Riigimaa kasutuse kaardirakenduse kirjeldus

Riigimaade kasutuse rakenduse kaudu avalikustatakse:
  • Maavalitsuste poolt enne 2017. aastat sõlmitud ajutise kasutuse lepingute ruumikujud ja info. Lepingud on sõlmitud vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.06.2007 määrusega 169 kinnitatud "Maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maa ajutiseks kasutamiseks andmise korrale" reformimata riigimaale. Kõik Maavalitsuste poolt sõlmitud lepingud on lõppenud ning reformimata riigimaa kasutamiseks enam lepinguid sõlmida ei ole võimalik.
  • Riigimaade kasutuse kaardirakenduse kaudu avalikustatakse Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) maadele jäävate poolloodusliku kooslusega alade (PLK) kasutamiseks sõlmitud rendilepingud ja alad, mille kohta ei ole rendilepingut sõlmitud, kuid mille kasutamiseks saab esitada RMK-le ettepaneku lepingu sõlmimiseks. Kaardil kuvatakse ka alad, mille kohta on juba PLK kasutamise lepingu sõlmimise ettepanek RMK-le esitatud.

Rakenduses kuvatav info on informatiivne ning Maa-amet ei vastuta andmete õigsuse eest. Kaardirakenduses kuvatavate PLK alade kohta tekkinud küsimuste korral palume pöörduda RMK poole (plk@rmk.ee).

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Ajutised kasutused
(lõppenud leping)
Riigimaa haldamise osakond
665 0782, 675 0126
Ei ole saadaval
RMK rendileping
(Lepinguga, lepinguta)
Riigimetsa majandamise keskus - Looduskaitse osakond Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Lähteülesanne
(uuendatakse kord ööpäevas,kihid annavad kõige ajakohasema seisu piiriettepanekute kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Ajutine kasutus - ajutiste kasutuste otsing oleku, omavalitsuse, asustusüksuse, ajutise kasutuse numbri, nimetuse ja KÜ tunnuse alusel. Tagastatakse ajutise kasutuse ruumikuju.
  • RMK PLK lepinguga - lepinguga seotud objetide otsingu sisendparameetriteks võivad olla, kohalik omavalitsus, KÜ tunnus, Lepingu number, Maakond ja PLK nimetus.
  • RMK PLK lepinguta - lepinguga seotud objetide otsingu sisendparameetriteks võivad olla, kohalik omavalitsus, maakond, KÜ tunnus, pindala ja PLK tüüp
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Lähteülesanne - otsing piiriettepaneku numbri või lähiaadressi alusel. Tagastatakse piiriettepaneku tsentroid.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS HTML5 versioon ( 2.9 MB, 18.09.2019 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 21.09.2021 11:46
Tagasi algusesse