Looduskaitse ja Natura 2000 alade rakenduse kirjeldus

Looduskaitse rakendus on valminud koostöös Keskonnaministeeriumi Looduskaitse osakonna ja Keskkonnaagentuuri Eluslooduseosakonnaga.
Kaitstavate loodusobjektide ja kaitserežiimi andmed: Kaitstavate loodusobjektide ja kaitserežiimi andmete osas kuvatakse Maa-ameti kitsenduste andmebaasis registreeritud seisu.

Natura 2000 alade õiguslik alus:
Õigusakti nr: 486
Väljaandmise kuupäev: 16.12.2010
Õigusakti pealkiri: Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k "Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri" muutmine.
Õigusakti tekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/790098

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Kaitstavad loodusobjektid
(kaitseala, hoiuala, KOV kaitstav loodusobjekt, püsielupaik, III kat. kaitsealused liigid)
Keskkonnaagentuuri Eluslooduseosakond
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: WMS
WFS: WFS
(kaardikihtide nimed ei ole samad)
Liikumispiirangud ja keelualad Keskkonnaagentuuri Eluslooduseosakond
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: WMS
WFS: WFS
(kaardikihtide nimed ei ole samad)
Vööndid
(loodusreservaat, hooldatav sihtkaitsevöönd, looduslik sihtkaitsevöönd, piiranguvöönd, kaitseala piirang uuendamata, hoiuala, KOV kaitstav loodusobjekt, üksikobjekti piiranguvöönd, püsielupaiga sihtkaitsevöönd, püsielupaiga piiranguvöönd)
Keskkonnaagentuuri Eluslooduseosakond
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: WMS
WFS: WFS
(kaardikihtide nimed ei ole samad)
Natura 2000 ala
(Linnuala, Loodusala)
Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
626 2876
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: WMS
WFS: WFS
(kaardikihtide nimed ei ole samad)
Projekteeritav kaitseobjekt Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
626 2876
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: WMS
WFS: WFS
(kaardikihtide nimed ei ole samad)
Poollooduslik kooslus Keskkonnaameti Looduskaitse osakond
680 7454, 680 7428
Geoinformaatika osakond
675 0866
WMS: WMS
WFS: WFS
(kaardikihtide nimed ei ole samad)

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Kaitstavat loodusobjekti - objekti nime, nähtuse liigi ja KKR koodi alusel. Tagastatakse objekti ruumikuju.
  • Loodusobjekti vööndit - vööndi nime, liigi või KKR koodi alusel. Tagastatakse ruumikuju ja tsentroid.
  • Lähteülesanne - otsing piiriettepaneku numbri või lähiaadressi alusel. Tagastatakse piiriettepaneku tsentroid.
  • Natura 2000 ala - Natura 2000 ala nime järgi. Tagastatakse tsentroid.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 05.04.2023 16:53
Tagasi algusesse