Liigu edasi põhisisu juurde

Planeeringute kaardirakenduse kirjeldus

Maa-ameti planeeringute rakendus on Maa-ameti vajadustele vastav töövahend, kus on võimalik saada informatsiooni detail-, üld- ja maakonnaplaneeringute kohta. Rakenduses on planeeringute informatsioon nii tegelikus asukohas kuvatavate planeeringute kaartidena (georefereeritud rasterandmed) kui ka juhitavate kaardikihtidena (vektorandmed).

Detailplaneeringute andmed pärinevad kolmest allikast:

  • omavalitsuste registritest või otse omavalitsuse töötaja poolt rakendusse sisestatud;
  • Maa-ameti kui planeeringute kooskõlastaja poolt rakendusse sisestatud;
  • esitatatud maakatstripidajale peale 1. jaanuari 2017.

Maakatastripidajale esitatatud kehtestatud detailplaneeringutel on peale planeeringuala piiri kaardil kättesaadavad ka pdf formaadis kehtestatmise otsus, seletuskiri, põhijoonis ja tehnovõrkude koondplaan. Infot hoiab kaasaegsena Maa-ameti planeeringute ja ehitusprojektide büroo.

Valdav osa üld- ja maakonnaplaneeringute rasterandmeid on saadud kohalike omavalitsuste ja planeeringukonsultantide avalikelt kodulehtedelt. Vektorandmed on kogutud maa- ja omavalitsustelt, kuid kuna tegu on planeeringu kehtestamise ajal saadud andmetega, siis ei sisaldu nendes muudatused hiljem kehtestatud planeeringutest. Seega on nii raster- kui ka vektorandmete puhul tegu informatiivsete andmetega, mille õigsuse eest Maa-amet ei vastuta.

Kasutajate sihtgrupina näeme peale riigiasutuste ja kohalike omavalitsuse töötajate planeerijad, maatoimingute ja planeeringutega seotud erasektori esindajad, arendajad, maaomanikke ja teisi. Kaardirakenduse kaudu on võimalik saada kiire esmane info erinevat taseme planeeringute kohta, viited omavalitsuste teenuste ja kodulehtede detailsema info juurde.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Detailplaneeringud
(algatatud, vastu võetud, avalikustamisel, kehtestatud)
Planeeringute ja ehitusprojektide büroo
665 0615, 5697 1915
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval

Planeeringute valveplaan
(Üldplaneeringu tase - ÜP teemaplaneering, üldplaneering, menetluse hetkeseis, teemaplaneeringud liigiti.
 

Planeeringute ja ehitusprojektide büroo
5697 1915
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval
Planeeringute vektorandmed
(vektorandmetega kaetud ala; Üldplaneeringud - planeeringuala, maakasutus, väärtuslik ala, piiranguala, roheline võrgustik, puhke- ja virgestusalad.)
Planeeringute ja ehitusprojektide büroo
5697 1915
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kitsendusi põhjustavad objektid
(veekaitselised objektid, keskkonnakaitselised objektid, tehnovõrgud, muud riiklikult olulised objektid)
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: alus, alus-geo
Kitsendused
(veekaitselised piirangud, keskkonnakaitselised piirangud, tehnorajatistest tulenevad piirangud, muud maakasutuspiirangud)
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: alus, alus-geo
Maavarad
(mäeeraldise piir, mäeeraldise teenindusmaa piir, maardla)
Maa-ameti geoloogia osakond
665 0670, 675 0124
Ei ole saadaval
Maanteeameti teeregister
(teed ja tänavad)
Maanteeamet
611 9318, 6119 319
Geoinformaatika osakond
665 0758
Hübriidkaardi koosseisus
Maa-ameti kaudu avalikustatud DP
(detailplaneeringu välispiir, DP teemakaart)
Planeeringute ja ehitusprojektide büroo
5697 1915
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval
Maa-ametiga seotud DP
(menetlustoiming, huve puudutav)
Planeeringute ja ehitusprojektide büroo
5697 1915
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid


Viimati muudetud: 07.05.2021 16:38
Tagasi algusesse