[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Maardlate kaardirakendus


Maardlate kaardirakenduse kaudu avalikustatakse Keskkonnaregistri maardlate nimistus eksisteeriv ruumiandmestik.
Rakenduse kaudu on võimalik näha maardlate ja neid moodustavate maavaravaru plokkide piirjooni ja kategooriat. Samuti on ära toodud mäeeraldiste ruumikujud ja informatsiooni maavara kaevandamise lubadest. Maardlate ja mäeeraldiste piire on võimalik võrrelda Eesti põhi- ja baaskaardi, ortofotode ning katastriüksuste piiridega.

Rakenduses kuvatav on informatiivne ega ole ametlik. Ametliku info saamiseks maardlate nimistust palume koostada taotluse vastavalt keskkonnaministri 11.07.2003 a määrusele nr 58.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Maavarad
(Leiukohad, Levialad, Perspektiivalad, Diktüoneemakilda mikroelemendid, AS Eesti Põlevkivi altkaevandatud alad, Maa-ainsese kaevandamise load)

Maa-ameti geoloogia osakond
6650670, 6750124
Ei ole saadaval

Mäeeraldised
(mäeeraldise piir, mäeeraldise teenindusmaa piir, seisund)
(uuenevad igapäevaselt)

Maa-ameti geoloogia osakond
6650670, 6750124
Ei ole saadaval
Maavara nimetus
 
Maa-ameti geoloogia osakond
6650670, 6750124
Ei ole saadaval
Maardla
(maarla piir, maardla nimetus)
(uuenevad igapäevaselt)
Maa-ameti geoloogia osakond
6650670, 6750124
WMS(osaliselt Corine koosseisus): alus
kaartalus-geo
Varud
(aktiivne tarbevaru, aktiivne tarbevaru veealune, passiivne tarbevaru, passiivne tarbevaru veealune, aktiivne reservvaru, aktiivne reservvaru veealune, passiivne reservvaru, passiivne reservvaru veealune, prognoosvaru)
Maa-ameti geoloogia osakond
6650670, 6750124
Ei ole saadaval
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
kitsendusi põhjustavad objektid
 
(kitsendusi põhjustavad objektid, piiranguvöönd)
Katastri teabe- ja arendusosakond
 
6650691, 6750843
WMS: alusalus-geo
kaitstavad loodusobjektid
(kaitseala, houiala, üksikobjektid, KOV kaitstav loodusobjekt, püsielupaik, III kat. kaitsealused liigid)
Keskkonnaagentuuri Looduskaitse osakond
 6737562
Katastri teabe- ja arendusosakond
 6650691, 6750843
WMS: alusalus-geo
 (kaardikihtide nimed ei ole samad)
Riigi reservmaa piiriettepanekud
(uuendatakse 1 kord ööpäevas)
Maakorralduse osakond
(6750126, 6650782)
WMS: alusalus-geo
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 
6750125, 6750866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Maardla - otsing maardla nimetuse, registrikaardi numbri, osa nimetuse, maavara nimetuse, maakonna ja omavalistuse järgi. Tagastatakse objekti ruumikuju.
  • Mäeeraldis - otsing mäeeraldise nimetuse ja kaevandusloa numbri alusel. Tagastatakse mäeeraldise ruumikuju.
  • Mäeeraldise ruumilise puhvriga otsing - otsingut saab teostada maavara või kasutusala järgi(samaaegselt mõlemat kasutada ei saa), aga ka kaevandamisloa, mäeeraldise nimetuse järgi. Otsingutulemusi on võimalik piirata ruumilise puhvriga.
  • Mäeeraldise laiendatud otsing - otsingut on võimalik teostada maakonna, omavalitsuse, maavara või kasutusala, registrikaardi numbri, kaevandamisloa omaniku, kaevandaja ja mäeeraldise nimetuse alusel. Tagastatakse mäeeraldise ruumikuju.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Maardlate suunatud kaardirakenduse kasutuslepingu vorm (  67 KB, 11.12.2009 )


Maardlate rakenduse kasutusjuhend (  2.2 MB, 3.05.2019 )
Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend

Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_