Üleujutusohuga alade kaardirakenduse kirjeldus

Üleujutuste rakendusega avalikustatakse üleujutusdirektiivi kohaste riskipiirkondade kaardid (üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid) ja Keskkonnaagentuuri koostatud rannikualade üleujutuste tõenäosusstsenaariumite kaardid.

Tegevused üleujutustega seotud riskide hindamiseks ja maandamiseks algasid EL direktiivi üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta vastuvõtmisega 2007. aastal. Igal Euroopa Liidu liikmesriigil on kohustus hinnata üleujutusohuga seotud riske, koostada ohu- ja riskikaardid ning maandamiskavad. Vastavalt direktiivile on töö planeeritud kolmes etapis: üleujutusriski esialgne hindamine, üleujutusohu ja üleujutusriski kaartide koostamine ja üleujutusriski maandamise kavade väljatöötamine ja rakendamine. Peale riskide maandamiskava valmimist 2015. aastal on ette nähtud üleujutusohtude riskide, kaartide ja maandamiskavade ajakohastamine iga kuue aasta tagant samaaegselt veemajanduskava ajakohastamisega.

Täpsem informatsioon koostatud kaartide kohta on üleval Keskkonnaministeeriumi kodulehe üleujutustega seotud teemalehel.

Sarnase metoodikaga koostas Keskkonnaagentuur kogu rannikualadele üleujutuste tõenäosusstsenaariumite kaardid. Täpsem informatsioon on üleval Keskkonnaportaalis.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Üleujutusalade prognoositav ulatus
(Üleujutusala esinemistõenäosuse järgi - 1 x 10, 50, 1000 ja 1000 aasta jooksul, samuti kujutatakse uleujutusalale jäävad hooned.)

Keskkonnaministeerium
626 2968
Keskkonnaagentuur
666 0920
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval
Üleujutuspiirkonda jäävad:
Supluskohad, Kiirabibaasid, Kompleksloakäitised, Pinnaveehaarded, Reoveekäitised, Pääastekomandod, Hoolekandeasutused, Haridusasutused, Haiglad, Politseiasutused, Veelaskmed.
Keskkonnaministeerium
626 2809
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval
Rahvastiku tihedus
(1000m x 1000m, 500m x 500m ja 100m x 100m ruutkaart)
Statistikaamet Ei ole saadaval
Riskipiirkonnad (PSFRA) Keskkonnaministeerium Veeosakond
626 2968
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Natura 2000 ala
(Linnuala, Loodusala)
Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
626 2876
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
Ei ole saadaval
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Ülujutusala otsing - otsing üleujutusala nime järgi. Tagastatakse üleujutusala tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 18.05.2022 09:42
Tagasi algusesse