Liigu edasi põhisisu juurde

Kitsenduste rakenduse kirjeldus

Kitsenduste registreerimine maakatastris on informatiivse eesmärgiga ning katastripidajal on kohustus koguda sellega seoses andmeid, mis võimaldavad väljavõtet katastriüksuse suhtes. Kitsendustega seotud andmed kantakse Maakatastriseaduse § 12 tähenduses kitsenduste kaardile, mis on kitsendusi põhjustavate objektide graafilise ning tekstilise informatsiooni andmebaas.

'Kitsenduste kaardile kantavate nähtuste nimekiri ja kitsenduste mõjualade määramine' ( 64.5 KB, 30.12.2019 )

Kitsenduste kaardi kitsendusi põhjustavate objektide ja kitsenduste mõjualade (vööndite) kannete ja arvutamise erisused:

 • Kitsenduste kaardil ei arvestata hetkel ranna ja kalda kasutamise kitsenduste arvutamisel kõrgveepiiri, korduva üleujutusega ala piiri ja kaldaastangut (looduskaitseseadus § 35).
 • Kitsenduste kaardil ei arvestata hetkel ranna ja kalda ehituskeeluvöönd arvutamisel planeeringutes määratud kompaktse asustusega ala piiri (alevikes ja külades) (looduskaitseseadus § 38 lg.1 p.3).
 • Kitsenduste kaardil ei arvestata hetkel rannal ja järve või jõe kalda ehituskeeluvöönd arvutamisel metsamaal (looduskaitseseadus § 38 lg.2).
 • Kitsenduste kaardile ei ole kantud planeeringutes määratud ehituskeeluvööndi suurendamised ja vähendamised (looduskaitseseadus § 40).
 • Teede kaitsevööndite andmed kitsendusi põhjustavate objektide andmebaasis võivad hetkel olla ebatäpsed, sest on registrisse kantud kuni 30.06.2016 kehtinud regulatsiooni alusel. Riigiteede uute teekaitsevööndite ulatused määratakse üldplaneeringus vastavalt ehitusseadustiku §-le 71 ning kantakse andmebaasi koostöös Maanteeametiga.

Vastavalt looduskaitseseaduse § 53 ei näidata I ja II kat. kaitseobjekte avalikus rakenduses.

Seoses tööülesannete täitmisega on nt kohalikel omavalitsustel, planeeringute tegijatel jt õigus kasutada ka suunatud kaardirakendust, mis eeldab kasutaja autoriseerimist.

Kitsenduste kaardirakenduse X-GIS 2 versioon

Avaliku kitsenduste rakenduse X-GIS 2 versioon on kättesaadav aadressilt https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused

Uues rakenduses puuduvad kitsenduste järgi otsing ja katastriüksuse põhine kitsenduste analüüs ja trükise tegemine. Need on jätkuvalt kättesaadavad Flash versioonis.

Samas on X-GIS 2 versioonis kitsenduste kaardile lisatud uusi kitsendusi ja kitsendusi põhjustavaid objekte, mida Flash versioonis ei ole:

 • Veevõtukoht - Joogiveehaarde toiteala
 • Maaparandusühistu tegevuspiirkond
 • Avatud eesvool valgalaga kuni 10km2/10km2-25km2/üle 25km2 - Eesvoolu kaitsevöönd
 • Kanal, peakraav valgalaga kuni 10km2/üle 10km2

Kitsenduste kaardi X-GIS 2 kaardirakenduse suunatud versioon valmib hiljemalt 2020 augustis.

Kitsenduste kaardi Flash versioon jääb kättesaadavaks orienteeruvalt 2020 oktoobrini.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Rail Baltic trassi nihutamisruum

info@rbe.ee
+372 686 7067
WMS: puudub

Kitsendusi põhjustavad objektid
(veekaitselised objektid, keskkonnakaitselised objektid, tehnovõrgud, muud riiklikult olulised objektid)

Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: alus, alus-geo

Kitsendused
(veekaitselised piirangud, keskkonnakaitselised piirangud, tehnorajatistest tulenevad piirangud, muud maakasutuspiirangud)

Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843

WMS: alus, alus-geo

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart
Kaardilehtede jaotused
(1:2000, 1:10 000)
Geoinformaatika osakond
675 0866
WMS: alus, fotokaart,
ajalooline, alus-geo
Allalaetav:
Kaardiruudustikud

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

 • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
 • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
 • Lähteülesanne - otsing piiriettepaneku numbri või lähiaadressi alusel. Tagastatakse piiriettepaneku tsentroid.
 • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
 • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Lisaks on võimalik infopäringu kaudu teha analüüs katastriüksust puudutavate kitsenduste leidmiseks (ainult Flash versioonis).

Kaardirakenduse kasutusjuhendid (Flash)

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 31.08.2020 10:15
Tagasi algusesse