WMS/WFS teenused

Maa-ameti WMS-teenused on OGC WMS standardil põhinevad kaarditeenused, mis võimaldavad maa-ameti aluskaartide ja andmete kasutamist erinevate GIS-tarkvaradega (sh mitmesuguste vabavaraliste tarkvaradega). Teenused on mõeldud kaartide reaalajas kasutamiseks, pärides andmed otse maa-ameti serverist. Nõnda on tagatud, et kasutaja näeb kõige ajakohasemat seisu riiklikes registrites peetavatest ruumiandmetest, mille alusel kaardipilt luuakse.

Teenuse kasutajatena näeme eelkõige erinevate valdkondade spetsialiste, kes töötavad ruumiandmetega ning vajavad lisaandmetena maa-ameti poolt pakutavaid temaatilisi andmeid või aluskaarte. Kui on soov lihtsalt vaadata aluskaarte või muud maa-ameti ja meie koostööpartnerite toodetavat informatsiooni, siis on lihtsam kasutada maa-ameti veebipõhiseid kaardirakendusi

Sõltuvalt andmete koosseisust pakume mitmeid erinevaid teenuse aadresse:

https://kaart.maaamet.ee/wms/alus?  sisaldab andmeid:

 • Metainfo kaardilehtede jaotuse järgi (päringuga kaardilehtede numbrid, põhikaardistuse aasta, LIDAR andmete aasta, ortofoto lennuaeg ja GSD)
 • Kitsendusi põhjustavad objektid (KPOIS andmed)
 • Katastrikaart (katastriüksuse ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number)
 • Asustusüksused (asustusüksuste piirid ja külanimed)
 • Teed (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed)
 • Halduspiirid (haldusüksuste piirid ja nimed, riigipiir, kontrolljoon, kaitseväe harjutusväljad, esmase kaardivaate kihid, loodus- ja vetenimed)
 • Baaskaart (üldistus ETAK andmetest; maakate, vetevõrk, loodus-ja vetenimed)
 • Topo250 (maakate, vetevõrk, piiritagune maakasutus ja kohanimed)
 • Mullakaart
 • Ortofotod (uusimate ortofotode ja metasanduslike ortofotode kihid, nähtavad alates 1:24 000)
 • Põhikaardid (värviline, mustvalge ja reljeefivarjutusega Eesti põhikaart; mustvalget põhikaarti on WMS-teenuses võimalik kasutada kombinatsioonis ortofotoga, vt näidet ( 238.5 KB, 11.12.2009 ) )

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

https://kaart.maaamet.ee/wms/kaart? sisaldab kaardigruppe:

 • ETAK lisa (ETAK punktobjektid, elektriliinid, torujuhtmed, kirikud)
 • Teed (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed)
 • Teed - valged (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed)
 • Halduspiirid (haldusüksuste piirid ja nimed, riigipiir, kontrolljoon, kaitseväe harjutusväljad, esmase kaardivaate kihid, loodus- ja vetenimed)
 • Asustusüksused (asustusüksuste piirid ja külanimed)
 • ETAK (hooned, rajatised, ETAK kõlvikud (maakate), pinnavormid, vetevõrk, kohanimed jne)
 • Baaskaart (üldistus ETAK andmetest; maakate, vetevõrk, loodus-ja vetenimed)
 • Topo250 (maakate, vetevõrk, piiritagune maakasutus ja kohanimed)

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

https://kaart.maaamet.ee/wms/hallkaart? sisaldab kaardikihti:

 • Halltoonides kaart

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

https://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?  sisaldab andmeid:

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1  :  WMS 1.3.0

https://kaart.maaamet.ee/wms/ajalooline? sisaldab andmeid:

 • Metainfo kaardilehtede jaotuse järgi (päringuga kaardilehtede numbrid, põhikaardistuse aasta, LIDAR andmete aasta, ortofoto lennuaeg ja GSD)
 • Katastriüksused (ruumikuju, registriosa number, lähiaadress, tunnus, mõõdistusviis)
 • Hübriidkaardi vektorkihid (kohanimed, ehitised ja majanumbrid, teedevõrk, vetevõrk)
 • Kõik ortofotod (alates aastast 1993)
 • Ajaloolised aluskaardid:
  • Reljeefvarjutused (2008-2012, 2012-2015, 2017-2020)
  • Maakatte kõrgusmudel (2011-2014)
  • Eesti põhikaart 1:10 000 (välja antud 1996-2007 ning alates aastast 2009 iga-aastased versioonid)
  • Eesti põhikaart 1:20 000 (välja antud 1994-2019)
  • Katastrikaardid (skeemiline ruutkaart välja antud 1930-1944, nn lehmanahk 1978-1989)
  • Nõukogude Liidu topograafiline merekaart 1:50 000 (välja antud 1981-1991)
  • Nõukogude Liidu topograafilised kaardid 1942.a. koordinaatsüsteemis 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1: 300 000, 1:500 000, 1:1 000 000 (välja antud 1946-1989, 1:100 000 välja antud 1898-1989)
  • Nõukogude Liidu topograafilised kaardid 1963.a. koordinaatsüsteemis 1:10 000 ja 1:25 000 (välja antud 1966-1987)
  • Eesti Kaart 1:50 000 (välja antud Eesti Kaitsejõudude tellimisel 1997-2003)
  • Eesti Baaskaart 1:50 000 (välja antud 1994-1998)
  • Saksa sõjaväe ülevaatekaart (Heereskarte) mõõtkavas 1:300 000 (välja antud 1943-1944)
  • Eesti Vabariigi topograafilised kaardid 1:25 000, 1:50 000, 1:200 000 (välja antud 1923-1939)
  • Üheverstased kaardid 1:42 000 (välja antud 1894-1922), Kaheverstased kaardid 1:84 000 (välja antud 1895-1918), kolmeverstased kaardid 1:126 000 (välja antud 1866-1915)
  • Schmidt Eestimaa / Rücker Liivimaa aluskaardid (XIX saj. / 1884)

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

https://teenus.maaamet.ee/ows/wms-ajalooline-haldus? sisaldab kaardikihte:

 • Ajaloolised haldusüksused alates 1917. aastast kuni käesoleva ajani

GetCapabilities päring:  WMS 1.3.0 : WFS 2.0.0

https://teenus.maaamet.ee/ows/wms-geoloogia? sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardikeskkonnaregistri maardlate nimistu ja Geoloogiafondi andmeid:

 • Metaandmed (kaartide metaandmed, sh koostamise aeg)
 • Andmepunktid (puuraugud, puurkaevud, paljandid ja vaatluspunktid)
 • Maavarad (leiukohad, levialad, perspektiivalad, muud maavarailmingud, põlevkivi kaevandamise tagajärjed, mäeeraldised, maardlad)
 • Geoloogiafondi aruanded (suuruse ja valdkonna järgi grupeeritud uuringute alad)   
 • Geofüüsika (profiilid, gravitatsioonijõu ja aeromagnetilised anomaaliad)
 • Pinnakate (ehitus, läbilõiked, paksus, geomorfoloogia)
 • Aluspõhi (ehitus, läbilõiked, reljeef)
 • Hüdrogeoloogia (veekompleksid, läbilõiked, põhjavee iseloomustus, tarbimine)
 • Põhjavee kaitstus (kaitstuse klassid, veekomplekside iseloom)

GetCapabilities päring: WMS 1.3.0

https://teenus.maaamet.ee/ows/maardlad? sisaldab keskkonnaregistri maardlate nimistust  ja muudest andmekogudest pärit maavaradega seonduvat infot:

 • Maardlad
 • Maardlate varud (plokid)
 • Mäeeraldised (kehtivad, taotletavad)
 • Mäeeraldiste teenindusmaad
 • Uuringualad (kehtivad, taotletavad)
 • Maavarad (geoloogilise baaskaardi leiukohad, levialad, perspektiivalad, muud maavarailmingud, põlevkivi kaevandamise tagajärjed)
 • Turbaalad (korrastatud, korrastatavad, kasutatavad)

GetCapabilities päring: WMS 1.3.0

https://teenus.maaamet.ee/ows/gpa? sisaldab Geodeetiliste punktide andmekogu andmeid (WMS, WFS):

 • Riiklik geodeetiline võrk
 • Gravimeetriline võrk
 • Kohalik geodeetiline võrk
 • Kõrgusvõrk
 • Geodeetiliste märkide seisukorra teemakaart

GetCapabilities päring: WMS 1.3.0 : WFS 2.0.0

https://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid?  sisaldab andmeid:

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

Geograafiliste koordinaatidega (WGS84) WMS - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?

 • Teenuse sisu on sarnane https://kaart.maaamet.ee/wms/alus? aluskaartide komplektile.

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0


Viimati muudetud: 18.08.2021 15:16
Tagasi algusesse