Geoportaali otsingu lõppkasutaja litsentsileping

Käesolev lõppkasutaja litsentsileping (edaspidi leping) on juriidiline leping Maa-ameti ja programmi Geoportaali Otsing (edaspidi tarkvara) lõppkasutaja (edaspidi kasutaja) vahel. Käesolevaga annate nõusoleku, et käesolev leping on täitmisele pööratav nagu iga teine Teie poolt allkirjastatud kirjalik kokkulepe. Kasutaja kohustub järgima allpool kirjeldatud lepingutingimusi.

Tarkvara kasutamist reguleerivad käesolev leping ja lisatud Apache 2.0 litsents koostoimes (edaspidi lepingud). Tarkvara kasutades nõustute lepingute kõigi tingimustega. Juhul, kui Te ei nõustu lepingutes sätestatud tingimustega, ei ole Teil õigust tarkvara kasutada.

Lepingu objekt

Lepinguga annab Maa-amet kasutajale tarkvara tasuta kasutamiseks.

Autoriõigus

Tarkvara loomisel on kasutatud Apache litsentsi alusel Environmental Systems Research Institute poolt loodud komponente, kuid programmikoodi autoriõigus ning muud intellektuaalomandit puudutav kuuluvad Maa-ametile. Tarkvara ei müüda, vaid kasutajale kuulub lepinguga piiritletult tarkvara tasuta kasutusõigus piiramata ajaks. Kõik õigused, mida Maa-amet ei ole käesoleva lepingu alusel kasutajale üle andnud, jäävad Maa-ametile.

Lepingu kestvus ja lõpetamine

Leping jõustub hetkest, kui Kasutaja paigaldab tarkvara arvutisse ning on tähtajatu. Kasutaja võib käesoleva lepingu viivitamatult lõpetada, kui kasutaja ei täida mis tahes lepingu tingimusi. Lepingu lõpetamisel on kasutaja kohustatud kustutama ja hävitama andmekandjatelt tarkvara ja kõik sellest tehtud koopiad. Maa-amet võib lepingu ühepoolselt lõpetada, saates kasutajale vastavasisulise kirjaliku teate. Ka sellisel juhul peab Kasutaja kustutama ja hävitama temale kasutamiseks antud tarkvara ja kõik sellest tehtud koopiad.

Kasutaja õigused ja kohustused

Kasutaja saab tarkvara kasutusõiguse tasuta. Kasutajal on õigus kasutada tarkvara mitmes enda omanduses olevas arvutis samaaegselt. Kasutajal pole õigust tarkvara levitada, küsida tasu ega seada täiendavaid piiranguid lisaks käesolevas lepingus sätestatule. Kasutaja ei tohi teha tarkvara programmikoodis muudatusi ning kohustub kasutama tarkvara eesmärkidel ja viisil, mis on kooskõlas seadustega ja heade tavadega. Kasutajal on õigus Maa- ametile teha ettepanekuid tarkvara täiendamiseks.

Vastutus

Kasutaja nõustub tarkvara kasutama kõigi tarkvaras esineda võivate programmikoodi puudustega. Maa-amet ei võta endale garantiilist vastutust tarkvara suhtes. Maa-amet pole vastutav kasutaja ega ühegi kolmanda poole ees mis tahes andmete kadumise või rikkumise, saamatajäänud tulu või mis tahes kaudse, juhusliku või tagajärjelise kaotuse või kahju eest, mis tuleneb tarkvara kasutamisest või võimatusest seda kasutada, isegi kui Maa-amet on hoiatanud Kasutajat sellise kaotuse või kahju võimalikkuse kohta.


Viimati muudetud: 30.10.2019 11:00
Tagasi algusesse