[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

KitsendusedKitsenduste registreerimine maakatastris on informatiivse eesmärgiga ning katastripidajal on kohustus koguda sellega seoses andmeid, mis võimaldavad väljavõtet katastriüksuse suhtes. Kitsendustega seotud andmed kantakse Maakatastriseaduse § 12 tähenduses kitsenduste kaardile, mis on kitsendusi põhjustavate objektide graafilise ning tekstilise informatsiooni andmebaas.

'Kitsenduste kaardile kantavate nähtuste nimekiri ja kitsenduste mõjualade määramine' (  63 KB, 31.05.2019 )

Kitsenduste kaardi kitsendusi põhjustavate objektide ja kitsenduste mõjualade (vööndite) kannete ja arvutamise erisused:

 • Kitsenduste kaardil ei arvestata hetkel ranna ja kalda kasutamise kitsenduste arvutamisel kõrgveepiiri, korduva üleujutusega ala piiri ja kaldaastangut (looduskaitseseadus § 35).
 • Kitsenduste kaardil ei arvestata hetkel ranna ja kalda ehituskeeluvöönd arvutamisel planeeringutes määratud kompaktse asustusega ala piiri (alevikes ja külades) (looduskaitseseadus § 38 lg.1 p.3).
 • Kitsenduste kaardil ei arvestata hetkel rannal ja järve või jõe kalda ehituskeeluvöönd arvutamisel metsamaal (looduskaitseseadus § 38 lg.2).
 • Kitsenduste kaardile ei ole kantud planeeringutes määratud ehituskeeluvööndi suurendamised ja vähendamised (looduskaitseseadus § 40).
 • Teede kaitsevööndite andmed kitsendusi põhjustavate objektide andmebaasis võivad hetkel olla ebatäpsed, sest on registrisse kantud kuni 30.06.2016 kehtinud regulatsiooni alusel. Riigiteede uute teekaitsevööndite ulatused määratakse üldplaneeringus vastavalt ehitusseadustiku §-le 71 ning kantakse andmebaasi koostöös Maanteeametiga.

Vastavalt looduskaitseseaduse § 53 ei näidata I ja II kat. kaitseobjekte avalikus rakenduses.

Seoses tööülesannete täitmisega on nt kohalikel omavalitsustel, planeeringute tegijatel jt õigus kasutada ka suunatud kaardirakendust, mis eeldab kasutaja autoriseerimist.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Rail Baltic trassi nihutamisruum
 

MKM
 +372 5567 0298
WMS: puudub

kitsendusi põhjustavad objektid
 
(veekaitselised objektid, keskkonnakaitselised objektid, tehnovõrgud, muud riiklikult olulised objektid)

Katastri teabe- ja arendusosakond
 6650691, 6750843
WMS: alusalus-geo

kitsendused
 
(veekaitselised piirangud, keskkonnakaitselised piirangud, tehnorajatistest tulenevad piirangud, muud maakasutuspiirangud)

Katastri teabe- ja arendusosakond
 6650691, 6750843

WMS: alusalus-geo

 

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 
6750125, 6750866
WMS: fotokaart
kaardilehtede jaotused
 (1:2000, 1:10 000)
Geoinformaatika osakond
 6750866
WMS: alusfotokaart
ajaloolinealus-geo
Allalaetav:
 
Kaardiruudustikud

Aluskaardid

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html


Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

 • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
 • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
 • Lähteülesanne - otsing piiriettepaneku numbri või lähiaadressi alusel. Tagastatakse piiriettepaneku tsentroid.
 • KPO objekti otsing - otsing kitsendust põhjustava objekti välise tunnuse ja objekti nime alusel. Tagastatakse objekti ruumikuju.
 • KPO vööndi otsing - otsing kitsendust põhjustava objekti ja vööndi tunnuse ning nime alusel. Tagastatakse vööndi ruumikuju.
 • KÜ kitsendused -  otsing katastritunnuse alusel, mis tagastab kõik katastriüksuse piiridesse jäävad kitsenduste vööndid.
 • KÜ kitsendavad objektid - otsing katastritunnuse alusel, mis tagastab kõik katastrüksuse piiridesse jäävad kitsendavad objektid.
 • LÜ kitsendused - otsing piiriettepaneku numbri alusel, mis tagastab kõik katastriüksuse piiridesse jäävad kitsenduste vööndid.
 • LÜ kitsendavad objektid - otsing piiriettepaneku numbri alusel, mis tagastab kõik katastrüksuse piiridesse jäävad kitsendavad objektid
 • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
 • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Lisaks on võimalik infopäringu kaudu teha analüüs katastriüksust puudutavate kitsenduste leidmiseks.

Lühivideo.


Kitsenduste kaardirakenduse kasutusjuhend (  340.46 KB, 11.12.2009 )
Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused

Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866
Kitsendustega seotud kontakt: kitsendused@maaamet.ee

 
 
 
 
_