Praktilised kontrollküsimused enne detailplaneeringu andmete kontrolli saatmist

Üldised nõuded

 1. Kas kõik nõutud andmefailid on olemas ja korrektses formaadis (sh vektor- ja tärkandmed)?
 2. Kas tärkandmetes kirjeldatud iga kihi objektide arv vastab vektorandmete objektide arvule?
 3. Kas andmed on kirjeldatud määruse lisa 1 toodud vormi kohaselt?

Vektorandmed

 1. Kas kõik erineva sisuga ruumiobjektid on erinevatel kihtidel (nt hoonestusalad, krundid, planeeringuala jne)?
 2. Kas kõik kihid on määruse kohaselt nimetatud (nt Plan_ala, DP_krunt, DP_hoonestus jne)?
 3. Kas kõikide objektide geomeetria liik on korrektne (ala/joon/punkt vastavalt kihile, vt https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1221/0201/9001/RM_m50_lisa2.pdf)?
 4. Kas objektid (nt krundi piir), mis peavad asuma täielikult planeeringuala sees on alal sees?
 5. Kas kõik hoonestusalad asuvad täielikult krundi sees või kattuvad krundi piiriga?
 6. Kas ruumikujud on tehniliselt korras. Maa-amet loeb vigasteks ruumikujud, kui:
  • kui joonobjektide või alade puhul asuvad punktid üksteisele lähemal kui 5 cm;
  • objektidel esineb iseendaga lõikumisi;
  • objektid on snappimata;
  • joonobjektide ja alade puhul esinevad teravnurgad, mille suurus on väiksem 10 kraadist
 7. Kas andmetes on korrektne planID? CAD failidel tuleb planID märkida planeeringuala sisse tekstina, SHP failidel tuleb planID lisada tärkandmetesse. Detailplaneeringute planID kohta loe täpsemalt alamlehelt Planeeringu identifitseerimise number ehk planID (lingitud).
 8. Kas krundi kihi objektidele on märgitud juurde korrektne objectID? CAD failidel tuleb objectID märkida korrektse krundi objekti sisse tekstina, SHP failidel tuleb objectID lisada tärkandmetesse. ObjectID asukoht tuleb valida selliselt, et üks objectID asuks vaid ühe krundi piirides.

Tärkandmed

 1. Kas igal kihil on olemas kohustuslikud tärkandmeväljad?
 2. Kas kõik kohustuslikud tärkandmeväljad on korrektses formaadis (tekst/number/kuupäev)?
 3. Kas kõik kohustuslikud väljad on kõikide objektide puhul täidetud?
 4. Kui tärkandmed on esitatud XLS formaadis, siis kas iga kihi tärkandmed asuvad XLS dokumendis eraldi lehel (sheet) ja on nimetatud korrektse nimetusega (nt DP_krunt, Plan_ala jne)?

Viimati muudetud: 04.03.2021 11:08
Tagasi algusesse