Maa-ameti kaarditeenuste kasutustingimused


1. Teenuste alla kuuluvad XGIS kaardirakendused, WMS (Web Map Service), TMS (Tile Map Service), WMTS (Web Map Tile Service), WFS (Web Feature Service), WCS (Web Coverage Service).

2. Teenuseid on lubatud kasutada ainult täielikul nõustumisel antud lepingu tingimustega.

3. Teenused on tasuta, igaühele, kasutamiseks eesmärkidel, mis on kooskõlas seaduste ja heade tavadega.

4. Teenuste kaudu esitatav andmestik on informatiivne ja mitteametlik.

5. Teenuse koosseisus olevate andmete autoriõigus kuulub Maa-ametile, kui konkreetse andmestiku puhul ei ole toodud viidet või märgitud teisiti.

6. Teenuste kaudu saadud materjali avalikkusele esitlemisel või integreerimisel enda loodud teenustesse tuleb viidata andmete päritolule, märkides ära andmete nimetuse, väljavõtte aja või andmete vanuse ning Maa-ameti nime. Näiteks "Aluskaart: Maa-amet [aasta]" või "Maa-ameti ortofoto 30.11.2020" või "Eesti põhikaart 2020, Maa-amet"
Juhul, kui kasutaja on aluskaardi kujundust muutnud ja lõpptulemus näeb välja oluliselt erinev Maa-ameti pakutavast, on sobivam viidata aluskaardi päritolu asemel aluseks olevate ruumiandmete päritolule. Näiteks "Kaardi kujundus [ettevõtte nimi]), aluseks Maa-ameti ruumiandmed seisuga 30.11.2020"

7. Kasutaja võib teenuste kaudu saadud andmetest teha väljavõtteid ja tuletisi, sobitada andmeid kokku oma toodete või teenustega, teha üldsusele kättesaadavaks, kasutada andmeid ärilisel või mitte-ärilisel eesmärgil, andmeid edasi levitada koos viitega andmete päritolule.

8. Allalaadimisteenuste kaudu saadud andmed on avaandmed ja nende kasutamisele kohalduvad Maa-ameti avatud ruumiandmete litsentsitingimused.

9. Pakume kaarditeenuseid "as-is" põhimõttel, mis tähendab, et püüame tagada teenuste stabiilse toimimise ja andmete korrapärase uuendamise ning vastavuse riiklikele andmekogudele, kuid me ei saa garanteerida teenuste kättesaadavust või töökindlust ning andmete täielikkust igal ajahetkel.

10. Teabe tõrgetest teenuste töös, samuti teabe plaanilistest katkestustest teenuste töös, samuti teabe eelseisvatest suurematest muudatustest teenuste ja andmete kooseisus või teabe teenuse sulgemisest avaldame Maa-ameti geoportaali kodulehel.

11. Maa-amet ei vastuta kahju eest, mis tuleneb teenuste kasutamisest või sellest, et teenused ei olnud kättesaadavad.

12. Teenustest kaardipiltide puhverdamine (massiline allalaadimine) ei ole soovitav, kuid seda võib teha öisel ajal eelkõige TMS / WMTS teenustest. Muu võimaluse puudumisel võib (soovitavalt töövälisel ajal) piiratud ulatuses puhverdada ka WMS teenusest.

13. Maa-ameti eesmärk on pakkuda kvaliteetseid teenuseid mõistliku koormuse korral. Jälgime teenuste kasutamise koormust ning sulgeme ligipääsu IP aadressidele, millelt esitatavate päringute hulk ja intensiivsus häirib teisi kasutajaid.

14. Kuna tegemist on avalike teenustega, millel sõltuvalt nädalapäevadest ja kellaaegadest võib olla suurem koormus, ei pruugi need sobida süsteemidele, mille puhul on päringutele vastuse saamise aeg ja muud käideldavuse parameetrid olulise tähtsusega.

15. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega töödeldakse XGIS kaardirakenduse autenditud kasutajate isikuandmeid (isikukood ning kasutaja ees- ja perekonnanimi) ainult kasutaja loal ja ainult selleks, et autenditud kasutajale endale pakkuda kaardirakenduse lisafunktsioone (luua enda sisu - kaardikihte ning järjehoidjaid, mida kasutada enda tarbeks või jagada teistele vaatamiseks).

16. Maa-amet ei vastuta XGIS keskkonda kasutajate poolt loodud sisu eest ja jätab endale õiguse eemaldada eksitav, ohustav, reklaami iseloomuga ning seadustega vastuolus olev sisu ilma kasutajaga konsulteerimata. Säte ei kehti sisu kohta, mille on loonud lepinguline koostööpartner ja mille puhul lahendus leitakse koostöös.

17. Maa-ametil on õigus kaarditeenuste kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning muudatused hakkavad kehtima avaldamise kuupäevast alates.

Avaldamise kuupäev 30.11.2020


Viimati muudetud: 30.03.2023 14:38
Tagasi algusesse