X-GISi õpituba (artikleid: 27)

Tutvu kaardiakna põhikomponentidega pildi abil.

X-GIS kaardiakna põhikomponendid

Suve lõppedes kutsus maa-amet kõiki inimesi märkima oma selle suve lemmik ujumiskohti kaardile. Nüüd kordame üleskutset talisupluskohtade kaardistamisega.

Kaardi vaatamiseks ja ujumiskoha märkimiseks ava ujumiskohtade kaardirakendus.

 1. Tööriistaribal vali "Tagasiside" nupp   ja märgi esmalt punkt kaardile.
 2. Avanevas tagasiside aknas vali teate liigiks "Märgi lemmik talisupluskoht".
 3. Teate lahtrisse kirjuta supluskoha nimi või tore ujumiskohta iseloomustav kommentaar.
 4. Soovi korral lisa ujumiskoha pilt "Lisa fail" nupul klikkides.
 5. Lõpuks saada teade.

Märgitud koht ilmub peale lehe värskendamist kaardil nähtavale.

Ujumiskoha lisamise juhend

Kaardiakna ülemises servas paikneb universaalne otsingukast, mille abil saab otsida:

 1. aadresse (sh haldus- ja asustusüksusi, liikluspindasid, väikekohti);
 2. huvipunkte;
 3. kohanimeobjekte;
 4. kaardikihte X-GIS kihtide kataloogist (leitud kihte saab kaardile lisada).
Otsib aadresse, huvipunkte, kohanimeobjekte ja kaardikihte

Otsingu tegemiseks on võimalik otsingukasti sisestada:

 • aadress (nt Mustamäe tee 51) - tagastatakse korrektne täisaadress (nt Mustamäe tee 51, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond);
 • ADR_ID (ehk aadressi identifikaator) lisades ette trellid (nt #2290414);
 • ADS_OID (ehk aadressiobjekti identifikaator) (nt CU00444966);
 • katastriüksuse tunnus (nt 78407:701:6840);
 • EHR kood (ehk ehitisregistri kood, nt 104016838);
 • koordinaatpaar - tulemuseks kuvatakse koordinaadile vastav aadress või katastriüksus;
  • L-EST (nt 6470252.48, 593297.14 )
  • geograafiline (nt 58.36281, 25.594144)
 • märksõna - sisestades märksõna, kuvatakse märksõnale vastavaid tulemusi (nt mesila: kuvatakse "mesila" sõnaga seotud aadresse, huvipunkte, kohanimeobjekte ja kaardikihte).

Kasulikud vihjed!

 1. Kui otsinguvasteid on enam kui viis, näeb kasutaja vaikimisi 5 vastet. Tulemuste loendit saab pikendada kuni 100 vasteni klikkides nupul 5+ ning taas vähendada viieni klikkides nupul 5.
 2. Täpse kirjapildi puudumisel või suvalise tekstiosa asendamiseks otsingus kasuta tärni (*) või protsendimärki (%). Otsingu alustamiseks vajuta nupul "Otsi" (nt *saare*).

Infopäring on kaardil olevate nähtuste kohta interaktiivselt info küsimine. Eraldi nuppu infopäringu tegemiseks ei ole, vastuse annab klikk huvipakkuval objektilPäringu tulemusena avatakse infopäringu aken ning kuvatakse loendina infopäringuga leitud objektid ja nende info. Kasutaja saab valida loendist endale huvipakkuva.

Näiteks klikkides katastriüksusel avaneb infoaken selle katastriüksuse andmetega.

Klikkides katastriüksusel avaneb infoaken selle katastriüksuse andmetega

Infopäringu aknas on tulemuseks:

 • klikitud punkti asukohas oleva nähtuse info (kui vastav kiht on sisse lülitatud);
 • klikitud punkti koordinaadid ja kõrgus merepinnast;
 • klikitud punktiga seotud metainfo teave - kaardilehe number, viimase ortofoto lennuaeg, LiDAR andmete aasta, millised ortofotod, põhikaardilehed ja muud ajaloolised kaardid on selle koha kohta olemas.

Infopäringu akna päises on võimalused:

 • Mahuta - mahutab väljavalitud objekti kaardiaknasse.
 • Näita mõõtmeid - nupule vajutades kuvatakse pindobjekti puhul lõikude pikkused ning objekti keskele pindala, joone puhul lõikude pikkused ja nurgad ning kogupikkus, punkti puhul punkti koordinaadid.
 • Kaldaerofotod - antud asukoht avatakse uude veebilehitseja aknasse Fotoladu API vaadetega põhjast, lõunast, läänest ja idast.
Vaade objektile Fotoladu API vaates
Vaade objektile Fotoladu API vaates

Kaardirakenduses on võimalik mõõta joone pikkust, objekti pindala (meetersüsteemis ja hektarites), ümbermõõtu, raadiust, kuvada lõikude nurki ja pikkuseid.

 1. Vali tööriistaribal mõõtmise nupp  .
 2. Vali avanevas mõõtmise aknas omale sobivad mõõtmise tingimused.
 3. Mõõtmiseks joonista kujund hiirega klikkides. Topeltklikk lõpetab tegevuse.
Mõõtmise aken ja mõõtmine

Kasulik teada! Kaardil olevate objektide mõõtmeid on võimalik näha ka konkreetse objekti infopäringu kaudu, valides dialoogiaknas "Näita mõõtmeid".

Avatud X-GIS-is saab kasutaja liikuda erinevate temaatiliste kaardirakenduste vahel. Kaardirakendust vahetades avaneb sama koht, aga juba uue rakenduse andmekihtidega.

 1. Kaardirakenduste loetelu avaneb klikates avatud kaardirakenduse nimel.
 2. Kaardirakenduse vahetamiseks valige avanenud rippmenüüst sobiv.
Kaardirakenduse vahetamine

Hea teada! X-GIS kaardirakenduste keskkonda on kirjeldatud üle 1700 andmekihi ning nende põhjal on loodud üle 40 erineva temaatilise avaliku kaardirakenduse. Neid kõiki saab vahetada ja nende sisu sirvida. Alati ajakohase ülevaate temaatilistest kaardirakendustest leiad geoportaal.maaamet.ee > Kaardirakendused

Aluskaarti kasutatakse kaardirakenduse teemakihtide alusena, aga seda saab vaadelda ka iseseisva kaardina.

Aluskaartide valikus on: hübriid, ortofoto, metsanduslik valevärvi ortofoto, kaart, Eesti põhikaart, reljeef ja reljeefvarjutus.

 1. Aluskaartide valik avaneb, kui liikuda hiirega "Aluskaardid" nupu kohale.
 2. Kaardi vahetamiseks tuleb soovitud aluskaardi pildil klikata.
Ortofoto valimine aluskaardiks

Grupeeritud aluskaardid

Mõnes temaatilises kaardirakenduses (nt ajaloolised kaardid, aadressiandmed jt) on aluskaartide nupu all saadaval ka grupeeritud aluskaardid.

Gruppidesse on koondatud kaartide, ortofotode ja fotoplaanide varasemad versioonid, sh vanad ortofotod. (Viite varasemate aastate ortofotodele ja ajaloolistele kaartidele leiab ka objekti infopäringu metainfo jaos.)

 1. Aluskaartide valik avaneb, kui liikuda hiirega "Aluskaardid" nupu kohale.
 2. Valides grupi ikooniga aluskaardi, avaneb kaardiakna paremas servas selle kaardigrupi kihtide eelvaade.
 3. Vali sobiv aluskaart eelvaateaknal klikates.
Leppemärk kaardikihi nime taga
Grupeeritud aluskaardid ajalooliste kaartide rakenduses

Kaardil kujutatakse objekte leppemärkidega. Leppemärkide seletused koondatakse tavaliselt kaardi legendi. Kaardirakenduse kaartide legendid leiab 1) kaardirakendusest või 2) maa-ameti geoportaalist.

Leppemärgid kaardirakenduses

1. Leppemärk kihi nime taga

Üldjuhul on iga kaardikihi nime taga selle kihi leppemärkide nupp  . Legend ilmub, kui kursoriga nupu kohale liikuda.

Leppemärk kaardikihi nime taga
Leppemärgi seletus kihi nime taga
2. Aktiivse aluskaardi legend

Aktiivse aluskaardi legendi saab vaadata klikates aluskaartide nupul   ja liikudes avanevas hüpikaknas leppemärkide nupu kohale  .

Aluskaardi legend<
Aluskaardi legend
3. Kihtide info aken

Kaardirakenduse teemakihtide rea lõpus asub "Kihtide info" nupp  . Sellel klikkides avaneb "Kihtide info" aken. Aknas kuvatakse sel hetkel nähtavate kaardikihtide legendid. Akna sakki vahetades on kasutajal võimalik vaadata ka kõikide kaardikihtide legende.

Leppemärgid kihtide info aknas

Leppemärgid maa-ameti geoportaalis

1. Eesti põhikaart 1:10 000 legend

Eesti põhikaardi legendid on kätte saadavad maa-ameti geoportaalis Leppemärgid, juhendid ja abifailid lehel.

2. Ajalooliste topokaartide legendid

Ajalooliste topokaartide legendid on kätte saadavad maa-ameti geoportaalis Ajalooliste kaartide rakenduse kirjelduse lehel.

Kui oled avastanud vea aluskaardil või kaardiandmetes, siis on võimalik sellest meile teada anda ja soodsatel asjaoludel võib juba mõne tunni või mõne päeva pärast see kaardirakendustes lahendatud olla.

 1. Igas X-GIS kaardirakenduses on kaardiakna paremas servas tööriistaribal nupp "Tagasiside"  .
 2. Nupul klikkides palutakse "Märgi asukoht kaardil...".
 3. Avaneb tagasiside aken. Vali sobiv teate liik.
 4. Sisestage teate tekst.
 5. Soovi korral on võimalik lisada illustreeriv fail või foto ning linnutada kastike kui soovite tagasisidet.
 6. Saada.
Tagasiside aken

Hetk hiljem laekub saadetud info maa-ametile, kus vaadatakse ja kontrollitakse olukord üle. Juhul kui soovisite tagasisidet, siis antakse teile teada, kuidas edastatud ettepanek lahendatakse (nt millal uuendus kaardile jõuab).

Kasutaja saab soovi järgi hõlpsasti kaardikihte sisse ja välja lülitada ehk kaardikihte juhtida.

 1. Ava maa-ameti geoportaalis kaardirakenduste leht ning valige sealt kaardirakendus, nt Looduskaitse.
 2. Rakenduse vasakus servas paiknevad selle kaardirakenduse teemakihid.
Kaardirakenduse teemakihid
 1. Sisse lülitatud kaardikihtide ees on kastikesed "linnutatud" ning need andmed kuvatakse kohe ka kaardiaknas.
 2. Mõned kihid on küll vaikimisi sisse lülitatud, aga on kuvamismõõtkavast väljas. Sel juhul on kihtide nimed loendis tuhmid. Nende andmete nägemiseks tuleb kaardipilti sisse/välja suurendada.
 3. Mõnede andmegruppide/kaardikihtide ees olevad kastikesed on tühjad. Nende andmete nägemiseks tuleb kasutajal kiht ise sisse lülitada, mille tulemusena kuvatakse andmed kaardiaknasse.
Kaardirakenduse kaardikihid
Sisse lülitatud (a), kuvamismõõtkavast väljas (b) ja sisse lülitamata (c) kaardikihid

Saad endale huvipakkuvad andmekihid sisse lülitada ning parasjagu mittehuvitavad andmekihid välja lülitada ehk kaardiaknasse kuvatav sisu on Sinu juhtida, head katsetamist!

Kasulik vihje! Kaardirakenduse legendi päises real "Kaardirakenduse teemakihid" paremas servas on nupuke "Kihtide info"  . Sellel klõpsates avaneb esmalt vaade "Nähtavad kihid" ehk antud hetkel kaardiaknasse kuvatavate andmekihtide loetelu ning neid iseloomustavad põhiparameetrid (sh nähtavusulatus) ning on ka vaade "Kõik kihid", mille peale kuvatakse kõik antud rakendusse kirjeldatud andmekihtide loetelu koos neid iseloomustavate põhiparameetritega (legendipilt, nähtavusulatus, infopäringu olemasolu, kihi tüüp). Head avastamist!

Kaardirakendustes on kaardikihte, mille andmeid saab alla laadida. Samuti on kaardikihte, mille andmeid ei saa alla laadida.

 1. Andmete allalaadimise võimalusele osutab kihi seadete nupp  :
  • kui hammasratas on roheline  , siis on kihi andmed allalaaditavad,
  • kui hammasratas on seest valge  , siis andmeid alla laadida ei saa.
 2. Klikates kihi seadete nupul  , avanevad täiendavad seaded. Allalaaditavate andmetega kihi seadetes on ka allalaadimise nupp  .
 3. Klikates allalaadimise nupul avaneb ekspordi dialoogiaken, kus saab valida sobivad tingimused ning andmed alla laadida (eksportida).
Kohapärimuse teksti kihi andmete alla laadimine

Kaardiakna hetkeseis on võimalik salvestada lingina ehk järjehoidjana ning jagada teiste kasutajatega. Selleks tuleb:

 1. valida tööriistaribal nupp "Järjehoidjad/jagamine"  ;
 2. avanenud "Kaardi jagamise valikud" aknas kopeeri link  .

Selliselt on võimalik jagada näiteks mõnele objektile sisse suumitud või muudetud kihtidega personaalset kaardivaadet.

Kaardi jagamiseks lingi loomine

Kaardirakendusse sisse logimine pakub kasutajale lisavõimalusi järjehoidjate haldamisel.

 1. Vali tööriistaribal nupp "Logi sisse" .
 2. Autentimine on võimalik ID-kaardi, Mobiili-ID või Smart-ID'ga.
 3. Peale sisse logimist asendub sisselogimise nupp väljalogimise nupuga  , mille kohal hiirega hõljudes kuvatakse kasutaja nimi ning millel klikates logitakse kasutaja välja.

Sisse loginud kasutajale kuvatakse järjehoidja / jagamise nupul   klikates järjehoidjate haldamise aken, kus kasutaja saab valida, kas soovib järjehoidjat jagada, muuta selle nime, üle kirjutada või kustutada:  .

Järjehoidja nimel klikkimine avab vastava kaardirakenduse uues vaheaknas. 

NB! Pikalt aktiivse kasutuseta töösessioon aegub ning salvestamata muudatused võivad kaotsi minna.

Järjehoidjate haldamise aken

Kaardipilti koos sellele joonistatud objektidega on võimalik 1) välja trükkida,  2) salvestada PNG pildina või 3) vormistada PDF failina.

 1. Vali tööriistaribal nupp "Trükkimine"  .
 2. Avanevas trükkimise aknas vali sobiv tegevus.
Trükkimise dialoogiakna avamine

1. Kaardipildi väljatrükkimine oma printeris

 1. Vali trükkimise aknas "Trüki (PNG)".
 2. Avaneb printimise dialoogiaken, kus kasutaja saab määrata sihtkohaks oma printeri (või printimise pdf-i), lehe paigutuse jm printimisega seotud seaded.
 3. Väljatrükil on joonmõõtkava ja viide maa-ametile. NB! Kaardikihtide legendi trükisele ei lisandu.

2. Kaardipildi salvestamine PNG pildina

 1. Vali trükkimise aknas "Lae alla (PNG)".
 2. Kaardipilt salvestatakse arvutisse PNG-failina.
 3. Pildil on joonmõõtkava ja viide maa-ametile. NB! Kaardikihtide legendi trükisele ei lisandu.

3. Kaardipildi vormistamine PDF failina.

 1. Vali trükkimise aknas "Loo PDF fail".
 2. Kasutaja saab määrata väljatrüki mõõtkava (NB! mõõtkava määramine võib mõjutada kaardile kuvatavate kaardikihtide kuvamist), formaadi (A4 või A3), lisada oma pealkirja ja selgitava kirjelduse. 
 3. PDF faili lisandub automaatselt valitud mõõtkava, kaardipildi nurgapunktide koordinaadid, avatud kaardikihtide legend, aktiivse infopäringu teave  ja viide maa-ametile.

Hea teada! Kui printimise võimalus puudub või on soov tellida suuremõõtmelist väljatrükki paberile, siis on võimalik tellida Maa-ametilt kaardide väljatrükk. Tegemist on digitiaalsete kaartide kõrgkvaliteedilise plotterväljatrükiga paberkandjale. Trükitaotluse vorm avaneb teenuse lehel, kus saate täpsustada väljatrüki piirkonda, kujundust, andmekihte jm. Teenus on tasuline, hind sõltub soovitud trükiste mõõtmetest ja arvust.

X-GIS võimaldab leida seadme (nt nutitelefon) asukohta ja seda kaardil näidata ehk võimaldab positisioneerimist.

 1. Vali navigatsiooniribal "Positsioneeri" nupp  . (NB! Ilmselt küsitakse siis luba asukoha tuvastamiseks. Keeldumisel seadme asukohta ei tuvastata.)
 2. Esimese klikiga sellel nupul leitakse seadme asukoht ning näidatakse seda kaardil sinise mummuga
 3. Teise klikiga sellel nupul hakatakse seadme asukohta jälgima. Samuti avaneb väike aken seadme asukoha koordinaatidega. Asukoha muutumisel koordinaadid uuenevad samuti.
Positsioneerimine X-GIS-is

X-GIS kaardirakenduses näeb konkreetse asukoha koordinaate kolmel moel:

1. Kaardiaknas hiirekursoriga peatudes kuvatakse kursori asukoha koordinaadid kaardiakna alumises servas koordinaatide paneelil. Kasutaja näeb L-EST koordinaate (X,Y), geodeetilisi koordinaate (B,L) ning kõrgusinfot merepinnast (EH2000).

Koordinaadid koordinaatide paneelil
Koordinaatide paneelile ilmuvad kursori peatumisel asukoha koordinaadid ja kõrgus merepinnast

2. Kaardiaknas soovitud kohal klikkides tehakse infopäring ning infopäringu akna päisesse kuvatakse klikitud asukoha koordinaadid XY (L-EST), BL (geodeetilised) ja  kõrgusinfo (H).

Koordinaadid infopäringu aknas
Infopäringu aknas on näha klikitud asukoha koordinaadid ja kõrgus merepinnast

3. Aktiveerides "Märgi asukoht" nupu   ja seejärel kaardil klikkides, kuvatakse asukohta kollane marker ja avaneb märgitud asukoha koordinaatidega infoaken.

Asukoha märkimise režiimis avanev koordinaatide aken

Hea nipp! Kui sul on koha koordinaadid juba teada ning soovid seda kaardil näha, siis sisesta koordinaadid (nt 6401033.94, 682337.7) otsingukasti. Otsingutulemustes vali "Koordinaadid" ning tulemuseks näidatakse seda asukohta kaardil. Otsing toimib ka geodeetiliste koordinaatidega (nt 57.713943, 27.060016).

Asukoha otsing koordinaatidega
Asukoha otsing koordinaatidega

Vaikimisi on X-GIS-is geodeetiliste koordinaatide kuvamine kraadidena. Kasutaja saab ise muuta, millises geodeetiliste koordinaatide formaadis ta koordinaate näeb: 

 • kraadidena - DD,dddddd° nt BL: 59.434008°, 24.743044°
 • kraadide ja minutitena - DD°MM.mmmm′ nt BL: 59°26.040′, 24°44.583′
 • kraadide, minutite ja sekunditena - DD°MM′SS.sss″ nt BL: 59°26′2.428″, 24°44′34.957″

Koordinaatide kuvamise seadistamiseks:

 1. Ava kaardiakna all servas koordinaatide paneel sellel hiirega klikkides.
 2. Vali linnukesega märkides, millisena soovid koordinaatinfot paneelis kuvada.

Seadistused avalduvad ka infopäringu aknas kuvatavatele koordinaatidele.

Koordinaatide valimine koordinaatide paneelis ja nende kuvamine

Harilikult on kaardi põhjasuund suunatud üles, mida kinnitab ka "Põhjasuund" nupp   navigatsiooniribal. Kasutajal on võimalik ise põhjasuunda pöörata 1) puutetundlikus seadmes, samuti 2) tavalisel kuvaril.

 1. Puutetundlikus seadmes saab kaarti pöörata kahe sõrmega.
 2. Tavalisel kuvaril klaviatuuri ja hiire abil, hoides samaaegselt all Shift- ja Alt-klahve ning hiire vasaku klahviga pöörates.
 3. Põhjasuuna orienteerib tagasi õigesse asendisse "Põhjasuund" nupp  , mis asub navigatsiooniribal.
"Põhjasuund" nupp näitab tegelikku põhjasuunda

Läbi URL-i pöördumise võimalus on eelkõige mõeldud pöördumiseks kaardirakendusse mõnest veebipõhisest portaalist, kodulehelt või andmebaasist. Pöördumist saab teha kasutades parameetritena aadressi, koordinaate, katastriüksuse tunnust. Täpsema infot pöördumiste tehniliste võimaluste kohta leiate artiklist "Pöördumine kaardirakendusse läbi URLi".

"Minu kihid" plokis on kasutajal võimalik lisada oma kihte. Üks võimalustest on see ise kaardile joonistada. Võimalik on lisada nii punkt-, joon- kui pindobjekte ning määrata neile kujundus ja lisada tekstilist infot.

NB! Selleks, et joonistatud kihid kaardil säiliksid on kindlasti vaja salvestada loodud sisu järjehoidjasse.

Järjehoidjat saab salvestada nii

 • avaliku kasutajana
 • kui ka sisseloginud kasutajana.

Sisseloginud kasutaja eelis on, et hiljem saab sama järjehoidja sisu muuta ning piirata kaardi funktsionaalsust (näiteks peita ära üleliigsed nupud).

Lisatud videojuhend näitab, kuidas luua täiendavate tekstiväljadega punktkiht.

Piltjuhend: Oma kihi joonistamine, alla laadimine ja järjehoidja salvestamine

Videojuhend 3 min (2:21)

Aluskaardi valikusse saab kasutaja ise lisada omale sobiva(id) aluskaardi kihte.

 1. Vali külgpaneeli plokis "Minu kihid" tööriist "Lisa kiht" . Avanevas aknas sisesta "Kihtide kataloog" saki otsingukasti otsitava kihi nimi.
 2. Leides loetelust sobiva kihi, tuleb enne kaardi lisamist valida määrang "Lisa aluskaardiks".
 3. Soovi korral saab kihile anda meelepärase nime. Vajutades nupule "Lisa", lisatakse valitud kiht aluskaartide komplekti. Lisatud kiht käitub kui aluskaart. Aluskaardina saab lisada kõiki kihte, mis on kihtide kataloogis saadaval - näiteks katastripiiride kihi.
 4. Lisatud aluskaardi eemaldamiseks tuleb vajutada kihi ikooni ülanurgas olevale prügikasti märgile ja eemaldamise valik kinnitada.

NB! "Minu kihid" blokki lisatud kihid, aluskaardid või enda joonistatud kihid säilivad kaardirakenduses ainult salvestatuna järjehoidjasse.

Videojuhend 1 min (0:53)

Kasutaja saab määrata kaardiaknale sobiva mõõtkava.

Mõõtkava seadistamise aken paikneb kaardiakna all vasakus nurgas, see avaneb klikkimisel. Mõõtkava saab valida:

 • ette antud loendist;
 • sisestades väärtuse käsitsi. 

Valiku järgselt kuvatakse kaardipilt soovitud mõõtkavas.

Sobiva mõõtkava valimine

Kasulik vihje! Mõõtkava on võimalik valida ka PDF-dokumendi loomisel, mis avaneb trükkimise nupu alt   tööriistaribal.

X-GIS kaardirakenduste keskkonda on kirjeldatud üle 1700-e erineva andmekihi ja mis on kasutuses enam kui 40-s eriteemalises kaardirakenduses. Kaardirakenduste kaudu vahendatakse erinevate omanike poolt hallatavaid andmeid erinevatest ruumiandmekogudest.

X-GIS keskkonnas on võimalik kokku pärida erinevaid andmekihte erinevatest kaardirakendustest ja panna need ühte kaardiaknasse kokku.

 1. Vali kaardirakendus mille soovid nö "rakenduse põhjaks" võtta, antud näites valime selleks "Ajaloolised kaardid".
 2. Huvipakkuval teemal kaardikihi otsimiseks sisesta universaalotsingu lahtrisse huvipakkuv märksõna, nt "Mahe". Otsing leiab mõned mahe-nimelised kaardikihid, valime näiteks "Mahepõllumajandusmaa", klõps otsingutulemustes vastaval kihil lisab selle täiendavalt "Minu kihid" alla legendiaknas.
 3. Kordame sama tegevust, otsides seekord hoopis teise kaardirakenduse andmekihti, nt seekord märksõna "Müra". Otsing leiab rohkelt müra-nimelisi kaardikihte, valime näiteks "Maanteeliiklusmüra ööpäeval (2022 strateegiline)", klõps otsingutulemustes vastaval kihil lisab selle täiendavalt "Minu kihid" alla legendiaknas.

Nii on võimalik kokku pärida erinevaid teemakihte erinevatest kaardirakendustest täpselt nii nagu soov ja huvi. Head katsetamist!

Erinevate temaatiliste kaardikihtide kokku toomined
Erinevate temaatiliste kaardikihtide kokku toomine

X-GIS rakendustes on funktsionaalsus, mis võimaldab kasutajal kaardikihi või aluskaardi läbipaistvust ise reguleerida.

Läbipaistvusega manipuleerimine on kasulik olukordades, kus ...

a) kaardikihi kujundus katab meie jaoks samuti olulise teise kihi või aluskaardi objekti (nt ühes kihis objekt kattub teise kihi objektiga või objekti täitevärv on määratud liiga intensiivne ja aluskaart ei paista piisava detailsusega läbi) või

b) põhimõtteliselt on võimalik ka kaht erinevat aluskaarti omavahel kaardile kuvada nii et pealmine aluskaart ei kataks alumist aluskaarti täielikult ära

 

Esmalt kaardikihi läbipaistvuse muutmisvõimalus

Kaardirakendustes legendiaknas on iga kaardikihi seadetes võimalik kihi läbipaistvust kasutajal ka ise vajadusel liuguriga muuta ja sellega kaardipildi loetavust teatud juhtudel paremuse poole manipuleerida.

Näide. Maakatte kõrgusmudel, mis näitab taimkatte, hoonete jm objektide kõrgust maapinnas on kujunduses üsna intensiivne ning katab suuresti aluskaardi. Vasakpoolsel pildil on kihi läbipaistvus 100 %-line ehk nii nagu kaardikujunduses see on määratud, parempoolsel pildil on kihi läbipaistvust vähendatud ca 40 %-le ning nüüd on ka aluskaart paremini loetav.

Andmekiht katab mõnikord aluskaardi
Andmekiht katab mõnikord aluskaardi
Andmekihile saab kasutaja määrata läbipaistvuse
Andmekihile saab kasutaja määrata läbipaistvuse

 

Teises näites katsetame korraga kaht aluskaarti kaardiaknas loetavaks teha, kasutades rakenduse aluskaardiks põhikaarti, seejärel lisame käsitsi juurde ajakohase ortofoto ning teeme nii et mõlemad aluskaardid täiendavad teineteist.

Samm 1. Avame X-GIS rakenduse, nt Maainfo

Samm 2. Valime aluskaardiks "Põhikaart (reljeefivarjutusega)

Aluskaardi valik
Aluskaardi valik

Samm 3. Lisame rakendusele Minu kihtide alla kihi "Ajakohane ortofoto"

Täiendava aluskaardi lisamine rakendusele
Täiendava aluskaardi lisamine rakendusele

Samm 4. Muudame Minu Kihtide all "Ajakohane ortofoto" andmekihi läbipaistvust selliselt, et ka "Põhikaart" kumaks taustal läbi ja kaks aluskaarti üksteist täiendaks

Lisatud aluskaardile läbipaistvuse määramisega muutuvad mõlemad aluskaardid üksteise peal loetavaks
Lisatud aluskaardile läbipaistvuse määramisega muutuvad mõlemad aluskaardid üksteise peal loetavaks

Olemegi saavutanud olukorra, kus vajadusel saab kaks aluskaarti koostöös toimima panna X-GIS kaardirakenduste keskkonnas, head katsetamist!

Kaardirakendus X-GIS tutvustus 49 min (48:20)

Video peatükid

 • - X-GIS kasutajaliidese ülevaade
 • - Kaardirakenduste valik ja vahetamine, keelevalik
 • - Legend, kihtide info
 • - Navigeerimine kaardiaknas
 • - Tööriistariba
 • - Mõõtmine
 • - Printimine, väljatrüki haldamine
 • - Ülevaatekaart, autoriõigused
 • - Koordinaadi paneel, koordinaadi kuju valikud
 • - Mõõtkava valiku võimalused
 • - Aluskaardid, aluskaartide vahetamine
 • - Otsingupaneel
 • - Kaardirakenduse kihtide paneel
 • - Minu kihid paneeli võimalused
 • - Infopäringu võimalused

Kaardirakenduse X-GIS "Minu kihid" ja "Järjehoidja" tööriistade kasutamine 44 min (43:47)

Video peatükid

 • - Sissejuhatus
 • - Kaardirakenduse põhja valiku võimalused
 • - "Järjehoidja" funktsionaalsuste lühitutvustus, kaardilingi jagamine
 • - Autenditud kasutaja "Järjehoidja" lisavõimalused, kaardikomponentide juhtimine jmt
 • - "Minu kihid" ehk oma rakenduse/töökeskkonna loomine X-GIS-is
 • - Kataloogide/andmegruppide jaotuse loomine "Minu kihid" paneeli alla
 • - Välisest teenusest kihtide lisamine
 • - Kihtide kataloogist kihtide otsimine, lisamine
 • - Tühi kiht ehk oma kihtide loomine ja nende struktuuri (punkt, joon ja pindobjektid), sümboli valik, oma andmeväljade lisamine
 • - Redaktor - oma kihti objektide joonistamine, andmete lisamine ja muutmine
 • - Andmete salvestamine, uue järjehoidja loomine
 • - Loodud kaardiakna "uputamine" oma kodulehele, kaardi jagamise valikud, iFrame kood
 • - Kaardiakna komponentide ja funktsionaalsuste haldamine, muutmine
 • - "Jälgi teekonda" funktsionaalsus
 • - Enda loodud andmekihtide alla laadimine, jagamine, alla laaditavad failivormingud
 • - "Minu kihid" olulisemad tööpõhimõtted
 • - Koolituse küsimustele vastamine

Alati kui tekib küsimusi X-GIS kasutusvõimaluste ja funktsionaalsuste kohta, leiad kiiresti info igas rakenduses oleva abi nupu alt, mille peale avaneb X-GIS kasutusjuhend.

 1. Avage maa-ameti kaardirakenduste keskkond X-GIS.
 2. Kliki X-GIS avavaates paremas servas tööriistariba nupul "Abi"  .
 3. Avaneb kaardirakenduse kasutajajuhend, kus on ükshaaval iga X-GIS nupp ja funktsionaalsus detailselt lahti kirjeldatud.
Kasutusjuhend 'Abi' nupu alt
Kasutusjuhend 'Abi' nupu alt
X-GIS Kasutusjuhend
X-GIS Kasutusjuhend

X-GIS kaardirakendustel võib teinekord avaneda ka rakenduse-spetsiifiline kasutusjuhend. X-GIS rakenduste üldine kasutusjuhend on alati ajakohaseim seis Maainfo kaardirakenduses.Viimati muudetud: 31.08.2023 13:49
Tagasi algusesse