WMS, WFS, WCS teenused

Maa-ameti WMS ja WFS kaarditeenused põhinevad OGC standardil ning võimaldavad maa-ameti aluskaartide ja andmete kasutamist erinevate GIS-tarkvaradega (sh mitmesuguste vabavaraliste tarkvaradega). Teenused on mõeldud kaartide reaalajas vaatamiseks või ruumiandmete allalaadimiseks, pärides andmed otse maa-ameti serverist. Nõnda on tagatud, et kasutaja näeb ja saab kõige ajakohasema seisu riiklikes registrites peetavatest ruumiandmetest.

Teenuste kasutajatena näeme eelkõige erinevate valdkondade spetsialiste, kes töötavad ruumiandmetega ning vajavad lisaandmetena maa-ameti poolt pakutavaid aluskaarte (aluskaardi andmekihte) või temaatilisi andmeid. Kui kasutajal on soov lihtsalt vaadata maa-ameti kaarte ja andmekihte koos meie koostööpartnerite toodetava informatsiooniga, siis on mugavam kasutada maa-ameti veebipõhiseid kaardirakendusi

Sõltuvalt andmete koosseisust pakume mitmeid erinevaid teenuse aadresse:

https://kaart.maaamet.ee/wms/alus?  sisaldab andmeid:

 • Metainfo kaardilehtede jaotuse järgi (päringuga kaardilehtede numbrid, topograafilise täiskaardistuse aasta, viimane LiDAR kõrgusandmete kogumise aasta, viimase ortofoto lennuaeg ja piksli suurus)
 • Katastrikaart - NB! Alates 01.04.2024 ei uuene katastriandmed enam "alus" teenuses. Saadaval on uus katastriandmete WMS.
 • Asustusüksused (asustusüksuste piirid ja külanimed)
 • Teed (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed)
 • Halduspiirid (haldusüksuste piirid ja nimed, riigipiir, kontrolljoon, kaitseväe harjutusväljad, esmase kaardivaate kihid, loodus- ja vetenimed)
 • Baaskaart (üldistus ETAK andmetest; maakate, vetevõrk, loodus-ja vetenimed)
 • Topo250 (maakate, vetevõrk, piiritagune maakasutus ja kohanimed)
 • Mullakaart
 • Ortofotod (uusimate ortofotode ja metasanduslike ortofotode kihid, nähtavad alates 1:24 000)
 • Põhikaardid (värviline, mustvalge ja reljeefivarjutusega Eesti põhikaart; mustvalget põhikaarti on WMS-teenuses võimalik kasutada kombinatsioonis ortofotoga, vt näidet ( 238.5 KB, 11.12.2009 ) )

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

https://kaart.maaamet.ee/wms/kaart? sisaldab kaardigruppe:

 • ETAK lisa (ETAK punktobjektid, elektriliinid, torujuhtmed, kirikud)
 • Teed (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed)
 • Teed - valged (teede- ja tänavatevõrk, rööbasteed, maanteenumbrid, tänavanimed)
 • Halduspiirid (haldusüksuste piirid ja nimed, riigipiir, kontrolljoon, kaitseväe harjutusväljad, esmase kaardivaate kihid, loodus- ja vetenimed)
 • Asustusüksused (asustusüksuste piirid ja külanimed)
 • ETAK (hooned, rajatised, ETAK kõlvikud (maakate), pinnavormid, vetevõrk, kohanimed jne)
 • Baaskaart (üldistus ETAK andmetest; maakate, vetevõrk, loodus-ja vetenimed)
 • Topo250 (maakate, vetevõrk, piiritagune maakasutus ja kohanimed)

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

https://kaart.maaamet.ee/wms/hallkaart? sisaldab kaardikihti:

 • Halltoonides kaart

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

https://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?  sisaldab andmeid:

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1  :  WMS 1.3.0

https://kaart.maaamet.ee/wms/ajalooline? sisaldab andmeid:

 • Metainfo kaardilehtede jaotuse järgi (päringuga kaardilehtede numbrid, topograafilise täiskaardistuse aasta, viimane LiDAR kõrgusandmete kogumise aasta, viimase ortofoto lennuaeg ja piksli suurus)
 • Katastriüksused (ruumikuju, registriosa number, lähiaadress, tunnus, mõõdistusviis)
 • Hübriidkaardi vektorkihid (kohanimed, ehitised ja majanumbrid, teedevõrk, vetevõrk)
 • Kõik ortofotod (alates aastast 1993)
 • Ajaloolised aluskaardid:
  • Reljeefvarjutused (2008-2012, 2012-2015, 2017-2020)
  • Maakatte kõrgusmudel (2011-2014)
  • Eesti põhikaart 1:10 000 (välja antud 1996-2007 ning alates aastast 2009 iga-aastased versioonid)
  • Eesti põhikaart 1:20 000 (välja antud 1994-2022)
  • Katastrikaardid (skeemiline ruutkaart välja antud 1930-1944, nn lehmanahk 1978-1989)
  • Nõukogude Liidu topograafiline merekaart 1:50 000 (välja antud 1981-1991)
  • Nõukogude Liidu topograafilised kaardid 1942.a. koordinaatsüsteemis, mõõtkavades 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1: 300 000, 1:500 000, 1:1 000 000 (välja antud 1946-1989, 1:100 000 välja antud 1898-1989)
  • Nõukogude Liidu topograafilised kaardid 1963.a. koordinaatsüsteemis, mõõtkavades 1:10 000 ja 1:25 000 (välja antud 1966-1987)
  • Eesti Kaart 1:50 000 (välja antud Eesti Kaitsejõudude tellimisel 1997-2003)
  • Eesti Baaskaart 1:50 000 (välja antud 1994-1998)
  • Saksa sõjaväe ülevaatekaart (Heereskarte) mõõtkavas 1:300 000 (välja antud 1943-1944)
  • Eesti Vabariigi topograafilised kaardid 1:25 000, 1:50 000, 1:200 000 (välja antud 1923-1939)
  • Üheverstased kaardid 1:42 000 (välja antud 1894-1922), kaheverstased kaardid 1:84 000 (välja antud 1895-1918), kolmeverstased kaardid 1:126 000 (välja antud 1866-1915)
  • Schmidt Eestimaa / Rücker Liivimaa aluskaardid (XIX saj. / 1884)

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

https://teenus.maaamet.ee/ows/wms-ajalooline-haldus? sisaldab kaardikihte:

 • Ajaloolised haldusüksused alates 1917. aastast kuni käesoleva ajani

GetCapabilities päring:  WMS 1.3.0 : WFS 2.0.0

https://teenus.maaamet.ee/ows/wms-ajalooline-fotoplaan? sisaldab kaardikihte:

 • Fotoplaanid ajavahemikust 1947-1994

GetCapabilities päring:  WMS 1.3.0

https://teenus.maaamet.ee/ows/wms-ajalooline-linnaplaan? sisaldab kaardikihte:

 • Linnade plaanid ajavahemikust 1914-1994

GetCapabilities päring:  WMS 1.3.0

https://gsavalik.envir.ee/geoserver/etak/wms sisaldab:

 • Eesti topograafia andmekogu tuumandmete kaardikihte WMS vaatamisteenusena

https://gsavalik.envir.ee/geoserver/etak/wfs sisaldab:

 • Eesti topograafia andmekogu tuumandmete kaardikihte WFS allalaadimisteenusena
  • NB! Vaikimisi väljastatakse 5000 objekti ühe päringu kohta. Tervikliku kihi saamiseks tuleb GIS programmides küsida andmeid lehtede kaupa - näiteks QGIS puhul 'WFS Connection' loomise või muutmise dialoogiaknas lülitada sisse 'enable feature paging' ning lehe suurus (page size) määrata 5000.

GetCapabilities päringud:  WMS 1.3.0 : WFS 2.0.0

https://teenus.maaamet.ee/ows/wms-geoloogia sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardimaavarade registri ja Geoloogiafondi andmeid:

 • Metaandmed (kaartide metaandmed, sh koostamise aeg)
 • Andmepunktid (puuraugud, puurkaevud, paljandid ja vaatluspunktid)
 • Maavarad (leiukohad, levialad, perspektiivalad, muud maavarailmingud, põlevkivi kaevandamise tagajärjed, mäeeraldised, maardlad)
 • Geoloogiafondi aruanded (suuruse ja valdkonna järgi grupeeritud uuringute alad)   
 • Geofüüsika (profiilid, gravitatsioonijõu ja aeromagnetilised anomaaliad)
 • Pinnakate (ehitus, läbilõiked, paksus, geomorfoloogia)
 • Aluspõhi (ehitus, läbilõiked, reljeef)
 • Hüdrogeoloogia (veekompleksid, läbilõiked, põhjavee iseloomustus, tarbimine)
 • Põhjavee kaitstus (kaitstuse klassid, veekomplekside iseloom)

GetCapabilities päring: WMS 1.3.0

https://teenus.maaamet.ee/ows/wcs-geoloogia sisaldab eri allikatest pärit uuringupunktide (geoloogiline baaskaartmaavarade register ja VEKA puurkaevud ) põhjal loodud võrkmudeleid lahutusega 50x50 m.

 • Pinnakatte (kvaternaarisetete) paksus
 • Settelise aluspõhja reljeefi kõrgus
 • Kristalse aluskorra reljeefi kõrgus

NB! Tegemist on tuletispindadega. Tulenevalt mudelite loomiseks kasutatud uuringupunktide varieeruvast tihedusest võib tegelik maapõue ehitus mudelitest oluliselt erineda.

GetCapabilities päring: WCS 1.0.0

https://teenus.maaamet.ee/ows/geoloogia400k sisaldab 1:400 000 mõõtkavas geoloogiliste kaartide andmeid:

 • Pinnakate (pinnavormid, mattunud orud, ehitus)
 • Aluspõhi (ehitus, läbilõige)
 • Aluskord (puuraugud geoloogiliselt baaskaardilt, ehitus, läbilõiked)
 • Hüdrogeoloogia (veekompleksid, läbilõiked, põhjavee iseloomustus)
 • Põhjavee kaitstus (kaitstuse klassid, veekomplekside iseloom)

GetCapabilities päring: WMS 1.3.0

https://teenus.maaamet.ee/ows/maardlad sisaldab maavarade registrist  ja muudest andmekogudest pärit maavaradega seonduvat infot:

 • Maardlad
 • Maardlate varud (plokid)
 • Mäeeraldised (kehtivad, taotletavad)
 • Mäeeraldiste teenindusmaad
 • Uuringualad (kehtivad, taotletavad)
 • Maavarad (geoloogilise baaskaardi leiukohad, levialad, perspektiivalad, muud maavarailmingud, põlevkivi kaevandamise tagajärjed)
 • Turbaalad (korrastatud, korrastatavad, kasutatavad, rikutud)

GetCapabilities päring: WMS 1.3.0

https://teenus.maaamet.ee/ows/gpa? sisaldab Geodeetiliste punktide andmekogu andmeid (WMS, WFS):

 • Riiklik geodeetiline võrk
 • Gravimeetriline võrk
 • Kohalik geodeetiline võrk
 • Kõrgusvõrk
 • Geodeetiliste märkide seisukorra teemakaart

GetCapabilities päring: WMS 1.3.0 : WFS 2.0.0

https://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid?  sisaldab andmeid:

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

Geograafiliste koordinaatidega (WGS84) WMS - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?

 • Teenuse sisu on sarnane https://kaart.maaamet.ee/wms/alus? aluskaartide komplektile.

GetCapabilities päring: WMS 1.1.1 : WMS 1.3.0

KPO objektide WMS: https://gsavalik.envir.ee/geoserver/kpokitsendused/wms

 • kpo_avalik_asjaoigus - Asjaõigus
 • kpo_avalik_elekter - Elekter
 • kpo_avalik_gaas - Gaas
 • kpo_avalik_geodeesia - Geodeesia
 • kpo_avalik_kaugkyte - Kaugküte
 • kpo_avalik_kemikaal - Kemikaal
 • kpo_avalik_looduskaitse - Looduskaitse
 • kpo_avalik_maaparandus - Maaparandus
 • kpo_avalik_muinsuskaitse - Muinsuskaitse
 • kpo_avalik_planeering - Planeering
 • kpo_avalik_reostusoht - Reostusoht
 • kpo_avalik_ressurss - Ressurss
 • kpo_avalik_riigikaitse - Riigikaitse
 • kpo_avalik_side - Side
 • kpo_avalik_transport - Transport
 • kpo_avalik_veekogu - Veekogu
 • kpo_avalik_veevarustus - Veevarustus

GetCapabilities päring: WMS 1.3.0

KMA vööndite WMS: https://gsavalik.envir.ee/geoserver/kmakitsendused/wms

 • kma_avalik_asjaoigus - Asjaõigus
 • kma_avalik_elekter - Elekter
 • kma_avalik_gaas - Gaas
 • kma_avalik_geodeesia - Geodeesia
 • kma_avalik_kaugkyte - Kaugküte
 • kma_avalik_kemikaal - Kemikaal
 • kma_avalik_looduskaitse - Looduskaitse
 • kma_avalik_maaparandus - Maaparandus
 • kma_avalik_muinsuskaitse - Muinsuskaitse
 • kma_avalik_reostusoht - Reostusoht
 • kma_avalik_ressurss - Ressurss
 • kma_avalik_riigikaitse - Riigikaitse
 • kma_avalik_side - Side
 • kma_avalik_transport - Transport
 • kma_avalik_veekogu - Veekogu
 • kma_avalik_veevarustus - Veevarustus

GetCapabilities päring: WMS 1.3.0 : WFS 2.0.0


Viimati muudetud: 14.03.2024 08:12
Tagasi algusesse