Liigu edasi põhisisu juurde

Kitsenduste rakenduse kirjeldus

Kitsenduste registreerimine maakatastris on informatiivse eesmärgiga ning katastripidajal on kohustus koguda sellega seoses andmeid, mis võimaldavad väljavõtet katastriüksuse suhtes. Kitsendustega seotud andmed kantakse Maakatastriseaduse § 12 tähenduses kitsenduste kaardile, mis on kitsendusi põhjustavate objektide graafilise ning tekstilise informatsiooni andmebaas.

'Kitsenduste kaardile kantavate nähtuste nimekiri ja kitsenduste mõjualade määramine' ( 64.5 KB, 30.12.2019 )

Kitsenduste kaardi kitsendusi põhjustavate objektide ja kitsenduste mõjualade (vööndite) kannete ja arvutamise erisused:

 • Kitsenduste kaardil ei arvestata hetkel ranna ja kalda kasutamise kitsenduste arvutamisel kõrgveepiiri, korduva üleujutusega ala piiri ja kaldaastangut (looduskaitseseadus § 35).
 • Kitsenduste kaardil ei arvestata hetkel ranna ja kalda ehituskeeluvöönd arvutamisel planeeringutes määratud kompaktse asustusega ala piiri (alevikes ja külades) (looduskaitseseadus § 38 lg.1 p.3).
 • Kitsenduste kaardil ei arvestata hetkel rannal ja järve või jõe kalda ehituskeeluvöönd arvutamisel metsamaal (looduskaitseseadus § 38 lg.2).
 • Kitsenduste kaardile ei ole kantud planeeringutes määratud ehituskeeluvööndi suurendamised ja vähendamised (looduskaitseseadus § 40).
 • Teede kaitsevööndite andmed kitsendusi põhjustavate objektide andmebaasis võivad hetkel olla ebatäpsed, sest on registrisse kantud kuni 30.06.2016 kehtinud regulatsiooni alusel. Riigiteede uute teekaitsevööndite ulatused määratakse üldplaneeringus vastavalt ehitusseadustiku §-le 71 ning kantakse andmebaasi koostöös Maanteeametiga.

Vastavalt looduskaitseseaduse § 53 ei näidata I ja II kat. kaitseobjekte avalikus rakenduses.

Seoses tööülesannete täitmisega on nt kohalikel omavalitsustel, planeeringute tegijatel jt õigus kasutada ka suunatud kaardirakendust, mis eeldab kasutaja autoriseerimist.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Rail Baltic trassi nihutamisruum

info@rbe.ee
+372 686 7067
WMS: puudub

Kitsendusi põhjustavad objektid
(veekaitselised objektid, keskkonnakaitselised objektid, tehnovõrgud, muud riiklikult olulised objektid)

Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: alus, alus-geo

Kitsendused
(veekaitselised piirangud, keskkonnakaitselised piirangud, tehnorajatistest tulenevad piirangud, muud maakasutuspiirangud)

Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843

WMS: alus, alus-geo

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
675 0125, 675 0866
WMS: fotokaart
Kaardilehtede jaotused
(1:2000, 1:10 000)
Geoinformaatika osakond
675 0866
WMS: alus, fotokaart,
ajalooline, alus-geo
Allalaetav:
Kaardiruudustikud

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

 • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
 • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
 • Lähteülesanne - otsing piiriettepaneku numbri või lähiaadressi alusel. Tagastatakse piiriettepaneku tsentroid.
 • KPO objekti otsing - otsing kitsendust põhjustava objekti välise tunnuse ja objekti nime alusel. Tagastatakse objekti ruumikuju.
 • KPO vööndi otsing - otsing kitsendust põhjustava objekti ja vööndi tunnuse ning nime alusel. Tagastatakse vööndi ruumikuju.
 • KÜ kitsendused - otsing katastritunnuse alusel, mis tagastab kõik katastriüksuse piiridesse jäävad kitsenduste vööndid.
 • KÜ kitsendavad objektid - otsing katastritunnuse alusel, mis tagastab kõik katastrüksuse piiridesse jäävad kitsendavad objektid.
 • LÜ kitsendused - otsing piiriettepaneku numbri alusel, mis tagastab kõik katastriüksuse piiridesse jäävad kitsenduste vööndid.
 • LÜ kitsendavad objektid - otsing piiriettepaneku numbri alusel, mis tagastab kõik katastrüksuse piiridesse jäävad kitsendavad objektid
 • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
 • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Lisaks on võimalik infopäringu kaudu teha analüüs katastriüksust puudutavate kitsenduste leidmiseks.

Kaardirakenduse kasutusjuhendid

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 19.11.2019 15:17
Tagasi algusesse