Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu esitamine

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 142 kohaselt võib detailplaneering põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine on:

  1. üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine;
  2. üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine, krundi minimaal-suuruse vähendamine, detailplaneeringu kohustuslike alade ja juhtude muutmine;
  3. muu kohaliku omavalitsuse üksuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine.

Kui detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut, kuulub detailplaneeringu koosseisu üldplaneeringu teksti ja jooniste vastava osa muudatuste ettepanek.

Kui detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut, teeb kohaliku omavalitsuse üksus 30 päeva jooksul pärast detailplaneeringu kehtestamist muudatuse üldplaneeringusse.

PlanS-st tuleneb kohustus teavitada 30 päeva jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates maakatastripidajat ning edastada kehtestatud detailplaneering koos andmetega planeeringu kehtestamisega jõustunud maakasutus- ja ehitustingimuste ning kitsenduste kohta. Määruse "Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded" (edaspidi määrus) § 6 lõige 2 kohaselt tuleb planeeringu kehtestamise järel tehtud muudatused vormistada ja esitada maakatastri pidajale määruse nõuetest lähtudes. See tähendab, et üldplaneeringusse tehtavad muudatused peavad kajastuma ka planeeringu digitaalsetes kihtides. Kehtestatud detailplaneeringuga üldplaneeringusse tehtavad muudatused tuleb esitada maakatastri pidajale muudatuse aluseks oleva detailplaneeringu koosseisus.

Üldplaneeringu muutmist peab kajastama detailplaneeringu digitaalsete kihtide üldise info failis, mis on vormistatud määruse lisa 1 põhimõtete kohaselt. Andmete masinloetavuse vajadusest lähtuvalt täpsustatakse formaati ja täiendatakse väljaga YP_muutev, et see ei satuks märkuste välja koos teiste sisuliste märkustega. Üldplaneeringut muutvad kehtestatud kihid tuleb edastada (koostatud vastavalt määruse lisale 2) eraldi failina. See tagab, et planeeringute kohta käivad andmed (nii lisa 1 kohased metaandmed kui ka lisa 2 kohased tärkandmed) oleksid ajakohased ka Eesti geoportaalis.

Juhul kui üldplaneeringu muudatus puudutab ainult seletuskirja ja joonise esituskuju ei muutu, tuleb üldplaneeringu muutmise asjaolu kajastada ikkagi määruse lisa 1 kohaselt vormistatud failis, märkides kihi plan_ala üldplaneeringut muutvana.

Maa-ametile tuleb esitada Excelis vms formaadis vormistatud Lisa 1, kuhu kantakse tabeli faili eraldi lehtedel (sheet) kihtide info ning üldandmed (vt näide 1). Selleks tuleb luua sheet kihid, kuhu märgitakse planeeringulahenduse kehtestatud kihtide nimekiri (DP_kiht), üldplaneeringut muutva detailplaneeringu andmed (YP_muutev) ja vajadusel muu oluline info (markus). YP_muutev kihile tuleb märkida jah/ei vormis, milline kiht on üldplaneeringut muutev kiht. NB! Kihtide nimed peavad väljendama, kas tegu on YP või DP-ga. Teine sheet yldandmed peab sisaldama üldandmeid, kuhu märgitakse esituskujude mõõtkava (mootkava), koostaja nimi (koostaja), kontakt (kontakt) ning esituskujude koostamiseks kasutatud tarkvara ja tarkvara versioon (DP_tarkvara; YP_tarkvara).

Näide 1. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu andmete vormistamine Exceli tabelina (kihid, yldandmed).

Jooniste digitaalsed kihid tuleb vormistada vastavalt määruse lisa 2-le ning esitada Maa-ametile nõuete kohaselt. Detailplaneeringu kihid ja üldplaneeringu kihid esitatakse eraldiseisvate failidena (vt näide 2). Üldplaneeringu ja detailplaneeringu kihid võib esitada ka erinevates formaatides, näiteks üldplaneeringu andmed SHP-failina, sel juhul luuakse iga kihi kohta GIS-tarkvaras andmetabelisse vastavad veerud ja täidetakse vastavalt tärkandmete nõuetele.

Näide 2. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu andmete esitamine.

Viimati muudetud: 04.03.2021 11:08
Tagasi algusesse