[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Looduskaitse ja Natura 2000 alad

 


Looduskaitse rakendus on valminud koostöös Keskonnaministeeriumi Looduskaitse osakonna ja Keskkonnaagentuuri Looduskaitse osakonnaga.
Kaitstavate loodusobjektide ja kaitserežiimi andmed: Kaitstavate loodusobjektide ja kaitserežiimi andmete osas kuvatakse Maa-ameti kitsenduste andmebaasis registreeritud seisu.

Natura 2000 alade õiguslik alus:
Õigusakti nr: 486
Väljaandmise kuupäev: 16.12.2010
Õigusakti pealkiri: Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ muutmine.
Õigusakti tekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/790098

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Kaitstavad loodusobjektid
(kaitseala, hoiuala, KOV kaitstav loodusobjekt, püsielupaik, III kat. kaitsealused liigid)

Keskkonnaagentuuri Looduskaitse osakond
 6737562
Katastri teabe- ja arendusosakond
 6650691, 6750843
WMS: alusalus-geo
 (kaardikihtide nimed ei ole samad)

Vööndid
(loodusreservaat,hooldatav sihtkaitsevöönd, looduslik sihtkaitsevöönd,piiranguvöönd,kaitseala piirang uuendamata, hoiuala, KOV kaitstav loodusobjekt, üksikobjekti piiranguvöönd, püsielupaiga sihtkaitsevöönd, püsielupaiga piiranguvöönd)

Keskkonnaagentuuri Looduskaitse osakond
 6737562
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650691, 6750843

WMS: alusalus-geo
 (kaardikihtide nimed ei ole samad)
Natura 2000 ala
(Linnuala, Loodusala)
Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
6262876
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650691, 6750843
Ei ole saadaval
Projekteeritav kaitseobjekt Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
6262876
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650691, 6750843
Ei ole saadaval
Poollooduslik kooslus
(seisuga 29. märts 2016 a.)

Keskkonnaameti Looduskaitse osakond
6807454, 6807428
Geoinformaatika osakond
 
6750866

Ei ole saadaval
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 6750125, 6750866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html
 


Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Kaitstavat loodusobjekti - objekti nime, nähtuse liigi ja KKR koodi alusel. Tagastatakse objekti ruumikuju.
  • Loodusobjekti vööndit - vööndi nime, liigi või KKR koodi alusel. Tagastatakse ruumikuju ja tsentroid.
  • Lähteülesanne - otsing piiriettepaneku numbri või lähiaadressi alusel. Tagastatakse piiriettepaneku tsentroid.
  • Natura 2000 ala - Natura 2000 ala nime järgi. Tagastatakse tsentroid.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

     

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 )
Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused


Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_