultuuriasutus Kultuuriasutus (KOHU)Erinevad kultuuriasutused.
849kohu_ads_kultuurilugu Kultuurilugu (KOHU)Mõisad
850kohu_ads_lennuvali Lennuväli (KOHU)Lennuväljad
851kohu_ads_loodus Loodus (KOHU)Mitmesugused loodusobjektid
852kohu_ads_majutus Majutus (KOHU)Hotellid, hostelid, puhkekodud, puhkemajad.
853kohu_ads_peatus Peatus (KOHU)Ühistranspordi peatused
854kohu_ads_perearst Perearst (KOHU)Perearstikeskused.
855kohu_ads_piirkond Piirkond (KOHU)Mitteametlikud linnaosad, osavallad, ühiskondlikud alad
856kohu_ads_post Postiteenus (KOHU)Postkontorid
857kohu_ads_ppa Politsei ja Piirivalve (KOHU)Politsei- ja piirivalvega seotud asutused.
858kohu_ads_raamatukogu Raamatukogu (KOHU)Erinevad raamatukogud.
859kohu_ads_rajatis Rajatis (KOHU)Hooned, kirikud, meremärgid jms
860kohu_ads_sadam Sadam (KOHU)Sadamad
861kohu_ads_sild Sild või tunnel (KOHU)Sillad ja tunnelid
862kohu_ads_sport Sport (KOHU)Mitmesugused sportimiskohad.
863kohu_ads_supluskoht Supluskoht (KOHU)Supluskohad
864kohu_ads_tee Tee (KOHU)Teed
865kohu_ads_terminal Terminal (KOHU)Terminalid
866kohu_ads_v2lisesindus Välisesindus (KOHU)Saatkonnad, konsulaadid, rahvusvahelised organisatsioonid.
867kohu_ads_valitsusasutus Valitsusasutus (KOHU)Erinevad riigiasutused.
868kohu_ads_veekogu Veekogu (KOHU)Seisu- ja vooluveekogud
869korgvesi_1m_joon 1m kõrgusjooned1m kõrgusjooned
870korgvesi_korduv_uleujutus Korduva üleujutusega alaKorduva üleujutusega veekogude üleujutusala. Ala piir on ranna või kalda piiranguvööndi, veekaitsevööndi ja ehituskeeluvööndi lähtejoon vastavalt Looduskaitseseaduse § 35 lg 31 ning lg 4.
871korgvesi_vooluveed Siseveekogude kõrgveepiirKorduva üleujutusega siseveekogude üleujutusala. Ala piir on ranna või kalda piiranguvööndi, veekaitsevööndi ja ehituskeeluvööndi lähtejoon vastavalt Looduskaitseseaduse § 35 lg 3 ning lg 4.
872kpo_avalik_asjaoigus Asjaõigusega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) asjaõigusega seotud kitsendused.
873kpo_avalik_elekter Elektriga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud kitsendused
874kpo_avalik_gaas Gaasiga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused
875kpo_avalik_geodeesia Geodeesiaga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused
876kpo_avalik_kaugkyte Kaugküttega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused
877kpo_avalik_kemikaal Kemikaalidega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud kitsendused
878kpo_avalik_looduskaitse Looduskaitsega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused
879kpo_avalik_maaparandus Maaparandusega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused
880kpo_avalik_muinsuskaitse Muinsuskaitsega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud kitsendused
881kpo_avalik_planeering Planeeringuga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused
882kpo_avalik_reostusoht Reostusohuga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused
883kpo_avalik_ressurss Ressurssidega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud kitsendused
884kpo_avalik_riigikaitse Riigikaitsega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud kitsendused
885kpo_avalik_side Sidega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused
886kpo_avalik_transport Transpordiga seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud kitsendused
887kpo_avalik_veekogu Veekogudega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekogudega seotud kitsendused
888kpo_avalik_veevarustus Veevarustusega seotud kitsendused (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused
889kr_hoiuala HoiualaHoiuala on elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille säilimise tagamiseks hinnatakse kavandatavate tegevuste mõju ja keelatakse ala soodsat seisundit kahjustavad tegevused. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
890kr_hooldatav_skv Hooldatav sihtkaitsevööndSihtkaitsevöönd on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Hooldatavates sihtkaitsevööndites on loodusväärtuste säilimiseks sageli vajalik inimese kaasabi (nt puisniitude hooldamine, niitmine, rannakarjamaade karjatamine, võsa lõikamine jne).Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
891kr_iii_kategooria_loomad III kat. kaitsealune faunaIII kaitsekategooriasse arvatakse nii liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine või rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et ohutegurite toime jätkumisel võivad nad sattuda ohustatud liikide hulka, kui liigid, mis kuulusid I või II kaitsekategooriasse, kuid on vajalike kaitseabinõude rakendamise tõttu väljaspool hävimisohtu. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
892kr_iii_kategooria_seen_ja_samblik III kat. kaitsealused seened ja samblikudIII kaitsekategooriasse arvatakse nii liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine või rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et ohutegurite toime jätkumisel võivad nad sattuda ohustatud liikide hulka, kui liigid, mis kuulusid I või II kaitsekategooriasse, kuid on vajalike kaitseabinõude rakendamise tõttu väljaspool hävimisohtu. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
893kr_iii_kategooria_taimed III kat. kaitsealused taimedIII kaitsekategooriasse arvatakse nii liigid, mille arvukust ohustab elupaikade ja kasvukohtade hävimine või rikkumine ja mille arvukus on vähenenud sedavõrd, et ohutegurite toime jätkumisel võivad nad sattuda ohustatud liikide hulka, kui liigid, mis kuulusid I või II kaitsekategooriasse, kuid on vajalike kaitseabinõude rakendamise tõttu väljaspool hävimisohtu. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
894kr_kaitseala KaitsealaKaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
895kr_kaitseala_centroid Kaitseala kodulehtKaitseala koduleht
896kr_kaitseala_keskus Kaitseala keskusedKaitsealade loodus- ja külastuskeskused.
897kr_kaitsereziim LooduskaitserežiimLooduskaitserežiim.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
898kr_kohalikobjekt KOV kaitstav loodusobjektKohaliku omavalitsuse tasandil võib kaitstavaks loodusobjektiks olla maastik, väärtuslik põllumaa, väärtuslik looduskooslus, maastiku üksikelement, park, haljasala või haljastuse üksikelement, mis ei ole kaitse alla võetud kaitstava looduse üksikobjektina ega paikne kaitsealal.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
899kr_kov_kohalikobjekt_pv KOV kaitstavate loodusobjektide piirangualaKOV kaitstavate loodusobjektide piiranguala.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
900kr_looduskaitseala LooduskaitsealaLooduskaitseala on kaitseala looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
901kr_looduslik_skv Looduslik sihtkaitsevööndSihtkaitsevöönd on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Looduslikes sihtkaitsevööndites kaitstakse looduslike protsesside loomulikku arengut (nt sood, loodusmetsad). Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
902kr_loodusreservaat LoodusreservaatLoodusreservaat on kaitseala otsesest inimtegevusest puutumata loodusega maa- või veeala, kus tagatakse looduslike koosluste säilimine ja kujunemine üksnes looduslike protsesside tulemusena. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
903kr_maastikukaitseala MaastikukaitsealaMaastikukaitseala on kaitseala maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
904kr_natura2000_linnuala Natura 2000 linnualaNatura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik (koosneb loodusaladest ja linnualadest), mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Natura 2000 alade kohta Keskkonnaministeeriumi kodulehel
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
905kr_natura2000_loodusala Natura 2000 loodusalaNatura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik (koosneb loodusaladest ja linnualadest), mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Natura 2000 alade kohta Keskkonnaministeeriumi kodulehel
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
906kr_park ParkPark on mitmekesise taimestikuga, sealhulgas puude või põõsastega haljasala.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
907kr_piirang PiiranguvööndPiiranguvööndid on kõige leebema kaitsekorraga alad, mis määratletakse juhul kui loodusväärtuste säilitamiseks rangemaid piiranguid pole vaja. Põhinõudeks on siin maastikupildi säiltamine ja jätkusuutlik majandamine. Piiranguvööndid toimivad ka ühendusalana rangemalt kaitstavate vööndite sidumiseks ühtseks kaitsealaks. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
908kr_piirangukeelualad_gs Liikumispiirangud ja keelualadKaitsealused alad, kus on liikumine keelatud või piiratud. Kontakt küsimuste tekkimisel: info@keskkonnaamet.ee
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
909kr_poollooduslikkooslus Pärandniidud kaitstavatel aladelPoollooduslikud kooslused ehk pärandkooslused on erakordselt liigirikkad looduslikud niidualad, mida on järjepidevalt niidetud või karjatatud ning mis on elupaigaks mitmetele haruldastele liikidele. Eestis peamiselt levinud poollooduslike koosluste tüübid on puisniidud, loopealsed, ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud ning puiskarjamaad.
Kui koodile on lisatud *, on tegemist EU direktiivi prioriteetse elupaigaga.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
910kr_poollooduslikkooslus_mto Pärandniidud väljapool kaitstavaid alasidPoollooduslikud kooslused ehk pärandkooslused on erakordselt liigirikkad looduslikud niidualad, mida on järjepidevalt niidetud või karjatatud ning mis on elupaigaks mitmetele haruldastele liikidele. Eestis peamiselt levinud poollooduslike koosluste tüübid on puisniidud, loopealsed, ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud ning puiskarjamaad.
Kui koodile on lisatud *, on tegemist EU direktiivi prioriteetse elupaigaga.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
911kr_projekteeritav_ko Projekteeritav kaitseobjekt (ala)Projekteeritav kaitseobjekt.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
912kr_projekteeritav_ko_point Projekteeritav kaitseobjekt (punkt)Projekteeritav kaitseobjekt.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
913kr_puhasti PuhastiVeetöötlusjaamad (joogiveehaarde puhastid) ja reoveepuhastid, millele on välja antud keskkonnaluba.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
914kr_puistu PuistuPuistu on puude ja muude puittaimede kogum, mis kasvab ühesuguste kasvutingimustega maa-alal.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
915kr_pysielupaik PüsielupaikPüsielupaik on kaitsealune loodusobjekt, mille kaitse kaudu kaitstakse liiki väljaspool kaitsealasid.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
916kr_pysielupaik_pv Püsielupaiga piiranguvööndKaitsealuse loodusobjekti püsielupaiga piiranguvöönd, milles rakendatakse piiranguvööndi kaitsekorda.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
917kr_pysielupaik_skv Püsielupaiga sihtkaitsevööndKaitsealuse loodusobjekti püsielupaiga sihtkaitsevöönd, milles rakendatakse sihtkaitsevööndi kaitsekorda.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
918kr_rahvuspark RahvusparkRahvuspark on kaitseala looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
919kr_uuendamata_kaitseala Uuendamata eeskirjadega kaitsealaUuendamata eeskirjadega kaitseala.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
920kr_uuendamata_park Uuendamata eeskirjadega parkUuendamata eeskirjadega park.
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
921kr_veelase VeelaseKeskkonnalubadega seotud heitvee väljalasud. Heitvesi on kasutusel olnud vesi, mis juhitakse suublasse. (veeseadus § 18)
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
922kr_yksikobjekt Kaitstav looduse üksikobjektKaitstav looduse üksikobjekt on teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt, nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, paljand, koobas, karst või nende rühm. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
923kr_yksikobjekt_kaitsetsoon Üksikobjekti piiranguvööndKaitstava looduse üksikobjekti piiranguvöönd. Kaitstav looduse üksikobjekt on teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt, nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, paljand, koobas, karst või nende rühm. Täpsemalt Looduskaitseseaduses
Andmed pärinevad Eesti looduse infosüsteemist (EELIS) - uuenevad igaöiselt.
924kts_avalik_asjaoigus_10009 Sundvaldusega tee (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) asjaõigusega seotud kitsendused: sundvaldusega tee
925kts_avalik_asjaoigus_131 Sundvaldusega tehnorajatis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) asjaõigusega seotud kitsendused: sundvaldusega tehnorajatis
926kts_avalik_asjaoigus_132 Sundvaldusega tehnovõrk (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) asjaõigusega seotud kitsendused: sundvaldusega tehnovõrk
927kts_avalik_elekter_341 Alajaamad ja jaotusseadmed (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) elektriga seotud kitsendused: alajaamad ja jaotusseadmed
928kts_avalik_elekter_3410 Elektriõhuliin laevatatavate siseveekogude pinnal (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliin laevatatavate siseveekogude pinnal
929kts_avalik_elekter_3411 Elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliini mastitõmmits või tugi
930kts_avalik_elekter_342 Elektriõhuliin alla 1 kV (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliin alla 1 kV
931kts_avalik_elekter_343 Elektri õhukaabelliin 1-20kV (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektri õhukaabelliin 1-20 kV
932kts_avalik_elekter_344 Elektriõhuliin 1-20 kV (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliin 1-20 kV
933kts_avalik_elekter_345 Elektriõhuliin 35-110kV (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliin 35-110 kV
934kts_avalik_elekter_346 Elektriõhuliin 220-330kV (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriõhuliin 220-330 kV
935kts_avalik_elekter_347 Elektrimaakaabelliin (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektrimaakaabelliin
936kts_avalik_elekter_349 Elektriveekaabelliin meres ja järvedes (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi(KPOIS) elektriga seotud kitsendused: elektriveekaabelliin meres ja järvedes
937kts_avalik_gaas_351 A ja B kategooria gaasipaigaldis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: A ja B kategooria gaasipaigaldis
938kts_avalik_gaas_3514 D kategooria gaasitorustik alates 200mm kuni 500mm (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: D kategooria gaasitorustik alates 200mm kuni 500mm
939kts_avalik_gaas_3516 D kategooria gaasitorustik alates 500mm ja suurem (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: D kategooria gaasitorustik alates 500mm ja suurem
940kts_avalik_gaas_352 A ja B kategooria gaasitorustik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: A ja B kategooria gaasitorustik
941kts_avalik_gaas_354 C kategooria gaasipaigaldis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: C kategooria gaasipaigaldis
942kts_avalik_gaas_356 C kategooria gaasitorustik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: C kategooria gaasitorustik
943kts_avalik_gaas_358 D kategooria gaasipaigaldis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: D kategooria gaasipaigaldis
944kts_avalik_gaas_359 D kategooria gaasitorustik alla 200mm (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) gaasiga seotud kitsendused: D kategooria gaasitorustik alla 200mm
945kts_avalik_geodeesia_10008 Geodeetiliste mõõteseadmete kalibreerimise baasjoone geodeetilised märgid (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused: geodeetiliste mõõteseadmete kalibreerimise baasjoone geodeetilised märgid
946kts_avalik_geodeesia_311 Ehitistel olevad geodeetilised märgid (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused: ehitistel olevad geodeetilised märgid
947kts_avalik_geodeesia_312 Geodeetilised märgid (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused: geodeetilised märgid
948kts_avalik_geodeesia_313 Riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi märgid (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) geodeesiaga seotud kitsendused: riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi märgid
949kts_avalik_kaugkyte_361 Maa-alune soojatorustik alla 200 mm (KPOIS) Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: maa- alune soojatorustik alla 200 mm
950kts_avalik_kaugkyte_362 Maa-alune soojatorustik 200 mm ja suurem (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: maa- alune soojatorustik 200 mm ja suurem
951kts_avalik_kaugkyte_364 Maapealne sooja- aurutorustik 16 bar ja alla (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: maapealne sooja- aurutorustik 16 bar ja alla
952kts_avalik_kaugkyte_365 Maapealne soojaveetorustik üle 6 bar (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: maapealne soojaveetorustik üle 6 bar
953kts_avalik_kaugkyte_366 Maapealne soojaveetorustik 6 bar ja alla (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: maapealne soojaveetorustik 6 bar ja alla
954kts_avalik_kaugkyte_367 Kaugküttevõrgu juurde kuuluvad ehitised (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kaugküttega seotud kitsendused: kaugküttevõrgu juurde kuuluvad ehitised
955kts_avalik_kemikaal_382 Maapealne vedelkütusetorustik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud kitsendused: maapealne vedelkütusetorustik
956kts_avalik_kemikaal_386 Surverajatised (naftasaaduste mahuti) üle 5000m3 (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) kemikaalidega seotud kitsendused: surverajatised (naftasaaduste mahuti) üle 5000m3
957kts_avalik_looduskaitse_10007 III kategooria kaitsealused liigid ja kivistised (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: III kategooria kaitsealused liigid ja kivistised
958kts_avalik_looduskaitse_10011 Karstiala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: karstiala
959kts_avalik_looduskaitse_10012 Karstivorm või karstijärvik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: karstivorm või karstijärvik
960kts_avalik_looduskaitse_10013 Karstivorm või karstijärvik olulisel allika- või karstialal (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: karstivorm või karstijärvik olulisel allika- või karstialal
961kts_avalik_looduskaitse_211 Kaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: kaitseala
962kts_avalik_looduskaitse_212 Hoiuala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: hoiuala
963kts_avalik_looduskaitse_213 Püsielupaik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: püsielupaik
964kts_avalik_looduskaitse_214 Vääriselupaik (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: vääriselupaik
965kts_avalik_looduskaitse_215 Kaitstav looduse üksikobjekt (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: kaitstav looduse üksikobjekt
966kts_avalik_looduskaitse_216 Kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt
967kts_avalik_looduskaitse_217 Keskkonnaseire jaam või ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: keskkonnaseire jaam või ala
968kts_avalik_looduskaitse_219 Oluline karsti- või allikaala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) looduskaitsega seotud kitsendused: oluline karsti- või allikaala
969kts_avalik_maaparandus_10000 Maaparandussüsteemi eesvool 10-25km² (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi eesvool 10 - 25 km² valgalaga
970kts_avalik_maaparandus_10002 Maaparandussüsteemi eesvool üle 25km² (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi eesvool suurema kui 25 km² valgalaga
971kts_avalik_maaparandus_231 Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi reguleeriv võrk
972kts_avalik_maaparandus_232 Maaparandussüsteemi tegevuspiirkond (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi tegevuspiirkond
973kts_avalik_maaparandus_233 Maaparandussüsteemi kollektoreesvool (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi kollektoreesvool
974kts_avalik_maaparandus_234 Maaparandussüsteemi eesvool kuni 10km² (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) maaparandusega seotud kitsendused: maaparandussüsteemi eesvool kuni 10km²
975kts_avalik_muinsuskaitse_241 Kinnismälestis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud kitsendused: kinnismälestis
976kts_avalik_muinsuskaitse_242 Muinsuskaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) muinsuskaitsega seotud kitsendused: muinsuskaitseala
977kts_avalik_planeering_111 Riigi eriplaneeringu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused: riigi eriplaneeringu ala
978kts_avalik_planeering_114 Detailplaneerigu ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused: detailplaneeringu ala
979kts_avalik_planeering_116 Tiheasustusala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) planeeringutega seotud kitsendused: tiheasustusala
980kts_avalik_reostusoht_261 Kaitsmata põhjaveega ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: kaitsmata põhjaveega ala
981kts_avalik_reostusoht_262 Nitraaditundlik ala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: nitraaditundlik ala
982kts_avalik_reostusoht_263 Kalmistu sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: kalmistu sanitaarkaitseala
983kts_avalik_reostusoht_264 Matmispaiga (loomsete) sanitaarkaitseala (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: matmispaiga(loomsete) sanitaarkaitseala
984kts_avalik_reostusoht_265 Paikne saasteallikas (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) reostusohuga seotud kitsendused: paikne saasteallikas
985kts_avalik_ressurss_251 Maardla (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud kitsendused: maardla
986kts_avalik_ressurss_252 Uuringu ala (geoloogiline) (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) ressurssidega seotud kitsendused: geoloogiline uuringuala
987kts_avalik_riigikaitse_121 Riigipiir (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud kitsendused: riigipiir
988kts_avalik_riigikaitse_123 Riigikaitseline ehitis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) riigikaitsega seotud kitsendused: riigikaitseline ehitis
989kts_avalik_side_331 Raadiosidemast (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused: raadiosidemast
990kts_avalik_side_332 Sideehitis maismaal (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused: sideehitis maismaal
991kts_avalik_side_334 Sideehitis merel (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) sidega seotud kitsendused: sideehitis merel
992kts_avalik_transport_321 Lennuväli (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud kitsendused: lennuväli
993kts_avalik_transport_322 Raudtee (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud kitsendused: raudtee
994kts_avalik_transport_324 Maantee (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud kitsendused: maantee
995kts_avalik_transport_325 Tänav (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) transpordiga seotud kitsendused: tänav
996kts_avalik_veekogu_10001 Kuni 10 km2 valgalaga eesvool (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused: kuni 10 km² valgalaga eesvool
997kts_avalik_veekogu_10003 Korduv üleujutusala piir (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused: korduv üleujutusala piir
998kts_avalik_veekogu_10004 Kõrgveepiir (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused: kõrgveepiir
999kts_avalik_veekogu_10010 Kaldaastang (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused: kaldaastang
1000kts_avalik_veekogu_221 Allikas (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused: allikad
1001kts_avalik_veekogu_223 Veekogu meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused: Veekogu meresaarte, Narva-Jõesuu mereranna ääres
1002kts_avalik_veekogu_224 Mererand, Peipsi j, Võrtsjärv, Pihkva j, Lämmijärv (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused: Mererand, Peipsi j, Võrtsjärv, Pihkva j, Lämmijärv
1003kts_avalik_veekogu_225 Üle 10 ha pindalaga, üle 25 km² valgalaga veekogud (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused: Üle 10 ha pindalaga, üle 25 km2 valgalaga veekogud
1004kts_avalik_veekogu_226 Kuni 10 ha pindalaga, kuni 25km² valgalaga veekogu (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veekoguga seotud kitsendused: Kuni 10 ha pindalaga, kuni 25km2 valgalaga veekogu
1005kts_avalik_veevarustus_371 Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm
1006kts_avalik_veevarustus_3710 Veealune vee ja kanal. torustik jõgedes ja järvedes (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: veealune vee ja kanal. torustik jõgedes ja järvedes
1007kts_avalik_veevarustus_3711 Veealune vee- ja kanalisatsioonitorustik meres (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: veealune vee- ja kanalisatsioonitorustik meres
1008kts_avalik_veevarustus_3712 Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitis (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitis
1009kts_avalik_veevarustus_3713 Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla vooluhulk alla 10m³/p (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: ühiskanalisatsiooni reoveepumpla vooluhulk alla10m³/päevas
1010kts_avalik_veevarustus_3714 Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla vooluhulk üle 10m³/p (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: ühiskanalisatsiooni reoveepumpla vooluhulk üle 10m³/päevas
1011kts_avalik_veevarustus_3716 Reoveepuhasti (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: reoveepuhasti
1012kts_avalik_veevarustus_3717 Puurkaev (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: puurkaev
1013kts_avalik_veevarustus_3718 Veevõtukoht (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: veevõtukoht
1014kts_avalik_veevarustus_372 Maa-alune vee ja kanal.survetorustik 250mm kuni 500mm (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: maa-alune vee ja kanal.survetorustik 250mm kuni 500mm
1015kts_avalik_veevarustus_373 Maa-alune vee ja kanal.survetorustik 500 mm ja suurem (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: maa-alune vee ja kanal.survetorustik 500mm ja suurem
1016kts_avalik_veevarustus_374 Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla 2m süg,alla250mm (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla 2m süg, alla250mm
1017kts_avalik_veevarustus_375 Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm ja suurem,2m süg. (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm ja suurem, 2m süg
1018kts_avalik_veevarustus_376 Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla 250mm ja üle 2m süg. (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla 250mm ja üle 2m süg
1019kts_avalik_veevarustus_377 Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm, üle 2m süg (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm, üle 2m süg
1020kts_avalik_veevarustus_378 Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 1000mm ja suurem üle 2m süg (KPOIS)Kitsenduste infosüsteemi (KPOIS) veevarustusega seotud kitsendused: maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 1000mm ja suurem üle 2m süg
1021kyAadress LähiaadressLähiaadress
1022kyOmvorm KÜ omandivormKÜ omandivormid
1023kyRegosa RegistriosaRegistriosa
1024kyTunnus TunnusRegistreeritud katastriüksuste andmed
1025lahteylesanne MõõdistustingimusedKaardikiht sisaldab infot mõõdistustingimuste kohta
1026lht Loodushoiutööd

Loodushoiutööde korraldamisest rohkem Keskkonnaameti kodulehel

1027liiklusonnetus LiiklusõnnetusedAndmed teel toimunud liiklusõnnetuste kohta.
1028liiklussagedus LiiklussagedusedAndmed aasta keskmise ööpäevase liiklussageduse kohta teelõigul.
1029luv_luv LUV/AT piiriettepanekudKaardikiht sisaldab infot vanade piiriettepanekute, sh AT-de kohta
1030luv_toiming EeltoimingudVanad menetlused - ajutine kasutus, kasutusvaldus, hoonestusõigus, riba erastamine, tagastamine, MVROJ
1031ma_aj_ajal_ekj50t Eesti kaart 50T (1997-2003)Eesti kaart 1:50 000 (1997-2003), toodetud Kaitseväekaardi ja Eesti põhikaardi andmetest, "rahvakaart".
1032ma_aj_ajal_est200t Eesti kaart 200T (1992) Eesti kaart 1:200 000 (1992).
1033ma_aj_ajal_ew200t EV topo 200T (1935-1938)Eesti Vabariigi topograafiline ülevaatekaart 1:200 000 (1935-1938)
1034ma_aj_ajal_ew25t EV topo 25T (1923-1935)Eesti Vabariigi topograafiline kaart 1:25 000 (1923-1935)
1035ma_aj_ajal_ew50t EV topo 50T (1935-1939)Eesti Vabariigi topograafiline 1:50 000 (1935-1939)
1036ma_aj_ajal_halduspiirrast Eestimaa/Liivimaa (1884/1839)Hofrath J. H. Schmidt Eestimaa kaart (Karte von Ehstland) 1:210 000 (1884), C. G. Rücker Liivimaa spetsiaalkaart (Specialcharte von Livland, Atlasse von Livland) 1:184 000 (1839), Saaremaa ja Muhu (Ösel, Moon) 1:100 000 (1918)
1037ma_aj_ajal_heereskarte Heereskarte 300T (1943-1944)Saksa sõjaväe ülevaatekaart (Deutsche Heereskarte) 1:300 000 (1943-1944)
1038ma_aj_ajal_kaheverst Kaheverstane (1895-1918)Kaheverstane kaart 1:84 000 (1895-1918)
1039ma_aj_ajal_kk1940 Skeemiline 10T (1931-1944)Skeemiline katastri kaart 1:10000 (1931-1944), "ruutkaart"
1040ma_aj_ajal_kolmeverst Kolmeverstane (1866-1915)Kolmeverstane kaart 1:126 000 (1866-1915)
1041ma_aj_ajal_lehman Katastrikaart 10T (1978-1989)Katastrikaart 1:10 000 (1978-1989), "lehmanahk"
1042ma_aj_ajal_pktrykk Põhikaart 20T (1994-2020)Eesti põhikaart 1:20 000 (1994-2020)
1043ma_aj_ajal_vanabaas Baaskaart 50T (1994-1998)Eesti baaskaart 1:50 000 (1994-1998)
1044ma_aj_ajal_yheverst Üheverstane (1894-1922)Üheverstane kaart 1:42 000 (1894-1922)
1045ma_aj_fk_c10_1 c63 fotokaart 10T lina1NSVL c63 desifreeritud fotoplaan 1:10 000 vanem
1046ma_aj_fk_c10_2 c63 fotokaart 10T lina2NSVL c63 desifreeritud fotoplaan 1:10 000
1047ma_aj_fk_c10_3 c63 fotokaart 10T lina3NSVL c63 desifreeritud fotoplaan 1:10 000
1048ma_aj_fk_c10_4 c63 fotokaart 10T lina4NSVL c63 desifreeritud fotoplaan 1:10 000
1049ma_aj_fk_o10_1 o42 fotokaart 10T lina1NSVL o42 desifreeritud fotoplaan 1:10 000 vanem
1050ma_aj_fk_o10_2 o42 fotokaart 10T lina2NSVL o42 desifreeritud fotoplaan 1:10 000
1051ma_aj_fk_o10_3 o42 fotokaart 10T lina3NSVL o42 desifreeritud fotoplaan 1:10 000
1052ma_aj_fk_o10_4 o42 fotokaart 10T lina4NSVL o42 desifreeritud fotoplaan 1:10 000
1053ma_aj_fk_o5 o42 fotokaart 5TNSVL o42 desifreeritud fotoplaan 1:5 000
1054ma_aj_fp_c10_1 c63 fotoplaan 10T lina1NSVL c63 desifreerimata fotoplaan (ortofoto) 1:10 000 vanem
1055ma_aj_fp_c10_2 c63 fotoplaan 10T lina2NSVL c63 desifreerimata fotoplaan (ortofoto) 1:10 000 uuem
1056ma_aj_fp_o10 o42 fotoplaan 10TNSVL o42 desifreerimata fotoplaan (ortofoto) 1:10 000
1057ma_aj_haldus1917_kihelkond Kihelkond kuni 1917Kihelkond kuni 1917. Ajalooline haldusjaotus.
1058ma_aj_haldus1917_kubermang Kubermang kuni 1917Kubermang kuni 1917. Ajalooline haldusjaotus.
1059ma_aj_haldus1917_maakond Maakond kuni 1917Maakond kuni 1917. Ajalooline haldusjaotus.
1060ma_aj_haldus1917_moisamaa Mõisamaa kuni 1917Mõisamaa kuni 1917. Ajalooline haldusjaotus.
1061ma_aj_haldus1922_maakond Maakond 1922Maakond 1922. Ajalooline haldusjaotus.
1062ma_aj_haldus1922_vald Vald 1922Vald 1922. Ajalooline haldusjaotus.
1063ma_aj_haldus1938_maakond Maakond 1938Maakond 1938. Ajalooline haldusjaotus.
1064ma_aj_haldus1938_vald Vald 1938Vald 1938. Ajalooline haldusjaotus.
1065ma_aj_haldus1959_kylan Külanõukogu 1959Külanõukogu 1959. Ajalooline haldusjaotus.
1066ma_aj_haldus1959_rajoon Rajoon 1959Rajoon 1959. Ajalooline haldusjaotus.
1067ma_aj_haldus1979_kylan Külanõukogu 1979Külanõukogu 1979. Ajalooline haldusjaotus.
1068ma_aj_haldus1979_rajoon Rajoon 1979Rajoon 1979. Ajalooline haldusjaotus.
1069ma_aj_haldus1989_kylan Külanõukogu 1989Külanõukogu 1989. Ajalooline haldusjaotus.
1070ma_aj_haldus1989_rajoon Rajoon 1989Rajoon 1989. Ajalooline haldusjaotus.
1071ma_aj_haldus1997_mk Maakond 02.12.1997Maakond 02.12.1997. Ajalooline haldusjaotus.
1072ma_aj_haldus1997_ov Omavalitsus 02.12.1997Omavalitsus 02.12.1997. Ajalooline haldusjaotus.
1073ma_aj_haldus1999_as Asustusüksus 01.01.1999Asustusüksus 01.01.1999. Ajalooline haldusjaotus.
1074ma_aj_haldus1999_mk Maakond 11.08.1999Maakond 11.08.1999. Ajalooline haldusjaotus.
1075ma_aj_haldus1999_ov Omavalitsus 11.08.1999Omavalitsus 11.08.1999. Ajalooline haldusjaotus.
1076ma_aj_haldus2000_mk Maakond 04.12.2000Maakond 04.12.2000. Ajalooline haldusjaotus.
1077ma_aj_haldus2000_ov Omavalitsus 04.12.2000Omavalitsus 04.12.2000. Ajalooline haldusjaotus.
1078ma_aj_haldus2001_mk Maakond 01.01.2001Maakond 01.01.2001. Ajalooline haldusjaotus.
1079ma_aj_haldus2001_ov Omavalitsus 01.01.2001Omavalitsus 01.01.2001. Ajalooline haldusjaotus.
1080ma_aj_haldus2002_mk Maakond 24.01.2002Maakond 24.01.2002. Ajalooline haldusjaotus.