Teenuste õpituba (artikleid: 7)

Ruumiandmete kasutamiseks üle interneti pakub maa-amet ruumiandmeteenuseid.
Sõltuvalt eesmärgist saab neid lihtsustatult jagada:

 • vaatamisteenused (nt WMS, WMTS), mis visualiseerivad andmeid ja edastavad need kasutajale rasterpildina (nt PNG, GIF, JPEG)
 • allalaadimisteenused (nt WFS, WCS), mille eesmärk on andmete levitamine; kasutajani jõuavad vektorkujul ruumiandmeobjektid koos tabelandmetega või analüüsiks ja modelleerimiseks sobivad rasterandmed

WMSWeb Map Service, WMTSWeb Map Tile Service, WFS Web Feature Service, WCSWeb Coverage Service


Selliseid ruumiandmeteenuseid kasutavad kaartide näitamiseks ja andmete jagamiseks ka erinevad kaardirakendused. Näiteks maa-ameti X-GIS kaardirakendus, Google Maps, OpenStreetMap jt


Teenused kui päringud

Teenused töötavad päringute alusel. Päringud tehakse teenuse serverile, mille tulemusena edastatakse:

 • kaardipilt (päring GetMap),
 • andmed (päring GetFeature, GetCoverage) või
 • nt metaandmed (päring GetCapabilities).

Teenuse põhiaadress on ?-märgist vasakul (vt. allpool), päringu parameetrid paremal pool. 

1. Kaardipildi päringu näide, kus tulemus edastatakse PNG pildina. Päringu sisust aru saamise hõlbustamiseks on parameetrid näites eraldi ridadel (päringu tegemiseks kliki lingil):
https://teenus.maaamet.ee/ows/ajakohane-haldusjaotus?
service=wms&
version=1.3.0&
request=GetMap&
layers=AJAKOHANE_HALDUSJAOTUS&
BBOX=6348000%2C315814.0164899882%2C6656200%2C789185.9835100118&
width=768&height=464&
crs=EPSG%3A3301&
styles=&
format=image/png

2. Andmete päringu näide, kus andmed edastatakse GML vormingus:
https://teenus.maaamet.ee/ows/ajakohane-haldusjaotus?service=wfs&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=ms:merepiir

3. Metaandmete päringute näited, kus teenuse kirjeldus on XML vormingus:
https://teenus.maaamet.ee/ows/ajakohane-haldusjaotus?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities
https://teenus.maaamet.ee/ows/ajakohane-haldusjaotus?service=wfs&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Kaardipildi või ruumiobjektide vastu võtmiseks on kasutajal kõige lihtsam kasutada mõnda sobivat GIS tarkvara (nt ArcGIS, Mapinfo, MicroStation, AutoCAD või vabavaralised QGIS, Google Earth). Selline tarkvara koostab teenuse serverile päringu inimese eest ning visualiseerib või tõmbab andmed serverist. WMS teenuse andmeid Eesti ala kohta saab vaadata ka maa-ameti kaardirakenduse X-GIS abil.

Kasutajal on 1) vaja teada teenuse aadressi, 2) kasutada teenuse aadressi GIS tarkvaras serveriga ühenduse loomiseks 3) lisada teenuse kiht kaardiaknasse.

Näiteks vabavaralise QGIS tarkvaraga valida menüüst:

 1. "Kiht" -> "Lisa kiht" -> "Lisa WMS/WMTS kiht..." - avaneb "Andmeallika haldur"-i aken.
 2. Valida "Uus" (Loo uus teenuse ühendus) - avanevas aknas sisesta "URL" reale teenuse aadress ning "Nimi" reale omale sobiv nimetus selle teenuse jaoks.
 3. Vajuta "OK". (vt joonis 1)
 4. Teenusega ühenduse loomiseks vali samas "Andmeallika haldur"-i aknas kihtide loendist lisatud uus teenus ning vali "Ühenda".
 5. Kuvatakse teenuse kihid. Vali kiht, mida soovid kaardiaknas näha ja vajuta "Lisa". (vt joonis 2)

Vaata lisaks: WMS teenuse kasutusjuhendid.

Joonis 1. WMS/WMTS ühenduse loomine QGIS tarkvaraga
QGIS kaardiaknas halduspiirid ja kihtide lisamise aken
Joonis 2. WMS/WMTS kihi lisamine kaardiaknasse

Andmete kasutamiseks läbi teenuse peab kasutaja teadma teenuse aadressi.

Maa-amet jagab oma ruumiandmeteenuste aadresse ruumiandmete kataloogis, kus avaldatakse teenuste ja samuti ruumiandmete kirjeldusi ehk metaandmeid.

Ruumiandmete kataloogis on filtriga esile toodud maa-ameti teenuste metaandmed

Näiteks on kataloogis kirjeldatud haldus ja asustusjaotuse vaatamisteenus, kust kasutaja leiab ka selle teenuse aadressi GetCapabilities päringuna: https://teenus.maaamet.ee/ows/ajakohane-haldusjaotus?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Metaandmete vaade
Teenuse metaandmete vaade selle teenuse aadressiga

Kuna ruumiandmeteenused toimivad üle veebi, siis ei ole võimalik neid kasutada ilma võrguühenduseta.

Andmete uuenemise sagedus teenuses on kirjeldatud ruumiandmete kataloogis teenuse metaandmetes. 

Selleks, et vaadata konkreetse teenuse uuenemistsüklit, leia esmalt soovitud teenuse kirje kataloogis. Kasutada saab näiteks otsingulahtrit või allika liigi filtrit. Avades soovitud kirje, leiab andmete uuenemise sageduse lehe alumisest osast tehnilise teabe alt.

 

Tasub silmas pidada, et täiendame kataloogi pidavalt ja igal kirjel ei pruugi veel uuenemise sagedust olla välja toodud. Sellisel juhul tasub võtta ühendust konkreetse teenuse andmete omanikuga. Vastutava asutuse/isiku kontaktandmed on samuti leitavad valitud kirje alumises osas.

X-GIS kaardirakenduste keskkonnas toimetades ja erinevaid teenuseid sirvides on võimalik igal hetkel kaardiaknas olevat kaardipilti kas omale a) failina salvestada, b) printerisse trükkimisele saata või c) kui printeri võimalus puudub või sooviks on suuremõõtmeline väljatrükk, siis ka Maa-ametisse esitada taotlus väljatrüki tellimiseks.

X-GIS rakendustes kaardipildi failina salvestamine

 1. Esmalt ava huvipakkuv temaatiline X-GIS kaardirakendus ning suurenda kaardipilt soovitud piirkonda ja suurendusastmes
 2. X-GIS kaardirakendustes kaardiakna paremas servas tööriistaribal asub nupp "Trükkimine"  
 3. Avaneb Trükkimise paneel, kus saad teha valiku, kas luua pdf-fail, laadida alla png-fail või trükkida (saata väjatrükiks oma printerisse)
 4. Tee omale sobiv valik
  • Lae alla (PNG) valiku puhul salvestatakse koheselt teie arvutisse kaardipilt PNG-failina
  • Loo PDF-fail valiku korral on võimalik mõnevõrra loodava PDF-faili parameetreid määrata, nt väljatrüki mõõtkava määrata (NB! Pane tähele, et mõõtkava määramine võib mõjutada kaardile kuvatavate kaardikihtide kuvamist), PDF-formaati (A3, A4) määrata, lisada vajadusel oma pealkiri ja selgitav kirjeldus.
Trükkimise nupu asukoht
Trükkimise nupu asukoht
Trükkimise valikud
Trükkimise valikud

X-GIS rakendustes kaardipildi oma printeris väljatrükk

 1. Esmalt ava huvipakkuv temaatiline X-GIS kaardirakendus ning suurenda kaardipilt soovitud piirkonda ja suurendusastmes
 2. X-GIS kaardirakendustes kaardiakna paremas servas tööriistaribal asub nupp "Trükkimine"  
 3. Avanenud Trükkimise paneelil vali "Trüki" (võimaldab kaardiaknas olev kaardipilt saata väjatrükiks oma printerisse)
 4. Avaneb printeri dialoogiaken, kus kasutaja saab määrata sihtkohaks oma printeri, lehe paigutuse jm.

NB! Pane tähele et kaardirakenduse kaardipildi jaoks on sobivam määrata printimiseks Horisontaalpaigutus

Trükkimine
Trükkimine

Kaartide väljatrükk paberile

Kui printimise võimalus puudub või on soov suuremõõtmeliselt trükkida paberile, siis on võimalik digitiaalsete kaartide plotterväljatrükk paberkandjale.

Teenuse lehel avaneb trükitaotluse vorm, kus saate täpsustada väljatrüki piirkonda, kujundust, andmekihte jm.

Mõned ruumiandmeteenused võivad olla koostatud nii, et teenuse ühele kihile on kokku pandud mitme erineva geomeetriatüübiga objektid (punktid, jooned või polügonid).

Selliste segageomeetriaga WFS-kihtide allalaadimine pole ArcGIS-ile ega QGIS-ile automaatselt jõukohane, kuna need tarkvarad suudavad teenusega ühendumisel ühele kihile sisse lugeda ainult ühe geomeetriatüübiga objektid (WMS-iga seda probleemi ei ole). Mõlema tarkvara puhul tuleb seega ühel kihil olevad eri geomeetriatüübiga objektid eraldi päringuga alla laadida.

Järgnevalt on näitena kasutatud muinsuskaitse kultuurimälestiste WFS-teenust, mille kihil „KPOIS Kultuurimälestiste registri objektid: kinnismälestis“ on kaks ruumikuju: punktid (kultuurimälestis) ja pinnad (kultuurimälestise ala).

Kultuurimälestiste kihi kaks ruumikuju
Kultuurimälestiste kihi kaks ruumikuju

Ruumikuju määramine ArcGIS-is 

ArcGIS-is saab ruumikuju määrata kogu teenusele ja selle kihtidele: 1) uue WFS-i ühendamise aknas (tööriistaribalt Insert > Connections > Server > New WFS Server) või 2) juba ühendatud teenuse Properties aknas (kataloogipuus paremklõps ühendatud teenusel > Properties).

Ruumikuju filter täpsustatakse WFS-ühenduse lisamise aknas sektsioonis Custom request parameters (vt joonis 1). Lisada tuleb parameeter 'cql_filter' ja Value ehk väärtus valida vastavalt soovitud geomeetriatüübile järgmiselt:

 1. punktobjektide filtreerimiseks:
geometryType(geom) IN ('Point','MultiPoint')
 1. joonobjektide filtreerimiseks:
geometryType(geom) IN ('LineString','MultiLineString')
 1. pindobjektide filtreerimiseks:
geometryType(geom) IN ('Polygon','MultiPolygon')
Ruumikuju määramine WFS-i ühendamise aknas ArcGIS-is
Joonis 1. Ruumikuju määramine WFS-i ühendamise aknas ArcGIS-is

Seejärel saab lisada soovitud kihid kaardiaknasse , paremklõpsates kihil ja Add To Current Map.

NB! Geomeetriavälja nimi (päringus sulgudes, nt 'geom') on ette määratud andmemudelis ja võib sõltuda ka tarkvarast. Erinevad maa-ameti teenused põhinevad eri andmemudelitel, mistõttu tuleb iga teenuse puhul eraldi teha kindlaks sobiv nimi, nt 'shape', 'geometry', 'geom' jm. Geoserveri teenuste puhul on võimalik geomeetriavälja nime pärida, sisestades WFS-i URL-i ja geomeetriavälja kirjeldava päringu muinsuskaitse WFS-i puhul järgmiselt:

https://gsavalik.envir.ee/geoserver/muinsuskaitse/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=DescribeFeatureType

Avanenud XML-failis on võimalik klahvikombinatsiooniga Ctrl + F üles leida rida GeometryPropertyType või PointPropertyType, milles on kirjeldatud geomeetriavälja nimi.

Muinsuskaitse WFS-i geomeetriavälja nimi tagastatud XML kujul
Joonis 2. Muinsuskaitse WFS-i geomeetriavälja nimi tagastatud XML kujul

Ruumikuju määramine QGIS-is 

QGIS-is saab WFS-teenusega ühendudes lisada ruumikuju filtri iga kihi kohta eraldi.

Pärast WFS-i lisamist (juhend WFS-iga ühendamiseks QGIS-is) tuleb avada andmeallika haldur, mille leiab tööriistaribalt, valides „Kiht“ > Data source manager või „Lisa kiht“ > Add WFS / OGC API - Features Layer…. Samuti võib klaviatuuril vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl + L.

Avanenud halduris tuleb (1) soovitud WFS rippmenüüst valida ja (2) vajutada siis „Ühenda“ (vt joonis 3). Seejärel peab (3) topeltklõpsama soovitud kaardikihi SQL väljal.

Ruumikuju filtri lisamine QGIS-is
Joonis 3. Ruumikuju filtri lisamine QGIS-is

Avaneb SQL-päringu koostamise aken, kus tuleb (4) kirjutada väljale „Kus“ vastavalt soovitud ruumikujule (vt joonis 4):

 1. punktobjektide filtreerimiseks:
geometryType(geom) IN ('Point','MultiPoint')
 1. joonobjektide filtreerimiseks:
geometryType(geom) IN ('LineString','MultiLineString')
 1. pindobjektide filtreerimiseks:
geometryType(geom) IN ('Polygon','MultiPolygon')

Seejärel tuleb (5) vajutada „OK“.

Pindobjekti ruumikujule vastava päringu koostamine QGIS-is
Joonis 4. Pindobjekti ruumikujule vastava päringu koostamine QGIS-is

Viimase sammuna tuleb (6) pärast filtreeritud kihi aktiveerimist (7) vajutada „Lisa“, millega lisatakse see kaardiaknasse (vt joonis 5).

Filtreeritud kihi lisamine kaardiaknasse QGIS-is
Joonis 5. Filtreeritud kihi lisamine kaardiaknasse QGIS-isViimati muudetud: 29.02.2024 15:51
Tagasi algusesse