Skip to main content

ETAK layer names and descriptions

Tabelis on Eesti topograafia andmekogu (ETAK) kihid.

Kihi nime lõpus olev tähistus "_p" näitab, et sellel kihil asuvad ainult punktobjektid, "_j" tähistab joonobjekte, "_a" pindobjekte ning "_ka" kõlvikutega kattumises olevaid pindobjekte. "(kõlvik)" on lisatud selgituseks nende kihtide juurde, mis kokku moodustavad kõlvikute lausalise katte.

Ruumiobjektide arvud on toodud viimase põhikaardi jaoks iga aasta detsembrikuus tehtud väljavõtte seisuga. 

Kihi nimi Obj. arv Kihil olevate nähtuste loetelu
Pinnamood
E_101_kivi_p 106602 kivi, kivihunnik, kivine ala
E_102_nolv_j 21898 nõlv, looduslik järsak, karjääri serv
E_103_pinnavorm_j 9187 kaitsekraav, vall, juga
E_103_pinnavorm_p 23777 auk, tehisküngas, koobas, ebatasane ala, kärestik
Veekogud ja hüdrograafilised rajatised
E_201_meri_a (kõlvik) 469 meri
E_202_seisuveekogu_a (kõlvik) 114126 seisuveekogud (järv, tehisjärv, tiik jne)
E_202_seisuveekogu_p 1467 allikas
E_203_vooluveekogu_a (kõlvik) 5493 üle 8 meetri laiused vooluveekogud pindobjektina
E_203_vooluveekogu_j 856627 vooluveekogud (jõgi, oja, peakraav, kraav, kanal)
E_204_kaldajoon_j 133597 veekogu kaldajoon
E_205_hudrotehniline_rajatis_j 994 muul, pais, paadisild
E_206_truup_j 171708 truup
Kõlvikud
E_301_muu_kolvik_a (kõlvik) 28810 haljasala, jäätmaa
E_301_muu_kolvik_ka 1547 sadam, prügila, spordikompleks, karjäär, lennuväli, kalmistu
E_301_muu_kolvik_p 1274 üksikhaud, mälestusmärk
E_302_ou_a (kõlvik) 114336 eraõu, tootmisõu
E_303_haritav_maa_a (kõlvik) 57689 põld, aianduslik maa
E_304_lage_a (kõlvik) 305188 rohumaa, liivane ala, klibune ala, muu lage
E_305_puittaimestik_a (kõlvik) 166406 mets, põõsastik
E_305_puittaimestik_j 224231 puittaimede rida
E_305_puittaimestik_p 564867 harvik, salu, üksik puittaim
E_306_margala_a (kõlvik) 57070 madalsoo, raba, õõtsik, soovik
E_306_margala_ka 2660 roostik
E_307_turbavali_a (kõlvik) 409 turbaväli, mahajäetud turbaväli
Ehitised
E_401_hoone_ka 887769 elu- või ühiskondlik hoone, kõrval- või tootmishoone, vundament, vare, ehitatav hoone
E_402_korgrajatis_p 3328 korsten, sidemast, torn, valgusmast (kõrgus üle 18 meetri)
E_403_muu_rajatis_ka 34983 kasvuhoone, katuselaune, muu
E_403_muu_rajatis_p 1162 muu rajatis (kõrgus on väiksem, kui 18 meetrit) punktobjektina
E_404_maaalune_hoone_ka 3690 kelder, garaaz, muu
E_405_piire_j 88492 piirdeaed, kiviaed, müür, tehissein
Transport
E_501_tee_a (kõlvik) 11896 teeala ja plats
E_501_tee_j 653816 teed-tänavad
E_502_roobastee_j 4440 rööbasteed
E_503_siht_j 75934 metsasiht
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_j 15406 ülevedu, sõidutakistus, purre, autotunnel, jalakäijate tunnel
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_ka 2552 sild (sh viadukt)
Tehnovõrgud
E_601_elektriliin_j 17695 elektriliinid alates 1 kV pingearvust
E_602_tehnopaigaldis_p 17990 trafo, elektrituulik, mahuti
E_603_torujuhe_j 954 maapealne torujuhe
Lisakihid Eesti põhikaardil
Korgus_j 195237 2,5 meetrise vahega samakõrgusjooned
Korgus_p 142167 iseloomulikud kõrguspunktid küngaste tippudes ja lohkudes
Kohanimi_p 129462 haldusüksuste ja maaüksuste nimed, loodusnimed, muud nimed
Piir_j 3 riigipiir ja kontrolljoon

Last update: 10.01.2020 15:44
Back to beginning