Maardlate nimistu

Keskkonnaregistri maardlate nimistu on Eesti maismaal, piiriveekogudes, territoriaal- ja sisemeres ning majandusvööndis paiknevate maavarade andmekogu.
Keskkonnaregistri vastutavaks töötlejaks on Keskkonnaministeerium ning volitatud töötlejaks maardlate nimistu osas on Maa-amet.

Seisuga 11. jaanuar 2022 oli maardlate nimistusse kantud 953 maardlat.

Vastavalt Keskkonnaregistri seadusele on igaühel õigus avalike andmetega tutvuda ja teha neist väljavõtteid. Keskkonnaregistri maardlate nimistu andmed on avalikustatud Maardlate kaardirakenduse kaudu.

Maardlate nimistu ametliku informatsiooni ning ruumiandmete saamiseks palume koostada taotluse, milles teabe sisu all palume kirjeldada ka andmete kasutamise eesmärki ja näidata ära riigilõivu tasumise kuupäev. Ruumiandmeid väljastame eelkõige MapInfo tab- ja ESRI shp-formaadis aladena, kuid vajadusel on võimalik ka mõni muu formaat.

Alates 2010. aastast on keskkonnaminister andnud Maa-ametile volituse kooskõlastada maakonnaplaneeringuid, üldplaneeringuid või detailplaneeringuid, kui planeeritav maa-ala asub keskkonnaregistri maardlate nimistus oleval maardlal või selle osal. Maa-amet aktsepteerib planeeringutoimikute ja juurde kuuluvate menetlusdokumentide edastamist ka digitaalselt aadressile maaamet@maaamet.ee. Kui planeeringumaterjalid on saadaval interneti kaudu, siis ei pea dokumentide faile esitama ja piisab kaaskirjas märgitud dokumentide veebi- või serveriaadressist.

Infosüsteemi üldkirjeldus RIHAs

Viimati muudetud: 11.01.2022 09:03
Tagasi algusesse